Internetový portál pro gastroenterology

Současné stanovení Fcalc a FIT ve stolici u kolitídy
duben 2019IBD (118)
Intest Res. 2018 Dec 14: 00086. [Epub]
Nový latexový aglutinační turbidimetrický imunoanalytický systém pro současné měření kalprotektinu a hemoglobinu ve stolici
The novel latex agglutination turbidimetric immunoassay system for simultaneous measurements of calprotectin and hemoglobin in feces
Hiraoka S, Takashima S, Inokuchi T, Nakarai A, Takahara M, Harada K, Seki Y, Watanabe K, Kato J, Okada H.
Department of Gastroenterology and Hepatology, Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences, Okayama; Department of Endoscopy, Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences, Okayama; Department of Biochemical Research Laboratory-I, Eiken Chemical Co., Ltd., Tochigi; Department of Gastroenterology, Mitsui Memorial Hospital, Tokyo; Japan
Souhrn.
Cíle. Fekální kalprotektin (Fcal) a fekální imunochemický test (FIT) jsou užitečnými biomarkery pro detekci aktivity a hojení sliznic při zánětlivých onemocněních střev. Autoři uvádí výsledky současného měření Fcal a FIT u pacientů s ulcerózní kolitidou (UC) s použitím nově vyvinutého systému turbidimetrického imunoanalýzy (LATIA). Metody. Fcal a hemoglobin byly měřeny systémem LATIA u 152 pacientů s UC, kteří podstoupili kolonoskopii. Fcal byl také kvantifikován konvenčním enzymovým imunosorbentním testem (ELISA). Fekální markery byly hodnoceny ve spojení se slizničním stavem UC, který byl hodnocen klasifikací MAYO endoskopického subcore (MES). Výsledky. Systém LATIA umožnil kvantifikovat kalprotektin a hemoglobin současně se stejným vzorkem stolice během 10 minut. Hodnoty Fcal-LATIA úzce korelovaly s hodnotami Fcal-ELISA (Spearmanův korelační koeficient, r=0,84; p <0,0001). Hodnoty Fcal a FIT pro každý test významně korelovaly s MESs (Spearmanovy korelační koeficient hodnosti, Fcal-LATIA: r=0,58, Fcal-ELISA: r=0,55 a FIT: r=0,72). Předpověditelnost slizničního hojení (určená MES 0 samotného) Fcal-LATIA, Fcal-ELISA a FIT-LATIA s hraničními hodnotami určenými z ROC křivky byla 0.79, 0.78 a 0.92 pro citlivost, resp. 0.78, 0.69 a 0.73 pro specificitu. Závěry. Spolehlivost nového Fcal-LATIA byla ekvivalentní s konvenčním Fcal testem. Simultánní měření s FIT by podpořilo klinický význam fekálních biomarkerů v UC. (translated webmaster)


GIP peptid ve stolici pro monitotování celiakie
únor 2019Celiakie (117)
J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2018 Sep; 67(3): 356 - 360
Srovnání klinických metod s imunogenním peptidem glutenu ve stolici k posouzení příjmu glutenu u celiakie
Comparison of Clinical Methods With the Faecal Gluten Immunogenic Peptide to Assess Gluten Intake in Coeliac Disease
Gerasimidis K, Zafeiropoulou K, Mackinder M, Ijaz UZ, Duncan H, Buchanan E, Cardigan T, Edwards CA, McGrogan P, Russell RK.
Human Nutrition, School of Medicine, Dentistry and Nursing, University of Glasgow, Glasgow Royal Infirmary, Civil Engineering, School of Engineering, University of Glasgow, Department of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, Royal Hospital for Children, Glasgow, UK.
Souhrn.
Cíle: Detekce imunogenetických peptidů (GIP) je biomarkerem aktuálního příjmu glutenu. Hladina GIP může být použita pro sledování příjmu glutenu a doplňuje klinické metody k vyhodnocení dodržování bezlepkové diety (GFD). V této studii byl aktuální příjem glutenu měřen pomocí GIP u dětí s celiakií (CD) a srovnáván s rutinními klinickými měřeními pro vyhodnocení dodržování GFD. Metody: GIP byl měřen v 90 vzorcích od 63 CD dětí (44 dříve a 19 nově diagnostikovaných s následujícími vzorky po 6 a 12 měsících na GFD). Dodržování GFD bylo hodnoceno na základě klinického hodnocení, hladiny tkáňové transglutaminázy (tTG) a skóre Biagi. Výsledky: GIP byl detekovatelný u 16% pacientů s předchozí diagnózou CD na GFD. Hodnota BMI indexu (p > 0,774), skóre výšky (p > 0,723), koncentrace hemoglobinu (p > 0,233), věk (p > 0.448 ), pohlaví (p > 0.734) nebo trvání onemocnění (p > 0,488) se nelišily u pacientů s detekovatelným a nedetekovatelným GIP. U nově diagnostikovaných pacientů na stravě obsahujících lepek byl GIP detekovatelný u 95% z nich. Po zahájení GFD se GIP snížil (p < 0,001); 17% mělo detekovatelné hladiny po 6 měsících, a a 27% po 12 měsících. Ve srovnání s GIP skóre Biagi, tTG a klinické hodnocení posouzené vykazovaly citlivost 17%, 42% a 17%. Podobně byl GIP detekovatelný u 16%, 16% a 14% pacientů, kteří byli hodnoceni jako GFD podle skóre Biagi, tTG a klinického hodnocení. Kombinace metod nezlepšila identifikaci non-compliant pacientů. Závěry: Zahrnutí měření GIP ve stolici pravděpodobně zlepší identifikaci nedávného nedodržování GFD v managementu CD a mohlo by být začleněno do současných strategií sledování nemocných. (translated webmaster)


Diagnostika exokrinní pankreatické nedostatečnosti
prosinec 2018Pankreas (116)
Curr Treat Options Gastroenterol. 2018 Sep;16(3):306-315
Diagnostika a léčba exokrinní insuficience pankreatu
Diagnosis and Management of Exocrine Pancreatic Insufficiency
Forsmark CE.
Division of Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition, University of Florida, USA
Souhrn.
Předmět přehledu: Nedávné studie dokládají, že mnoho pacientů s pankreatickou exokrinní insuficiencí (EPI) není identifikováno a nejsou léčeni vhodnými dávkami substituční léčby pankreatických enzymů. Tento přehled shrnuje přístup k diagnóze, léčbě a sledování léčebného účinku a komplikací u pacientů s exokrinní nedostatečností. Analýza přehledu: Zatímco chronická pankreatitida je nejčastěji identifikovanou příčinou EPI, rakovina pankreatu a operace pankreatu jsou stále důležitější. Diagnóza EPI zůstává náročná, ale elastáza ve stolici je nejvíce klinicky užitečným testem. Léčba vyžaduje pochopení vhodné dávky a načasování enzymatické náhrady, ale nedávné studie ukazují, že klinici často nemají toto chápání. Monitorování a prevence komplikací EPI je stále důležitější, zejména osteopenie a osteoporóza. U těch, kteří neodpovídají, je třeba zvážit koexistenci bakteriálního přerůstání v tenkém střevě. Mnoho kliniků nepovažuje EPI za diferenciální diagnostiku a pacienti s EPI jsou rutinně nedostatečně léčeni v USA. Vhodná identifikace rizikových osob a použití vhodné enzymové terapie spolu se sledováním metabolických komplikací EPI jsou nezbytné pro zajištění účinné péče o tyto pacienty. (translated webmaster)


Pepsinogen a TFF3 - markery časné formy karcinomu žaludku
říjen 2018Karcinom žaludku (115)
Gastroenterol Res Pract. 2018 May 9; doi: 10.1155/2018/1024074 (ePubl)
Screeningové biomarkery jako alternativa k endoskopii pro časnou detekci rakoviny žaludku: Kombinace sérového TFF3 a pepsinogenu
Screening Biomarker as an Alternative to Endoscopy for the Detection of Early Gastric Cancer: The Combination of Serum Trefoil Factor Family 3 and Pepsinogen
Lee HS, Jeon SW, Nomura S, Seto Y, Kwon YH, Nam SY, Ishibashi Y, Ohtsu H, Ohmoto Y, Yang HM.
Department of Internal Medicine, School of Medicine, Kyungpook National University, Kyungpook National University Hospital, Daegu, Republic of Korea, Department of Gastrointestinal Surgery, Department of Breast and Endocrine Surgery, and Department of Clinical Trial Data Management, Graduate School of Medicine, University of Tokyo, Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd., Tokyo, Japan.
Souhrn.
Cíl: Sérový test pepsinogenu má omezení ve své prediktivní síle jako neinvazivní biomarker pro screening rakoviny žaludku. Cílem bylo zjistit, zda kombinace TFF3 a pepsinogenu může být účinným biomarkerem pro detekci rakoviny žaludku i v raných fázích. Metody: Celkem 281 pacientů s časnou rakovinou žaludku (EGC), kteří podstoupili endoskopickou submukózní disekci v Koreji a 708 zdravých jedinců z Japonska, bylo zařazeno do testovací kohorty. Validační kohorta zahrnovala 30 korejských pacientů s EGC a 30 korejských zdravých kontrolních dárců krve. Sérové hladiny TFF3 byly vyšetřeny za použití enzymové imunoanalýzy s enzymem vázaným na imunosorbent. Výsledky: Při cut-off 6.73 ng/ml v testovací kohortě byla senzitivita kombinace testů pro detekci EGC lepší (87,5%) než test TFF3 (80,4%) nebo samotný test pepsinogenu (39,5%). Podobně byla v validační kohortě citlivost TFF3 plus pepsinogenu vyšší (90,4%) než u testu TFF3 (80,0%) nebo samotného pepsinogenového testu (33,3%). Závěr: Kombinace sérového TFF3 a pepsinogenu je účinnějším neinvazivním biomarkerem pro detekci rakoviny žaludku ve srovnání s pepsinogenem nebo samotným TFF3, dokonce i pro časnou formu (EGC). (translated webmaster)


Syndrom bakteriálního přerůstání v tenkém střevu (SIBO) u chronické pankreatitídy
srpen 2018SIBO (114)
Pancreatology. 2018 Jun;18(4):379-385
Výskyt bakteriálního přerůstání v tenkém střevu u pacientů s ne-chirurgickou chronickou pankreatitídou a pankreatickou exokrinní nedostatečností (PEI).
The prevalence of small intestinal bacterial overgrowth in non-surgical patients with chronic pancreatitis and pancreatic exocrine insufficiency (PEI)
Chonchubhair HM, Bashir Y, Dobson M, Ryan BM, Duggan SN, Conlon KC.
Professorial Surgical Unit, Department of Surgery, The University of Dublin Trinity College, Tallaght Hospital, and Department of Gastroenterology, Tallaght Hospital, Dublin, Ireland.
Souhrn.
Pozadí: Syndrom bakteriálního přerůstání v tenkém střevu (SIBO) je stav charakterizovaný příznaky podobnými pankreatické exokrinní nedostatečnosti (PEI) u pacientů s chronickou pankreatitidou. SIBO je zvažováno za komplikaci chronické pankreatitídy až v 92% případech; studie jsou heterogenní a protokoly nestandardní. SIBO může být stanoveno měřením vodíku nebo metanu ve vydechovaném vzduchu, které jsou vedlejšími produkty bakteriální fermentace intraluminálních substrátů v tenkém střevu jako sacharidy. Hodnotili jsme prevalenci SIBO mezi definovanou kohortou ne-chirurgické chronické pankreatitídy s mírným až závažným PEI ve srovnání se srovnatelnými zdravými kontrolami.Metody: Bylo hodnoceno 35 pacientů a 31 zdravých kontrolních osob, shodné podle věku, pohlaví a kouření, na SIBO pomocí glukózového, vodíkového dechového testu (GHBT). Vyhodnocován byl vztah mezi SIBO a klinickými příznaky při chronické pankreatitidě. Výsledek: SIBO byl prokázán u 15% pacientů s chronickou pankreatitidou, zatímco žádné zdravé kontroly nebyly pozitivní (p = 0,029). SIBO se vyskytovala častěji u pacientů užívajících enzymovou substituční terapii (PERT) (p = 0,016), s použitím inhibitoru protónové pumpy (PPI) (p = 0,022) a u pacientů s etiologií alkoholu (p = 0,023). Pacienti se souběžným diabetem byli častěji SIBO-pozitivní, statisticky významně (p = 0,009). Statisticky významné rozdíly nebyly prokázány v popsaných symptomech mezi pacienty se SIBO a bez něj, s výjimkou "úbytku hmotnosti", u pacientů s hlášenou ztrátou hmotnosti, kde je pravděpodobnější, že bude mít SIBO (p = 0,047).Závěr: Prevalence SIBO v této studii byla téměř 15% a v souladu s dalšími studiemi SIBO u pacientů s ne-chirurgickou chronickou pankreatitídou. Tato data podporují testování pacientů s klinicky významnou PEI, kteří nereagují na odpovídající dávky PERT, zejména u pacientů s souběžným diabetes. SIBO může být snadno diagnostikováno a umožňuje tak konkrétnější a další cílené léčení symptomů.. (translated webmaster)


Screening kolorektálnáho karcinomu od 45 let - změna doporučení v USA 2018
červen 2018Kolorektální karcinom (113)
CA Cancer J Clin. 2018 May 30, Epub.
Screening kolorektálnho karcinomu u dospělých: změna doporučení 2018 americkou onkologickou společností.
Colorectal cancer screening for average-risk adults: 2018 guideline update from the American Cancer Society.
Wolf AMD, Fontham ETH, Church TR, Flowers CR, Guerra CE, LaMonte SJ, Etzioni R, McKenna MT, Oeffinger KC, Shih YT, Walter LC, Andrews KS, Brawley OW, Brooks D, Fedewa SA, Siegel RL, Wender RC, Smith RA.
Associate Professor and Attending Physician, University of Virginia School of Medicine, Charlottesville, VA.; Emeritus Professor, Louisiana State University School of Public Health, New Orleans, LA.; Professor, University of Minnesota and Masonic Cancer Center, Minneapolis, MN.; Professor and Attending Physician, Emory University School of Medicine and Winship Cancer Institute, Atlanta, GA.; Associate Professor of Medicine of the Perelman School of Medicine and Attending Physician, University of Pennsylvania Medical Center, Philadelphia, PA.; Independent retired physician and patient advocate, University of Washington and the Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, WA.; Biostatistician, University of Washington and the Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, WA.; Professor and Director, Division of Preventive Medicine, Department of Family and Preventive Medicine, Emory University School of Medicine, Atlanta, GA.; Professor and Director of the Duke Center for Onco-Primary Care, Durham, NC.; Professor, Health Services Research, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX.; Professor and Attending Physician, University of California, San Francisco and San Francisco VA Medical Center, San Francisco, CA.; Director, Cancer Control Department, American Cancer Society, Atlanta, GA.; Chief Medical and Scientific Officer and Executive Vice President-Research, American Cancer Society, Atlanta, GA.; Vice President, Cancer Control Interventions, Cancer Control Department, American Cancer Society, Atlanta, GA.; Strategic Director for Risk Factor Screening and Surveillance, American Cancer Society, Atlanta, GA.; Strategic Director, Surveillance Information Services, American Cancer Society, Atlanta, GA.; Chief Cancer Control Officer, American Cancer Society, Atlanta, GA.; Vice President, Cancer Screening, Cancer Control Department, American Cancer Society, Atlanta, GA.
Souhrn.
Ve Spojených státech je kolorektální karcinom (ČKS) čtvrtou nejčastější rakovinou diagnostikovanou mezi dospělými a druhou hlavní příčinou úmrtí na rakovinu. Pro toto aktualizované doporučení použila americká rakovinová společnost (ACS) stávající systematický přezkum důkazů literární analýzy a mikrosimulačních modelovacích analýz CRC, včetně nového hodnocení věku k zahájení screeningu podle pohlaví a pohlaví a další modelování, které zahrnuje změny výskytu CRC v USA. Screening s jakoukoliv z mnoha možností je spojen s významným snížením výskytu CRC detekcí a odstraněním adenomatózních polypů a jiných prekancerózních lézí a se snížením úmrtnosti snížením incidence a včasné detekce CRC. Výsledky modelových analýz identifikovaly efektivní a modelově doporučené strategie, při zahájení screeningu ve věku 45 let. Skupina pro rozvoj doporučení ACS použila kritéria GRADE (Grades of Recommendations, Assessment, Development, and Evaluation) při vypracování a hodnocení doporučení. ACS doporučuje, aby dospělí ve věku 45 let a starší s průměrným rizikem CRC podstoupili pravidelný screening buď testem na stolici s vysokou citlivostí nebo strukturálním (vizuálním) vyšetření, v závislosti na preferenci pacienta a dostupnosti testů. Jako součást screeningového procesu by měly být všechny pozitivní výsledky testů screeningu bez kolonoskopie sledovány včasnou kolonoskopií. Doporučení zahájit screening ve věku 45 let je kvalifikovaným doporučením. Doporučení pro pravidelný screening u dospělých ve věku 50 let a starších je silným doporučením. ACS doporučuje (kvalifikované doporučení), aby: 1) průměrně rizikové dospělé osoby s dobrým zdravotním stavem s předpokládanou délkou života více než 10 let pokračovaly v screeningu CRC do věku 75 let; 2) lékaři individualizují rozhodnutí CRC pro screening u jedinců ve věku 76 až 85 let na základě preferencí pacienta, očekávané délky života, zdravotního stavu a historie předchozího screeningu; a 3) lékaři odrazují osoby starší 85 let od pokračování screeningu CRC. Možnostmi pro screening CRC jsou: fekální imunochemické testy ročně; vysoce citlivé guajakové testy okultního krvácení ročně; multitarget DNA testy ve stolici každé 3 roky; kolonoskopie každých 10 let; počítačová kolonografie každých 5 let; a flexibilní sigmoidoskopie každých 5 let. (translated webmaster)


Protilátky k TG6 u dětí s celiakií
duben 2018Celiakie (112)
J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2018 Jan;66(1):64-68
Vývoj protilátek proti transglutaminase 6 u dětí s celiakií koreluje s dobou expozice glutenu.
Anti-transglutaminase 6 Antibody Development in Children With Celiac Disease Correlates With Duration of Gluten Exposure.
De Leo L, Aeschlimann D, Hadjivassiliou M, Aeschlimann P, Salce N, Vatta S, Ziberna F, Cozzi G,Martelossi S, Ventura A, Not T.
Institute for Maternal and Child Health-IRCCS "Burlo Garofolo" Trieste, Trieste, Italy; Matrix Biology and Tissue Repair Research Unit, School of Dentistry, and Arthritis Research UK Biomechanics and Bioengineering Centre of Excellence, College of Biomedical and Life Sciences, Cardiff University, Cardiff.; Department of Neurology, The royal Hallmshire Hospital, Sheffield, UK; University of Trieste, Trieste, Italy.
Souhrn.
Cíle: Protilátky proti transglutaminase 6 (anti-TG6) se podílejí na neurologických projevech u dospělých pacientů s genetickou intolerancí na gluten a není jasné, zda se autoimunita na TG6 vyvíjí po dlouhodobé expozici lepku. Při stanovení diagnózy jsme změřili anti-TG6 u dětí s celiakií(CD), abychom vytvořili korelaci mezi těmito autoprotilátkami a trváním expozice lepku. Zkoumali jsme korelaci mezi anti-TG6 a přítomností neurologických poruch.Metody: Anti-TG6 (IgA / IgG) byly měřeny metodou ELISA v sérech dětí s biopsií prokázaným CD a u dětí postižených gastrointestinálními poruchami. CD pacienti pozitivní na anti-TG6 byly znovu testovány po 2 letech bezlepkové diety (GFD). Výsledky: Analyzovali jsme séra 274 CD dětí a 121 kontrol. Anti-TG6 byly detekovány u 68/274 (25%) pacientů s CD a u 19/121 (16%) kontrol, s významným rozdílem mezi dvěma skupinami (P = 0,04). Žádný z pacientů s CD a testů pozitivních na anti-TG6 neprokázali neurologické poruchy. Jedenáct z 18 (61%) pacientů s CD s jinými autoimunitními chorobami bylo pro anti-TG6 pozitivní. U CD pacientů byla zjištěna významná korelace mezi expozicí lepku před diagnózou CD a koncentrací anti-TG6 (P=0,006 pro IgA, P=0,0001 pro IgG). Po GFD byly významně sníženy koncentrace anti-TG6 (P=0,001). Mezi sérovými koncentracemi anti-TG6 a anti-TG2 nebyla pozorována významná korelace. Závěry: Anti-TG6 je častější u dětí s neléčeným CD v nepřítomnosti zjevných neurologických poruch. Syntéza anti-TG6 souvisí s delší expozicí glutenu před diagnózou CD a autoimunity proti TG6 je závislá na glutenu a během GFD zmizí. (translated webmaster)


