Poruchy metabolismu lipidů

Autor kapitoly: doc.MUDr.Petr Schneiderka CSc., Ústav klinické biochemie VFN a 1.LF UK Praha

1. Jednoduché a složené lipidy a lipoproteiny v plazmě
     Do heterogenní skupiny "lipidů" nebo "lipoidních látek" v krvi se tradičně řadí nejen triacylglyceroly (TG), fosfolipidy (PL), sfingolipidy a glykosfingolipidy, ale také neesterifikované mastné kyseliny (NEMK, nazývané též volné mastné kyseliny, FFA) a nověji též eikosanoidy (prostaglandiny, tromboxany a prostacykliny). S ohledem na lipofilní povahu se k nim obvykle řadí i cholesterol (CH) a jeho estery (CHE). Mohly by sem patřit také steroidní hormony a vitamíny rozpustné v tucích. Jejich fyziologické funkce i metabolismus ve zdraví a v nemoci jsou však vesměs natolik odlišné od funkcí a metabolismu ostatních lipidů, že budou probírány zvlášť.

1.1 Jednoduché lipidy a lipoproteiny
     Základem struktury neutrálních lipidů a fosfolipidů je glycerol. U triacylglycerolů (neutrálních lipidů) jsou jeho tři alkoholové skupiny esterifikovány vyššími mastnými kyselinami. Z nasycených mastných kyselin se může jednat o 16-uhlíkovou kyselinu palmitovou, 18-uhlíkovou kyselinu stearovou, nebo 20-uhlíkovou kyselinu arachovou, z nenasycených potom o 16-uhlíkovou palmitolejovou (s jednou dvojnou vazbou), 18-uhlíkové olejovou, linolovou a linolenovou (s jednou, dvěma, resp. třemi dvojnými vazbami) a o 20-uhlíkovou kyselinu arachidonovou se čtyřmi dvojnými vazbami. Hlavními a nejčastějšími mastnými kyselinami v přirozených lipidech savců jsou kyseliny palmitová, stearová a olejová.

Fosfolipidy mají na 3.uhlíku glycerolu místo mastné kyseliny fosfomonoesterově vázaný fosfocholin, fosfoetanolamin, fosfoserin nebo fosfoinositol. Bisfosfatidylglyceroly se nazývají kardiolipiny. Sloučeniny, které nesou na 1.uhlíku základní fosfolipidové struktury namísto acylu vinyléterově vázaný alkyl, se nazývají plasmalogeny.

Cholesterol je zoosterol, jehož strukturní základ tvoří steranový (gonanový) skelet čtyř kondenzovaných isocyklických jader s jednou nenasycenou vazbou vycházející z 5. uhlíku, s -OH skupinou na 3. uhlíku, se dvěma methylovými skupinami v polohách 10 a 13 a s rozvětveným uhlovodíkovým řetězem na 17. uhlíku. V našem organismu se vyskytuje buď jako "volný", nebo jako esterifikovaný na hydroxylové skupině v poloze 3 vyššími mastnými nenasycenými kyselinami. Vžitý pojem "volný" zde znamená neesterifikovaný. Z celkového cholesterolu v plazmě jsou přítomny asi 2/3 v podobě esterifikované.

     Hydrofóbní charakter lipidů způsobuje, že se jejich molekuly samotné nemohou v hydrofilním vnitřním prostředí organizmu volně vyskytovat. V plazmě se pohybují buď ve vazbě na nosič (NEMK ve vazbě na albumin) nebo ve formě částic proměnlivého složení, lipoproteinů, jimž určitou skupinovou charakteristiku poskytuje přítomnost specifických bílkovinných složek, apoproteinů. Lipoproteiny zaujímají v prostoru přibližně kulovitý tvar. Mají jednovrstevný povrch složený z molekul cholesterolu a fosfolipidů, uspořádaných tak, že jejich hydrofilní části jsou orientovány ven a hydrofóbní dovnitř partikule. Molekuly apoproteinů jsou uloženy na tomto povrchu, nebo jsou do něho zanořeny a jenom jejich část vyčnívá navenek. Jádro částice tvoří neuspořádané nepolární triacylglyceroly a estery cholesterolu.

Klasifikace a názvosloví lipoproteinů jsou poznamenány historickým vývojem metodologie jejich analýzy. Z praktických důvodů se stále používá názvů odvozených z ultracentrifugace v gradientu hustoty: lipoproteiny o vysoké hustotě (high density lipoproteins, HDL), lipoproteiny o nízké hustotě (low density ..., LDL), lipoproteiny o střední hustotě (intermediate ..., IDL) a lipoproteiny o velmi nízké hustotě (very low..., VLDL). Částice, které při této technice "plavou" vždy na povrchu, flotují, se jmenují chylomikrony. Poněkud jiné jsou názvosloví a třídění podle pohyblivosti lipoproteinů při agarózové elektroforéze (viz též část 5.3 této kapitoly). Kdybychom srovnávali s elektroforézou bílkovin séra, potom nejrychleji, tj. na úrovni alfa-globulinové frakce, se pohybují alfa-lipoproteiny, které odpovídají frakci HDL. Pomalejší jsou prebeta-lipoproteiny, odpovídající frakci VLDL a na úrovni beta-globulinové frakce migrují beta-lipoproteiny, tedy částice LDL. Částice IDL, které vznikají katabolismem VLDL, vytvářejí na elektroforeogramu obraz "široké" beta zóny.

Chylomikrony vzhledem ke svému složení a velikosti v agarózovém gelu neputují a zůstávají na startu. Elektroforetické vlastnosti lipoproteinů a z části i jejich chování v tíhovém poli ultraodstředivky jsou vysvětleny jejich velikostí a složením, zvláště poměrem triacylglycerolů a cholesterolu vůči proteinům (tab. 7.1). Chylomikrony jsou v průměru o jeden řád větší než LDL, IDL a VLDL a až o dva řády větší než HDL. Nejvyšší relativní podíl proteinů mají HDL a nejnižší chylomikrony, největší relativní podíl cholesterolu obsahují LDL, největší relativní podíl triacylglycerolů mají chylomikrony a hned po nich VLDL, atd.

     Nejmladší je názvosloví samotných proteinových složek lipoproteinových částic, tedy apoproteinů (někdy nazývány také "apolipoproteiny"). Začaly se označovat velkými písmeny abecedy, ale jak přibývalo znalostí o odlišnosti jejich struktury (podtřídy, isoformy) a o specifitě účinku, přibyla k odlišení arabská a římská čísla a v jednom případě též malé písmeno (tab. 7.2).

Tab. 7.1 Přehled lipoproteinů
chylomikronyLDLIDLVLDLHDL
Agarózová ELFO (mobilita)na startubetaširoké betapre-betaalfa
Hustota (g/l)< 940106310191006> 1210
Průměrná velikost (nm)700-12 000220315280-75070-1100
Obsah cholesterolu (%)359411738-43
Obsah triacylglycerolů (%)88732566-7
Obsah proteinů (%)1-225181040-55

     Základní funkci apoproteinů lze označit jako strukturální, neboť svou přítomností na povrchu částice do značné míry určují fyzikální a chemické vlastnosti "svého" typu lipoproteinu a dávají mu druhovou imunologickou identitu. S tím souvisí také jejich úloha jako ligandu pro vazbu lipoproteinu s příslušným receptorem na buněčné membráně. Neméně důležitá je však i funkce koenzymů nebo aktivátorů, které vykazují některé z nich vůči lecithin-cholesterolacyltransferáze (LCAT) nebo vůči lipoproteinové lipáze (LL). Ojediněle mají apoproteiny i další účinky a u části z nich jsou naopak funkce dosud neznámé.

