Klinická biochemie, hematologie a imunologie

ScreenImmunoToxicologyEncyclopedie Encyclopedic Reference of Immunotoxicology

Editorem je Hans-Werner Vohr , elektronická verze rozsáhlé encyklopedie - přílohou knižní verze, která byla připravena týmem téměř 200 odborníků z celého světa. Publikace je zpracována kompletně pro AcrobatReader (verze 7.01 je součástí instalace) a zahrnuje kromě 730 stran textu také 144 obrázků a 105 tabulek, vše v plně hypertextovém režimu. Vlastní CDROM obsahuje 60 MB dat, není nutná instalace na HD, podmínkou je Acrobat Reader 7.0 - instalační verze je na CD médiu k dispozici. Vydáno v roce 2005, Springer Verlag http://www.springer.de/index.html.

ScreenPrusa Multimediální učebnice DNA diagnostiky na CD-ROM.

Učební textu na CD-ROM, který je sestaven doc.MUDr.R.Průšou CSc. a kolektivem autorů 2.Lékařské fakulty UK. Text této multimediální učebnice je v HTML formátu (text je dostupný také v rámci Intranetu lékařské fakulty www.lf2.cuni.cz/projekty/prusa-DNA.). V současné době se jedná o první českou učebnici v oboru klinické biochemie na CD ROM mediu. Hypertextová struktura zahrnuje řadu schemat, fotografií, videosekvence a desítky přímých odkazů na internetové adresy, jako zdroj dalších, podrobnějších informac, dále slovníček pojmů včetně namluvené výslovnosti a test znalostí pro studenty. Autor: Richard.Prusa@lfmotol.cuni.cz, technické řešení - firma data#99 .

ScreenCancerEncyclopedie Encyclopedic Reference of Cancer

Editorem je Manfred Schwab , elektronická verze rozsáhlé encyklopedie - přílohou knižní verze, která byla připravena týmem téměř 300 odborníků z celého světa. Publikace je zpracována kompletně pro AcrobatReader (verze 4.05 je součástí instalace) a zahrnuje kromě 1117 stran textu také 261 obrázků a 64 tabulek, vše v plně hypertextovém režimu. Vlastní CDROM obsahuje 40 MB dat, není nutná instalace na HD, podmínkou je Acrobat Reader - instalační verze je na CD médiu k dispozici. Vydavatel Springer Verlag http://www.springer.de/index.html.

ScreenPatobiochemie Biochemie & Pathobiochemie

Editory jsou Georg Löffler, Petro E. Petrides , Bilder CD-ROM - 2.1, jde o rozsáhlý zdroj cca 1200 výukových schemat a obrázků z biochemie a patobiochemie, tematicky uspořádáno do 38 kapitol, doprovodné texty - legendy jsou samostatně na 38 listech textu. Celé dílo je hypertextovou aplikaci v PDF formátu pro Acrobat Reader, kapacita je cca 180 MB, není nutná instalace na HD. Vydavatelem již 7. vydání v roce 2003 je Springer Verlag http://www.springer.de/index.html.

ScreenMolProbes Handbook of Fluorescent Probes and Research Products

Editorem tohoto již 8. vydání je Richard P. Haugland , elektronická verze podrobného manuálu k technikám a reagenciím molekulární a buněčné biologie. Přestože jde o firemní materiál, popisující více než 2500 produktů Molecular Probes, je toto CD vhodným zdrojem pro výuku principů molekulární biologie, zahrnuje přes 500 barevných schemat a obrázků a především více než 2600 literárních referencí s přímým odkazem na abstrakta Medline. Vydavatel Molecular Probes, Inc. www.probes.com.

ScreenLastroLab Encyklopedie GastroLab

Druhý, český, CD-ROM zaměřený na gastroenterologii, vydaný jako výukový materiál 1.Lékařské fakulty UK v Praze. Autorem miniencyklopedie laboratorních metod v gastroenterologii je Petr Kocna. CD-ROM obsahuje ve 44 heslech analyty a metody pro gastroenterologii, edukační schemata z PowerPointu, přímé odkazy do databáze Národního číselníku laboratorních položek (na Webu MZ ČR) a přímé odkazy na více než 200 abstrakt databáze Medline. Kompletní hypertext je dostupný i on-line na serveru 1.Lékařské fakulty GastroLab, kde jsou data průběžně aktualizována. CD-ROM verze je vydána v rámci edukačních aktivit firmou Dialab Dialab, Praha.

ScreenHemAtlas Laboratory Hematology.