UEG - HaPanEU - doporučení pro chronickou pankreatitídu
únor 2018Pankeatitída (111)
UEG Journal 2017 Mar;5(2):153-199
United European Gastroenterology doporučení založená na důkazech pro diagnostiku a léčbu chronické pankreatitídy (HaPanEU).
United European Gastroenterology evidence-based guidelines for the diagnosis and therapy of chronic pancreatitis (HaPanEU).
Löhr JM, Dominguez-Munoz E, Rosendahl J, Besselink M, Mayerle J, Lerch MM, Haas S, Akisik F, Kartalis N, Iglesias-Garcia J, Keller J, Boermeester M, Werner J, Dumonceau JM, Fockens P, Drewes A, Ceyhan G,Lindkvist B, Drenth J, Ewald N, Hardt P, de Madaria E, Witt H, Schneider A, Manfredi R, Brondum FJ, Rudolf S, Bollen T, Bruno M; HaPanEU/UEG Working Group.
Center for Digestive Diseases, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden; Department of Gastroenterology and Hepatology, University Hospital of Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Spain; Department of Gastroenterology, University of Leipzig, Leipzig, Germany; Department of Surgery, Academic Medical Center Amsterdam, the Netherlands; Medizinische Klinik und Poliklinik 2, Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität, Munich, Germany; Department of Medicine A, University Medicine Greifswald, Greifswald, Germany; Department of Radiology, Indiana University, Indianapolis, USA; Department of Radiology, Karolinska University Hospital and Division of Medical Imaging and Technology, CLINTEC, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden; Israelitic Hospital Hamburg, University of Hamburg, Hamburg, Germany; Ludwig Maximilians University, Munich, Germany; University of Geneve, Geneva, Switzerland; Department of Surgery, Academic Medical Center Amsterdam, the Netherlands; Department of Gastroenterology and Hepatology, Academic Medical Center, Amsterdam, The Netherlands; Department of Gastroenterology, Aarhus University, Aarhus, Denmark; Klinikum Rechts der Isar, Technical University Munich, Germany; Göteborgs Universitet, Gothenburg, Sweden; Department of Gastroenterology and Hepatology, Radboud University Medical Center, Nijmegen, The Netherlands; Justus-Liebig-Universität Giessen, Giessen, Germany; Hospital General Universitario, Alicante, Spain; Technical University Munich, Munich, Germany; University Hospital Mannheim, Mannheim, Germany; Department of Radiology, University of Verona, Verona, Italy; Aalborg University, Aalborg, Denmark; Department of Radiology, University Medical Centre Maribor, Maribor, Slovenia; St Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein, The Netherland; Department of Gastroenterology and Hepatology, Erasmus Medical Centre in Rotterdam, The Netherlands.
Souhrn.
SOUVISLOSTI: V managementu chronické pankreatitidy došlo ke značnému zlepšení, což vedlo k publikaci několika národních směrnic v posledních letech. Ve spolupráci s UEG (United European Gastroenterology) vypracovala pracovní skupina pro harmonizaci diagnostiky a léčby chronické pankreatitidy v Evropě (HaPanEU) tyto evropské pokyny na základě přístupu založeného na důkazech. METODY: Dvanáct multidisciplinárních pracovních skupin provedlo systematickou analýzu literatury k odpovědi na 101 předem definovaných klinických otázek. Doporučení byla klasifikována pomocí systému hodnocení, vyhodnocování a doporučení a odpovědi byly posuzovány celou skupinou v procesu Delphi online. Pracovní skupiny předložily své doporučení během výroční UEG v roce 2015. Na této jednodenní interaktivní konferenci byly vyjádřeny příslušné připomínky a celková shoda na každé doporučení byla kvansifikována pomocí hlasování v plénu (ředitelství pro testování a hodnocení). Po posledním kole úprav založených na těchto komentářích byla verze návrhu zaslána externím recenzentům. VÝSLEDKY: 101 doporučení zahrnuje 12 témat týkajících se managementu chronické pankreatitidy: etiologie (WP 1), diagnostika chronické pankreatitidy se zobrazováním (WP2 a WP3), diagnostika pankreatické exokrinní insuficience (WP4) chirurgie chronické pankreatitidy (WP5), léková terapie (WP6), endoskopická terapie (WP7), léčba pankreatických pseudocyst (WP8), bolesti pankreatu (WP9), výživa a podvýživa (WP10),diabetes mellitus (WP11) a přirozený průběh onemocnění a kvalita života (WP12). S využitím systému hodnocení a doporučení bylo 70 ze 101 (70%) doporučení hodnoceno jako "silné" a hlasování v plénu vyhodnotilo "silnou dohodu" pro 99 (98%) doporučení. ZÁVĚRY: Směrnice 2016 HaPanEU/UEG poskytují doporučení založená na důkazech týkající se klíčových aspektů lékařské a chirurgické léčby chronické pankreatitidy založené na současně dostupných podkladech. Tato doporučení by měla sloužit jako referenční standard pro stávající management nemoci a jako vodítko pro budoucí klinický výzkum. (translated webmaster)


Dechové testy s vodíkem a metanem při SIBO
prosinec 2017Dechové testy (110)
Gastroenterol Hepatol Bed Bench. 2017 Summer;10(3):168-172.
Výsledek dechových testů u dospělých pacientů s podezřením na bakteriální přerůstání v tenkém střevě.
Outcome of breath tests in adult patients with suspected small intestinal bacterial overgrowth.
Mattsson J, Minaya MT, Monegro M, Lebwohl B, Lewis SK, Green PH, Stenberg R.
Örebro University Hospital, Örebro University, Örebro, Sweden. Department of Medicine, Celiac Disease Center, Columbia University College of Physicians and Surgeons, Columbia University Medical Center, New York, USA. University Health Care Research Center, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
Souhrn.
Cíl: Cílem bylo prozkoumat výsledky dechového testu u pacientů s podezřením na SIBO a indikativní příznaky SIBO, diagnostikované dechovým testem. Pozadí: Dechové testy se používají k detekci bakteriálního přerůstání v tenkém střevě (SIBO) měřením vodíku a methanu produkovaného střevními bakteriemi. Metody: Tato retrospektivní studie zahrnovala 311 pacientů s gastrointestinálními příznaky, kteří podstoupili dechový test pro hodnocení SIBO v Celiac Disease Center na Columbia Universitě v New Yorku v letech 2014-2015. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin na základě volby lékaře: skupina s laktulózovým dechovým testem (72%) a skupina s glukózovým dechovým testem (28%). Mezi nimi 38% mělo v anamnéze celiakii nebo ne-celiakální glutenovou sensitivitu. Výsledek: Celkově mělo 46% pozitivní dechový test: 18% bylo pozitivních pro metan, 24% pozitivní pro vodík a 4% pozitivní pro oba plyny (p = 0,014). Pozitivní výsledek laktulózového dechu mělo 50% a 37% mělo pozitivní výsledek glukózového dechu (p = 0,036). Nejběžnějším příznakem po provedení dechového testu bylo nafouknutí a jediným klinickým příznakem, který významně prokázal pozitivní dechový test glukózy, bylo zvýšení plynatosti (p = 0,028). Závěr: Laktózový dechový test byl častěji pozitivní než dechový test glukózy. Pozitivita vodíku byla častější než metan. Zvýšení plynatosti bylo nejčastějším symptomem pacientů, kteří podstoupili dechový test, ale jediným statisticky významným klinickým příznakem pozitivního dechového testu glukózy bylo zvýšení plynatosti. Dále výsledky ukázaly, že mezi pozitivním výsledkem dechové zkoušky a pohlavím, věkem, ne-celikakální sensitivitou na lepek nebo celiakií nebyla významná souvislost. (translated webmaster)


Serologické markery při FIT pozitivním screeningu
říjen 2017Kolorektální karcinom (109)
Scand J Gastroenterol. 2017, 52(6-7): 742-744
Serologické biomarkery pro třídění osob s pozitivitou FIT testu ?
Serological biomarkers in triage of FIT-positive subjects?
Nielsen HJ, Christensen IJ, Andersen B, Rasmussen M, Friis-Hansen LJ, Bygott T, MiCallef J. Danish–Belgian Research Group on Early Detection of Colorectal Cancer.
Department of Surgical Gastroenterology, Hvidovre Hospital, University of Copenhagen, Hvidovre; Department of Public Health Programs, Randers Regional Hospital, Randers, Central Denmark Region; Department of Surgical Gastroenterology, Bispebjerg Hospital, Copenhagen; Department of Clinical Biochemistry, Hillerod Hospital, Hillerod, Denmark and Belgian Volition SPRL, Namur, Belgium.
e-mail h.j.nielsen360@gmail.com
Souhrn.
Screening kolorektálního karcinomu na bázi FIT testu byl realizován v mnoha zemích, včetně Dánska, kde bylo v období dubna až prosinece 2014 identifikováno 916 kolorektálních karcinomů a 4468 pacientů s adenomem s vysokým nebo středním rizikem, mezi 16 806 osobami s pozitivním FIT testem. Screening zvyšuje celkové požadavky na kolonoskopii, které mohou být problémem při současné kapacitě. Některé země zvýšily mezní hladinu FIT, aby se přispůsobili nedostatku kapacity kolonoskopií. Při použití vyšších cut-off hodnot FIT však nebude detekováno mnoho pacientů s neoplazií. Počet pacientů s neoplastickými lézemi, které nebudou zachyceny při zvýšené cut-off hladině, je mnohem vyšší, než se očekávalo. Z tohoto důvodu musí být vyvinuty testy, které identifikují pacienty, opominuté zvýšenou cut-off hodnotou FIT. Předběžné výsledky stanovení jednoho z několika biomarkerů, které jsou v současnosti zkoumány, ukazují, že nukleosomální krevní testy by mohly být jednou z možností jak identifikovat některé z těchto pacientů. Byl proto navržen postup třídění sestávající z FIT, krevních biomarkerů a plus/minus kolonoskopie, s cílem identifikovat subjekty s hladinami FIT mezi výchozí a zvýšenou cut-off úrovní, kterým musí být nabídnuta kolonoskopie. Navíc tento postup třídění může snížit frekvenci zbytečných kolonoskopií o 25%. (translated webmaster)


Predikce karcinomu žaludku pepsinogeny a Helicobacter pylori protilátkami
srpen 2017Žaludek (108)
BMC Cancer. 2017 Mar 9; 17(1):183.
ROC analýza predikce rozvoje karcinomu žaludku použitím testů sérových pepsinogenů a protilátek k Helicobacter pylori
Receiver operating characteristic analysis of prediction for gastric cancer development using serum pepsinogen and Helicobacter pylori antibody tests
Hamashima C, Sasazuki S, Inoue M, Tsugane S; JPHC Study Group.
Division of Cancer Screening Assessment and Management, Center for Social Public Health Sciences, National Cancer Center, 5-1-1 Tsukiji Chuo-ku, Tokyo; Epidemiology and Prevention Group, Center for Public Health Sciences, National Cancer Center, 5-1-1 Tsukiji Chuo-ku, Tokyo; Department of Global Health Policy, Graduate School of Medicine, The University of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan.
e-mail chamashi@ncc.go.jp
Souhrn.
Pozadí: Chronická infekce Helicobacter pylori hraje ústřední roli ve vývoji rakoviny žaludku, jak vyplývá z biologických a epidemiologických studií. Testy protilátek proti H. pylori a sérové pepsinogeny (PG) by mohly podle očekávání predikovat rozvoj rakoviny žaludku. Metody: Stanovili jsme prediktivní citlivost a specificitu rozvoje rakoviny žaludku pomocí těchto testů. Byla provedena ROC analýza a byly odhadnuty plochy pod křivkou. Prediktivní citlivost a specificita rozvoje rakoviny žaludku byly porovnávány mezi jednotlivými testy a kombinovanými metodami při použití sérových testů pepsinogenu a protilátek proti H. pylori. Výsledky: Z populační kohorty s více než 100 000 subjekty v období mezi lety 1990 a 2004, bylo zvoleno 497 pacientů s rakovinou žaludku a 497 zdravých kontrol. Prediktivní citlivost a specifičnost byly nízké u všech jednotlivých testů i kombinovaných metod. Nejvyšší prognostická citlivost a specificita byla získána pro poměr sérového PGI/II. Optimální cut-off hodnota PGI/II byla 2,5 a 3,0. Při cut-off hodnotě PGI/II 3,0 byla citlivost 86,9% a specificita 39,8%. I když byly kombinovány tři biomarkery, citlivost byla 97,2% a specificita 21,1%, pokud byly cut-off hodnoty 3,0 pro PGI/II, 70 ng/ml pro PGI a 10,0 U/ml pro H. pylori protilátky. Závěry: Prediktivní přesnost rozvoje rakoviny žaludku byla u testů sérového pepsinogenu a protilátek proti H. pylori nízká i když byly tyto testy kombinovány. Pro přijetí těchto biomarkerů ke screeningu rakoviny žaludku je nutná vysoká specifičnost. Pokud jsou tyto testy přijaty ke screeningu rakoviny žaludku, měly by být pečlivě interpretovány s jasným pochopením jejich omezení. (translated webmaster)


Analýza bikarbonátů v duodenální šťávě
červen 2017Pankreas (107)
Pancreatology. 2016 Mar-Apr;16(2):231-237
Analýza bikarbonátů v duodenální šťávě automatickou spektrofotometrickou metodu koreluje s titrační metodou
Automated spectrophotometric bicarbonate analysis in duodenal juice compared to the back titration method.
Erchinger F., Engjom T., Gudbrandsen O.A., Tjora E., Gilja O.H., Dimcevski G.
Department of Medicine, Voss Hospital, Haukeland University Hospital, Department of Clinical Medicine, University of Bergen, Pediatric Department, Haukeland University Hospital, National Centre for Ultrasound in Gastroenterology, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway.
e-mail friedemann.erchinger@helse-bergen.no
Souhrn.
Cíle: Autoři zhodnotili krátký, sekretinový endoskopický test pro exokrinní funkci pankreatu. Koncentrace bikarbonátů v duodenální šťávě je důležitým parametrem tohoto testu. Měření bikarbonátu titrací, metodou zlatého standardu, je časově náročné, drahé a technicky obtížné, a je tak zdůvodněna zjednodušená metoda. Naším cílem bylo vyhodnotit automatickou spektrofotometrickou metodu ve vzorcích, které pokrývají účinný rozsah koncentrací bikarbonátu v duodenální šťávě. Také jsme hodnotili, zda zmrazení vzorků před analýzami ovlivní jeho výsledky. Metody: Zahrnuto byli pacienti, kteří byli rutinně vyšetřeni krátkým, sekteronovým endoskopickým testem s podezřením na snížení funkce pankreatu z různých důvodů. Bikarbonát v duodenální šťávě byl kvantifikován titrací a automatickou spektrofotometrií. Spektrofotometricky byly analyzovány jak čerstvé tak i rozmražené vzorky. Výsledky: Bylo analyzováno 177 vzorků od 71 pacientů. Korelační koeficient všech měření byl r = 0,98 (p <0,001). Korelace koeficientu čerstvých a zmrazených vzorků prováděných s automatickou spektrofotometrií (n = 25): r = 0,96 (p <0,001) Závěry: Měření bikarbonátu v čerstvých i rozmrazených vzorcích automatickou spektrofotometrickou analýzou koreluje výborně se zlatým standardem zpětné titrace. Toto je hlavní zjednodušení testování přímých funkcí pankreatu a umožňuje širší distribuci testování bikarbonátů v duodenální šťávě. Extrémní hodnoty pro koncentraci bikarbonátů dosažené metodou autoanalyzátoru musí být interpretovány opatrně. (translated webmaster)


Monitorování bezlepkové diety u celiakie
duben 2017Celiakie (106)
Am J Gastroenterol. 2016 Oct;111(10):1456-1465
Glutenové peptidy stanovené ve stolici upřesňují omezení serologických testů a potravinových dotazníků pro sledování bezlepkové diety pacientů s celiakií.
Fecal Gluten Peptides Reveal Limitations of Serological Tests and Food Questionnaires for Monitoring Gluten-Free Diet in Celiac Disease Patients.
Comino I, Fernández-Banares F, Esteve M, Ortigosa L, Castillejo G, Fambuena B, Ribes-Koninckx C, Sierra C, Rodríguez-Herrera A, Salazar JC, Caunedo Á, Marugán-Miguelsanz JM, Garrote JA, Vivas S, Lo Iacono O, Nunez A, Vaquero L, Vegas AM, Crespo L, Fernández-Salazar L, Arranz E, Jiménez-García VA, Antonio Montes-Cano M, Espín B, Galera A, Valverde J, Girón FJ, Bolonio M, Millán A, Cerezo FM, Guajardo C, Alberto JR, Rosinach M, Segura V, León F, Marinich J, Munoz-Suano A, Romero-Gómez M, Cebolla Á, Sousa C.
Department of Microbiology and Parasitology, Faculty of Pharmacy, University of Seville, Seville; Department of Gastroenterology, Hospital Universitari Mutua Terrassa, and CIBERehd, Terrassa, Barcelona; Pediatric Gastroenterology, Hospital Universitario Nuestra Senora de La Candelaria, Tenerife; Pediatric Gastroenterology, Hospital Universitari de Sant Joan de Reus, IISPV, URV, Reus; Unit for the Clinical Management of Digestive Diseases and CIBERehd and Gastroenterology and Nutrition Unit, Hospital Universitario Virgen de Valme, Seville; Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Unit, Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Celiac Disease and Digestive Inmunopatology Unit, Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, Valencia; Pediatric Gastroenterology and Nutrition Unit, Hospital Materno-Infantil, Malaga; Gastroenterology and Nutrition Unit, Instituto Hispalense de Pediatría, Seville; Servicio de Gastroenterología Pediátrica, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Seville; Hospital Universitario Virgen Macarena, Seville; Mucosal Immunology Laboratory, Instituto de Biología y Genética Molecular (IBGM), University of Valladolid, CSIC and Gastroenterology Unit, Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid; Clinical Analysis and Pediatrics, Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid; Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Universitario de Leon, Leon; Sección de Aparato Digestivo, Hospital del Tajo, Madrid; Servicio de Inmunología, CIBER de Epidemiología y Salud Pública, Hospital Universitario Virgen del Rocío/IBiS/CSIC/Universidad de Sevilla, Seville; Biomedal SL, Seville, Spain; Celimmune, Bethesda, Maryland, USA.
Souhrn.
Cíle: Léčbou celiakie (CD) je celoživotní přísná bezlepková dieta (GFD). Pacienti by měli být sledováni pomocí dietních rozhovorů a sérologií markerů CD s cílem zajistit dodržování diety. Avšak žádná z těchto metod neposkytuje přesné vyhodnocení dodržování diety. Naším cílem bylo vyhodnotit měření gluten-imunogenních peptidů (GIP) ve stolici jako marker dodržování GFD u pacientů s CD a porovnat je s tradičními metodami monitorování GFD. Metody: Provedli jsme prospektivní, nerandomizovanou multicentrickou studii zahrnující 188 pacientů s CD na GFD a 84 zdravých kontrol. Osoby odevzdaly dietní dotazník a GIP ve stolici byl kvantifikován enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Současně byly stanoveny protilátky ke tkáňové transglutamináze (anti-tTG), IgA a deamidovaným gliadinovým peptidům (anti-DGP) IgA. Výsledky: V souboru 188 nemocných s celiakií mělo 56 (29,8%) detekovatelné hladiny GIP ve stolici. Významná byla souvislost mezi věkem a GIP ve stolici, která odhalila zvýšené dietní prohřešky s postupujícím věkem (39,2% u subjektů ? 13 let) a pohlaví v dané věkové skupině (60% u mužů ? 13 let). Nebyla nalezena souvislost mezi fekálním GIP a dietním dotazníkem nebo anti-tTG protilátkami. Nicméně, asociace byla zjištěna mezi GIP a anti-DGP protilátkami, i když 46 z 53 GIP pozitivních pacientů bylo negativní na protilátky proti DGP. Závěr: Detekce glutenových peptidů ve stolici ukazuje omezení tradičních metod pro monitorování GFD u nemocných s celiakií. GIP ELISA umožňuje přímé a kvantitativní hodnocení expozice lepku brzy po požití a může pomoci při diagnostice a klinickém procesu při nereagující nebo refraktorní CD. (translated webmaster)