1.2 Složené lipidy
     Mezi nejvýznamnější složené lipidy řadíme sfingomyeliny a glykolipidy, jejichž největší část tvoří glykosfingolipidy. Základem struktury těchto složených lipidů je aminoalkohol sfingosin (2-amino-4-oktadecen-1,3-diol). Ve sfingomyelinech je sfingosin esterifikován fosfocholinem a obsahuje amidově vázanou vyšší mastnou kyselinu. Sfingomyelin je přítomen v myelinu v axonech nervových buněk a je součástí buněčných membrán v ostatních tkáních. Bazální strukturou glykosfingolipidů je ceramid, skládající se ze sfingosinu s amidově vázanou mastnou kyselinou. Na hydroxylovou skupinu v poloze 1 se může vázat sacharid, zejména Glc nebo Gal. Výsledná struktura se nazývá cerebrosid. Ty z nich, které osahují galaktózu, jsou součástí membrán nervových buněk a ty, které obsahují glukózu, jsou v buněčných membránách ostatních tkání. Gangliosidy mají na tomto místě oligosacharidový řetěz, který často obsahuje jeden nebo více zbytků N-acetylneuraminové kyseliny (NeuNAc, nazývané též sialová, podle toho se pak hovoří o sialylaci gangliosidů) a N-acetylgalaktosamin. Podle počtu NeuNAc se rozeznávají tetrasialo-, disialo-, monosialo- a asialogangliosidy (GQ, GD, GM a GA). Při katabolismu gangliosidů a neutrálních glykosfingolipidů odštěpuje neuraminidáza jeden nebo více zbytků NeuNAc, beta-galaktosidáza hydrolyzuje vazbu s galaktózou a hexosaminidáza uvolňuje vázaný aminosacharid. Gangliosidy tvoří asi 6% membránových lipidů v šedé hmotě mozkové a menším podílem jsou přítomny i v membránách dalších buněk.

Tab. 7.2 Přehled apoproteinů
ApoproteinHlavní funkce
A-IStrukturální pro HDL, ligand pro vazbu HDL, koenzym LCAT. "Antiaterogenní".
A-IIStrukturální pro HDL, ligand pro vazbu HDL, modulátor aktivity LL a HTGL.
A-IVLigand pro vazbu HDL, aktivátor LCAT.
Apo (a)Strukturální pro lipoprotein Lp(a), snižuje fibrinolýzu. Vysoce atherogenní.
B-48Strukturální pro chylomikrony.
B-100Strukturální pro VLDL, LDL a IDL, ligand pro LDL-receptor. Atherogenní.
C-IAktivátor LL a LCAT.
C-IIAktivátor LL a LCAT.
C-IIIInhibitor LL, modulátor vazby lipoproteinů bohatých na TG na "protein podobný LDL-rec.", LRP
DNeznámá.
ELigand pro LDL-receptor a pro LRP. Atherogenní.
FNeznámá.
HNeznámá.
JOchrana membrán ?

2. Metabolismus lipoproteinů
     Do enterocytů tenkého střeva se z lipoidních látek uvolněných trávením resorbuje volný cholesterol, mono- a diacylglyceroly a volné mastné kyseliny. Tato cesta se někdy označuje za exogenní (střevo - cirkulace - játra). Následuje reesterifikace cholesterolu a reesterifikace mono- a diacylglycerolů mastnými kyselinami většími než C14. Tyto děje probíhají v enterocytu a jejich produkty vytvářejí jádro chylomikronové částice. Endogenní triacylglyceroly našeho organismu jsou za normálních okolností esterifikovány v poloze C1 glycerolu palmitovou kyselinou, na C2 stearovou nebo linolovou kyselinou a na C3 olejovou kyselinou. Estery cholesterolu v plazmě obsahují linolovou a linolenovou kyselinu, zatímco buněčné estery cholesterolu obsahují více olejové a palmitolejové kyselin. Enterocyt syntézuje současně apoproteiny apo A-I, A-II, A-IV a B-48, které spolu s fosfolipidy a s menším podílem volného cholesterolu pokrývají povrch chylomikronu. Funkčně nejdůležitějším a pro chylomikron typickým apoproteinem je apo B-48. Přesto, že na povrchu každého chylomikronu je ho jen jedna molekula, rozhoduje o sekreci chylomikronu z enterocytu do lymfatického řečiště a zůstává v chylomikronu vázán po celou dobu jeho životnosti až do okamžiku, kdy je jako chylomikronový zbytek, "remnant", resorbován jaterním hepatocytem. Na této cestě získává chylomikron od HDL apoproteiny C-II, C-III a apo E (všechny syntézované hepatocytem), dále fosfolipidy a cholesterol. Zisk apo C-II umožňuje interakci mezi triacylglyceroly jádra chylomikronu a lipoproteinovou lipázou vázanou na povrchu cévního endothelu, zvláště v tukové a svalové tkáni. Tím se uvolňují mastné kyseliny pro potřeby tkáňového metabolismu a jádro chylomikronu se zvolna zmenšuje. Také jeho povrchové součásti, apo C-II, C-III, fosfolipidy a volný cholesterol, se předávají zpět částici HDL a z chylomikronu zbývá "remnant", který je bohatý na apo E a estery cholesterolu, a který je nakonec pohlcen hepatocytem. Mechanismus zachycení chylomikronového remnantu hepatocytem spočívá ve vazbě remnantu, resp. jeho apoproteinu E, na apo E receptory hepatocytu. Tím končí exogenní metabolická cesta a začíná cesta endogenní (játra - cirkulace - periferní tkáně).

      Estery cholesterolu totiž slouží v hepatocytu k syntéze žlučových kyselin, obnově membrán a zejména k vlastní jaterní produkci VLDL. Zde vytvořené částice VLDL ("nascent VLDL") jsou bohaté na triacylglyceroly, pocházející z jaterní syntézy, nebo vychytané z cirkulujících lipoproteinů. Velikost nabídky triacylglycerolů rozhoduje o velikosti VLDL. Ty dále obsahují fosfolipidy a apoprotein B-100. Malá množství apo C-I, C-II, C-III a apo E přítomná v nascentním VLDL, doplňuje tato částice později dalšími, získanými od HDL. Úkolem VLDL je, podobně jako u chylomikronů, také poskytovat volné mastné kyseliny uvolněné intenzívní intravaskulární lipolýzou, kterou katalyzuje lipoproteinová lipáza s podporou koenzymů apo C-I a apo C-II. Jádro VLDL se postupně zmenšuje a v závěru se částice zbavuje i apoproteinů C, takže zůstává opět zbytek relativně bohatý na apo E a na estery cholesterolu. Označuje se jako IDL (nebo VLDL remnant) a díky obsahu apo E může být zachycen jak LDL receptorem, tak receptorem pro chylomikronové remnanty. V hepatocytu je IDL za normálních okolností z poloviny kompletně hydrolyzován a z druhé poloviny se tvoří částice LDL.