Atlas of Blood Smear Analysis je multimediálním hematologickým atlasem zaměřeným na laboratorní diagnostiku krevního obrazu. Přes 1140 fotografií erytrocytů, leukocytů a trombocytů, interaktivní schemata, vývojové řady krevních elementů, animované sekvence. Obrázky mají interaktivní popis struktury, hypertextová vazba na laboratorní techniky, typy barvení, zpracování nátěru atd. Text zahrnuje laboratorní příručku včetně referenčních hodnot a interpretace nálezu. Zajímavý je klíč k analýze elementu podle struktury, barvy, granulace a dalších strukturálních detailů; a rozsáhlý terminologický slovníček. Výukový, interaktivní CD-ROM je vydán firmou Chronolab AG www.chronolab.com.

ScreenMerckDatabase Chemická databáze Merck.

Firemní CDčko společnosti Merck, které je však nejen firemním katalogem, ale především rozsáhlou databází více než 10 000 položek. Chemická databáze obsahuje základní fyzikálně-chemické údaje (vzorce, mol.složení, mol.hmotnost, hustotu, body tání, varu, rozpustnost ..), toxicitu (LD50), podmínky skladování, bezpečnosti a další údaje. Datábaze zahrnuje i CAS kódy (Chemical Abstracts Service Registry Numbers), třídít lze podle názvu i čísla položky v katalogu, vyhledávat lze i podle složení nebo chemického vzorce. Součástí je i možnost přímé objednávky, nebo stažení bezpečnostních listů v PDF formátu. Verze 2.5.3 - říjen 2002, vydáno společností Merck spol. s r.o. - www.merck.cz.

ScreenMerckIndex The Merck Index on CD-ROM.

Editory Susan Budavari, Maryadele O'Neil, Ann Smith, Patricia Heckelman a John Obenchain zpracovaná elektronická verze rozsáhlé chemické encyklopedie - Merck Index 12.vydání, CD-ROM verze 12.3 - 2000. Databáze zahrnuje 62766 položek a cca 7000 obrázků chemických vzorců, software zahrnuje funkci pro volné kreslení chemických vzorců s použitím databáze MerckIndex. Program nutno instalovat částečně na hard disk, nelze spouštět přímo z CD-ROM. Vyhledávat lze substance podle názvu, složení, CAS kódu (Chemical Abstracts Service Registry Numbers), vlastností (např. mol.hmotnosti, toxicity apod.), therapeutických kategorií, výrobce léku aj. a to jak samostatně tak i v libovolných logických kombinacích. Vydavatel Chapman & Hall (CRC Press) www.crcpress.com.

ScreenProterinProtocols Protein Protocols on CD-ROM.

Editorem tohoto CD-ROM je John M.Walker, vydáno v serii Methods in Molecular Biology. Publikace odpovídá rozsahem 6500 knižních stran s cca 1500 obrázky. Obsah je rozdělen do 18 sekcí a 524 kapitol, zahrnuje přehled technik a metodik pro izolaci, charakterizaci a analýzu proteinů, včetně nových, moderních technik typy MS, NMR, immunochemie a další fyzikální techniky, peptidovou syntézu, mapování epitopů a další. SW je velmi jednoduchý a nenáročný na HW, postačí Win 3.1, DOS 5, nebo UNIX, Mac. Jako prohlížeč je nutno instalovat dodaný DynaText, data lze uložit na HD - cca 355 MB (pozn.systém nehlídá barvu pozadí ve Windows, ve WinNT hlasí při instalaci chybu-ale funguje). CD-ROM je vydán v roce 1998 nakladatelstvím Humana Press Inc. http://humanapress.com.

ScreenEMB The Encyclopedia of Molecular Biology on CD-ROM.

Autor - editor John Kendrew sestavil rozsáhlý elektronický zdroj > 6000 pojmů z oblasti molekulární biologie, genetiky, buněčné biologie, immunologie, mikrobiologie, neurobiologie a dalších vědeckých oborů ve vztahu k molekulární biologii. Krátké texty jsou dílem rozsáhlého autorského týmu (> 300 odborníků). Text elektronické publikace je uložen v jediném souboru cca 40 MB, je provázán hypertextovou strukturou s mnoha cross-referencemi, ilustrován je řadou schemat a obrázků. Prohlížecí software (aplikace Microsoft Multimedia Viever) je velmi jednoduchý, HW postačí PC-386 a Windows 3.1, k dispozici je funkce full-textového hledání, kopie textu do Clipboardu a zápis vlastních poznámek (Notes).Vydavatel Blackwell Science www.blacksci.co.uk.