Neinvazivní testy exokrinní funkce pankraetu
únor 2017Pankreas (105)
Dev Period Med. 2016;20(3):222-227
Porovnání kvantitativní anaýzy tuků ve stolici za 72 hodin s dechovým testem 13C-mixed triglyceridů při posuzování pankreatické exokrinní dostatečnosti u dětí s chronickou pankreatitidou.
Comparison of 72-hour fecal fat quantification and the 13C-mixed triglyceride breath test in assessing pancreatic exocrine sufficiency in children with chronic pancreatitis.
Wejnarska K, Kołodziejczyk E, Ryżko J, Oracz G.
Department of Gastroenterology, Hepatology, Feeding Disorders and Pediatrics, The Children's Health Memorial Institute, Warsaw, Poland
e-mail k.wejnarska@gmail.com
Souhrn.
Úvod: Chronická pankreatitida (CP) u dětí je stále vzácným, i když stále častěji rozpoznávaným stavem. Po dobu trvání nemoci lze pozorovat několik komplikací, z nichž hlavní jsou následující dvě: endo- a exokrinní insuficience. V lékařské péči o děti s CP je velmi důležité diagnostikovat sníženou endo- a exokrinní funkci pankreatu ve snaze uchránit nemocné z podvýživy a neprospívání. Cílem této studie bylo porovnat užitečnost dvou nepřímých metod stanovení exokrinní funkce slinivky břišní u dětí s CP. Materiál a metody: Devadesát jedna pacientů s CP bylo zařazeno do studie (41 chlapců, 50 dívek ve věku 2-17.8 let). Zařazeni byli pouze pacienti, u kterých byly provedeny oba testy, kvantifikace tuků ve stolici za 72 hodin a dechový test s 13C mixed triglyceridy (13C-MTBT). Srovnávali jsme výsledky obou testů v senzitivitě, specificitě, pozitivní prediktivní hodnotu (PPV) a negativní prediktivní hodnotu (NPV) pro detekci exokrinní pankreatické nedostatečnosti. Výsledky: Z 91 pacientů byla u 12 diagnostikována exokrinní pankreatické insuficience (EPI). Citlivost kvantifikace tuků ve stolici byla 50%, specificita testu byla 100%, PPV a NPV byly 100% a 93%. 13C-MTBT měl citlivost 42% a specifičnost 99%, PPV a NPV pro dechový test byl 83% a 92%. Nebyl zjištěn žádný statisticky významný rozdíl mezi nalezenými hodnotami. Závěr: Ačkoli 72 hodinová kvantifikace tuků ve stolici zůstává zlatým standardem pro detekci EPI, tak obě metody, které byly testovány prokázaly srovnatelné výsledky pokud jde o citlivost, specifičnost, PPV a NPV pro posuzování exokrinní pankreatické dostatečnosti u dětí s CP. Vzhledem k snadnějšímu provedení dechového testu, a to jak pro pacienta, tak pro lékařský personál, se může jeho význam zvýšit. (translated webmaster)


Markery ve stolici pro detekci adenomů a kolorektálního karcinomu
prosinec 2016Kolorektální karcinom (104)
Mediators Inflamm. 2016; doi: 10.1155/2016/2492081 - Epub
Diagnostická přesnost pěti různých fekálních markerů pro detekci prekancerózních a rakovinných lézí kolorekta.
Diagnostic Accuracy of Five Different Fecal Markers for the Detection of Precancerous and Cancerous Lesions of the Colorectum.
Rutka M, Bor R, Bálint A, Fábián A, Milassin Á, Nagy F, Szepes Z, Szűcs M, Tiszlavicz L, Farkas K, Molnár T.
First Department of Medicine, Department of Medical Physics and Informatics and Department of Pathology, University of Szeged, Hungary
Souhrn.
Pozadí. Kolorektální karcinom (CRC) je zhoubným nádorem s druhou nejvyšší úmrtností na světě. Cílem této studie bylo porovnat diagnostickou přesnost různých fekálních markerů pro detekci kolorektálního adenomu a rakoviny. Metody. Vzorky stolice pacientů indikovaných ke kolonoskopií byly sbírány pro analýzu nádorové M2 pyruvát kinasy (M2PK), lidského hemoglobinu (Hb), hemoglobin/haptoglobinového komplexu (Hb/Hp), fekálního kalprotektinu (FC) a matrixové metaloproteinázy-9 (MMP -9). Výsledky. Citlivost a specificita M2PK pro adenomy větší než 1 cm byla 60% a 67,5%; pro CRC byla 94,7% a 67,5%. Citlivost a specificita iFOBT pro adenomy větší než 1 cm byla 80% a 72,5%; pro CRC byla 94,7% a 72,5%. Citlivost a specificita Hb/Hp komplexu byla pro adenomy větší než 1 cm 80% a 52,9%; pro CRC byla 100% a 52,9%. Citlivost FC a MMP-9 pro CRC byla 77,8% a 72,2%. Kombinované použití M2PK, iFOBT a FC vedlo k citlivosti a specificitě 95% a 47,5% pro detekci adenomů větších než 1 cm. Diskuse. CRC, citlivost M2PK, iFOBT a Hb/Hp komplex se ukázala značně vysoká. Kombinované použití M2PK, iFOBT a FC může podstatně zvýšit detekci většách adenomů. (translated webmaster)


Kalprotektin ve stolici koreluje s endoskopií u ulcerózní kolitídy
říjen 2016Ulcerózní kolitída (103)
BMC Gastroenterol. 2016 Apr 12;16:47
Hladina kalprotektinu ve stolici koreluje jak s endoskopickou závažností tak s mírou onemocnění u ulcerózní kolitidy.
Fecal calprotectin level correlated with both endoscopic severity and disease extent in ulcerative colitis.
Kawashima K, Ishihara S, Yuki T, Fukuba N, Oshima N, Kazumori H, Sonoyama H, Yamashita N, Tada Y, Kusunoki R, Oka A, Mishima Y, Moriyama I, Kinoshita Y.
Department of Internal Medicine II, Shimane University Faculty of Medicine and Cancer center, Izumo - Shimane, Japan; Division of Internal Medicine, Matsue Seikyo General Hospital, Matsue, Japan
e-mail si360405@med.shimane-u.ac.jp
Souhrn.
Pozadí: Vztah mezi hladinou kalprotektinu ve stolici (FC) a rozsahem onemocnění u ulcerózní kolitidy (UC) nebyl dosud plně objasněn. Cílem této studie bylo objasnit korelaci FC s rozsahem onemocnění a závažností u pacientů s UC. Metody: Pacienti s UC plánovaní podstoupit ileokolonoskopii byli zařazeni do studie a vzorky stolice pro stanovení FC byly shromážděny před výkonem. Mayo endoskopické skóre (MES) bylo stanoveno pro každou z 5 segmentů tlustého střeva. Pro vyhodnocení asociace FC s rozsahem postižené sliznice, stejně jako závažností onemocnění, jsme vyhodnotili korelaci hladiny FC se součtem MES (S-MES) pro všech 5 střevních segmentů ve srovnání s maximální hodnotou skóre MES (M-MES). Výsledky: Stanovení FC v souvislosti s nálezy při 136 kompletních kolonoskopií bylo vyhodnoceno u 102 pacientů s UC. Hladina FC vykazovala významnější korelaci s S-MES (korelační koeficient r=0.86, p<0,001 ve srovnání s M-MES (r=0.79, p<0,001). U pacientů s M-MES 1, 2 a 3, vykazovala hladina FC významnou korelaci se S-MES (r=0.67, p<0,001; r=0.70, p<0,001 a r=0,47, p=0,04). Naše zjištění naznačují, že hladina FC je zvýšená u pacientů s většími oblastmi zasažené sliznice stejně jako v těch se stejnou hodnotou M-MES. Závěr: Bylo prokázáno že hladina FC koreluje s rozsahem postižení sliznice, stejně jako se závažností onemocnění u pacientů s UC, a proto je vhodnou pro přesné posouzení zánětu sliznice. (translated webmaster)


13C-mixed triglyceridový test pro pankreatickou substituci
srpen 2016Dechové testy (102)
J Cyst Fibros. 2016, Apr 19, doi: 10.1016/j.jcf.2016.03.008 - Epub
Předběžná zpráva o dechovém testu s 13C-mixed triglyceridy k posouzení vhodného načasování pankreatické enzymové substituční terapie u dětí s cystickou fibrózou.
Preliminary report of the 13C-mixed triglyceride breath test to assess timing of pancreatic enzyme replacement therapy in children with cystic fibrosis.
van der Haak N, Boase J, Davidson G, Butler R, Miller M, Kaambwa B, Kritas S.
Department of Nutrition, and Department of Gastroenterology, Women's and Children's Hospital, Nutrition and Dietetics, School of Health Sciences, Faculty of Medicine, Nursing and Health Sciences, and Flinders Health Economics Group, School of Medicine, Flinders University, Adelaide, South Australia, Australia.
e-mail natalie.vanderhaak@sa.gov.au
Souhrn.
Pozadí: Navzdory směrnicemi, která naznačují že pankreatická enzymová substituční terapie (PERT), by měla být nasazena před nebo během jídla, není v současné době známo, zda to má výhody oproti podání po jídle u jedinců s cystickou fibrózou (CF).Metody: 18 dětí s pankreatickou nedostatečností při CF bylo randomizováno do dvou skupin a 13C-mixed triglyceridový dechový test (13C-MTG) vyhodnocoval lipázu při PERT podávané 10 minut před a 10 minut po jídle. Výsledky byly vyjádřeny jako procento kumulativního výdeje (PCDR) 13CO2 a byly porovnány s hodnotami u zdravých jedinců. Poločas vyprazdňování žaludku (T1) byl také hodnocen dechovým testem s 13C-oktanoátem. Výsledky: Nebyl zjištěn žádný rozdíl v průměrné PCDR 13CO2 mezi PERT podané před proti po jídle (p=0.68). Jedenáct pacientů mělo větší PCDR když PERT byla podána před jídlem a 7, když byla PERT podána po jídle. U 6/8 osob (75%) s nižší než normální PCDR hodnotou byla PCDR normalizována, pokud bylo PERT načasování změněno. PCDR pro T1 byla vyšší oproti lačné hodnotě (p=0,04) pokud byla PERT podávána po jídle. Závěr: Změna načasování PERT může mít za následek normalizaci lipázy. Rychlost vyprazdňování žaludku může ovlivnit optimální načasování PERT. (translated webmaster)


Riziko metachroního karcinomu žaludku stanovené poměrem PGI/PGII
červen 2016Karcinom žaludku (101)
Int J Cancer. 2016 Apr 15. - Epub.
Sérovou hladinou pepsinogenů (PG) lze kvantifikovat riziko rozvoje metachronního karcinomu žaludku po endoskopické resekci
Serum pepsinogen levels can quantify the risk of development of metachronous gastric cancer after endoscopic resection
Iguchi M,Kato J,Fukatsu K,Yamamoto Y,Nakachi K,Yoshida T,Mori Y,Maeda Y,Moribata K,Shingaki N,Niwa T,Deguchi H,Inoue I,Maekita T,Tamai H,Ichinose M.
Second Department of Internal Medicine, School of Medicine, Wakayama Medical University, Wakayama, Japan.
e-mail mikitaka@wakayama-med.ac.jp
Souhrn.
Předchozí sdělení uvádí, že sérovou hladinou pepsinogenu (PG) lze kvantifikovat míru žaludeční slizniční atrofie, a že eradikace H. pylori snižuje rozvoj rakoviny u pacientů s mírnou atrofií identifikovaných sérovou hladinou PG. Cílem této studie bylo objasnit prediktivní schopnost sérových hladin PG pro rozvoj metachronního karcinomu žaludku (MGC) po endoskopické resekci (ER) primárního karcinomu ve spojení s eradikací H. pylori. Retrospektivní analýza byla provedena na souboru 330 pacientů, kteří podstoupili ER pro časný karcinom žaludku. Hodnocena byla přítomnost nebo nepřítomnost H. pylori, sérové hladiny PG, a endoskopicky popsanáatrofie při provedení ER. Eradikace H. pylori byla provedena u nemocných po ER na jejich žádost. Analyzován byl výskyt MGC u těchto pacientů. MGC se vyvinul u 47 nemocných ze 330. Endoskopicky popsaná rozsáhlá atrofie byla pozorována častěji u pacientů s MGC (p=0.001). Ačkoliv jednotlivé hladiny PGI nebo PGII se nijak významně nelišily v závislosti na vývoji MGC, poměr PGI/II ? 3.0, což je jedním z kritérií pozitivity PG testu, byl významně vyšší u pacientů s MGC (83% vs. 69%, p=0.04). Eradikace H. pylori po ER neovlivnila vývoj MGC (p=0.2). Vícerozměrnou analýzou je poměr sérových hladin PGI/II ? 3.3 významně spojen s rozvojem MGC (poměr rizika: 3.66, 95% interval spolehlivosti: 1.47-12.25, p=0.004). Riziko MGC po ER by mohlo být kvantitativně předpověděno poměrem PGI/II, bez ohledu na stav H. pylori. (translated webmaster)


Stanovení bikarbonátu pro sekretinový funkční test
duben 2016Pankreas (100)
Pancreatology. 2016 Mar-Apr;16(2):231-237
Automatizovaná spektrofotometrická analýza bikarbonátu v duodenální šťávě porovnaná se zpětnou titraci
Automated spectrophotometric bicarbonate analysis in duodenal juice compared to the back titration method
Erchinger F,Engjom T,Gudbrandsen OA,Tjora E,Gilja OH,Dimcevski G.
Department of Clinical Medicine & Pediatric Department & National Centre for Ultrasound in Gastroenterology, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway
e-mail friedemann.erchinger@helse-bergen.no
Souhrn.
Cíle: Autoři vyhodnotili krátký endoskopický sekretinový test exokrinní funkce pankreatu. Důležitým parametrem v tomto testu je koncentrace bikarbonátu v duodenální šťávě. Stanovení bikarbonátu zpětnou titrací, metodou zlatého standardu, je časově náročné, drahé a technicky obtížné, čímž je zdůvodněna zjednodušená metoda. Cílem autorů bylo zhodnocení automatizované spektrofotometrické metody ve vzorcích zahrnujících efektivní rozsah koncentrací bikarbonátu v duodenální šťávě. Vyhodnoceno bylo také ovlivnění výsledků analýzy zmrazením vzorků před analýzou. Metody: Zahrnuti byli pacienti rutinně vyšetření krátkým endoskopickým sekretinovým testem s podezřením snížení funkce pankreatu z různých důvodů. Bikarbonát v duodenální šťávě byl kvantitativně vyhodnocen metodou zpětné titrace a automatickou spektrofotometrií. Spektrofotometricky byly analyzovány jak vzorky čerstvé tak i rozmrazené. Výsledky: Analyzováno bylo 177 vzorků od 71 pacientů. Korelační koeficient pro všechna měření byl r=0.98 (p<0.001). Korelační koeficient vzorků čerstvých proti zmraženým provedený automatickou spektrofotometrií (n=25) byl r=0.96 (p<0.001). Závěr: Měření bikarbonátu v čerstvých nebo rozmrazených vzorcích pomocí automatické spektrofotometrické analýzy excelentně koreluje s metodou zlatého standardu, zpětnou titraci. Toto je hlavním zjednodušením přímého funkčního testu pankreatu, a umožňuje širší využití testování bikarbonátu v duodenální šťávě. Extrémní hodnoty koncentrace bikarbonátu dosažené metodou na autoanalyyátoru však musí být interpretovány s opatrností. (translated webmaster)


Biomarkery pro screening kolorektálních nádorů
únor 2016Kolorektální karcinom (99)
GMS Health Technol Assess. 2015 Jun 10;11 - Epub
Testy detekce biomarkerů pro screening kolorektálního karcinomu: Co je na obzoru?
Tests detecting biomarkers for screening of colorectal cancer: What is on the horizon?
Phalguni A,Seaman H,Routh K,Halloran S,Simpson S.
NIHR Horizon Scanning Research & Intelligence Centre, School of Health and Population Sciences, University of Birmingham; University of Surrey, NHS Bowel Cancer Screening Southern Programme Hub, United Kingdom.
Souhrn.
Cíle: Identifikace nových, vznikajících screeningových testů pro kolorektální karcinom (CRC), která zahrnují detekci různých biomarkerů, jako je krev, DNA a RNA ve vzorcích stolice, tkání nebo krve. Současná praxe: Screening CRC lze provádět pomocí zobrazovacích metod střeva a testy s detekcí biomarkerů. CRC screeningový program v Anglii - Bowel Cancer Screening Programme (BCSP) - používá guajacový test okultního krvácení ve stolici. Metody: Strategie zahrnovala vyhledávání dostupné literatury, identifikaci firem vyvíjející testy a jejich kontakt pro získání podstatných informací. Rada odborníků byla požádána o vyhodnocení užitečnosti a pravděpodobný dopad identifikovaných technologií pro CRC screeningový program. Výsledky: Kontaktováno bylo devadesát tři firem a pět výzkumných skupin. Identifikováno bylo šedesát devět relevantních testů. Detailní informace byly k dispozici pro 48 testů, z těchto bylo 73% označené CE a zbytek byl považován za dosud vznikající. Čtyřicet devět testů používá imunochemické metody pro detekci okultního krvácení ve stolici. Osm testů detekuje biomarkery ve vzorku krve, čtyři ve vzorcích exfoliovaných buňek ve stolici a dva testy z buněk z rektální sliznice. Šest dalších testů byly zařazeno jako 'ostatní zkoušky'. Většina identifikovaných testů se provádí ručně a poskytuje kvalitativní detekci biomarkerů. Závěr: Variabilita v provedení a vlastnostech testů byla zjištěna u 69 identifikovaných testů. Automatizované kvantitativní FIT testy s nastavitelným cut-off jsou preferovaným přístupem pro CRC screeningový program (BSCP). Nicméně jednotky používané k evidenci výsledků neumožňují srovnání mezi produkty. Testy detekující jiné biomarkery než okultní krvácení jsou více specifické pro nádory, ale mají omezenou citlivost vzhledem k rozmanitosti rakoviny. Výzkum dále pokračuje pro určení optimálního panelu biomarkerů, zjednodušení a automatizaci testů a snížení nákladů. (translated webmaster)


Detekce gliadinu v moči
prosinec 2015Celiakie (98)
Gut.2015 Nov 25, doi: 10.1136/gutjnl-2015-310148 - Epub
Detekce imunogenních peptidů lepku v moči pacientů s celiakií odhaluje nedodržování bezlepkové diety a neúplné slizniční hojení.
Detection of gluten immunogenic peptides in the urine of patients with coeliac disease reveals transgressions in the gluten-free diet and incomplete mucosal healing.
Moreno ML, Cebolla A, Munoz-Suano A, Carrillo-Carrion C, Comino I, Pizarro A, León F, Rodríguez-Herrera A, Sousa C.
Facultad de Farmacia, Departamento de Microbiología y Parasitología, Universidad de Sevilla, Sevilla, Spain,Biomedal S.L., Sevilla, Spain, Unidad Clínica de Aparato Digestivo, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, Spain.Celimmune, Bethesda, Maryland, USA, Unidad de Gastroenterología y Nutrición, Instituto Hispalense de Pediatría, Sevilla, Spain.
Souhrn.
Pozadí: Bezlepková dieta (GFD) je jediným řešením pro kontrolu celiakie (CD). Dostupné metody k posouzení dodržování GFD nejsou dostatečně citlivé, aby prokázaly příležitostné dietní prohřešky, které mohou způsobit poškození střevní sliznice. Naším cílem bylo vyvinout metodu pro stanovení příjmu lepku a monitorovat dodržování GFD u pacientů s CD a hodnotit jeho korelaci s poškozením sliznice. Design: Vzorky moči od 76 zdravých jedinců a 58 pacientů s CD podrobených různým podmínkám bezlepkové diety byly shromážděny. Ke kvantifikaci GIP v pevné fázi extrahovaných vzorků moče byl použit test na bázi lateral-flow (LFT) s vysoce citlivou a specifickou G12 monoklonální protilátkou pro dominantní gluten-imunogenní peptidy (GIP) a čtečka LFT. Výsledky: GIP byly detekovatelné v koncentrované moči od zdravých jedinců s předchozí GFD již za 4-6 hodin po jedné dávce lepku, a zůstaly detekovatelné po dobu 1-2 dnů. Test v moči odhalil porušení GFD asi u 50% pacientů. Analýzou duodenálních biopsií bylo zjištěno, že většina pacientů s CD (89%) bez atrofie klků neměla žádný zjistitelný GIP v moči, zatímco u všech pacientů s kvantifikovatelným GIP v moči ukázala neúplnou obnovu střevní sliznice. Závěr: GIP jsou detekovány v moči po konzumaci lepku, umožňující novou a neinvazivní metodu ke sledování dodržování GFD. Metoda je citlivá, specifická a natolik jednoduchá, aby mohla být byla vhodnou pro klinické sledování pacientů s CD, stejně tak i pro základní a klinický výzkum aplikací zahrnujících vývoj léčiv. (translated webmaster)