Lipoprotein LDL je hlavním nositelem cholesterolu v plazmě a fyziologickou úlohou LDL je tedy zásobování buněk cholesterolem. Obsahuje dále pouze jeden apoprotein, a to apo B-100, který je ligandem pro LDL receptory hepatocytu i buněk periferních tkání. Buněčné receptory pro LDL, jejichž struktura i funkce je dobře známa (J.Goldstein, M.Brown, Nobelova cena r.1985), rozeznávají apoprotein B-100 na částicích LDL a apo E na částicích HDL a IDL. Zdá se, že neváží VLDL ani IDL pomocí jejich apoproteinů B-100.

      Endogenní a exogenní metabolickou cestu propojují přeměny lipoproteinu HDL. Ten se může tvořit jak ve střevě, tak v játrech. Nově vzniklé (nascentní) HDL mají tvar disku a obsahují hlavně fosfolipidy a apoproteiny A-I a A-II. Skladba HDL olivňuje jejich hustotu: nejvyšší je u nascentních, které tak vytvářejí podtřídu HDL3. Záhy se však doplňuje jejich jádro o estery cholesterolu a tvar se mění na kulovitý. Přenosem z jiných lipoproteinů se povrch HDL obohacuje o volný cholesterol, fosfolipidy a apoproteiny C-II, C-III a E, čímž vzniká podtřída HDL2. Teprve ta je schopna být donorem esterů cholesterolu a apoproteinů C a E pro chylomikrony a VLDL, jak je uvedeno výše. Přenos esterů cholesterolu je katalyzován speciální přenosovou bílkovinou, tzv. cholesterol ester transfer proteinem, CETP. Tato bílkovina má spolu s HDL základní funkci při reverzním transportu cholesterolu, tj. při přenosu cholesterolu uvolněného na periferii (např. rozpadem buněk) do jater, kde je metabolizován a/nebo vyloučen žlučí.

3. Dyslipoproteinémie
3.1 Primární dyslipoproteinémie
     Primární dyslipoproteinémie jsou vrozené poruchy metabolismu lipoproteinů spojené s vyššími, nižšími nebo i normálními koncentracemi lipidů a s výskytem lipoproteinů abnormálního složení nebo s neobvyklou distribucí normálních lipoproteinů.

3.1.1 Poruchy postihující alfa-lipoproteiny

3.1.1.1. Deficit apo A-I byl popsán ve třech typech, z nichž všechny vedou k časné ischemické chorobě srdeční a k zákalu rohovky. Pouze u jednoho typu byla identifikována příčina spočívající v mutaci genů pro apo A-I a apo C-III.

3.1.1.2. Abnormální apoproteiny A-I. V populaci bylo identifikováno na 11 strukturálních variant apo A-I. Nejznámější je apo A-IMiláno, při níž je nízká hladina frakce HDL2, která ale není spojena s vyšší incidencí aterosklerózy.

3.1.1.3. Tangierská choroba je autosomálně recesívní onemocnění spojené s ukládáním esterů cholesterolu do makrofágů a projevující se splenomegalií, někdy i s hepatomegalií, trombocytopenií a retikulocytózou. Současně bývají přítomny neurologické poruchy. Laboratorně se stanoví extrémně nízké až nulové koncentrace HDL a apoproteinů A-I a A-II. Celkový cholesterol je nízký a triacylglyceroly jsou v normě nebo mírně zvýšené.

3.1.1.4. Vrozený deficit LCAT je rovněž autosomálně recesívní onemocnění. Nedostatek lecithin-cholesterolacyltransferázy působí nedostatek esterů cholesterolu a v lipoproteinech se kumuluje neesterifikovaný cholesterol. To mění jejich složení, tvar i způsob přeměny. Choroba se projevuje proteinurií, která se může prohlubovat až k renálnímu selhání, hemolytickou anémií a časnými příznaky aterosklerózy. V krvi se prokazuje hypertriacylglycerolémie.

3.1.1.5. Nemoc rybího oka získala své pojmenování podle zákalu pacientovy rohovky. Je provázena nízkou koncentrací HDL (až 10% normy), zvýšenou koncentrací VLDL a poruchou esterifikace cholesterolu v LDL, které mají vyšší obsah triacylglycerolů.

3.1.1.6. Porucha jaterní triacylglycerolové lipázy je spojena s abnormálně velkými částicemi HDL, které obsahují více triacylglycerolů. VLDL mají sníženou pohyblivost, takže se objevují v oblasti beta.

3.1.1.7. Defekt přenosové bílkoviny pro estery cholesterolu (cholesterol ester transfer protein, CETP) je vzácné onemocnění, které vede k akumulaci HDL bohatých na estery cholesterolu v plazmě. Není spojeno s projevy aterosklerózy.

3.1.2 Poruchy postihující beta-lipoproteiny
Ačkoliv je patogeneze známa jen u některých z nich, je možné určité dílčí systematické třídění na:
- poruchy syntézy a sekrece beta-lipoproteinů (abetalipoproteinémie, vrozená hypobetalipoproteinémie, familiární kombinovaná hyperlipidémie, familiární hypertriacylglycerolémie)
- výskyt abnormálního apoproteinu B (abetaliproteinémie s normotriacylglycerolémií, hypobetalipoproteinémie s modifikovanými apoproteiny B, familiární defekt apo B-100, choroba z retence chylomikronů)
- poruchy v přeměně beta lipoproteinů (chylomikronový syndrom, hyperlipoproteinémie z remnantů, familiární hypercholesterolémie)
- a na běžnou primární polygenní hypercholesterolémii.

3.1.2.1. Abetalipoproteinémie je vzácné autosomálně recesívní onemocnění charakteristické úplnou absencí apoproteinu B a tím i lipoproteinů, které jej obsahují (chylomikrony, LDL a VLDL). V mnoha případech vázne sekrece jaterních VLDL spojená se steatózou hepatocytu. Podobně vázne odsun triacylglycerolů z enterocytu. Pacienti trpí malabsorpcí tuků a poruchami spojenými s nedostatkem liposolubilních vitaminů (avitaminóza E - ataxie). Poruchy ve složení lipidů erytrocytární membrány vedou k akantocytóze.

3.1.2.2. Familiární hypobetalipoproteinémie je u homozygotů klinicky nerozpoznatelná od předchozí. U heterozygotů se naleznou pouze asi na polovinu snížené hladiny LDL.

3.1.2.3. Familiární kombinovaná hyperlipidémie a hyperbetalipoproteinémie jsou překrývající se poruchy, jejichž názvy jsou odvozené od (obvykle současného) zvýšení plazmatických triacylglycerolů i cholesterolu. Přesněji se nalézají zvýšené LDL nebo VLDL anebo oba současně. U obou je přítomna nadprodukce apoproteinu B-100 z nejasných příčín. Jde o autosomálně dominantní onemocnění, které se manifestuje až v dospělosti a postihuje přibližně 1 % populace. Nemocní jsou obézní a rozvíjí se u nich ateroskleróza koronárních cév.