ScreenAdam Proteinologie mozkomíšního moku

Český CD-ROM věnovaný problematice likvoru sestavil tým autorů Pavel Adam, Luděk Táborský, Ondřej Sobek, Petr Kelbich, Miroslav Průcha a Čeněk Cibien. Tvorba výukového CD-ROMu byla podpořena grantem IGA MZ ČR NF/6460-3 a firmou Orion Diagnostica www.oriondiagnostica.cz. Kapacita CD-ROMu je využita minimálně - data zabírají pouze 12 MB, text je částečně česky - částečně anglicky. Vydavatel Medica News Publisher - www.medica-news.cz, Praha, 2002.

ScreenDial1 AlphaDIALAB Katalog a Info'98 na CD ROM.

Tento CD-ROM je jedním příkladem firemního katalogu. Text v HTML formátu obsahuje celou řadu odborných textů, elektronickou formu článků z bulletinu Ceterum s tematikou aktuální diagnostiky, nových laboratorních technik (chemiluminiscence, dechové testy, stripová verze PinPlate ELISA). Navíc je využito kapacity CD-ROM media a jsou zde zveřejněny kompletní odborné přednášky v PowerPointu verze 4.0. Elektronická verze katalogu bez odborných textů a přednášek je zveřejněna na Internetu. Vydala firma AlphaDIALAB v roce1998 www.dialab.cz.

ScreenDial2 DIALAB Katalog a Info'99 na CD ROM a
Vybrané kapitoly z klinické biochemie - Petr Schneiderka a kolektiv


Tento CD-ROM navazuje na předchozí vydání z roku 1998. Text celé publikace je v HTML formátu, obsahuje vlastní katalog (nabídku firmy Dialab), celou řadu odborných textů, elektronickou formu článků z bulletinu Ceterum s tematikou aktuální diagnostiky, nových laboratorních technik (chemiluminiscence, dechové testy, stripová verze PinPlate ELISA). Kompletní prezentace odborných přednášek v PowerPointu verze 4.0. je možno s omezeným grafickým rozlišením prohlížet přímo ve WWW prohlížeči, soubory PPT je možno také zkopírovat na HD. Elektronická verze katalogu bez odborných textů a přednášek je zveřejněna na Internetu. Hypertextová verze učebního textu Vybrané kapitoly z klinické biochemie je doplněna řadou tabulek a obrázků, fultextovým vyhledáváním a řadou vnitřních hyperlinek. CD-ROM dále obsahuje ediční plán vydavatelství Karolinum a Galén. Vydala firma DIALAB v roce1999 www.dialab.cz.

ScreenLabMed Laboratory Medicine TextStack.

Kompletní text publikace Clinical Laboratory Medicine, editor Kenneth D.McClatchey.
Elektronická verze vydána nakladatelstvím Keyboard Publishing.Inc v roce 1995, zpracováno podle tištěné verze publikované Williams & Wilkins 1994. Vlastní text cca 20 MB je doplněn zdrojem > 800 obrázků v BMP a animovaných sekvencí MOV.

Immunology TextStack.

Kompletní text publikace Essential Immunology, 8th edition, editor Ivan S.Roitt.
Elektronická verze vydána nakladatelstvím Keyboard Publishing.Inc v roce 1995, zpracováno podle tištěné verze publikované Blackwell Scientific Publications v roce 1994. Elektronická verze je hypertextově provázána s elektronickou verzí kasuistik a elektronickým kvízem (testem). Kasuistiky (Cases) a testy (Quiz) existují jako doplněk, samostatně na disketě. Na rozdíl od publikace Laboratory Medicine je text Immunologie zpracován v jediném souboru 66 MB včetně všech obrázků, samostatné soubory tvoří kasuistiky a kvíz.

ScreenLabMed2 Laboratory Medicine Case Set.

Elektronická publikace vydána nakladatelstvím Keyboard Publishing.Inc v roce 1995 na CD-ROM, autorský tým Frederick C. Skvara, Nagy H. Mikhail, Stephen M. Shea, and Jana Rasková. CD-ROM zahrnuje strukturovaný, hypertextově orientovaný popis 40 vybraných kazuistik z oblasti laboratorní medicíny, patologie a patofyziologie, které jsou dokumentovány souborem > 500 obrázků v BMP formátu. Text kazuistik je doplněn elektronickou formou testu. Prohlížecí software - Multimedia Viewer firmy Keyboard Publishing umožňuje přímou hypertextovou vazbu, odkazy do učebnice laboratorní medicíny a dalších elektronických publikací vydavatele. Aplikaci je možno provozovat přímo z CD-ROM disku nebo instalovat na hard-disk (potřebná kapacita je cca 100 MB).