Fekální kalprotektin a aktivita Crohnovy choroby
říjen 2015Crohnova choroba (97)
Frontline Gastroenterology 2014;5:167–175
Mapování stavu Crohnovy choroby vzhledem ke hladině kalprotektinu ve stolici u pacientů léčených biologickou léčbou
Mapping of Crohn’s disease outcomes to faecal calprotectin levels in patients maintained on biologic therapy
Turvill J.
Department of Gastroenterology, York Hospital, York Teaching Hospitals NHS Foundation Trust, Wigginton Road, UK
e-mail james.turvill@york.nhs.uk
Souhrn.
Pozadí: Fekální kalprotektin (FC) je citlivým ukazatelem zánětu střevní sliznice. Zlatým standardem v řízení terapie Crohnovy choroby je uzdravení sliznice. Úloha FC na podporu klinické praxe u Crohnovy choroby není dosud stanovena. Cíle: Ověření u pacientů s Crohnovou chorobou při biologické léčbě: (1) korelace mezi aktivitou onemocnění a hladinou FC, (2) zda FC dokáže předpovědět relaps a (3) citlivost a specificitu C-reaktivního proteinu (CRP) ve srovnání s FC. Metody: V této retrospektivní studii byla ověřena a zmapována v průběhu času aktivita Crohnovy nemoci, klinické výsledky, FC a CRP u 76 pacientů s řízenou biologickou léčbou. Výsledky: Pacienti byli mapovány v mediánu 34 měsíců (IQR 21-57.5). Hladiny FC byly stanoveny každých 7 (4-13) měsíců v průměru. Průměrná hodnota FC v klidovém stavu byla 105 ug/g (SEM 19); při mírném onemocnění 282 (SEM 71); ve středně závažném onemocněním 611 (SEM 80); při těžkém onemocnění 1314 (SEM 224) (p <0,001). U asymptomatických pacientů s relapsem v 6 měsících, byla optimální hladina FC, s plochou pod křivkou 0.886 (p<0,001), 357.5. Pro rozlišení klidového stavu od aktivního onemocnění (FC >100 ug/g) je citlivost a specificita CRP 0.48 (0.36-0.61) a 0.73 (0.6 - 0.85), mírného od středně těžkého aktivního onemocnění (FC>250 ug/g ), 0.60 (0.43-0.74) a (0.72 (0.60 - 0.82). Závěry: FC je přesným ukazatelem aktivity Crohnovy choroby a umožňuje předpověď relapsu, což poskytuje klinikům čas na optimalizaci terapii. FC je citlivějším markerem aktivity Crohnovy choroby než CRP. (translated webmaster)


Atrofická gastritída a karcinom žaludku
srpen 2015Karcinom žaludku (96)
J Cancer Prev. 2015; 20(1): 25 - 40
Review - atrofická gastritída a střevní metaplasie jako prekancerózy rakoviny žaludku
Review of atrophic gastritis and intestinal metaplasia as a premalignant lesion of gastric cancer.
Park YH, Kim N.
Department of Internal Medicine, Seoul National University Bundang Hospital, Seongnam; Department of Internal Medicine and Liver Research Institute, Seoul National University College of Medicine, Seoul, Korea.
Souhrn.
Atrofická gastritida (AG) a střevní metaplázie (IM) jsou hlavními prekurzory žaludeční rakoviny, incidence výskytu karcinomu žaludku je vyšší ve sliznici žaludku s výskytem AG a IM. Prevalence AG a IM se liší v závislosti na zemích, a dokonce nacházíme různé výsledky i ve stejné národnosti. Obvykle AG je předchůdcem IM, ale etiologie AG a IM nejsou vždy stejné. Citlivost a specificita diagnostických metod pro detekci AG a IM jsou rozdílné. Kromě toho, strategie pro AG a IM nebyla dosud stanovena. Bylo prokázáno, že infekce Helicobacterem pylori je nejdůležitější příčinou AG a IM. Proto je eradikace H. pylori velmi důležitá, aby se zabránilo progresi ke karcinomu žaludku, který je stále umístěn velmi vysoko v nemocnosti a úmrtnosti u rakoviny. Nicméně reverzibilita AG a IM po eradikaci H. pylori, která se předpokládá podle meta-analýzy, zatím kontroverzní. Proto je včasná diagnóza AG a IM velmi důležitá, zejména v oblasti s vysokým výskytem rakoviny žaludku, jako Korejské republice. (translated webmaster)


Retinyl palmitátový test pro malabsorpci tuků
červen 2015Malabsorpce (95)
Clin Chim Acta. 2015; 438: 103-106
Nová metoda k identifikaci tukové malabsorpce: test retinylpalmitátu v séru
A novel method to identify fat malabsorption: the Serum Retinyl Palmitate Test
Raman M, Fenton T, Crotty P, Ghosh S, Rioux K, Hundal R.
University of Calgary, Calgary, Kanada
e-mail mkothand@ucalgary.ca
Souhrn.
Cíle. Při chronickém průjmu je důležité identifikovat etiologii malabsorpce. 72-h test stanovení tuku ve stolici (FFT), zlatý standard pro diagnostiku tukové malabsorpce, s sebou nese omezení, které mají vliv na jeho použitelnost. Vitamin A, vitamin rozpustný v tucích, reflektuje absorpci lipidů. Hodnotili jsme proveditelnost a spolehlivost nového klinického testu, retinylpalmitátu (RP), pro diagnózu malabsorpce tuků, a výsledky jsme porovnali s FFT. Metody: Použitím kontrolované studije byly identifikovány pacienti s chronickým průjmem se sekundární malabsorpcí a zdravé kontrolní subjekty. Osoby poučené nutričním terapeutem konzumovaly dietu se 100g tuku pro FFT s měřením tuku ve stolici po 72h. Sérové hladiny vitamínu A (retinol) a RP byly měřeny pomocí vysokoúčinné kapalinové chomatografie s reverzní fází. Dvoustranné porovnání byly provedeno mezi skupinami použitím dvouvzorkového Wilcoxonova rank-sum testu. Výsledky: Šestnáct pacientů dokončilo tuto studii (8 případů a 8 kontrolních subjektů). Výsledky stanovení tuku ve stolici byly k dispozici u 15/16 pacientů. Citlivost FFT byla 100% (identifikovány všechny případy), ale FFT specificita byla 42%, a 4/7 kontrolních pacientů byla identifikována malabsorpce. Případy se syndromem krátkého střeva měli nejnižší hladinu RP, ale toto nesplňovalo statistickou významnost. Nebyl žádný významný rozdíl pro hladinu RP v séru při porovnání případů a kontrolních pacientů pomocí AUC. Závěr: Sérová hladina RP je užitečná pro identifikaci malabsorpce, i když jen v těžkých případech. Dále jsme ukázali, že 72 hodinový FFT má špatnou spolehlivost, zdůrazňujíce potřebu dalších vhodných diagnostik pro identifikaci malabsorpce. (translated webmaster)


POCT DGP test pro celiakii u dětí
duben 2015Celiakie (94)
International Journal of Celiac Disease, 2015; 3/1, Epub
Vyhodnocení DGP point-of-care testu pro celiakii v dětské populaci
Evaluation of a DGP Point-of-care test for Celiac Disease in a Pediatric Population
Marti CO, Fellay B, Bürgin-Wolff A, Magnin JL, Baehler P.
Hôpital Cantonal Fribourg, Fribourg, Laboratoire Promed, Marly, Coeliakie Institut, Liestal, Switzerland
e-mail claude-olivier.marti@promed-lab.ch
Souhrn.
Celiakie (CD) je velmi často ne-diagnostikovanou imunitně zprostředkovanou enteropatií. Point-of-care test (POCT) by mohl představovat rychý cenově efektivní nástroj na vyloučení CD. Cílem této studie bylo vyhodnotit retrospektině účinnost POCT založené na detekci IgA a IgG protilátek proti deamidovaným gliadinovým peptidúm (DGP). Studie byla provedena na souboru 53 dětí s klinickým podezřením na CD, všechny vyšetřené střevní biopsií a standardní sérologií. Účinnost POCT byla srovnána s diagnostickým výsledkem získaným metodou zlatého standardu, histologie a sérologie. 10 dětí bylo diagnostikováno jako CD pozitivní testem POCT. Ve skupině 43 dětí identifikovaných jako CD negativní, bylo 37 správně identifikováno POCT a 6 dětí bylo považováno za falešně pozitivní závěr. Žádné falešně negativní výsledky nebyly pozorovány. POCT poskytuje citlivost a negativní prediktivní hodnoty (NPV) 100%, a negativní koeficient pravděpodobnosti (LR) 0 v této vybrané dětské populaci. Vysoký NPV a nízký poměr LR ukazují, že tento POCT test by mohl být užitečným a diskriminačním nástrojem pro vyloučení CD. Tato studie a výsledky nyní publikované jsou slibné, ale musí být potvrzeny ve větší kohortě. (translated webmaster)


Nádorová M2 pyruvát kináza ve stolici
únor 2015Kolorektální karcinom (93)
Gut Liver. 2014 Dec 5. Epub
Použitelnost nového screeningového testu pro kolorektální karcinom s immunochromatografickou detekcí nádorové M2 pyruvát kinázy ve stolici
The Usefulness of a Novel Screening Kit for Colorectal Cancer Using the Immunochromatographic Fecal Tumor M2 Pyruvate Kinase Test
Kim YC, Kim JH, Cheung DY, Kim TH, Jun EJ, Oh JW, Kim CW, Chung WC, Kim BW, Kim SS, Kim JI, Park SH, Kim JK.
Department of Internal Medicine, The Catholic University of Korea College of Medicine, Seoul, Korea.
e-mail adagio@catholic.ac.kr
Souhrn.
Cíle: M2 pyruvát kináza (M2-PK) je enzym, který je produkován v nediferencovaných a proliferujících tkáních. Tato studie si klade za cíl zhodnotit užitečnost immunochromatografického testu M2 pyruvátkinázy (iM2-PK) pro screening kolorektálního karcinomu (CRC) a premaligních lézí. Metodika: Soubor zahrnoval zdravé dobrovolníky a pacienty s kolorektální neoplasií ze šesti fakultních nemocnic v hlavní provincii Koreje. Hodnota iM2-PK byla srovnávána s imunochromatografickým testem okultní krve ve stolici (iFOBT) a testem nádorové M2-PK ve stolici metodou enzym-linked immunosorbent assay (ELISA). Výsledky: Do studie bylo zařazeno celkem 323 subjektů. Citlivost iM2-PK pro CRC byla 92,8%, což bylo vyšší než iFOBT (47,5%, p<0,0001). Pro adenomatózní léze byla citlivost iM2-PK 69,4%, což bylo také vyšší než iFOBT (12,1%, p<0,001). Ve srovnání s M2-PK ELISA, iM2-PK vykazovaly podstatně vyšší citlivostí pro CRC (97,5% vs. 80,0%, p=0,0289). Citlivost iM2- PK byla vyšší v pokročilých stádiích CRC ve srovnání s nádory ohraničené na sliznici a submukózy (p<0,05). Nicméně metastázy lymfatických uzlin neměly žádný vliv na citlivost iM2-PK. Závěr: iM2-PK vykazovaly zvýšenou citlivost pro identifikaci CRC a adenomatozních lézí ve srovnání s iFOBT. CRC screening pomocí iM2-PK testu je slibný vzhledem k jeho rychlosti a komfortu. (translated webmaster)


Kalprotektin ve stolici - marker IBD / IBS
prosinec 2014IBS a IBD (92)
Mol Med Rep. 2014 Jul;10(1):522-526
Kalprotectin ve stolici jako nový biomarker pro diferenciální diagnostiku mezi zánětlivým onemocněním střev (IBD) a syndromem dráždivého tračníku (IBS).
Faecal calprotectin as a novel biomarker for differentiating between inflammatory bowel disease and irritable bowel syndrome.
Chang MH, Chou JW, Chen SM, Tsai MC, Sun YS, Lin CC, Lin CP.
Division of Hepatology and Gastroenterology, Department of Internal Medicine, Chung Shan Medical University Hospital, Taichung; Division of Gastroenterology and Hepatology, Department of Internal Medicine, China Medical University Hospital, Taichung; Department of Pediatrics, Chung Shan Medical University Hospital, Taichung; National Defense Medical Center, Taipei; Taiwan
e-mail anitayen1971@yahoo.com.tw
Souhrn.
Cílem současné studie bylo ověření, zda kalprotektin ve stolici lze použít jako diagnostický marker pro rozlišení nemocných se zánětlivým onemocněním střev (IBD) a se syndromem dráždivého tračníku (IBS). Pro tuto studii bylo přijato 20 zdravých kontrolních subjektů, 26 pacientů s IBS a 58 pacientů s IBD, včetně 22 s ulcerózní kolitidou (UC) a 36 s Crohnovou nemocí (CD). Kalprotektin byla analyzován ve vzorcích stolice, a C-reaktivní protein (CRP) a sedimentace erytrocytů (ESR), byly stanoveny ve vzorcích krve. CRP, hladina kalprotektinu a ESR byl významně vyšší u pacientů s CD a UC ve srovnání se zdravými, kontrolními jedinci (p <0,0001). Kromě toho u pacientů s IBD bylo prokázáno významné zvýšení kalprotektinu ve stolici a CRP oproti pacientům s IBD (694,8 ± 685,0 ug/g pro IBD vs. 85,8 ± 136,1 ug/g pro IBS a 0,851 ± 1,200 mg/dl pro IBD vs. 0,16 ± 0,23 mg/dl pro IBS, p<0,0001). Plocha pod křivkou při vyhodnocení ROC prokázala, že u pacientů s IBD je pro hladinu kalprotektinu ve stolici (0,931 ± 0,029; 95% interval spolehlivosti - CI, 0,874-0,987) významně vyšší než při CRP (0,865 ± 0,041, 95% interval spolehlivosti je 0,785-0,946), a pro ESR (0,869 ± 0,042, 95% interval spolehlivosti je 0,786-0,952). Tato zjištění naznačují, že kalprotektin ve stolici by mohl představovat nový biomarker pro diagnostiku IBD a mohl by být účinný při rozlišování mezi IBD a IBS. (translated webmaster)


13C-MTG dechový test u diabetiků s PEI
říjen 2014Pankreas (91)
Pancreas. 2014 Aug;43(6): 842 - 848
Dechový test s 13C-mixed triglyceridy pro vyhodnocení exokrinní pankreatické funkce při diabetes mellitus
13C-Mixed Triglyceride Breath Test for Evaluation of Pancreatic Exocrine Function in Diabetes Mellitus
Keller J, Layer P, Brückel S, Jahr C, Rosien U.
Department of Internal Medicine, Israelitic Hospital, University of Hamburg, Hamburg, Germany.
e-mail j.keller@ik-h.de
Souhrn.
Cíl: Klinický význam pankreatické exokrinní insuficience (PEI) u pacientů s diabetem je nejasný, především proto, že dostupné funkční testy jsou invazivní a nákladné, nebo nemají dostatečnou senzitivitu a specificitu. V poslední době bylo prokázáno, že modifikovaná verze neinvazivního dechového testu s C-mixed triglyceridy (C-MTGT) spolehlivě detekuje mírný PEI u pacientů s chronickou pankreatitidou. Jeho citlivost a specificita v jiných skupinách pacientů není známa. Proto jsme se zaměřili na objasnění významu tohoto testu u pacientů s diabetes mellitus (DM). Metodika: Sekretin cerulein test a upravený C-MTGT byly proveden u 14 pacientů s DM (10 pacientů s DM 1. typu) a u 10 zdravých dobrovolníků. Výsledky: Sekretin ceruleinový test vykázal výrazně nižší výdej amylázy, trypsinu, a lipázy u DM ve srovnání se zdravými dobrovolníky (p <0,05). Podobně, C-MTGT vykázal výrazně nižší maximální a kumulativní C-výdech u DM (p <0,005). Výdej stimulované lipázy koreluje s kumulativním C-výdechem (p <0,05). Nicméně, ve srovnání s normálními hodnotami, pouze 2 pacienti s diabetem měly abnormálně nízký výdej lipázy, zatímco kumulativní C-výdech byl u 8 pacientů patologicky snížen, včetně těch se sníženým výdejem lipázy.Závěr: Neinvazivní C-MTGT dokáže detekovat mírné až středně PEI u DM. Nicméně, specifičnost C-MTGT je nízká u těchto pacientů pravděpodobně proto, že ne-pankreatické mechanismy přispívají ke snížení střevní lipolýzy. (translated webmaster)


Vodíkové dechové testy v pediatrii
srpen 2014Malabsorpce (90)
BMC Pediatr. 2014, Feb 27; 14: 59
Význam vodíkových dechových testů u dětí s podezřením na sacharidové malabsorpce
Significance of hydrogen breath tests in children with suspected carbohydrate malabsorption
Däbritz J, Mühlbauer M, Domagk D, Voos N, Henneböhl G, Siemer ML, Foell D.
Department of Pediatric Rheumatology and Immunology, University Children's Hospital Münster, Germany.
e-mail dfoell@uni-muenster.de
Souhrn.
Pozadí: Vodíkové dechové testy jsou neinvazivními postupy, často používané v diagnostice funkčních gastrointestinálních poruch. Zde jsme zpracovali přehled vodíkových dechových testů a výskyt laktózové, fruktózové a sorbitolové malabsorpce u pediatrických pacientů; a určili jsme významnost nálezů u pacientů s malabsorpcí sacharidů. Metodika: Do retrospektivní analýzy jsme zařadili 206 dětí (88 chlapců, 118 dívek, střední věk 10.7 let, rozsah 3-18 let) s celkem 449 testy vodíku v dechu (laktóza, n=161; fruktóza, n=142; sorbitol, n=146). Kromě výsledků testů, jsme zaznamenali příznaky, terapeutické důsledky testu, výsledky a celkovou spokojenost pacientů a rodin. Výsledky: Celkem 204 (46%) ze všech testů dechu bylo pozitivní. Data dlouhodobého sledování mohly být získány od 118 pacientů. Ze 79 pacientů (67%), kteří byli dáni na dietu se sníženým obsahem laktózy, fruktózy a/nebo sorbitolu, většina (92%, n=73) uvádí přísné dodržování stravy a pouze 13% (n=10), nemělo odpověď na dietu. Většina rodin (96%, n=113) byla spokojena s testem a terapií. Celkově bylo pouze 21 testů (5%) s hraničním výsledkem, protože kritéria pro pozitivní výsledek byla splněna pouze částečně. Závěry: Dechové zkoušky s vodíkem mohou být užitečné při hodnocení dětí s gastrointestinálními symptomy, včetně funkčních střevních poruch. Může být použita pro různé sacharidů, ale pouze je-li správně indikována, asi dvě třetiny všech dětí mají pozitivní výsledky. Terapeutickými důsledky je úspěšné zmírnění příznaků u převážné většiny pacientů. (translated webmaster)


Stanovení pepsinu ve slinách pro GERD
červen 2014Esofagus (89)
Gut. 2014 May 7(on-line)
Pepsin ve slinách pro diagnózu gastroesofageálního refluxu.
Pepsin in saliva for the diagnosis of gastro-oesophageal reflux disease.
Hayat JO, Gabieta-Somnez S, Yazaki E, Kang JY, Woodcock A, Dettmar P, Mabary J, Knowles CH, Sifrim D.
Centre for Digestive Diseases, Barts and the London School of Medicine and Dentistry, London, UK.
e-mail d.sifrim@qmul.ac.uk
Souhrn.
Cíle: Současné diagnostické metody pro gastroezofageální reflux (GERD) mají nízkou citlivost/specifičnost a mohou být invazivní a nákladné. Detekce pepsinu ve slinách byla navržena jako 'office-based' metoda " pro GERD diagnózu. Cílem této studie bylo nastavení normálních hodnot pepsinu ve slinách u zdravých asymptomatických jedinců a určení hodnot diskriminující pacienty s příznaky refluxu (GERD, přecitlivělý jícen (HO)) od funkčního pálení žáhy (FH. Design: 100 asymptomatických kontrol a 111 pacientů s pálením žáhy podstoupili sledování MII - pH a současné stanovení pepsinu ve slinách při probuzení, po obědě a po večeři. Cut - off hodnota pozitivity pro pepsinu byla 16 ng/ml. Pacienti byli rozděleni na skupiny GERD (zvýšení doby expozice kyselinou (AET), n=58); HO (normální AET a +SAP, n=26) a FH (normální AET a -SAP, n=27). Výsledky: 1/3 asymptomatických jedinců měla pepsin ve slinách s nízkou koncentraci (0(0 až 59 ng/ml). U pacientů s GERD a HO měli vyšší koncentraci pepsinu než kontroly (HO 237(52 - 311) ng/ml a GERD 121(29 - 252) ng/ml) (p < 0,05). Pacienti s FH měl nízký výskyt a koncentraci pepsinu ve slinách (0(0-40) ng/ml). Pozitivní test měl senzitivitu 77,6 % a specificitu 63,2 % pro diagnózu GERD + HO (pravděpodobnostní poměr:2,2). Nicméně, jeden pozitivní vzorek s hodnotou >210 ng/ml pepsinu naznačuje přítomnost GORD + HO s 96% specificitou (pravděpodobnostní poměr:24,4). Pouze 18/84 (21,4 % pacientů GERD + HO měly tři negativní vzorky. Závěr: U pacientů s příznaky naznačujícími GERD mohou testy pepsinu ve slinách doplnit dotazník při 'office-based' stanovení diagnózy. Toto může snížit použití zbytečné antirefluxní léčby a potřebu dalších invazivních a nákladných diagnostických metod. (translated webmaster)