3.1.2.4. Familiární hypertriacylglycerolémie se obvykle manifestuje také až v dospělosti a dědí se autosomálně dominantně. Je charakterizována zvýšením VLDL a tedy i mírným nebo větším zvýšením koncentrace triacylglycerolů, které je někdy doprovázeno i přítomností chylomikronů nalačno. Částice VLDL jsou větší než obvykle, mají vyšší triacylglycerolovou nálož a relativně méně apoproteinu B, což poukazuje na nadprodukci triacylglycerolů v játrech. Uvažuje se o možné souvislosti tohoto syndromu s inzulínovou rezistencí.

3.1.2.5. Choroba z retence chylomikronů je typická sníženou produkcí chylomikronů ve střevě. Je to způsobeno defektem v zabudování apoproteinu B-48 do chylomikronu ( v enterocytu), patrně na podkladě atypické struktury (glykace?) tohoto apoproteinu. Postižení trpí malabsorpcí a symptomy nedostatku vitamínů rozpustných v tucích.

3..2.6. Abetalipoproteinémie s normotriacylglycerolémií se projevuje kompletní absencí LDL, ale po tukové dietě se normálně tvoří chylomikrony. Závada spočívá v tvorbě abnormálního apoproteinu B-100. Porucha byla dosud popsána pouze jednou.

3.1.2.7. Vrozené defekty apo B-100 jsou asi častější než se dosud předpokládalo. Má se zato, že velká část pacientů se šlachovými xanthomy a s vysokou hladinou LDL, kde se dříve předpokládala porucha LDL receptoru, má velmi pravděpodobně porušenou strukturu apoproteinu B-100.

3.1.2.8. Hypobetalipoproteinémie spojené s modifikovanými apo B se týká abnormálních apo B (B-25, B-28, B-37, B-39, B-40, B-46), u nichž je pozměněna struktura polypeptidového řetězce. To vede k nižší stabilitě lipoproteinů, do nichž jsou zabudovány a k nízké hladině plazmatických lipidů.

3.1.2.9. Chylomikronový syndrom projevující se eruptívními xanthomy, hepatosplenomegalií a sklonem k akutní pankreatitidě, je společný pro deficit lipoproteinové lipázy, LPL (a vrozený výskyt inhibitoru LPL) a pro deficit apoproteinu C-II. Deficit LPL je vzácné autosomálně recesívní onemocnění, které se manifestuje v dětství nebo v graviditě. Mohou se nalézt afunkční zbytky imunoreaktívní LPL a u heterozygotů třeba jen snížené aktivity LPL. Ojediněle byl popsán vrozený výskyt inhibitoru LPL. Projevy deficitu apoproteinu C-II přicházejí až v dospělosti a jsou mírnější než předchozí, což patrně souvisí s pouhou funkcí apo C-II jako koenzymu LPL.

3.1.2.10. Hyperlipoproteinémie z remnantů (choroba široké beta frakce, typ III dle WHO) vzniká při kumulaci zbytků po přeměně VLDL. Vede ke zvýšení cholesterolu v této frakci a na elektroforeogramu se místo oddělených pruhů pre-beta a beta lipoproteinů objeví jeden široký pás. Molekulárním podkladem je výskyt odlišných isoforem apoproteinu E (u homozygotů E2/E2 a u heterozygotů E2/E3), které neumožňují další přeměnu VLDL na LDL nebo zpracování v játrech. Choroba se manifestuje převážně až v dospělém věku, je spojena se zvýšeným rizikem aterosklerózy periferních i věnčitých tepen a postižení mají charakteristické ploché, tuberózní nebo eruptívní xanthomy.

3.1.2.11. Familiární hypercholesterolémie je nejčastější a nejobávanější z vrozených poruch metabolismu lipidů. Přesněji řečeno, frekvencí 1:500 se vyskytuje heterozygotní forma onemocnění, zatímco homozygotní forma je mnohem vzácnější. Hypercholesterolémie je dána zvýšením cirkulujících LDL, jejich zvýšenou produkcí i sníženým vychytáváním buňkami, na podkladě poruchy LDL receptorů. Tyto poruchy jsou způsobeny 4 možnými typy mutací genu pro LDL receptor. Choroba se u 3/4 postižených heterozygotů projevuje šlachovými xanthomy a u všech především rychlým vývojem aterosklerózy s časnými kardiovaskulárními projevy. U homozygotů se tyto změny vyskytují již v prvním deceniu.

3.1.2.12. Polygenní hypercholesterolémie je onemocnění, s nímž se velmi často setkáváme ve všech civilizovaných zemích. Název naznačuje kombinované genetické příčiny, které přesně neznáme, které však spolu s faktory vnějšího prostředí a životního stylu jedince vyvolají hypercholesterolémii s následky stejnými jako u primární hypercholesterolémie. Frekvence onemocnění se výrazně liší v různých populačních skupinách, u nichž byly prokázány mj. zřetelné nutriční závislosti (celkový obsah cholesterolu a TG v potravě, poměr nasycených a nenasycených MK, atd.). Faktory vnějšího prostředí jsou proto předmětem rozsáhlých epidemiologických studií.

3.2 Sekundární hyperlipoproteinémie
     Druhotné nebo "získané" dyslipoproteinémie jsou výsledkem a průvodním jevem jiného onemocnění, nebo také důsledkem určitého typu léčby. Hypolipidémie se nalézají při hypertyreóze, při malabsorpci, při jaterním selhání a u některých malignit. Podstatně častější a svými následky i klinicky závažnější jsou druhotné hyperlipidémie (tab. 7.3). Situace může být komplikována tím, že v pozadí sekundárních poruch existuje též primární (vrozená) dyslipoproteinémie.

     Mezi nejčastější sekundární hyperlipidémie patří diabetická hypertriacylglycerolémie. Je typická pro inzulin dependentní i pro non-inzulin dependentní diabetes mellitus (DM). Příčina spočívá ve známé skutečnosti, že inzulin na jedné straně aktivuje LPL a usnadňuje tak zpracování lipoproteinů bohatých na triacylglyceroly (TG), na druhé straně ale inhibuje hormon-senzitívní lipázu tukové tkáně a tím zabraňuje dalšímu uvolňování (mobilizaci) MK. Při nedostatku inzulinu tedy vázne zpracování lipoproteinů s vysokým obsahem TG, tj. zejména chylomikronů a VLDL, a současně se zvyšuje hladina cirkulujících MK a tím i jaterní syntéza TG.

     Při hypotyreóze je poškozena činnost buněčných receptorů pro LDL a tím i clearance LDL a IDL. Bývá také snížena aktivita LPL. Výsledkem je hyperbetalipoproteinémie a hypercholesterolémie.

     U nefrotického syndromu se zvyšuje jaterní syntéza všech bílkovin, mezi nimi také apoproteinu B-100. Zvyšuje se tedy koncentrace LDL a zdá se, že velikost tohoto zvýšení bývá úměrná velikosti ztrát albuminu. Kromě toho vzrůstají VLDL pro snížené odbourávání a někdy klesají HDL tím, že se ztrácejí močí.

     Velmi důležitá je znalost sekundárních lékových hyperlipoproteinémií. Objevují se při léčbě tak častými léčivy, jako jsou antihypertenzíva ze skupiny beta-blokátorů a thiazidových antidiuretik, hormonální kontraceptiva, estrogeny, antiepileptika apod.