ScreenKaplan Clinical Chemistry Infobase.

CD-ROM vydán v roce 1996 Pesce-Kaplan Publisher Inc. Elektronický text je zpracován pro Folio Bound VIEWS (Folio Corp.) a text obsahující > 32000 záznamů je uložen v jediném souboru .NFO (cca 40 MB). Obslužný program umožňuje fultextové hledání, tvorbu záložek a vlastních poznámek. Obsahově se jedná o laboratorní příručku zahrnující doporučené operační postupy, definice, referenční meze, strukturu analytů i reagencií, rizikové faktory a rozsáhlou literarturu (přímo hyperlinky provázána do textu). Text na CD-ROM není samozřejmě modifikovatelný, uživatel si však může vytvořit tzv. ShadowFile s vlastními modifikacemi resp. doplňky. SW je provozovatelný v prostředí Windows 3.11, Win95/NT.

Laboratory Medicine A Scientific and Managerial Infobase.
2.vydání CD-ROM publikace z roku 1997 (verze 2.1), databáze opět ve FolioView zahrnuje > 84000 záznamů, soubor .NFO (cca 70 MB), na publikaci se podílel tým 124 autorů. Databáze zahrnuje nejen laboratorní příručku (reference, standardy...), ale celou řadu dokumentů IFCC a CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments). Instalační poznámka: Setup program v NT 4.0 nebylo možno provést, databázi lze provozoval po zkopírování obsahu CD-ROM na hard disk.
Verze 3.1 z roku 1998 obsahuje databázi z 93650 záznamy, veze 4.1 z ledna 1999 obsahuje 104800 záznamů. Progam je provozovatelný pouze z CD-ROM, nelze použít variantu (kterou SETUP nabízí) zkopírování na HD.

ScreenToxi Ellenhorn's Medical Toxicology. Diagnosis and Treatment of Human Poisoning

Autorem elektronické publikace je Matthew J.Ellenhorn, druhé vydání z roku 1997. Text je zpracován pro Folio VIEWS (Folio Corp.), obsahuje > 64000 záznamů a je uložen v jediném souboru .NFO (cca 78 MB). Obslužný program umožňuje fultextové hledání, tvorbu záložek a vlastních poznámek, hypertextově je strukturována vazba na literární odkazy.Obsah je rozdělen do 5 oddílů - Teorie a principy, Jedy v domácnosti, Léky , Chemikálie, Jedy v přírodě; celkový počet kapitol je 74. Text je doplněn řadou tabulek, schemat a obrázků, navigace v textu je však na rozdíl od jiných elektronických publikací značně komplikovaná, nelze měnit velikost písma pro zobrazení textu. Vydavatelem je Williams & Wilkins www.wwilkins.com.

ScreenCRC CRC Handbook of Chemistry and Physics on CD-ROM

Editorem je David R.Lide , elektronická verze 2000 rozsáhlého souboru fyzikálních a chemických tabulek, definicí, konstant, matematických konverzí, vzorců a přehledů. Publikace je zpracována kompletně pro AcrobatReader (verze 4.05 je součástí instalace) a zahrnuje cca 300 tabulek rozdělených do 16 sekcí, které zahrnují široké spektrum od parametrů živých organizmů po astrononické detaily. Obsahem navazuje na 80th edici, která vyšla tiskem (vydání 1999-2000). Vlastní CDROM je jen nosičem instalčních dat, nutná instalace na HD, vyžaduje cca 130 MB prostoru na disku, požadavky na HW jsou minimální. Vydavatel Chapman & Hall (CRC Press) www.crcpress.com.

ScreenDict The Combined Chemical Dictionary on CD-ROM.
Elektronickou verzi slovníku vydalo nakladatelství Chapman & Hall v květnu 1997. Kombinovaný slovník na CD ROM zahrnuje > 390.000 chemických látek, které byly dosud rozděleny do 5 samostatných slovníků - Slovník organických látek (200 000 záznamů), slovník přírodních látek (120 000 záznamů), slovník anorganických a organometalických látek (93 000 záznamů), slovník farmakologických agents (30 000 záznamů) a slovník analytických reagencií (14 000 záznamů).
K dispozici mám pouze demoverzi programu verze 1.1a (5/97) s omezenou dobou použití na 30 dní. Vydavatel Kluwer Academic Publ. www.wkap.nl, resp.CRC Press.www.crcpress.com.