Stratifikace rizika zvyšuje citlivost FIT testů
duben 2014Kolorektální karcinom (88)
Gut. 2014 Mar; 63(3): 466-471
Kombinace rizikových faktorů s imunochemickým testem ve stolici mění výběr pro CRC screeningovou kolonoskopii
Combining risk factors with faecal immunochemical test outcome for selecting CRC screenees for colonoscopy
Stegeman I, de Wijkerslooth TR, Stoop EM, van Leerdam ME, Dekker E, van Ballegooijen M, Kuipers EJ, Fockens P, Kraaijenhagen RA, Bossuyt PM.
Department of Clinical Epidemiology, Biostatistics and Bioinformatics, Academic Medical Center, , Amsterdam, The Netherlands.
Souhrn.
Cíle: Imunochemické testy ve stolici (FIT) jsou stále častěji používány ve screeningu kolorektálního karcinomu (CRC), ale nemají dosud perfektní citlivost. Kombinace stratifikací rizika na základě zjištěných rizikových faktorů pro pokročilé neoplazie spolu s výsledky FIT screeningu pro přidělování kolonoskopií by mohlo zvýšit citlivost a diagnostický přínos screeningu, založeným na FIT testu. Zkoumali jsme použití modelu predikce rizik CRC screeningu. Design: Shromáždili jsme data z kolonoskopického/kolonografického centra pro screeningové studie, jako multicentrický, screeningový postup. Pro tuto studii bylo vybráno náhodně 6600 asymptomatických mužů a ženy mezi 50 až 75 lety, které byly pozvány ke kolonoskopii. Účastníci screeningu byli požádáni před kolonoskopií o jeden vzorek FIT (OC-Sensor) a vyplnění dotazníku rizikových faktorů. Na základě údajů z dotazníků a výsledků FIT, jsme vyvinuli rizikový model s několika proměnnými s následujícími faktory: celkový příjem vápníku, rodinná anamnéza, věk a výsledek FIT. Vyhodnocovali jsme věrohodnost shody (goodness-of-fit), kalibraci a diskriminaci, a porovnaly jsme tento model s modelem založeným na primárním screeningu pouze s FIT testem. Výsledky: Z celkového počtu 1426 účastníků screeningu 1112 (78 %) vyplnilo dotazník a FIT. Z nich 101 (9,1 % mělo pokročilé neoplazie. Model založený na riziku významně zvýšil hodnotu 'goodness-of-fit' ve srovnání s modelem založeným pouze na FIT(p < 0,001). Diskriminace se výrazně zlepšila s modelem založeným na posouzení rizika (plocha pod ROC křivkou: z 0,69 na 0,76 (p = 0,02)). Kalibrace byla dostatečná (Hosmer - Lemeshowův test, p=0,94). O 5 více případů pokročilých neoplazií by bylo detekováno, pokud by kolonoskopie byla nabídnuta 102 pacientům s vyskokým rizikem než 102 osobám s výsledkem FIT > 50 ng/ml (čisté zlepšení reklasifikace o 0,054, p=0,073).Závěr: Přidání stratifikací rizika zvyšuje přesnost CRC screeningu založeným na FIT testu a molo by být použito v předvolbě pro kolonoskopii v CRC screeningových programech. (translated webmaster)


Trypsinogen aktivační peptid v moči - marker při přijetí
únor 2014Pankreas (87)
World J Gastroenterol. 2013 Jul 28; 19(28):4607 - 4615
Předpověď závažnosti akutní pankreatitidy při přijetí pomocí trypsinogen aktivačního peptidu v moči: meta-analýza
Prediction of the severity of acute pancreatitis on admission by urinary trypsinogen activation peptide: a meta-analysis
Huang W, Altaf K, Jin T, Xiong JJ, Wen L, Javed MA, Johnstone M, Xue P, Halloran CM, Xia Q.
Sichuan Provincial Pancreatitis Center, Department of Integrated Traditional Chinese and Western Medicine, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu 610041, Sichuan Province, China.
e-mail xiaqing@medmail.com.cn
Souhrn.
Cíl: Provedení meta-analýzy hodnot trypsinogen aktivačního peptidu v moči (uTAP) k predikci závažnosti akutní pankreatitidy při přijetí. Metody: Hlavní databáze včetně Medline, Embase, Science Citation Index Expanded a Cochrane Centrální registr kontrolovaných studiích v Cochrane Library byly prohledány k identifikaci všech relevantních studií od ledna 1990 do ledna 2013. Sdružené citlivosti, specifičnosti a diagnostické pravděpovědní poměry (DORs) s 95% spolehlivostí byly vypočteny pro každou studii a byly srovnány s dalšími systémy/biomarkery, pokud byly uvedeny v rámci stejné studie. Byly zpracovány souhrnné ROC křivky a plochy pod křivkou (AUC) bylo vyhodnoceny. Výsledky: Celkem šest studií uTAP s hodnotou cut-off 35 nmol/L, bylo zařazeno do této meta-analýzy. Celkově sdružené citlivosti a specifičnosti uTAP pro odhad závažnosti akutní pankreatitidy, v době přijetí, byly 71% a 75%, (AUC = 0.83, DOR = 8.67, 95% CI: 3,70 20.33). Pokud byl uTAP porovnáván s plazmatickým C-reaktivním proteinem, sdružené citlivosti, specifičnosti, AUC a DOR byli 0.64 vs 0.67, 0.77 vs 0.75, 0.82 vs 0.79 a 6.27 vs 6.32. Podobně, sdružené citlivosti, specifičnosti, AUC a DOR uTAP oproti faktoru 'Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II' v rámci prvních 48h po přijetí bylo 0.64 vs 0.69, 0.77 vs 0.61, 0.82 vs 0.73 a 6.27 vs 4.61. Závěr: uTAP má potenciál fungovat jako stratifikační marker při přijetí pro rozlišení závažnosti onemocnění akutní pankreatitidy. (translated webmaster)


Nový CD-specifický deamidovaný gliadinový peptid
prosinec 2013Celiakie (86)
PLoS One. 2013 Nov 22;8(11):e80982
Detekce specifických IgA protilátek k novému, deamidovanému 8-mer gliadinovému peptidu ve vzorcích krevní plasmy u nemocných s celiakií
Detection of Specific IgA Antibodies against a Novel Deamidated 8-Mer Gliadin Peptide in Blood Plasma Samples from Celiac Patients
Vallejo-Diez S, Bernardo D, Moreno Mde L, Munoz-Suano A, Fernández-Salazar L, Calvo C, Sousa C, Garrote JA, Cebolla A, Arranz E.
Mucosal Immunology Laboratory, IBGM, University of Valladolid-Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Valladolid; Department of Microbiology and Parasitology, University of Seville, Seville; Biomedal S.L, Seville; Gastroenterology Service, Hospital Clínico Universitario, Valladolid; Pediatric Service, Hospital Clínico Universitario, Valladolid; Clinical Laboratory, Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid; Spain; Tulane University, United States of America
e-mail earranz@med.uva.es
Souhrn.
Studovali jsme, zda pacienti s celiakií (CD) produkují protilátky proti novému gliadinovému peptidu, který je produkován v duodenu CD pacientů dříve popsaným spektrem CD-specifických duodenálních proteináz. Metoda otisků a hmotnostní spektrometrie s iontovou pastí CD-specifických, duodenálních, gliadin-degradujících proteázových spekter odhalila nový 8-mer gliadinový peptid. ELISA proti syntetickým deamidovaným 8-mer peptidům (DGP 8-mer) byla použita ke studiu přítomnosti protilátek IgA anti-DGP-8-mer ve vzorcích 81 dětí (31 aktivní CD pacientů -aCD, 17 CD pacientů na bezlepkové dietě -GFD, 10 zdravých kontrol -C a 23 pacientů s jinou gastrointestinální patologií -GP) a 101 dospělých (16 aCD, 12 GFD, 27 C a 46 GP-pacientů). Deamidace 8-mer peptidu výrazně zvýšila reaktivitu IgA protilátek od CD pacientů proti peptidu. Významná hladina IgA anti-DGP 8-mer protilátek byla nalezena u 93.5% aCD, 11.8% GFD a 4.3% GP-pacientů u dětí. U dospělých byly nalezeny protilátky v 81.3% pacientů aCD a 8.3% GFD, zatímco zcela chyběly ve 100% pacientů C a GP. Duodenální CD-specifické gliadin degradující proteázy uvolňují 8-mer gliadinový peptid, který je-li deamidován, je antigenem specifických IgA protilátek u pacientů s CD, které mohou nabízet nový, přesný diagnostický nástroj pro CD. (translated webmaster)


Potřeba měření metanu při dechových testech
říjen 2013Dechové testy (85)
South Med J. 2012 May; 105(5): 251 - 253
Provokační testy se sacharidy: potřebujeme měřit metan?
Carbohydrate challenge tests: do you need to measure methane?
Knudsen CD, Di Palma JA.
From the Division of Gastroenterology, University of South Alabama College of Medicine, Mobile, Alabama 36693, USA
Souhrn.
Cíle: Dechové testy, které měří vodík (H2) byly uznány jako spolehlivé pro detekci maldigesce laktózy (LM) a malabsorpce fruktózy (FM). V poslední době bylo obhajováno testování metanu (CH4), a bylo prokázáno, že měření CH4 kromě H2 zvyšuje diagnostickou přesnost LM. Účel: Tato studie byla navržena tak, aby zvážila přínos z CH4 měření u pacientů testovaných na LM a FM. Metodika: Pacienti zařazení pro testování dodržovaly celonoční lačnění, bez kouření, a ve svém předchozím večerním jídle byly omezeny sacharidy. Po podání 50 g laktózy nebo 25 g fruktózy ve vodě byly 'end-alveolární' vzorky dechu, odebrané v průběhu 4 hodin trvání testu, analyzovány na H2 a CH4. Diagnostická pozitivita byla porovnávána pomocí cut-off hladiny zvýšení o 20 ppm nad základní úroveň pro samotné H2, které je v souladu se schváleným doporučením, oproti H2 plus dvakrát CH4, který respektuje skutečnost, že CH4 spotřebovává dvojnásobek vodíku. Výsledky: Analýza byla provedena u 406 LM, 93 mužů a 313 žen. Z těchto testovaných mělo 124 (30%) pozitivní test na H2 a 139 (34%) mělo pozitivní test na H2 + CH4 × 2. Dále byl test proveden u 178 FM, 31 mužů a 147 žen. Z nich mělo 17 (9%) pozitivní test na H2 a 42 (23%) mělo pozitivní test na H2 + CH4 × 2. Závěr: Pokud byl měřen H2 samostatně bez další CH4 analýzy, pak by 4% pacientů s LM a 14% pacientů s FM nebylo identifikováno. (translated webmaster)


Testy Helicobacter pylori antigenu ve stolici
srpen 2013Helicobacter pylori (84)
Helicobacter. 2013 Apr 3. doi: 10.1111/hel.12053/
Srovnání diagnostické přesnosti pěti různých testů Hp-antigenu ve stolici pro diagnostiku infekce Helicobacterem pylori
Comparison of the Diagnostic Accuracy of Five Different Stool Antigen Tests for the Diagnosis of Helicobacter pylori Infection
Korkmaz H, Kesli R, Karabagli P, Terzi Y.
Faculty of Medicine, Division of Gastroenterology, Department of Internal Medicine, Selcuk University, Konya, Turkey.
e-mail husein68@hotmail.com
Souhrn.
Úvod: Několik neinvazivních diagnostických testů založených na detekci antigenu Helicobacter pylori ve stolici (HpSA) bylo vyvinuto. Cílem studie bylo porovnat diagnostickou přesnost pěti HpSA testů - dvou monoklonálních testy enzym-imunotestů (EIA: Premier Platinum HpSA Plus test a Helicobacter pylori antigen (HpAg) test) a tří rychlých imunochromatografických testů (ICA) testy (ImmunoCard STAT HpSA test, OneStep HpSA test, a H. pylori fecal antigen test), pro diagnostiku infekce H. pylori u dospělých pacientů s dyspeptickými příznaky před eradikační terapií. Materiál a metody: Celkem 198 pacientů s dyspeptickými příznaky bylo zahrnuto do studie. Žaludeční biopsie byly odebrány pro histopatologii a rychlý ureázový test. Vzorky stolic pro testování HpSA byly rovněž odebrány. Pacienti byli považováni za H. pylori pozitivní, jestliže dva invazivní testy (histologie a rychlý ureázový test) byly pozitivní. Výsledky: Senzitivita a specificita byla 92,2% a 94,4% pro Premier Platinum HsSA Plus, 48,9% a 88,9%, pro HPAg test; 86,7% a 88,9, pro OneStep HpSA test, 68,9% a 92,6%, pro ImmunoCard STAT HpSA test a 78,9% a 87%, pro H. Pylori fecal antigen test. Závěr: Test Premier Platinum HpSA Plus EIA byl shledán jako nejpřesnější test pro diagnostiku infekce H. pylori u dospělých dyspeptických pacientů.V současné době k dispozici ICA-testy jsou rychlé a snadné k použití, ale poskytují méně spolehlivé výsledky. (translated webmaster)


Imunochemické FIT testy pro screening KRCA
červen 2013Kolorektální karcinom (83)
Acta Oncologica 2013; Apr 25, 1-9
Srovnávací vyhodnocení devíti imunochemických testů ve stolici pro detekci kolorektálního karcinomu
Comparative evaluation of nine faecal immunochemical tests for the detection of colorectal cancer
Tao S, Seiler CM, Ronellenfitsch U, Brenner H.
Division of Clinical Epidemiology and Aging Research, German Cancer Research Center; Department of General, Visceral, and Trauma Surgery, University Clinic Heidelberg; Department of Surgery, University Hospital Mannheim - Germany
e-mail h.brenner@dkfz.de
Souhrn.
Pozadí. Imunochemické testy pro hemoglobin ve stolici (FIT) se stále častěji používají pro neinvazivní screening kolorektálního karcinomu (CRC) ale rozsáhlé srovnávací studie různých FIT testů pro detekci CRC, celkově nebo podle stadia CRC jsou řídké. Naším cílem bylo zjistit a porovnat výkon různých FIT testů pro detekci CRC, a posoudit jejich citlivost pro jednotlivé stupně CRC. Materiál a metody. Hodnotili jsme citlivosti, specifičnosti a jejich odpovídající 95% interval spolehlivosti pro šest kvalitativních FIT testů u 74 případů CRC (59% stadií bylo I nebo II typu) a 1480 kontrol bez kolorektálních neoplasií. Celkové a pro jednotlivá stádia specifické ROC křivky byly odvozeny pro tři kvantitativní FIT testy. Plochy pod křivkami (AUC) byly vypočteny a porovnány. Výsledky. Páry celkové citlivosti a specifičnosti pro kvalitativní FIT testy se pohybovala od 66% a 96% do 92% a 62%. AUC plochy pro tři kvantitativní FIT testy byly v rozmezí 0.90 až 0.92, s citlivostí v rozmezí od 80% do 87% při cut-off specificitě 90%. AUC plochy byly pro stadium I v rozmezí 0.85 - 0.92, pro stadium II 0.94 - 0.96 a pro pokročilé stadium CRC (stadium III a IV) 0.86 to 0.93. Při specificitě 90%, FIT testy detekovaly v 65% -85% karcinom ve stadiu I. Závěr. Diagnostický výkon FIT testů s ohledem na detekci CRC je slibný, i když před-definované cut-off některých kvalitativních FIT testů bude nutno upravit k omezení falešně pozitivních výsledků při screeningu. Kvantitativní testy detekují při cut-off nastavené na 90% specifičnost drtivou většinu CRC, a to i v raných stadiích. (translated webmaster)


Exokrinní funkce pankreatu u diabetu
duben 2013Pankreas (82)
Diabet Med. 2012 Aug;29 (8): 1047-1054
Pankreatická exokrinní funkce u pacientů s cukrovkou
Pancreatic exocrine function in patients with diabetes
Larger E, Philippe MF, Barbot-Trystram L, Radu A, Rotariu M, Nobécourt E, Boitard C.
Laboratoire de coprologie, Hôtpital de la Pitié-Salpétriere, APHP, Paris, France
e-mail etienne.larger@htd.aphp.fr
Souhrn.
Souvislosti: Snížená funkce exokrinního pankreatu je častá u pacientů s diabetem. Naším cílem bylo zjistit zda koreluje klinické selhání exokrinního pankreatu s diabetem. Pacienti a metody: Exokrinní funkci pankreatu jsme vyšetřili stanovením jak koncentrace elastázy-1, tak aktivitou chymotrypsinu u 667 pacientů. Provedli jsme samostatnou analýzu u pacientů s diabetem 1. typu a pacientů s diabetem 2. typu. Pacienti byli rozděleni do tří skupin podle toho, zda koncentrace elastázy-1 i aktivita chymotrypsinu byla normální, nebo jeden či oba byly změněny. Výsledky: Celkem 667 po sobě jdoucích pacientů bylo analyzováno, z toho 195 typu 1 a 472 s diabetem typu 2. Koncentrace elastázy-1 byla < 200 µg/g u 23 % pacientů. Aktivita chymotrypsinu byla < 6 U/g u 26 % pacientů. V 66 % pacientů byla koncentrace elastázy-1 > 200 µg/g a aktivita chymotrypsinu > 6 U/g. Jeden test byl pod prahovou hodnotu v 19 % a 15 %. U pacientů s diabetem typu 1, tři skupiny definované podle výsledků koncentrace elastázy-1 a aktivity chymotrypsinu, se lišily s ohledem na dobu trvání diabetu a prevalenci protilátek k dekarboxyláze kyseliny glutamové, ale ne BMI nebo HbA(1c), či výskytu retinopatie, neuropatie, nefropatie nebo cévní choroby. U pacientů s diabetem typu 2 se tyto tři skupiny lišily vzhledem k BMI, používání inzulínu a cévní choroby, ale nikoliv k době trvání. Závěr: Faktory související se selháním exokrinního pankreatu se liší u pacientů s diabetem 1. typu ve srovnání s pacienty s diabetem typu 2. U pacientů s diabetem typu 2 asociace snížení pankreatické exokrinní funkce s BMI a cévními chorobami naznačuje roli pankreatické arteriopatie. (translated webmaster)


Hodnota anti-TTG indexu a nutnost biopsie
únor 2013Celiakie (81)
J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012 Jul;55(1):44-49
Korelace mezi poměrovým indexem IgA anti-tkáňové transglutaminázy a histologickým nálezem při celiakii
Correlation between IgA tissue transglutaminase antibody ratio and histological finding in celiac disease
Alessio MG, Tonutti E, Brusca I, Radice A, Licini L, Sonzogni A, Florena A, Schiaffino E, Marus W, Sulfaro S, Villalta D; Study Group on Autoimmune Diseases of Italian Society of Laboratory Medicine
Department of Laboratory Medicine, Biochemistry Laboratory, Riuniti Hospital, Bergamo, Italy
e-mail mgalessio@ospedaliriuniti.bergamo.it
Souhrn.
Cíle: Pozitivita obou dvou protilátek IgA anti-tkáňové transglutaminázy (TTG) a anti-endomyziálních protilátek (EMA) mají pro celiakii (CD) pozitivní prediktivní hodnotu téměř 100%. Cílem této studie bylo vyhodnocení zda pacienti jakéhokoliv věku, s vysokou předběžnou pravděpodobností CD a vysokým titrem anti-TTG a EMA, mají rovněž vysokou pravděpodobnost střevního poškození a nemusela by u nich být vyžadována pro finální diagnózu biopsie. Metody: Retrospektivní analýza byla provedena ve 4 italských centerch v souboru 412 po sobě jdoucích pacientů, věku od 10 měsíců po 72 let, kterým byla provedena biopsie tenkého střeva pro podezření na CD s pozitivitou obou protilátek anti-TTG a EMA. Biopsie byly vyhodnoceny nezávisle dvěma patology s použítím Marshovy modifikované klasifikace; v případě odlišných výsledků, vyhodnotil biopsii třetí patolog. Finální histologická diagnóza byla vyjádřená jako převládající či nejvyšší skóre popsané týmem patologů. Výsledky: Třistadevadesátšest pacientů (96.1%) mělo histologické nálezy v souladu s CD (stupeň 2 a 3a, 3b, nebo 3c modifikovaného Marshova třídění). Hodnota poměru anti-TTG ≥ 7, provedena 3 metodami (Celikey, anti-TTG protilátka A, EuTTG), byla schopna identifikovat všechny pacienty s významným poškozením sliznice (Marsh ≥ 2), nezávisle na věku a pohlaví; specificita a pozitivní prediktivní hodnota byla 100%. Hodnota poměru anti-TTG > 20 byla navíc specifická (99.8%) pro identifikaci pacientů s vilózní atrofií (Marsh 3 a, b, nebo c). Závěry: Pacienti s pozitivitou anti-TTG ≥ 7-násobku cut-off hodnoty, potvrzené pozitivitou EMA, mají vysokou pravděpodobnost střevního poškození. Ve vybraných případech nemusí být duodenální biopsie provedena a potvrzený výsledek vysoce pozitivní anti-TTG může být základem pro předpis bezlepkové diety. (translated webmaster)