Tab. 7.3 Sekundární hyperlipoproteinémie
HYPERCHOLESTEROLÉMIE HYPERTRIACYLGLYCEROLÉMIE
HypotyreózaDiabetes mellitus (inzulin depend. i non-inzulin depend.)
Nefrotický syndrom (mírná forma, S-albumin nad 20 g/l, proteinurie pod 10 g/24h)Chronické renální selhání
Cholestáza (lipoprotein X !)Hypotyreóza
Abnorm. imunoglobulinyObezita
Léčiva: cyklosporin, antiepileptikaAlkoholismus
 
Abnorm. imunoglobuliny
Léčiva: estrogeny, kortikoidy, retinoidy, beta-blokátory
SMÍŠENÁ HYPERLIPIDÉMIE
Hypotyreóza
Nefrotický syndrom (těžká forma, S-albumin pod 20 g/l, proteinurie nad 10 g/24h)
Abnormální imunoglobuliny
Léčiva: thiazidová diuretika

     Sekundární hyperlipoproteinémie mohou mít samozřejmě stejné následky jako primární. Morbidita i mortalita záleží pouze na velikosti poruchy a době jejího trvání, event. na přítomnosti dalších rizikových faktorů. Tak např. dlouhodobým následkem vysoké chylomikronémie je sklon k akutní pankreatitidě a k rozvoji eruptívní xanthomatózy, podobně jako u chylomikronového syndromu. Sekundární kožní lipidová depozita se mohou objevit spolu s abnormálními lipoproteiny, jako je lipoprotein X při cholestáze, nebo při vazbě imunoglobulinů na lipoproteiny či jejich receptory, jako je tomu u mnohočetného myelomu. To platí také o aterosklerotických změnách cévních stěn při dlouhotrvající hypercholesterolémii a navíc v některých případech, např. při diabetu, postupují mnohem rychleji patrně díky vyšší glykaci apoproteinů.

3.3 Lipidy a ateroskleróza
     Ateroskleróza bývá charakterizována jako "různorodá kombinace změn arteriální intimy, která ústí v místní akumulaci lipidů, dalších součástí krve a fibrózní tkáně, provázená změnami v médii cévní stěny".

     Ve vztahu lipoidních látek k ateroskleróze se hovoří o tzv. lipidové triádě: vysoké LDL, nízké HDL a hypertriacylglycerolémie. Jak bylo výše zmíněno, vysoká koncentrace triacylglycerolů samotných je spíše rizikovým faktorem nekrotizující hemoragické pankreatitidy. Dlouho přetrvávající chylomikronémie vedou k hepatomegalii, ukládání lipidů ve tkáních a ke stavům spojeným se zvýšenou krevní koagulací. Byla popsána významná závislost výskytu ICHS na spotřebě lipidů obsahujících nasycené mastné kyseliny ("nasycených tuků").

     Přímý vztah k rozvoji aterosklerózy a k jejím důsledkům a komplikacím má cholesterol. Od přelomu 40. a 50. let do dneška byly v různých státech provedeny možná stovky epidemiologických, dietních a farmakologických studií, které to potvrzují. Riziko onemocnění ICHS i mortalita na ICHS exponenciálně narůstají s rostoucí hladinou celkového cholesterolu v séru. Např. jedinec s koncentrací 6.5 mmol/L má dvojnásobné riziko rozvoje ICHS oproti osobě s koncentrací 5.2 mmol/L. Byla popsána přímá úměrnost mezi ICHS a koncentracemi LDL, které nesou vysoký podíl cholesterolu a také koncentracemi VLDL, z nichž vznikají remnanty vážící se rovněž na LDL receptory.

     Etiopatogeneze aterosklerózy je multifaktoriální a dosud ne zcela objasněná. Vznik onemocnění se vysvětluje kombinací dvou hypotéz: hypotézou lipidovou a hypotézou poškození cévního endotelu. Při vysoké koncentraci proniká LDL zvýšenou měrou do endotelových buněk cévní stěny, do makrofágů a do buněk hladké svaloviny, kde se hromadí. LDL může být příčinou poškození endotelové buňky, podobně jako mechanické, toxické, virové, oxidační a další vlivy (např. homocystein). Na porušeném endotelu se hromadí trombocyty, z nichž se uvolňuje růstový faktor PDGF (platelets derived growth factor) podporující proliferaci buněk hladké svaloviny cévní stěny. Chemotaktické faktory pocházející z porušeného endotelu atrahují monocyty měnící se na makrofágy. Makrofágy a svalové buňky s vysokou lipoidní náloží (estery cholesterolu) se přeměňují v buňky pěnové.

     Makroskopicky se změny v cévní stěně projevují nejprve nahromaděním těchto pěnových buněk v intimě velkých cév. Buňky jsou intaktní i rozpadlé, obklopené uvolněnými lipidy, což se označuje jako tukový proužek. Progrese spočívá v dalším hromadění těchto buněk, v postižení médie cévní stěny, přibývání volně uložených lipidů případně i s krystaly cholesterolu a dále v prorůstání kolagenních fibril. Ložisko, které může uvnitř nekrotizovat a postupně i kalcifikovat, se nazývá fibrózní plát. Prominuje do nitra cévy a menší z nich může až uzavřít. Velmi vážným nebezpečím je vznik komplikované léze. K tomu dochází ulcerací vnitřního povrchu plátu s vytvořením trombu (trombóza) a jeho možným odplavením do jiných míst cévního řečiště, které uzavře (embolizace). Jinou komplikací je takové oslabení stěny (velké cévy) fibrózním plátem, že dále už neodolá tlaku krve a praskne (ruptura).

     Pod pojmem multifaktoriálnosti vzniku aterosklerózy a rozvoje jejích komplikací se rozumí souhra dalších rizikových faktorů. Dělí se na rizikové faktory neovlivnitelné a ovlivnitelné. K neovlivnitelným náleží příslušnost k mužskému pohlaví, věk u mužů nad 45 let, u žen nad 55 let a dále dědičné dyslipoproteinémie. Ovlivnitelné jsou kouření, obezita, životní styl a farmakoterapeuticky zvládnutelné choroby (diabetes mellitus, hypertenze).

     Bylo prokázáno, že postup aterosklerózy může být výrazně zpomalen. Za určitých podmínek se dokonce daří zmenšovat již vytvořené menší nekalcifikované fibrózní pláty. Napomáhají k tomu režimová a dietní opatření spojená s vhodnou farmakoterapií hyperlipoproteinémií.

4. Lipidózy a poruchy metabolismu mastných kyselin
4.1 Lipidózy
      Jsou to vrozené poruchy metabolismu složených lipidů. Je pro ně charakteristické jejich hromadění, které jim dalo také souhrný název thesaurismózy (thesaurus = poklad, pokladnice, skladiště, zásobárna). K dalším typickým rysům patří to, že zasažena je především nervová tkáň (odtud označení "neurolipidózy") a že postižení mívá vesměs těžký průběh s fatálním koncem.

7.4.1.1. GM2- gangliosidóza (Tay-Sachsova nemoc, infantilní familiární amaurotická idiocie). Nemoc je způsobena absencí lysosomální hexosaminidázy A a někdy také B. V CNS a ve vnitřních orgánech se hromadí nejen GM2, ale také asialo-GM2, tetra-, tri- a dihexosylceramidy. Důsledkem v CNS je tuková degenerace a následná redukce počtu gangliových buněk. Onemocnění se dědí autosomálně recesívně a postihuje především židovské etnikum ze severovýchodní Evropy. Klinicky se projevuje od 4 až 6 měsíců života zastavením psychomotorického vývoje, křečemi, hypotonií a slepotou, existují však i formy protrahovanější.