ScreenHp Abstracts of Xth International Gastroduodenal Pathology and Helicobacter Pylori, Lisbon 12-14 September 1997.

CD-ROM obsahuje cca 500 abstrakt databázově zpracovaných programem Conifer. Databáze umožňuje vyhledat např. abstrakta s určitou specifickou problematikou, prohledávat lze celé texty, názvy sdělení, seznam autorů, pracoviště a prohledávací kriteria lze kombinovat logickými vazbami např. " breath test" AND "gastritis" apod. Program umožňuje tisk a export vybraných abstrakt v textové podobě (ve formátu RTF, RichTextFormat). Tento CD-ROM je příkladem databázově orientovaného elektronického textu, kterým lze demonstrovat výhody této formy. CD-ROM vydala firma ASTRA a zahrnuje proto rovněž firemní prezentaci o Helicobacter pylori ve formě PowerPointu (PPT file). Instalace ve Windows 3.11 i NT-Windows proběhla zcela bez problémů.

ScreenThyroid Thyroid Disorders - Computer Aided Learning.

Autoři: James Hooper, John O'Connor. Publikace byla vydána v roce 1995 ve spolupráci s Asociací klinických biochemiků (ACB) a sponzorována firmou Bayer. Učebnice zahrnuje text se základními pojmy a popis 2 kasuistik. Kompletní vyšetření obsahuje i videozáznam v AVI formátu. Kasuistika zahrnuje laboratorní nálezy a varianty terapie. Integrovaný test slouží k ověření získaných znalostí. Vydavatel:The association of Clinical Biochemists www.acb.org.uk.

ScreenACB2 Acid Base Disorders - Computer Aided Learning.

Autor: James Hooper. Publikace byla vydána v roce 1996 ve spolupráci s Asociací klinických biochemiků (ACB) a sponzorována firmou IL. Jedná se o druhou publikaci ze série Klinických kasuistik dokumentovaných především laboratorní diagnostikou. Učebnice zahrnuje text se základními pojmy a popis 2 kasuistik s podrobným popisem laboratorních nálezů a varianty terapie. Integrovaný test slouží k ověření získaných znalostí. Vydavatel:The association of Clinical Biochemists www.acb.org.uk.

ScreenImmunoBiol ImmunoBiology Bookshelf. The comprehensive Resource.

Elektronická publikace zahrnující: Immunobiology - The Immune System in Health and Disease, autorů Charles A.Janeway and Paul Trevers (2nd edition 1996), Figure databáze k této publikaci, Case Stdies in Immunology, autoři Fred S.Rosen and Raif S.Geha (1996), Current Opinion in Immunology - Frederick Alt and Philippa Marrack (1994-1996). Elektronický text je hypertextově provázán s řadou obrázků, vybrané molekuly jsou navíc zobrazitelné ve 3D formátu pomocí software Kinemages s možností interaktivně měnit zobrazené části molekuly, receptory, vazebná místa. Text zahrnuje > 10 000 MEDLIN link referencí, CD-ROM je pro MAC i Windows prostředí, požadavek je 32bit verze tj. Win95/NT nebo Win3.11 s podporou Win32s, která je na CD-ROM obsažena. Prohlížecí software je BiblioteK (Electronic Press Ltd.), vydavatelem je Garland Publishing Inc.www.garland.pub.com.

ScreenLiquor Cytologie mozkomíšního moku.

Autorský tým Adam P., Kratochvíla J., Táborský L., Průcha M., Sobek O. a Zeman D. zpracovali v HTML formátu multimediální příručku pro cytologii liquoru. CD-ROM obsahuje 5 MB dat, obrázky jsou v JPG formátu. Hypertextová struktura zahrnuje pouze členění kapitol, žádné vnitřní odkazy, ani na literaturu zde nejsou. Text je rozdělen na obecnou a speciální část, všechny obrázky jsou v jediném HTML souboru, který prakticky nelze načíst. Pokud máte nastavenu jinou barvu desktopu, může být text špatně čitelný - pozadí není definováno. Požadavky na systém jsou Win 95/98/NT a Internet Explorer verze 4 a vyšší. CD-ROM vydala firma SEKK sro www.sekk.cz.


LogoGastrolab WebMaster: Petr Kocna - kocna@cesnet.cz
HomePage orientovaná: lékařsky nebo církevně a teologicky