Kalprotektin ne stolici u IBD
prosinec 2012IBD (80)
BMJ. 2010 Jul 15; 341: c3369
Screening kalprotektinem ve stolici u nemocných s podezřením na střevní zánětlivá onemocnění
Faecal calprotectin for screening of patients with suspected inflammatory bowel disease: diagnostic meta-analysis.
van Rheenen PF, Van de Vijver E, Fidler V.
Beatrix Children's Hospital, University Medical Center Groningen, Groningen, Netherlands.
e-mail p.f.van.rheenen@bkk.umcg.nl
Souhrn.
Cíle: Ověření varianty, zda zahrnutí testu na hladinu kalprotektiun ve stolici, citlivý ukazovatel střevních zánětů, zredukuje počet zbytečných endoskopických procedur, při vyšetřování suspektních zánětů střeva - IBD. Design: Meta-analýza studií diagnostické spolehlivosti. Datové zdroje: Studie publikované v Medline a Embase do října 2009. Studie vyhodnotila stanovení úrovně kalprotektinu ve stolici (porovnávaný test) v porovnání s endoskopií a histopatologií biopsií vzorků jednotlivých segmentů (referenční etalon). Kritériem pro zahrnutí do studie byla prospektivní data pacientů s podezřením na střevní zánětlivá onemocnění. Pro každou studii byla analyzovaná citlivost a specificita kalprotektinu ve stolici pro dvojitě testovaná data k ověření možné záporné korelaci uvnitř studií. Výsledky: Do analýzy bylo zahrnuto 13 studií: šest u dospělých (n=670), sedm u dětí a mladistvích (n=371). Střevní zánětlivá onemocnění byla potvrzená endoskopií v 32% (n=215) dospělých a 61% (n=226) dětí a mladistvích. Ve studiích dospělých, sdružená citlivost a specificita kalprotektinu byla 0.93 (95% interval spolehlivosti 0.85 k 0.97) a 0.96 (0.79 k 0.99) a ve studiích dětí a mladistvích byly 0.92 (0.84 k 0.96) a 0.76 (0.62 k 0.86). Nižší specificita ve studiích dětí a mladistvích byla významně odlišná od studií dospělých (p=0.048). Screening stanovením hladiny kalprotektinu ve stolici by mohl snížit počet dospělých požadujících endoskopie o 67%. Tři ze 33 dospělých, kteří podstoupí endoskopii, nemají střevní zánětlivá onemocnění, ale mohou mít jiný stav, pro který je endoskopie nevyhnutelná. Nevýhodou této screeningové strategie je opožděná diagnóza u 6% dospělých kvůli falešně negativnímu výsledku testu. Ve skupině dětí a mladistvích by podstoupilo endoskopii, 65 namísto 100. Devět z nich nemá střevní zánětlivá onemocnění, a diagnóza by byla opožděná v 8% postižených dětí. Závěr: Testování kalprotektinu ve stolici je užitečným screeningovým nástrojem pro rozpoznání pacientů, kteří s největší pravděpodobostí vyžadují endoskopii pro podezření na střevní zánětlivá onemocnění. Rozlišující schopnost ke spolehlivému vyloučení střevního zánětlivého onemocnění byla významně vyšší ve studiích dospělých než ve studiích dětí. (translated webmaster)


Diagnostické postupy pro Helicobacter pylori
říjen 2012Helicobacter pylori (79)
Eur J Gastroenterol Hepatol. 2012 Apr;9 Suppl 1: S13 - 15
Nejdůležitější diagnostické postupy pro Helicobacter pylori, nyní i v budoucnu
The most important diagnostic modalities for Helicobacter pylori, now and in the future
Mégraud F.
Faculty of Medicine, University of Bordeaux 2, Bordeaux, France.
Souhrn.
Současné diagnostické metody: Infekce Helicobacterem pylori má významnou roli v patofyziologii onemocnění gastrointestinálního traktu, a její přesná diagnóza a úspěšná eradikace je zcela zásadní v široké škále různých okolností. V současné době je sérologie doporučena pro počáteční screening, následuje histologie a / nebo kultura k potvrzení diagnózy před léčbou. Vzhledem k tomu že H. pylori vytváří větší odolnost vůči některým antibiotikům, kultura se stává stále důležitější v některých populacích k testování citlivosti na antibiotika. Pro potvrzení eradikační léčby se používá dechový test s močovinou. Tento test je v současné době nejlepším neinvazivním testem k ověření eradikace. Nové přístupy: Značné úsilí bylo vyvinuto ke zlepšení diagnostických metod, a řadu nových nebo zlepšených postupů lze očekávat v blízké budoucnosti. Pro běžný screening jsou vyvíjeny testy, které používají plnou krev a mohou být používány praktickými lékaři, aby poskytovaly rychlé výsledky v nákladově-efektivním režimu. Důkazy zatím naznačují, že tyto nové 'office' testy nejsou tak přesné jako laboratorní testy, ale přesto jsou důležité pro všeobecné diagnostické účely. Ve vývoji jsou také sérologické testy na protilátky CagA a immunoblot testy. Nové bioptické testy zahrnují rozvoj skutečného rychlého ureázového testu, který vám poskytne přesné výsledky v 1 hodině. Polymerázová řetězová reakce / DNA enzym immunoassay detekce je další oblastí zájmu. Neinvazivní přímé testy budou pravděpodobně zahrnovat v budoucnu použití polymerázové řetězové reakce ve stolici. Tento článek shrnuje současné diagnostické postupy pro H. pylori a nabízí přehled o očekávaném budoucím vývoji. (translated webmaster)


Analýza rentability kvantitativního immunochemického testu pro KRCA
srpen 2012Kolorektální karcinom (78)
Gastroenterology. 2011 Nov; 141 (5): 1648 - 1655
Analýza rentability kvantitativního immunochemického testu na screening kolorektálního karcinomu
Cost-effectiveness analysis of a quantitative immunochemical test for colorectal cancer screening
Wilschut JA, Hol L, Dekker E, Jansen JB, Van Leerdam ME, Lansdorp-Vogelaar I, Kuipers EJ, Habbema JD, Van Ballegooijen M.
Department of Public Health, Erasmus MC, University Medical Centre Rotterdam, Rotterdam, The Netherlands
e-mail j.wilschut@erasmusmc.nl
Souhrn.
Základní data a cíle: Dva evropské randomizované projekty (n = 30,000) srovnávaly guajakový test okultního krvácení s kvantitativním imunochemickým testem ve stolici (FIT) a vykázaly lepší spolupráci i charakteristiky FIT testu. Naším cílem bylo nalézt z podkladů těchto projektů ekonomicky optimální hodnotu cut-off FIT testu pro doporučení ke kolonoskopii umožňující také rozdílný přístup podle věku osob. Metody: Použili jsme ověřený mikrosimulační model MIcrosimulation SCreening ANalysis (MISCAN)-Colon k odhadu nákladů a efektů pro rozdílné screeningové strategie s FIT cut-off hodnotami 50, 75, 100, 150, and 200 ng/ml hemoglobinu. Screeningové strategie s rozdílnými věkovými rozsahy a intervaly jsme zhodnotili pro každou jednotlivou hodnotu cut-off. Pro jednotlivé strategie jsme předpokládali dostatečnou kolonoskopickou kapacitu. Výsledky: Finanční náklady jsou jednoznačně nejefektivnější pro FIT s cut-off hodnotou 50 ng/ml. Inkrementální (přírůstkový) poměr nákladů a účinnosti pro dvouletý screening osob 55 - 75 let věku s FIT hodnotou 50 ng/ml, je jako příklad, 3900 Euro na rok získaného života. Roční screening by měl inkrementální poměr nákladů a účinnosti 14900 Euro na rok získaného života, v kombinaci se širším věkovým rozsahem (ve věku 45 až 80 let). Při analýze citlivosti zůstala hodnota 50 ng/ml preferovanou cut-off hladinou. Závěry: Screening pomocí FIT je ekonomicky nejvýhodnější při cut-off hladině 50 ng/ml než při vyšších hodnotách. Toto podporuje doporučení použití FIT s hodnotou cut-off 50 ng/ml, které je značně nižší než hodnoty použité v aktuální praxi. (translated webmaster)


Trypsinogen-2 v moči, rychlý test pro AP
červen 2012Akutní pankreatitída (77)
Clin Biochem. 2012 May 7., Epub - online
Rychlý test trypsinogenu-2 v moči v časné diagnostice akutní pankreatitídy: Meta-analýza
Rapid urinary trypsinogen-2 test in the early diagnosis of acute pancreatitis: A meta-analysis
Chang K, Lu W, Zhang K, Jia S, Li F, Wang F, Deng S, Chen M.
Department of Clinical Laboratory Medicine, Institute of Surgery Research, Daping Hospital, The Third Military Medical University, Chongqing 400042, China
e-mail chenming19710413@126.com
Souhrn.
Cíle: Močový trypsinogen-2 byl uváděn jako slibný biomarker pro časnou diagnózu akutních pankreatitid (AP). Meta-analýza byla použita k ověření celkové přesnosti testu trypsinogenu-2 v moči na diagnostiku AP. Metody: Popsali jsme a shrnuli výstupní data všech článků vyhodnocující diagnostické hodnoty trypsinogenu-2 v moči založeno na komplexním vyhledávání databází PubMed a Embase. Celkový odhad citlivosti, specificity, 95% konfidenčního intervalu a 95% prediktivní hodnoty byl vypočítaný oboustrannou metodou náhodného výběru. Výsledky: Meta-analýza zahrnovala 13 studií (2342 pacientů, relativní zastoupení těžké AP od 13.21% do 30.00%). Celkově, souhrná citlivost byla 82.3% (95%CI 79.3% -85.1%) a specificita byla 93.5% (95%CI 92.2% -94.6%). Diagnostická pravděpodobnosti (DOR) byla 85.23 (95%CI 40.14-180.99). Oblast pod ROC křivkou (AUC) byla 0.9673. Závěr: Test trypsinogenu-2 v moči je spolehlivou a rychlou metodou pro časnou diagnostiku AP. (translated webmaster)


Korelace MRCPQ testu a elastázy-1 ve stolici
duben 2012Exokrinní pankreas (76)
Radiol Med. 2012 Jan 7., Epub - online
Kvantitativní MRCP hodnocení pankreatické exokrinní funkční kapacity a její korelace s elastázou-1 ve stolici u nemocných s chronickou pankreatitídou
Quantitative MRCP assessment of pancreatic exocrine reserve and its correlation with faecal elastase-1 in patients with chronic pancreatitis
Manfredi R, Perandini S, Mantovani W, Frulloni L, Faccioli N, Mucelli RP.
Istituto di Radiologia, Universita di Verona, Policlinico "G.B. Rossi", Verona, Italy
e-mail rmanfredi@univr.it
Souhrn.
Účel: Tato retrospektivní studie byla provedena pro korelaci kvantitativního hodnocení pankreatické exokrinní funkční kapacity, dynamickou, sekretinovou, magnetickou rezonanční cholangiopankreatografií (MRCPQ) s testem elastázy-1 ve stolici (FE-1) u nemocných s chronickou pankreatitídou. Materiál a metody: Zahrnuto bylo třicetpět pacientů s klinickou diagnózou chronické pankreatitídy (CP) nebo akutní, rekurentní (ARP). Hladina FE-1 odpovídala pankreatické exokrinní kapacitě. Následně byla skupina nemocných rozdělena do dvou podskupin podle prahové hodnoty FE-1, 200 µg/g. Všichni pacienti podstoupili MRCP vyšetření s podáním sekretinu. Objem náplně dvanáctníku byl vypočítaný z T2 - váženého a zesíleného RARE- MRCP obrazu 10 min po aplikaci sekretinu. Objem náplně duodena byl porovnáván s hodnotami FE-1 ve stolici. Vyhodnocen byl bodový graf, Pearsonův korelační koeficient a Mann-Whitneův U-test. Výsledky: Analyzováno bylo třicetpět párovaných dat MRCPQ-FE1. MRCPQ test byl signifikantně (p=0.007) nižší u osob se zhoršenou, oproti zachované pankreatické rezervě; hodnota mediánu a rozptylu (IQR) je 150.7 ml (137.3 - 205.5 ml; n=9) a 332.4 ml (190.6 - 506.9 ml; n=26). Signifikantní byly také oba koeficienty - Pearsonův (p<0.001) a Mann-Whitney U-test (p=0.007). Závěry: MRCPQ významně koreluje s FE-1 hodnotami. Pomocí MRCPQ lze proto rozlišovat mezi zhoršenou a zachovanou pankreatickou exokrinní funkční rezervou. (translated webmaster)


Rychlý, ELIME test pro screening celiakie
únor 2012Celiakie (75)
Anal Bioanal Chem. 2012 - Jan 19 Epub - online
ELIME vyšetření pro rychlou diagnózu celiakie
An ELIME assay for the rapid diagnosis of coeliac disease
Adornetto G, Volpe G, De Stefano A, Martini S, Gallucci G, Manzoni A, Bernardini S, Mascini M, Moscone D.
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche, Universita di Roma Tor Vergata, Italy
Souhrn.
Celiakie (CD) je gluten-indukovaná autoimunní enteropatie prokazatelná u geneticky podmíněných jedinců. Rychlé a levnější screeningové metody jsou potřebné vzhledem k vysokému počtu neodhalených případů. Aktuálně, CD diagnóza zahrnuje detekci anti-transglutaminázových IgA protilátek (anti-tTG IgA) v krevním séru pomocí ELISA technologie a potvrzení diagnózy histologií střevní sliznice. Nový, rychlý magneto-elektrochemický imunosenzor pro CD diagnózu byl vyvinut a aplikován na analýzu vzorků séra. Tento systém používá magnetické kuličky pokryté tTG antigenem k detekci anti-tTG protilátek v pozitivních vzorcích séra a alkalickou fosfatázou-konjugované anti-IgA jako marker. Elektrochemický výstup s použitím magnetizovaných tištěných elektrod (SPE) na přenosném přístroji, je umožněn přidáním alfa-naphtyl fosforečnanu, který je enzymaticky převedený do elektrochemicky aktivního alfa-naftolu. Práce zahrnula následující kriteria: (1) optimalizaci analytických parametrů; (2) vyhodnocení zisku přidáváním známých koncentrací anti-tTG IgA k "blank" séru; (3) analýzu 107 vzorků séra; (4) výpočet ROC křivky, s výsledkem stanovení cut-off 1.0 U/ml, 100% klinické citlivosti a 98.36% klinické specificity; vyhodnocení shody mezi elektrochemickou a ELISA metodou (r (2) z 0.943). Vyvinutý systém by mohl být užitečným nástrojem pro přesnou a rychlou CD diagnózu. Tato metoda je jednoduchá, levná, rychlá, a vhodná pro screeningové hodnocení prováděné mimo klasické diagnostické laboratoře. (translated webmaster)


Serologické markery karcinomu žaludku
prosinec 2011Karcinom žaludku (74)
Gastroenterology. 2011 Sep; 141(3): 837 - 845
Testy sérové hladiny trefoil-family proteinů mohou zlepšit screening žaludeční rakoviny
Tests for serum levels of trefoil factor family proteins can improve gastric cancer screening
Aikou S, Ohmoto Y, Gunji T, Matsuhashi N, Ohtsu H, Miura H, Kubota K, Yamagata Y, Seto Y, Nakajima A, Goldenring JR, Kaminishi M, Nomura S.
Department of Gastrointestinal Surgery, Graduate School of Medicine, University of Tokyo, Tokyo, Japan
Souhrn.
Základní data: Zkvalitnění metod na časné odhalení rakoviny žaludlu by mohlo redukovat úmrtnost. Stanovení hladiny sérových pepsinogenů používané pro screening v Japonsku nedosáhlo potřebné úrovně senzitivity a specificity. Proteiny skupiny "Trefoil factor family" (TFF) tj. proteiny (TFF1, TFF2 a TFF3) jsou malé, stabilní molekuly produkované v savčím zažívacím traktu. Foveolarní hyperplazie, metaplazie exprimující spasmolytický polypeptid (TFF2) a střevní metaplazie jsou histologické změny prokazatelné u nemocných s atrofickou gastritídou; exprimující v uvedeném pořadí TFF1, TFF2 a TFF3. Práce ověřovala zda sérové hladiny TFF by mohly být použity jako markery pro screening rakoviny žaludku. Metody: Sérum bylo odebráno u 183 nemocných s karcinomem žaludku a 280 zdravých osob bez karcinomu. Stanoveny byly hladiny IgG protilátek k Helicobacter pylori, pepsinogenu I, pepsinogenu II, TFF1, TFF2 a TFF3 metodou ELISA a ověřen jejich vztah ke karcinomu žaludku. Výsledky: Hladina TFF3 byla při cutoff of 3.6 ng/ml významně zvýšena v séru nemocných s rakovinou (odds poměr 18.1; 95% interval spolehlivosti 11.2 - 29.2); při použití tohoto testu by nemocní s rakovinou byli identifikováni s 80.9% senzitivitou a 81.0% specificitou. Test s TFF3 měl významně vyšší procento pravděpodobnosti než pepsinogen. Test s kombinací TFF3 a pepsinogenu měl lepší výsledky než test pouze s pepsinogenem. Závěry: Sérová hladina TFF3 je lepším ukazatelem na rakovinu žaludku než pepsinogen; test s kombinací sérové hladiny pepsinogenu a TFF3 by mohl zlepšit screening na karcinom žaludku. (translated webmaster)


13C-dechový test pro diagnostiku nedostatku B12
říjen2011Dechové testy (73)
J Breath Res. 2011 Jun 23;5(4): epubl.: 046001
Nový 13C-dechový test pro stanovení nedostatku vitaminu B12: častý a nedostatečně diagnostikovaný zdravotní problém
A new (13)C breath test to detect vitamin B12 deficiency: a prevalent and poorly diagnosed health problem.
Wagner DA, Schatz R, Coston R, Curington C, Bolt D, Toskes PP.
Metabolic Solutions, Inc., Nashua, NH, USA.
Souhrn.
Nedostatek vitaminu B12 se ukazuje jako rostoucí problém veřejného zdravotnictví. Nejběžněji používané diagnostické testy mají omezenou přesnost, citlivost, a nejsou specifické pro nedostatek B12. Cílem této studie bylo vyvinout jednoduchý B12 dechový test (BBT) k přesnému vyhodnocení hladiny vitaminu B12, jak alternativa k nejběžnějšímu diagnostickému testu, detekce B12 v séru. Dechová zkouška je založená na metabolismu Na-1-(13)C-propionátu k (13)CO(2) který vyžaduje B12 jako kofaktor. Nejdříve jsme srovnávali BBT s aktuální hodnotou B12 stanovené běžnou diagnostickou metodou u 58 osob. U všech osob jsme provedli druhý BBT 1-3 dny po počátečním testu k ověření reprodukovatelnosti výsledků. Porovnávali jsme dávkování propionátu, dobu hladovění a období sběru vzorků. Dávka Na-1-(13)C-propionátu 10-50 mg poskytuje ekvivalentní výsledky, nezbytné však je 8 h hladovění. Statistická analýza prokázala, že odběry vzorku dechu mohou být redukovány na výchozí stav, a 10 a 20 min po podání propionátu. Dále jsme také měřili indicenci B12 nedostatečnosti pomocí BBT u 119 nemocných s chronickou pankreatitidou, Crohnovou nemocí, bakterálním přerůstáním v tenkém střevu, a u osob nad 65 let věku. Výsledky BBT potvrzují předchozí publikace poukazující vysokou incidenci nedostatečnosti B12 u těchto pacientů. BBT může poskytovat lékařům neinvazivní, přesný, spolehlivý, a reprodukovatelný diagnostický test ke stanovení B12 nedostatečnosti. (translated webmaster)