7.4.1.2. GM1-gangliosidóza je mnohem vzácnější autosomálně recesívně přenášené onemocnění, které nemá vazbu na žádnou populační skupinu. Porucha spočívá v nedostatku gangliosid-ß-galaktosidázy a následném hromadění monosialogangliosidů a asialogangliosidů. Existuje forma novorozenecká (generalizovaná) a juvenilní. Novorozenecká forma se projevuje somatickými deformacemi, neurologickými poruchami, hluchotou a slepotou. Juvenilní forma začíná až okolo 1 roku a projevuje se hypotonií, křečemi a dekortikační rigiditou.

7.4.1.3. Cerebrosidóza (Gaucherova choroba, glukosylceramidová lipidóza). Toto vzácné onemocnění je způsobeno poruchou kyselé ceramid-ß-glukosidázy, která vede k hromadění glukosylceramidu v histiocytech (vznikají tzv. Gaucherovy buňky). Důsledkem je neuronální degenerace, hepatosplenomegalie, poruchy krvetvorné kostní dřeně a deformity kostí. Dostavují se psychomotorické poruchy, rigidita a v polovině případů se rozvíjí epilepsie.

7.4.1.4. Sfingomyelinóza (Niemannova-Pickova choroba, sfingomyelinová lipidóza). Jde o heterogenní skupinu, která se dnes nazývá "komplex Niemannova-Pickova onemocnění". První skupina má společnou deficienci kyselé sfingomyelinázy. Byla popsána ve dvou formách, z nichž ta malignější postihuje nervový systém a ta chronická je spojena s hromaděním sfingomyelinu ve vnitřních orgánech, ale bez postižení CNS. Nahromadění sfingomyelinu v retikuloendotelových buňkách (histiocytech) a ukládání gangliosidů GM3 a GM4 do CNS je provázeno ukládáním i zvýšením koncentrace cirkulujícího cholesterolu.

     Druhá skupina je typická defektem nitrobuněčné esterifikace cholesterolu. V buňkách se hromadí cholesterol, glykolipidy, sfingomyelin i fosfolipidy. U různých forem jsou různě závažně postižena játra, slezina, kostní dřeň a nervová tkáň.

7.4.1.5. Glykosfingolipidóza (Fabryho choroba) je způsobena chyběním lysosomální a-galaktosylhydrolázy. Jde o nemoc s dědičností vázanou na pohlaví. V buňkách vnitřních orgánů a ve stěnách cév se hromadí trihexosylceramidy. Klinické projevy pocházejí především z cévních poruch.

7.4.1.6. Sulfatidóza (metachromatická leukodystrofie, sulfatidová lipidóza) je způsobena autosomálně recesívním chyběním arylsulfatázy A (ev. i dalších arylsulfatáz). V buňkách mozku i periferní nervové soustavy a ve vnitřních orgánech se hromadí sulfatidy (v gangliových buňkách se střádá "metachromatický" lipid). Onemocnění má několik forem. Nejmalignější z nich začíná až od 1. roku života a způsobuje nejdříve psychomotorické poruchy, později až kvadruplegii a slepotu se zachovanými pouze vegetativními funkcemi.

7.4.11.7. Galaktosylceramidová lipidóza (Krabbeho choroba, globoidní leukodystrofie) je zhoubné familiární, autosomálně recesívně přenášené onemocnění způsobené poruchou galaktosylceramid-ß-galaktosidázy. Porucha degradace galaktosylcerebrosidů vede k tvorbě "globoidních" buněk, které nahrazují oligodendroglii a k zastavení myelinizace. Klinicky se nemoc začne projevovat až po několikaměsíčním normálním vývoji ztrátou pohyblivosti, křečemi, později kvadruplegií, poruchami polykání a dýchání.

7.4.1.8. Lipidóza fytanové kyseliny (Refsumova choroba) je chronickým autosomálně recesívně dědičným onemocněním, které je způsobeno defektem a-hydroxylázy kyseliny tetramethylhexadekanové (fytanové). Tato kyselina vzniká v těle býložravců oxidací fytolu, 20-uhlíkového isoprenoidního alkoholu, který je součástí chlorofylu. Člověk přijímá fytanovou kyselinu jako takovou z tuku býložravců, z mléka, mléčných výrobků a snad i z rajčat a borůvek. Fytanová kyselina se nemůže hned začít odbourávat ß-oxidací, protože tomu brání větvení (methyl) na 3.uhlíku. Za normálních okolností se proto nejdříve zkrátí o jeden uhlík a-oxidací na kyselinu pristanovou a teprve potom pokračuje šestinásobná b-oxidace. Při chybějícím prvním kroku se stává fytanová kyselina sama součástí membrán a přispívá tak k jejich instabilitě. Nemoc se projevuje parézami a atrofií dolních končetin, šlachovou areflexií, kostními deformacemi, poruchami rovnováhy, nystagmem, poruchami sluchu a čichu a kožními změnami.

4.2 Poruchy v metabolismu mastných kyselin
     V prvé řadě je třeba jmenovat dědičné poruchy postihující ß-oxidaci mastných kyselin. Rozlišuje se mitochondriální katabolismus mastných kyselin s krátkými (4-6 C), středními (7-11 C), nebo dlouhými (12-22 C) řetězci a poruchy jsou způsobeny deficiencí příslušných acyl-CoA-dehydrogenáz. V poslední době se hledají defekty i v dalších enzymech ß-oxidace. Choroby se podle toho označují jako short-, medium- nebo long-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency (SCAD, MCAD a LCAD). Nejčastější z nich je MCAD. Jsou to chronická onemocnění, začínající v dětském věku a projevující se dvoufázovou, velmi nespecifickou symptomatologií blízkou tzv. Reyovu syndromu: zakrátko po počátečních chřipkových příznacích se objeví horečky, zvracení, bolesti břicha s hepatomegalií, křeče, obtížné dýchání a různě silné poruchy vědomí jako projev postižení mozku. Bezprostřední ohrožení života představuje edém mozku. V moči se nacházejí acylglycin, acylkarnitin a volné dikarboxylové mastné kyseliny.

     Poruchy se mohou vyskytovat také v transportu mastných kyselin o dlouhém řetězci mitochondriální membránou. To může být způsobeno deficitem karnitin-acyltransferázy. Příznaky jsou velmi podobné MCAD (bez organické acidurie) a jsou spojeny se svalovou steatózou.

     Mezi poruchy metabolismu mastných kyselin lze zařadit i propionovou hyperacidurii a methylmalonovou acidurii, autosomálně recesívně dědičná onemocnění, která jsou zmíněna u poruch metabolismu aminokyselin. Při hyperpropionátémii se jedná o deficit propionyl-CoA-karboxylázy, takže mastné kyseliny s lichým počtem uhlíků, rozvětvené mastné kyseliny a aminokyseliny isoleucin, methionin a threonin se odbourávají jen po propionyl-CoA, z něhož hydrolýzou vzniká propionát. Hromadění propionátu způsobuje metabolickou acidózu. U methylmalonáturie spočívá defekt v methylmalonyl-CoA-mutáze, takže methylmalonyl-CoA vznikající při odbourávání valinu (v podstatě reakcemi -oxidace), se nemůže dále přeměňovat na sukcinyl-CoA. Hromadící se methylmalonát rovněž působí metabolickou acidózu.

5. Laboratorní vyšetření základních lipidových parametrů
     Hned v úvodu je třeba upozornit na nepřesné, ale všeobecně rozšířené používání některých termínů v medicínském argotu. Vzhledem k tomu, že po dlouhá léta bylo běžně dostupné pouze vyšetření celkového cholesterolu a triacylglycerolů, stalo se zvykem charakterizovat jak výsledky biochemického vyšetření, tak chorobné stavy podle těchto parametrů. Dnes víme, že etiopatogenezi choroby a klinický stav lépe charakterizují lipoproteiny. Vyšetření "HDL-cholesterolu", "VLDL-cholesterolu" a "LDL-cholesterolu" vypovídají přibližně o obsahu cholesterolu v těchto frakcích, ale je třeba upřesnit metodologii (chemické vs. imunochemické stanovení, výpočet vs. přímé stanovení, které se dosud provádí jen vzácně, apod.). Stanovením cholesterolu můžeme zjistit jen jeho sumární koncentraci (volný + esterifikovaný), nebo po precipitaci (případně jinými metodami, viz dále) můžeme stanovit cholesterol ve frakci HDL. Nepřímo, tj. výpočtem a s mnoha výhradami, lze určovat jeho koncentraci ve frakci LDL. Pouhé stanovení celkového cholesterolu a triacylglycerolů neříká vůbec nic o jejich zastoupení v jednotlivých lipoproteinech. Elektroforéza lipoproteinů nám zviditelní frakce odpovídající zhruba základním lipoproteinovým třídám, je však třeba mít na paměti omezení uvedená dále v části 5.3 této kapitoly. Imunochemická stanovení, jakkoliv jsou citlivá a specifická, detegují pouze apoproteinové části lipoproteinů a dosud přetrvávají nesnáze s jejich standardizací.

     V zahraniční literatuře se často vyskytuje a úporně udržuje vyjadřování koncentrací cholesterolu a triacylglycerolů v mg% (tj. v miligramech příslušného analytu ve 100 ml analyzovaného vzorku). Přepočet na jednotky SI je tento:

cholesterol mmol/l = mg% x 0,0259
triacylglyceroly mmol/l = mg% x 0,0114.

     Racionální přístup k indikaci vyšetření lipidového metabolismu spočívá v postupu od jednodušších vyšetření ke složitějším. K základním vyšetřením, z jejichž výsledků se rozhodujeme o dalších indikacích, patří stanovení triacylglycerolů a cholesterolu (celkového a/nebo HDL). Následuje elektroforéza, která může odhalit některé patologické lipoproteiny, např. Lp(a), a napomoci k fenotypizaci. Pouze ve speciálních případech bývá potřebné stanovovat apoproteiny.

5.1 Triacylglycerolémie
     Vyšetřuje se po celonočním, tj. nejméně 12-hodinovém lačnění. Venepunkci je třeba provádět ze žíly na nezaškrcené paži, nebo na paži zaškrcené co nekratší dobu (do 2 minut). Vyšetřuje se z krevního séra, které je pro toto stanovení možno skladovat 3 dny v chladničce při +4 až +8°C anebo uchovávat řadu týdnů zmražené při -20°C. V nedávné minulosti se triacylglyceroly stanovovaly složitými metodami, které obsahovaly extrakci do organického rozpouštědla, zmýdelnění louhem a získání glycerolu, oxidaci glycerolu jodistanem na formaldehyd a stanovení formaldehydu kondenzací s acetylacetonem v přítomnosti NH4+.

     Dnes se v klinické biochemii používají výhradně enzymové metody stanovení triacylgycerolů. Jde o spřažené systémy enzymových reakcí, z nichž první reakcí je vždy hydrolýza triacylglycerolů lipázou na glycerol a mastné kyseliny. V další reakci s ATP se glycerol přeměňuje glycerolkinázou na glycerol-3-fosfát a ADP. Následující reakce se různí:

1. glycerol-3-fosfát je možno dehydrogenovat glycerol-3-fosfátdehydrogenázou s koenzymem NAD+ na dihydroxyacetonfosfát a stanovovat přírůstek redukovaného NADH+H+ (přírůstek absorbance při 340 nm),

2. nebo je možné glycerol-3-fosfát oxidovat glycerol-3-fosfátoxidázou na dihydroxyacetonfosfát a peroxid vodíku a potom stanovovat H2O2 oxidační kopulací (Trinderovou reakcí) s aminofenazonem a derivátem fenolu za vzniku barevného chinoniminu (měří se absorbance při 510 nm),

3. nebo reakce pokračuje využitím ADP a fosfoenolpyruvátu v pyruvátkinázové reakci poskytující pyruvát a ATP. Pyruvát je potom substrátem v laktátdehydrogenázové reakci s koenzymem NADH, jejímž produktem je laktát a NAD+. Stanovuje se úbytek absorbance při 340 nm.

     Vzhledem k tomu, že tato schémata vždy zahrnují reakce glycerolu, mohly by se vyskytnout falešně vyšší výsledky u pacientů s vyšší koncentrací volného glycerolu v cirkulaci (diabetici, pacienti s renálním selháním na hemodialýze). Enzymová stanovení TG jsou do značné míry odolná vůči interferencím lipémií, hemolýzou nebo bilirubinémií a lze je automatizovat.

Referenční interval je obvykle do 1.9 mmol/l.

5.2 Cholesterolémie
     Cholesterol v séru se běžně stanovuje jako "celkový", čímž je myšlena suma cholesterolu a jeho esterů. Je třeba mít na paměti, že za fyziologických okolností představují estery cholesterolu zhruba 2/3 celkového cholesterolu v krvi. Stanovuje se v séru nebo v plazmě odebrané za stejných podmínek, jako je uvedeno u triacylglycerolů a s podobnou možností skladování. Hladina cholesterolu v cirkulaci má značné intraindividuální variace a proto se doporučují opakovaná vyšetření v rozmezí několika dnů.

     Starší metody stanovení využívaly tvorby barevných kondenzačních produktů při reakci cholesterolu např. s acetanhydridem v prostředí koncentrované kyseliny sírové (zelený produkt, Liebermannova-Burchardova reakce), nebo při reakci s ledovou octovou kyselinou v přítomnosti koncentrované kyseliny sírové a iontů Fe3+ (červené zbarvení, Zlatkisova metoda). Kromě toho, že si lze snadno představit nevýhody použití agresívních chemikálií, nebyly tyto metody automatizovatelné a jejich výsledky byly značně rušeny hemolýzou a bilirubinémií.

     Všechny současné metody stanovení cholesterolu využívají spřažených enzymových reakcí. Typická sestava je taková, že v první fázi se cholesterolesterázou štěpí estery cholesterolu na cholesterol a mastné kyseliny, ve druhé se cholesterol oxiduje cholesteroloxidázou na cholestenon a peroxid vodíku, a konečně ve třetí, indikační reakci se využívá ke stanovení H2O2 oxidační kopulace aminofenazonu a derivátu fenolu katalyzované peroxidázou a měří se vzniklý chinonimin.