Kvantitativní imunochemické TOKS testy
srpen 2011Kolorektální karcinom (72)
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2011; 20(7); 1492 - 1501
Analytické porovnání tří kvantitativních imunochemických testů okultního krvácení ve stolici pro screening kolorektálního karcinomu
Analytical Comparison of Three Quantitative Immunochemical Fecal Occult Blood Tests for Colorectal Cancer Screening
Guittet L, Guillaume E, Levillain R, Beley P, Tichet J, Lantieri O, Launoy G.
INSERM ERI3 "Cancers & Populations," University of Caen Basse-Normandie, University Hospital Caen; IRSA La Riche, France
e-mail guittet-l@chu-caen.fr
Souhrn.
Základní data: Vyšší kvalita několika imunochemických testů okultního krvácení ve stolici (I-FOBT) oproti testům guajakovým byla již pro screening kolorektálního karcinomu prokázána. Cílem této studie bylo porovnání analytických parametrů 3 kvantitativních I-FOBT testů. Metody: Pro porovnání reprodukovatelnosti a stability měření tří I-FOBT (New Hemtube/Magstream HT, OC-Auto sampling 3/OC-Sensor DIANA a FOB Gold/SENTiFOB) byly použity vzorky stolice od 10 zdravých dobrovolníků, I-FOBT primárně negativní, obohacené o lidskou krev, uchovávané při různé teplotě (4°C, 10°C, 20°C, a 30°C) a různé době před analýzou (1 až 10 dní). Koncentrace v rozsahu od 0 k 350 µg Hb/g stolice byla vyhodnocena. Výsledky: Reprodukovatelnost měření byla vyšší pro OC-Senzor než pro Magstream a výrazně vyšší než pro FOB Gold. Variabilita pro všechny testy v podstatě souvisela s uchováváním vzorků. Hladina detekovaného hemoglobinu (Hb) byla výrazně nižší pro všechny testy při teplotě nad 20°C. Při 20°C byl tento pokles koncentrace méně významný pro OC-Sensor (signifikantní 1.7% denní pokles proti 7.4% pro Magstream a 7.8% pro FOB Gold). Při 30°C byl denní pokles 8.6% pro OC-Sensor, zatímco za 24 hodin bylo detekováno pouze 30% původní koncentarce Hb metodou FOB Gold, ve srovnání se 70% pomocí Magstreamu. Žádný Hb již nebyl detekován za 5 dní u dvou posledních testů. Závěry: Reprodukovatelnost a teplotní stabilita byla lepší pro OC-Sensor než Magstream a výrazně lepší než pro FOB Gold. Nezávisle na vybraném testu, zpoždění mezi odběrem a zpracováním vzorku by mělo být minimální, a maximální přijatelná doba zpoždění závislosí na teplotě okolí. (translated webmaster)


Pankreatická substituce u celiakie
červen 2011Pankreas (71)
Dig Dis Sci. 2010 Oct; 55(10): 2999 - 3004
Pankreatická nedostatečnost u dospělých s celiakií: vyžadují nemocní dlouhodobou suplementaci?
Pancreatic insufficiency in adult celiac disease: do patients require long-term enzyme supplementation?
Evans KE, Leeds JS, Morley S, Sanders DS.
Department of Gastroenterology, Sheffield Teaching Hospitals Trust, Sheffield, UK.
e-mail kate.evans@sth.nhs.uk
Souhrn.
Pozadí: Celiakie je spojená s exokrinní pankreatickou nedostatečností. Z předchozího sdělení vyplývá, že u 30% (20/66) dospělých s celiakií je akutní nebo trvalý průjem způsoben exokrinní pankreatickou nedostatečností. Z těchto 20 pacientů se 19 zlepšilo při pankreatické substituci. Doposud nebyla publikována žádná dlouhodobá studie. Metody: 20 nemocných, kteří od počátku dostávali terapii pro exokrinní pankreatickou nedostatečnost bylo prospektivně sledováno po dobu 4 let. Zaznamenávány byly gastrointestinální symptomy, dodržování diety, stav protilátek pro celiakii a dávka enzymatické suplementace. Stanovení elastázy-1 ve stolici (Fel-1) bylo provedeno opakovaně k ověření exokrinní pankreatické funkce. Výsledky: V této studii bylo zhodnoceno 19/20 nemocných, jeden zemřel (průměrný věk 59.7 roků, 7 mužů). Průměrná doba trvání celiakie byla 13.2 roků. Jedenáct z devatenácti dosud užívá enzymatickou suplementaci v průměrné dávce 45,000 jednotek lipázy denně. Pouze u 1/11 pankreatická suplementace nepřinesla žádný efekt a u 8/19 nemocných mohla být substituce přerušena protože se jim průjem upravil. V celé skupině došlo k významnému zvýšení hodnot Fel - 1 v průběhu času, s hodnotami mediánu z 90 µg/g v čase 0, 212 µg/g za 6 měsíců, a 365 µg/g v dalším sledování (45-66 měsíců), (p < 0.0001). Závěry: Elastáza-1 ve stolici je vhodná pro stanovení exokrinní pankreatické nedostatečnosti u dospělých celiakií s průjmem. Naše dlouhodobá data naznačují, že substituce pankreatickými enzymy by mohla být přerušená ve značné části souboru pacientů po zlepšení symptomů. (translated webmaster)


ELISA test pro NPC-1C tumor specifický antigen
duben 2011Tumor markery (70)
J Biomed Biotechnol. 2011; on-line 934757
Vývoj testu serologického biomarkeru, který rozlišuje MUC5AC nádorově specifický antigen (NPC-1C ANTIGEN) od normálního MUC5AC
Development of a serum biomarker assay that differentiates tumor-associated MUC5AC (NPC-1C ANTIGEN) from normal MUC5AC
Luka J, Arlen PM, Bristol A.
Neogenix Oncology, Rockville, MD 20850, USA.
e-mail abristol@neogenix.com
Souhrn.
Serologický ELISA test byl vyvinut, který detekuje pomocí monoklonální protilátky MUC5AC nádorově specifický antigen (NPC-1C ANTIGEN) produkovaný pankreatickým a kolorektálním karcinomem. NPC-1C protilátka reaguje se specifickými epitopy exprimovanými nádorovým MUC5AC které se nevyskytují na MUC5AC z normálních tkání. Vzhledem k prokázané vysoké specificitě protilátek, autoři testovali ELISA test k rozlišení séra od zdravých dárců krve ve srovnání se séry pacientů s kololorektálním nebo pankreatickým karcinomem. Kromě toho byly u nemocných obarveny vzorky tkání k expresi MUC5AC-antigenů pro pankreatický a kolorektální karcinom. Výsledky naznačují, že ELISA s NPC-1C protilátkami odlišuje séra nemocných s karcinomem od normálních dárců s velmi vysokou senzitivitou i specificitou. Nádorové biopsie od většiny nemocných vykazují reaktivitu k NPC-1C protilátkám, což naznačuje, že nádorově asociovaný MUC5AC antigen je přenášen z nádoru do krve, kde může být detekován NPC-1C protilátkovým ELISA testem. Tento serologický test nabízí nový nástroj k diagnostice těchto nádorů a imunitního monitorování léčebných režimů rakoviny. (translated webmaster)


Diagnóza celiakie - skóre čtyři z pěti
únor 2011Celiakie (69)
Am J Med. 2010 Aug; 123(8): 691 - 693
Diagnóza celiakie: jednoduchá pravidla jsou lepší než komplikované algoritmy
Celiac disease diagnosis: simple rules are better than complicated algorithms
Catassi C, Fasano A.
Mucosal Biology Research and Center for Celiac Research, University of Maryland, School of Medicine, Baltimore, MD 21201, USA.
Souhrn.
Celiakie je autoimunní chorobou léčitelnou jedině za předpokladu, že je dosaženo správné diagnózy a je aplikována přísná, doživotní bezlepková dieta. Současný diagnostický algoritmus pro celiakii zahrnuje počáteční screening serologickými testy, následovaný průkazem při střevní biopsii vykazující autoimunní poruchu typickou pro celiakii. Biopsie, považovaná za diagnostický zlatý standard, byla nedávno rozporována jako spolehlivý a konečný test na každý případ. Rozhodně široká variabilita s celiakií souvisejících nálezů naznačuje, že je těžké vytvořit koncepční, diagnostický proces zahrnutý do pevného algoritmu, který není schopen pokrýt klinickou složitost tohoto onemocnění. Místo toho jsme nalezli klinicky použitelný posun ke kvantitativnímu přístupu, který může být definován jako pravidlo "4 z 5": diagnóza celiakie je potvrzená jsou-li potvrzeny přinejmenším 4 z 5ti kritérií: typické symptomy celiakie; pozitivita serologických IgA třídy autoprotilátek ve vysokém titru; lidský leukocytární antigen (HLA)-DQ2 nebo DQ8 genotypu; celiakální enteropatie v biopsii tenkého střeva; a odpověď na bezlepkovou dietu. (translated webmaster)


Screening pokročilé, atrofické, gastritídy
prosinec 2010Žaludek (68)
Scand J Gastroenterol. 2010, Sep; 45 (9): 1036 - 1041
Prevalence nediagnostikované pokročilé, atrofické, gastritídy ve Finsku: průzkumná studie s 4 256 dobrovolníky bez specifických obtíží
Prevalence of undiagnosed advanced atrophic corpus gastritis in Finland: an observational study among 4,256 volunteers without specific complaints
Telaranta-Keerie A, Kara R, Paloheimo L, Härkönen M, Sipponen P.
Biohit Oyj, Laippatie 1, Helsinki, Finland
e-mail aino.telaranta-keerie@lab21.com
Souhrn.
Cíl: Cílem této průzkumné studie byl odhad prevalence nediagnostikované pokročilé, atrofické, gastritídy (ACG) mezi finskými dospělými dobrovolníky bez specifických obtíží použitím serologického testu na biomarkery. Cílem bylo také vyhodnotit proveditelnost a přijetí serologického biomarker testu mezi dobrovolníky. Materiál a metody: GastroView biomarker test (Biohit Oyj, Helsinky, Finsko) byl proveden většinou na vzorcích krve z prstu u 4 256 dobrovolníků (průměrný věk 56 roků, rozsah 18-92 roků), nezávisle na symptomech. GastroView biomarker test byl nabídnut občanům veřejnou službou během let 2007-2009. Test sestával z měření hodnot pepsinogenu I a II (a jejich poměru) a H. pylori IgG protilátek v plazmě metodou ELISA. Výsledky: Úhrnem 3.5% (150 jedinců) ze všech 4 256 dobrovolníků mělo ACG. Ve věkové skupině 70 a více, prevalence ACG vzrostla na 8% (62 jedinců). Probíhající H.pylori infekci mělo celkově 19% (819 jedinců) ze všech dobrovolníků a 37% (56 jedinců) z průkazem ACG. Mezi dobrovolníky byla ACG diagnóza novým nálezem v 95% (142 osob), 5% (7 osob) dostávalo B12 vitamínovou podporu a 13% (20 osob) dostávalo PPI terapii na základě osobního dotazníku; 26% (39 osob) popisovalo symptomy gastrointestinálního refluxu. Závěry: Tato studie ukazuje že pokročilá atrofie ACG je běžným onemocněním mezi dospělou populací ve Finsku, a zůstává nediagnostikovanou běžně prováděnou praxí zdravotní péče. Biomarker test vykazuje snadnou proveditelnost a přijetí v běžné populaci, a lze jej jednoduše provést i v "polních" podmínkách. (translated webmaster)


Funkční testy exokrinní pankreatu
říjen 2010Pankreas (67)
Pancreas 2010 Oct; 39 (7):955 - 959
(13)C dechové testy pro hodnocení exokrinní pankreatické funkce
(13)C breath tests for the assessment of exocrine pancreatic function
Braden B.
Department of Gastroenterology, John Radcliffe Hospital, Headington, Oxford, United Kingdom
e-mail braden@em.uni-frankfurt.de
Souhrn.
Sekretin-pankreozyminový test je považován za nejpřesnější z funkčních testů exokrinního pankreatu, ale je nepohodlný, zdlouhavý, a invazivní, protože vyžaduje dvanáctníkovou intubaci a hormonální stimulaci pankreatu. Analýza tuků ve stolici, stanovení elastázy nebo chymotrypsinu ve stolici jsou lépe proveditelné, ale daleko méně citlivé k detekci počátečního stadia pankreatické exokrinní nedostatečnosti. Několik (13)C-značených substrátů, které jsou trávené pankreatickými enzymy, bylo navrhováno pro dechové testy s hodnocením intraluminální aktivity pankreatických enzymů a tím také pankreatické exokrinní funkce. Zvláště v pediatrii vyhovují (13)C dechové testy nejen pro diagnózu exokrinní pankreatické insuficience, ale také pro kontrolu terapie pomocí substituce pankreatickými enzymy. Nicméně cena substrátů, dlouhé časy testů, a chybějící normalizace dosud limitují klinické použití těchto dechových testů. Tato recenze nabízí perspektivu tradičních testů exokrinního pankreatu a novějších (13)C dechové testů. (translated webmaster)


Serologické markery kolorektálního karcinomu
srpen 2010Markery KRCA (66)
Clin Chem Lab Med. 2010 May; 48(5): 719 - 725
Kombinovaná analýza biomarkerů autoprotilátek k survivinu a karcinoembryonálního antigenu pro upřesnění detekce kolorektálního karcinomu
Combined analysis of survivin autoantibody and carcinoembryonic antigen biomarkers for improved detection of colorectal cancer
Chen JS, Chen KT, Fan WC, Yu JS, Chang YS, Chan EC.
Colorectal Section, Department of Surgery, Chang Gung Memorial Hospital, Tao Yuan, Taiwan
e-mail chenjs@adm.cgmh.org.tw
Souhrn.
Pozadí: Survivin patří do rodiny proteinů, inhibitorů apoptózy, který je exprimován u mnohých nádorů u lidí. Předchozí studia prokázala, že exprese survivinu v rakovinových buňkách navodí protilátkovou odezvu. Metody: Porovnali jsme 232 vzorků sér pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC) a 365 vzorků zdravých dobrovolníků in vitro metodou ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) ke stanovení survivin autoprotilátkové odpovědi u pacientů. Výsledky: Citlivost anti-survivinové odpovědi u pacientů s CRC byla 56.9%, a specificita byla 64.1%. Pokud byla použita hodnota cut-off 5.0 ng/ml pro karcinoembryonální antigen (CEA) ve stejných vzorcích séra, hodnoty pro citlivost a specificitu byly 40.9% a 86.6%. Kombinovaná detekce autoprotilátek k survivinu a CEA poskutuje vyšší citlivost (51.3%) i specificitu (89.9%) ve srovnání s citlivostí CEA (40.9%) a specificitou jednotlivých markerů (64.1% a 86.6%). Plocha pod ROC (Receiver Operating Characteristic) křivkou je 0.617 pro survivinové autoprotilátky, 0.630 pro CEA a 0.694 pro oba markery současně. Závěry: Pozitivní vazba mezi autoprotilátkami k survivinu a předoperační koncentrací CEA byla v sérech pacientů s CRC prokázána. Naše výsledky naznačují, že by analýza obou parametrů mohla pomoci při screeningu osob pro CRC. (translated webmaster)


Význam calprotectinu ve stolici pro monitorování Crohnovy choroby
červen 2010Crohnova choroba (65)
Am J Gastroenterol. 2010 Jan; 105(1): 162 - 169
Calprotectin ve stolici koreluje mnohem lépe s indexem Simple Endoscopic Score pro Crohnovu chorobu (SES-CD) než CRP, krevní leukocyty nebo CDAI
Fecal calprotectin correlates more closely with the Simple Endoscopic Score for Crohn's disease (SES-CD) than CRP, blood leukocytes, and the CDAI
Schoepfer AM, Beglinger C, Straumann A, Trummler M, Vavricka SR, Bruegger LE, Seibold F.
Farncombe Family Institute of Digestive Health Research, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada
e-mail schoepf@mcmaster.ca
Souhrn.
Cíle: Studia hodnotící korelaci běžně užívaného skóre pro Crohnovu chorobu - (SES-CD, Simple Endoscopic Score) a neinvazivních markerů jsou velmi vzácná. Cílem této studie bylo vyhodnocení korelace mezi SES-CD a calprotectinem ve stolici, C - reaktivním proteinem (CRP), krevními leukocyty, a indexem aktivity Crohnovy choroby (CDAI). Metody: Nemocní s Crohnovou chorobou podstupující kompletní ileokolonoskopii byli zařazeni do studie nezávisle podle SES-CD a CDAI. SES-CD byl definován následovně: neaktivní 0-3; mírný 4-10; střední 11-19; a vysoký > či =20. Výsledky: Hodnoty pro CD nemocné (n=140 ileokolonoskopované) ve srovnání s kontrolami (n=43) jsou následující: calprotectin 334+/ -322 proti 18+/ -5 mikro/g; CRP 26+/ -29 proti 3+/ -2 mg/l; a krevní leukocyty 9.1+/ -3.4 proti 5.4+/ -1.9 g/l (vše p<0.001). SES-CD koreloval nejlépe s calprotectinem (Spearmanův koeficientem r=0.75), následovně CRP (r=0.53), krevní leukocyty (r=0.42), a CDAI (r=0.38). Calprotectin byl jediným markerem, který by mohl rozlišovat neaktivní endoskopicky definované onemocnění proti mírné aktivitě (104+/ -138 proti 231+/ -244 mikro/g, p<0.001), mírné a střední aktivitě (231+/ -244 proti 395+/ -256 mikro/g, p=0.008), a střední proti vysoké aktivitě (395+/ -256 proti 718+/ -320 mikro/g, p<0.001). Celková přesnost pro stanovení aktivity endoskopicky definovaného onemocnění byla 87% pro calprotectin (cut-off 70 mikro/g) , 66% pro zvýšené CRP, 54% pro krevní leukocytózu, a 40% pro CDAI >=150. Závěry: Calprotectin ve stolici koreloval nejlépe s SES-CD indexem, následujíce CRP, krevními leukocyty, a CDAI. Navíc calprotectin ve stolici byl jediným markerem, který spolehlivě diskriminuje aktivitu onemocnění mezi mírným, středním, a vysoce aktivním onemocnění, které zdůrazňuje jeho význam pro monitorování aktivity. (translated webmaster)


Prediktivní hodnoty serologického screeningu celiakie
duben 2010Celiakie (64)
Clin Chem Lab Med. 2010; 48, Mar 5.
Pozitivní prediktivní hodnota stanovená serologickou diagnostikou u celiakie
Positive predictive value of serological diagnostic measures in celiac disease
Toftedal P, Nielsen C, Madsen JT, Titlestad K, Husby S, Lillevang ST.
Hans Christian Andersen Children's Hospital, Odense University Hospital, Denmark.
e-mail steffen.husby@ouh.regionsyddanmark.dk
Souhrn.
Podklady: Protilátky pro celiakii (CD), imunoglobulin A (IgA) anti-tkáňová transglutamináza (anti-tTG), IgA endomyzium protilátka (EMA), IgA a IgG anti-gliadinové protilátky (IgA a IgG AGA) jsou prvním diagnostickým nástrojem pro selekci pacientů pro duodenální biopsii. Cílem této studie bylo vyhodnocení diagnostické kvality sérologického testu na CD. Metody: CD sérologické testy (IgA a IgG AGA, anti-tTG a EMA) byly stanoveny u 11,915 jedinců. Data byla kombinována s klinickými daty a výsledky duodenální biopsie při použitní jedinečného dánského rodného čísla. Výsledky: Pozitivní prediktivní hodnota (PPV) je rozdílná v závislosti na kombinaci CD pozitivních protilátek a je nejvyšší jsou-li pozitivní všechny protilátky (97.6%). Anti-tTG koncentrace významně korelovala s pozitivitou EMA, množstvím dodatečných pozitivních protilátek, a vyšší PPV. Logistický model regrese předpověděl pravděpodobnost následující biopsií-prokázané CD ve vztahu ke koncentracím IgA AGA a anti-tTG v primárním sérologickém screeningu. Závěry: Anti-tTG koncentrace v primárním sérologickém screeningu CD byla vysoce pozitivní ve vztahu k pozitivitě EMA, počtu dalších CD specifických protilátek a PPV. Nadto, ve vysoce rizikové skupině pacientů, koncentrace anti-tTG a IgA AGA v primárním sérologickém screeningu CD by mohla přesně předpovídat pravděpodobnost následně biopsií-prokázané CD. (translated webmaster)