     Jako vyšetření HDL-cholesterolu se označuje stanovení obsahu cholesterolu ve frakci lipoproteinů HDL. Tu je třeba nejprve izolovat tak, že se precipitací směsí fosfowolframové kyseliny se solí Mg2+ a následnou centrifugací odstraní ze vzorku frakce VLDL a LDL. V čirém supernatantu, který obsahuje jen HDL, se potom stanovuje cholesterol. Nejnověji se dnes objevují metody pro přímé stanovení HDL, tj. bez precipitace. Vycházejí ze zjištění, že enzymy cholesterolesteráza a cholesteroloxidáza přeměňují v prostředí polyethylenglykolu, dextransulfátu a Mg2+ rychleji cholesterol v HDL než v ostatních lipoproteinech. Poměr koncentrací HDL-cholesterolu a celkového cholesterolu se někdy používá jako tzv. aterogenní index. Další typ aterogenního indexu dává do vzájemného poměru koncentrace apo A1 a apo B (viz část 5.4 této kapitoly).

     Výslednou hodnotu koncentrace HDL-cholesterolu a hodnotu koncentrace triacylglycerolů je možno použít k výpočtu koncentrace LDL-cholesterolu. Vychází se přitom z předpokladu, že většina triacylglycerolů je obsažena právě ve VLDL, a že molární poměr cholesterolu ve VLDL činí průměrně 45 % obsahu triacylglycerolů. Autorem vzorce pro výpočet je W.T.Friedewald :

LDL-cholesterol (mmol/l) = celkový CH (mmol/l) - [TG (mmol/l):2.2] - HDL (mmol/l)

     Výpočet lze použít pouze tehdy, nepřekročí-li celková hladina triacylgycerolů 4,5 mmol/l, nejsou-li přítomny chylomikrony a nejde-li o chorobu širokého beta (podle WHO typ III) se změněným složením VLDL. Nejnověji se objevují metody i pro přímé stanovení LDL cholesterolu.

Tab.7.4a Referenční intervaly cholesterolu
CELKOVÝ CHOLESTEROL (mmol/l)
Riziko/Věk r. 2 až 19let 20 až 29let30 až 39let40 a více let
Snížené riziko < 4,8 < 5,2 < 5,7 < 6,2
Mírné riziko4,8 - 5,2 5,2 - 5,75,7 - 6,26,2 - 6,7
Zvýšené riziko > 5,2 > 5,7 > 6,2 > 6,7

Tab.7.4b Referenční intervaly HDL- a LDL-cholesterolu
Riziko HDL-CHOLESTEROL LDL-CHOLESTEROL
Snížené riziko > 1,4 < 3,9
Standardní riziko 1,4 - 0,9 3,9 - 4,9
Zvýšené riziko < 0,9 > 4,9

     Referenční intervaly celkového cholesterolu a cholesterolu v jednotlivých frakcích jsou předmětem stálé diskuse, v níž existují "přísnější" kritéria z USA a kompromisnější kritéria evropská. Je zřejmé, že referenční intervaly se liší nejen podle věku, ale též etnicky a regionálně. Z epidemiologických studií dále vyplývá, že různé koncentrační hladiny jsou spojeny s rozdílným rizikem rozvoje ICHS (tab. 4A a 4B).

5.3 Elektroforéza lipoproteinů (EL)
      Požadovala se zejména pro typizaci hyperlipoproteinémií podle Fredricksona, resp. nomenklatury Světové zdravotnické organizace WHO (tab. 7.5). Dnes se od této klasifikace ustupuje, protože je pouhým obrazem aktuálního stavu metabolismu bez ohledu na chorobnou jednotku, která je v pozadí.

     EL má poměrně vysokou výpovědní hodnotu tam, kde ve skutečnosti selhávají její separační schopnosti, např. u choroby široké beta lipoproteinové frakce, u chylomikronémie, nebo tam kde podává negativní informaci, tj. při chybění nebo výrazném oslabení některých frakcí. Vysokou výpovědní hodnotu má také pro detekci aterogenního lipoproteinu Lp(a).

     Může se s úspěchem provádět na celé řadě nosičů: papír, acetátcelulóza, agar, agaróza, polyakrylamid. Z nich dnes převažuje agaróza. Mohou se používat různé metodické modifikace, při interpretaci je však nutno respektovat rozdíly v migračních parametrech lipoproteinů. Rozdělení při EL může být ovlivněno řadou heterologních faktorů, např. přítomností paraproteinů a zbarvení frakcí může být ovlivněno tím, že lipofilní barviva (např. olejová červeň nebo Sudanová čerň) používaná k barvení elektroforeogramů, mají vyšší afinitu k triacylglycerolům. Je vhodné vědět, že i při denzitometrickém číselném hodnocení elektroforeogramu je třeba EL považovat za kvalitativní nebo nejvýše za semikvantitativní metodu. Navíc je přece jen hůře standardizovatelná než ostatní metody, takže bývá obtížné srovnávat výsledky z různých pracovišť.

Tab. 7.5 Typizace hyperlipoproteinémií podle WHO
Typ WHOHlavní hyperlipidémieZměny na elektroforeogramuHyperlipoproteinémie
ITriacylglycerolyAkumul. na startuChylomikrony
II aCholesterolZvýš. beta lip.LDL
II bCholesterol atriacylglycerolyZvýš. beta a pre-beta lip.LDL a VLDL
IIICholesterol a triacylglycerolyŠiroký pruh beta lip.IDL
IVTriacylglycerolyPre-beta lip.VLDL
VTriacylglycerolyPre-beta a akumul.na startuVLDL a chylomikrony

5.4 Stanovení apoproteinů
     V rutinní praxi se stanovují nejčastěji apoprotein A-I a apoprotein B. Používají se k tomu imunochemické metody typu RIA nebo v současnosti spíše EIA, které lze i automatizovaně provádět na řadě biochemických analyzátorů. Získané hodnoty vypovídají o koncentraci příslušných lipoproteinů a považují se za lepší pro určení rizika ICHS než pouhé koncentrace TG a celkového CH a za přesnější než stanovení HDL cholesterolu precipitační metodou. Stanovení apo B je navíc jedinou metodou k diagnostice hyperapobetalipoproteinémie. Z poměru koncentrací apo A-I a apo B se někdy také kalkuluje další aterogenní index.

     Apoprotein E je diagnosticky významný pro potvrzení hyperlipoproteinémie z VLDL-remnantů. Metodou izoelektrické fokusace izolované frakce VLDL se provádí fenotypizace apo E. Tato vyšetření, podobně jako stanovení ostatních apoproteinů, jsou už spíše předmětem zájmu výzkumu nebo vyžadují speciální technologii a tím zůstávají vyhražena vysoce specializovaným pracovištím.

6. Doporučená literatura:
R.Češka: Cholesterol a ateroskleróza. Léčba hyperlipidémií. Alberta s.r.o. Praha 1994
W.Marshall: Clinical chemistry. 3rd Ed., Mosby, Times Mirror International Publishers Ltd. London 1995
N.Rifai, G.R.Warnick (Eds.): Laboratory measurements of lipids, lipoproteins and apolipoproteins. AACC Press Washington, 1994
Farmakoterapie poruch tukového metabolismu. Farmakoterapeutické informace č.1, 1996, příloha Časopisu České lékařské komory a Věstníku SÚKL. Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha 1996