Screening pre-diabetu 13C-dechovým testem
únor 2010Dechové testy (63)
Diabetes Care. 2009 Mar;32(3):430 - 435
Nový neinvazivní dechový test pro screening osob rizikových na diabetes
Novel noninvasive breath test method for screening individuals at risk for diabetes
Dillon EL, Janghorbani M, Angel JA, Casperson SL, Grady JJ, Urban RJ, Volpi E, Sheffield-Moore M.
Department of Internal Medicine, The University of Texas Medical Branch, Galveston, Texas, USA
Souhrn.
Cíle: Diagnóza pre-diabetu a časná stadia diabetu jsou většinou stanovena pomocí glukózového tolerančního testu (OGTT), který vyžaduje invazivní odběr krve. Cílem této studie bylo ověření, zda existují rozdíly ve vylučování (13)CO(2) do dechu během (13)C-označené OGTT mezi jedinci s normální tolerancí glukózy (NGT) a jedinců s pre-diabetem a časnou fází diabetu (PDED) a zda tyto rozdíly korelovaly s kinetikami glukózy v krvi. Metody: Vzorky krve a vydechovaného vzduchu byl odebrané na začátku vyšetření a dále každých 30 min po dobu 10 hodin po podání 75 g glukózy izotopově označené 150 mg [U-13)C(6)]D-glukózy. Výsledky: Věk (56 +/ - 5 x 47 +/ - 3 let) a BMI (31 +/ - 2 x 31 +/ - 2 kg/m(2)) se nelišily mezi jedinci s NGT (n = 10) a PDED (n = 7). Koncentrace glukózy v krvi byla významně vyšší u PDED ve srovnání s NGT od začátku vyšetření do 4.5 hod po podání glukózy (p <= 0.05). Vydechovaný (13)CO(2) ze značené glukózy byl významně nižší u osob s PDED ve srovnání s NGT od 1 do 3.5 hod po podání glukózy (p <= 0.05). Nejvyšší hodnota obohacení dechu o (13)CO(2) byla za 4.5 hod u osob s PDED a za 3.5 hod s NGT (36.87 +/ - 3.15 x 41.36 +/ - 1.56 promile DOB). Závěry: Tyto výsledky naznačují, že tento nový dechový test by mohl pomoci při rozpoznávání pre-diabetu a časné fázi diabetu u rizikových osob bez nutného invazivního odběru krve a mohl by být zajímavým pro testování široké populace, např. dětí. (translated webmaster)


Porovnání elastázy-1 ve stolici a 13C-MTG dechového testu
prosinec 2009Pankreas (62)
Surgery. 2009 Feb; 145 (2): 168 - 175
Přínos dechového testu s 13C-značeným mix-triglyceridem na vyhodnocení pankreatické exokrinní funkce po pankreatické operaci
Usefulness of a 13C-labeled mixed triglyceride breath test for assessing pancreatic exocrine function after pancreatic surgery
Nakamura H, Morifuji M, Murakami Y, Uemura K, Ohge H, Hayashidani Y, Sudo T, Sueda T.
Department of Surgery, Division of Clinical Medical Science, Graduate School of Biomedical Sciences, Hiroshima University, Hiroshima, Japan
e-mail hsurgeon1017@aioros.ocn.ne.jp
Souhrn.
Podklady: Přestože test elastázy-1 ve stolici je uspokojivým testem pankreatické exokrinní funkce, nedávno byly vyvinuty, jako alternativa, dechové testy, které užívají stabilní izotopy. Vyhodnotili jsme přínos dechového testu s (13)C-značeným mixed-triglyceridem na posouzení pankreatické exokrinní funkce po pankreatické operaci. Metody: Dechový test a stanovení elastázy-1 ve stolici bylo provedeno u 7 zdravých dobrovolníků, 10 pacientů s chronickými pankreatitídami, a 95 pacienty po pankreatické operaci. Dechový test byl analyzován pomocí izotopově-poměrové hmotnostní spektrometrie a výpočtem kumulativního výdeje (13)CO(2) za 7 hodin (% dávky (13)C za 7h). Koncentrace elastázy-1 ve stolici byla stanovena immunoenzymaticky. Výsledky: Oba testy, koncentrace elastázy-1 ve stolici a kumulativní výdej v % (13)C za 7h byly nižší u pacientů s chronickou pankreatitídou a po pankreatické resekci než u zdravých dobrovolníků. Ve všech případech korelovalo % výdeje (13)C za 7h s koncentrací elastázy-1 ve stolici (n = 112, R(2) = 0.14, P < 0.01). Spolehlivost pro klinické symptomy, včetně klinické steatorrhoey, pro test ve stolici a dechový test byla 62% a 88%. Závěr: Dechový test s (13)C-značeným mix-triglyceridem by mohl být vhodnějším testem než test elastázy-1 ve stolici na posouzení pankreatické exokrinní funkce po resekci pankreatu. (translated webmaster)


Screening H.pylori testem antigenu ve stolici
říjen 2009Helicobacter pylori (61)
Helicobacter. 2009 Apr; 14(2): 87 - 90
Porovnání testů antigenu ve stolici a sérologie pro diagnózu Helicobacter pylori infekce pro vyšetření populace
Comparison of a stool antigen test and serology for the diagnosis of Helicobacter pylori infection in mass survey
Shimoyama T, Oyama T, Matsuzaka M, Danjo K, Nakaji S, Fukuda S.
Department of Gastroenterology and Department of Social Medicine, Hirosaki University Graduate School of Medicine, Hirosaki, Japan
e-mail tsimo-hki@umin.ac.jp
Souhrn.
Podklady. Sérové protilátky k Helicobacter pylori jsou testovány v populačním screeningu pro rakovinu žaludku spolu s hladinami pepsinogenů (PG) I a II. Nedávno byly vyvinuty testy antigenu ve stolici jako nové neinvazivní testy. Zkoumali jsme H. pylori infekci jak sérologií tak testem antigenu ve stolici při hromadném vyšetření a srovnávaly jsme výsledky pro odhad použitelnosti testu antigenu ve stolici pro populační screening. Metody. 994 zdravých osob, s nabídkou hromadného vyšetření v dubnu 2005 bylo testováno. Bylo zde 379 mužů a 615 žen, průměrný věk byl 57.7 let. Vzorky stolice byly použity pro stanovení H. pylori-specifického antigenu enzymatickou imunoassay. Vzorky séra byly testovány na výskyt IgG protilátek k H. pylori, a hladiny PGs I a II byly měřeny pro detekci atrofického zánětu žaludku. Výsledky. Infekce H. pylori byla stanovena jako pozitivní v 61.4% serologicky a v 56.4% testem antigenu ve stolici. Shoda obou testů nebyla ovlivněna pohlavím ani věkem osob, ale rozdíl byl popsán u osob s atrofickým zánětem žaludku. Především pozitivita testu antigenu ve stolici (81.8%) byla významně nižší než sérologie (88.7%, p < .05) u 303 osob se závažným atrofickým zánětem žaludku. Závěry. Test antigenu ve stolici, který detekuje přítomnou, ale ne předchozí, infekci H. pylori, by se mohl použít pro hromadný screening diagnostiky infekce H. pylori. Použitelnost testu antigenu ve stolici pro screening rakoviny žaludku je třeba ověřit. (translated webmaster)


Kvantitativní iFOBT testy - vliv doby návratu testů
srpen 2009Kolorektální karcinom (60)
Int J Cancer. 2009 Aug 15; 125(4): 746 - 750
Falešně negativní testy okultního krvácení ve stolici způsobené prodloužením návratu vzorku ve screeningu rakoviny tlustého střeva
False negative fecal occult blood tests due to delayed sample return in colorectal cancer screening
van Rossum LG, van Rijn AF, van Oijen MG, Fockens P, Laheij RJ, Verbeek AL, Jansen JB, Dekker E.
Department of Gastroenterology and Hepatology, Radboud University Nijmegen Medical Center, Nijmegen, The Netherlands
e-mail l.vanrossum@mdl.umcn.nl
Souhrn.
Prodloužení návratu imunochemických testů okultního krvácení (iFOBT) do laboratoře může způsobit falešnou negativitu vzhledem k degradaci hemoglobinu. Kvantitativní iFOBT jsou stále více akceptovány ve screeningu kolorektální rakoviny. Proto jsme studovali efekty zpoždění mezi odběrem vzorku a doručením do laboratoře na výsledek iFOBT. Pozitivita iFOBT (> nebo 50 ng/ml hemoglobin) ve screeningu kolorektální rakoviny byla porovnána mezi účástníky screeningu s neprodleným doručením do laboratoře po odběru (< 5 dní) s účastníky s opožděným doručením > nebo 5 dní a > nebo 7 dní. Navíc byly pozitivní testy uloženy při pokojové teplotě a testovány znovu 5 krát během 10-14 dnů. Datum odběru vzorku bylo uvedeno u 61% účastníků (n = 3 767): v 19% bylo zpoždění > nebo 5 dnů a v 5% > nebo 7 dnů. V porovnání s nezpožděným doručením byla míra detekce adenomů významně snížené po > nebo 5 dnech (OR 0.6; 95%CI 0.4-0.9). Re-testovali jsme iFOBT vzorky u 170 osob s pozitivitou testu ze kterých 139 (82%) mělo provedenou kolonoskopii: 45 (32%) mělo pokročilé adenomy (ne kolorektální karcinom) a 8 (6%) mělo kolorektální karcinom. Průměrná hodnota poklesu hemoglobinu ve stolici byla 29 ng/ml (S.D. 38 a medián 11 ng/ml). U pacientů s pokročilým adenomem byl hemoglobin ve vzorku <50 ng/ml v 5 (11%) 2-3 dny po počátečním testu a v 16 (36%) po 10-14 dnech. Sedm dnů po počátečním testu, 2 (25%) nemocní s kolorektálním karcinomem se staly falešně negativní. Oba dva měli kolorektální karcinom stadia I a výchozí hodnotu pod 100 ng/ml, přičemž průměr pro stupeň I je 532 ng/ml. Zpoždění návratu vzorků zvyšuje falešnou negativitu imunochemických FOBT testů. Především prekancerózy, ale i kolorektální karcinom může být nenalezen z důvodů prodloužení návratu vzorku. (translated webmaster)


Korelace anti-tTG IgA a IgG s anti-DGP IgA a IgG
červen 2009Celiakie (59)
World J Gastroenterol. 2009 Feb 21; 15(7): 845 - 848
Korelační analýza IgG/IgA proti tissue-transglutaminase a deamidovaným gliadinům u celiakie
Correlation analysis of celiac sprue tissue transglutaminase and deamidated gliadin IgG/IgA
Marietta EV, Rashtak S, Murray JA.
Department of Immunology, Mayo Clinic College of Medicine, Rochester, MN 55905, United States
Souhrn.
Cíl: Nepřímý průkaz, zda tissue-transglutaminase (tTG)-specifické T buňky hrají klíčovou roli v propagaci celiakie. Metody: V séru nemocných s celiakií (léčenou i neléčenou) byly stanoveny IgA a IgG protilátky proti deamidovaným gliadinovým peptidům (DGP) a tkáňové transglutamináze (tTG). Korelace byly stanoveny Spearmanovým korelačním testem. Výsledky: U nemocných s celiakií jsme nalezli signifikantní korelaci v produkci DGP IgA a IgG (r=0.75), ukazující simultánní a pokračující produkci obou těchto izotypů připomínající studie orální vakcinace. Naproti tomu byla výrazně nižší vazba v produkci protilátek IgA-tTG a IgG-tTG u nemocných s celiakií (r=0.52). Zatímco tTG IgA signifikantně korelovala s DGP IgA (r=0.80) a DGP IgG (r=0.67), tak velmi nízká korelace byla v produkci anti-tTG IgG a produkci anti-DGP IgA (r=0.38) a anti-DGP IgG (r=0.43). Závěr: Tato data demonstrují, že produkce anti-tTG IgA přímo koreluje s produkcí anti-DGP IgG a IgA, zatímco anti-tTG IgG koreluje jen velmi slabě. Výsledek proto podporuje haptenovou teorii, že u prokázaných celiakií jsou anti-tTG IgA produkovány sadou B buněk reagujících na komplex tTG-DGP při absenci tTG specifických T buněk. (translated webmaster)


Serologické bio-markery onemocnění žaludku
duben 2009Žaludek (58)
Dig Liver Dis. 2008 Jul; 40(7): 523 - 530
Neinvazivní testy onemocnění žaludku
Non-invasive tests in gastric diseases
di Mario F, Cavallaro LG.
Section of Gastroenterology, Department of Clinical Sciences, University of Parma, Italy
e-mail francesco.dimario@unipr.it
Souhrn.
Ačkoli incidence rakoviny žaludku klesá, tato neoplazie zůstává jednou z hlavních příčin úmrtnosti na nádorová onemocnění. Vzhledem k plíživému vývoji je rakovina žaludku často diagnostikovaná až v pokročilém stádiu a tím také se špatnou prognózou. Přesné neinvazivní testy by mohly být extrémně užitečné k detekci nádorů žaludku v časné fázi. V klinické praxi není používán žádný spolehlivý bio-marker detekce tohoto zhoubného onemocnění. Nicméně střevní i difůzní formy žaludeční rakoviny předchází zánětlivá onemocnění žaludeční sliznice. Navíc má střevní typ neoplazie vztah k chronické atrofické gastritídě, především je-li spojena se střevní metaplazií. Riziko novotvaru má vztah k oběma parametrům, rozsahu a závažnosti, žaludeční atrofie. Sérologické parametry jako sérové pepsinogeny I (PGI) a II (PGII), gastrin-17 (G-17) cytokiny (například IL-8), antiparietální buňky, IgG anti-Hp a CagA protilátky a také ghrelin poskytují informace o atrofických i zánětlivých podmínkách charakterizující žaludeční sliznici. Nízký PGI a poměr PGI/PGII, zvláště je-li kombinován s vysokou hladinou G - 17, byl rozpoznán jako bio-marker atrofické gastritídy těla žaludku. Nízká hladina G - 17 by mohla naznačovat antrální atrofickou gastritídu. Plazmatická hladina ghrelinu se zdá býti bio-markerem atrofie těla žaludku. Anti-Hp IgG a CagA protilátky, stejně jako hladina PGII umožňují prokazovat zánětlivá onemocnění žaludku. Sérologické parametry umožňují selekci osob s vysokým rizikem změn žaludeční sliznice, zánětu a atrofie, spíše než přímo rakoviny žaludku. Tato recenze analyzuje informace sérologických bio-markerů stejně tak jako provedených klinických studií. (translated webmaster)


Dechový test s (13)C-mix-triglyceridem po resekcích pankreatu
únor 2009Exokrinní pankreas (57)
Surgery. 2009 Feb; 145(2): 168 - 175
Použitelnost dechového testu s 13C-značeným mix-triglyceridem k posouzení exokrinní pankreatické funkce po operaci pankreatu
Usefulness of a 13C-labeled mixed triglyceride breath test for assessing pancreatic exocrine function after pancreatic surgery
Nakamura H, Morifuji M, Murakami Y, Uemura K, Ohge H, Hayashidani Y, Sudo T, Sueda T.
Department of Surgery, Division of Clinical Medical Science, Graduate School of Biomedical Sciences, Hiroshima University, Hiroshima, Japan
e-mail hsurgeon1017@aioros.ocn.ne.jp
Souhrn.
Základy a cíle: Přestože je test elastázy-1 ve stolici uspokojivým testem exokrinní pankreatické funkce, byly nedávno vyvinuty, jako alternativa, dechové testy, které užívají stabilních izotopů. My jsme vyhodnotili použitelnost dechového testu s (13)C-značeným mix-triglyceridem pro stanovení exokrinní pankreatické funkce po operacích pankreatu. Metody: Dechový test a test elastázy-1 ve stolici byl proveden u 7 zdravých dobrovolníků, 10 nemocných s chronickou pankreatitídou a 95 nemocných po operaci pankreatu. Dechové testy byly analyzovány pomocí izotopově poměrové hmotnostní spektrometrie a kumulativní výdej (13)CO(2) byl vypočten za 7 hodin (% dávky (13)C k 7hod.) (pozn.překladatele: měření bylo provedeno na infračerveném analyzátoru UBIT-IR300, nikoliv IRMS). Koncentrace elastázy-1 ve stolici byla stanovena imunoenzymaticky. Výsledky: Jak koncentrace elastázy-1 ve stolici tak kumulativní % (13)C za 7 hod bylo nižší u nemocných s chronickou pankreatitídou a po resekci pankreatu než u zdravých dobrovolníků. U všech osob korelovala kumulativní % dávky (13)C za 7 hod. s koncentrací elastázy-1 ve stolici (n = 112, R(2) = 0.14, P < .01). Spolehlivost míry pro klinické symptomy včetně klinické steatorhoey byla pro test ve stolici 62% a pro dechový test 88%. Závěry: (13)C-značený mix-triglyceridový dechový test by mohl být vhodnějším testem, než stanovení elastázy-1 ve stolici pro posouzení exokrinní pankreatické funkce po resekcích pankreatu. (translated webmaster)


Dechový test s (13)C-butyrátem u kolitídy
prosinec 2008Ulcerózní kolitída (56)
Scand J Gastroenterol. 2007; 42(2): 207 - 214
Využití rektálně podaného [1-(13)C]-butyrátu pro dechový test u nemocných s aktivní a klidovou ulcerózní kolitídou
Usefulness of rectally administering [1-(13)C]-butyrate for breath test in patients with active and quiescent ulcerative colitis
Kato K, Ishii Y, Mizuno S, Sugitani M, Asai S, Kohno T, Takahashi K, Komuro S, Iwamoto M, Miyamoto S, Takayama T, Arakawa Y.
Department of Gastroenterology and Hepatology, Nihon University School of Medicine, Tokyo, 173-8610, Japan
Souhrn.
Základ studie a cíle: Narušený metabolismus butyrátu hraje roli při ulcerózní kolitídě (UC). Zkoumali jsme rychlost metabolismu butyrátu pomocí dechového testu po rektálním podání [1-(13)C]-butyrátu nemocným s UC k ověření použitelnosti měření metabolismu butyrátu jako indikátoru zánětlivé aktivity. Materiál a metody: Třicetiosmi nemocným s UC (22 aktivních, 16 klidových) a 15 zdravým kontrolám byl podán klysmatem [1-(13)C]-butyrát. Intenzita tvorby (13)CO2 byla měřena dechovým testem s infračerveným spektrofotometrickým analyzátorem. Výsledek: Množství vydechovaného (13)CO2 bylo významně nižší u aktivní formy UC než u klidové formy či kontrolní skupině. Kumulativní produkce (13)CO2 za 240 minut vykazovala ve skupině aktivní UC významně negativní korelaci s indexem klinické aktivity (r=-0.65, p<0.0001), indexem endoskopické aktivity (r=-0.63, p=0.0001) a histologií (r=-0.71, p<0.0001). Intenzita tvorby (13)CO2 byla významně zvýšena v klidovém stadiu, při porovnání s aktivním stadiem, u 6ti UC nemocných, u kterých bylo dosaženo klinické remise, ve shodě se zlepšením indexu klinické aktivity, endoskopické aktivity, histologie a koncentrace butyrátu ve stolici. Významně inverzní korelace byla prokázána mezi kumulativní produkcí (13)CO2 a uvedenými třemi parametry u těchto šesti UC nemocných vyhodnocených v obou stádiích, aktivním i klidovém. Závěry: Měření vydechovaného (13)CO2 po rektálně podaném [1-(13)C]-butyrátu u aktivní a klidové UC se ukazuje jako slibná a spolehlivá metoda pro vyhodnocení aktivity onemocnění a metabolických změn doprovázející zánětlivé procesy. (translated webmaster)


Absorpce fruktózy u zdravých osob
říjen 2008Malabsorpce (55)
Clin Gastroenterol Hepatol. 2007 Aug;5(8):959 - 963
Schopnost tenkého střeva absorbovat fruktózu u zdravých osob: vyhodnocení dechovým testem
Ability of the normal human small intestine to absorb fructose: evaluation by breath testing
Rao SS, Attaluri A, Anderson L, Stumbo P.
Department of Internal Medicine and Clinical Research Center, University of Iowa Carver College of Medicine, Iowa City
e-mail satish-rao@uiowa.edu
Souhrn.
Základ studie: Konzumace fruktózy stoupá a její malabsorpce způsobuje řadu gastrointestinálních symptomů. Není definována standardní metoda vyhodnocení absorpce fruktózy protože její absorpční kapacita není dostatečně vyjasněna. Provedli jsme proto dávkově-kontrolovanou studii absorpce fruktózy u zdravých osob pro vytvoření dechového testu k rozlišení normální a abnormální absorpční kapacity pro fruktózu. Metody: Ve dvojtě slepé studii dostávalo 20 zdravých osob 10% roztok 15, 25 a 50g fruktózy a 33% roztok 50g fruktózy ve 4 jednotlivých dnech v týdenním intervalu. Vzorky vydechovaného vzduchu byly analyzovány pro vodík (H2) a metan (CH4) v průběhu 5 hodin a byly zaznamenávány symptomy. Výsledky: Žádná osoba nevykazovala pozitivitu po 15g. Dvě osoby (10%) byly pozitivní po 25g, ale bez symptomů. 16 osob (80%) bylo pozitivních po 50g (10% roztok) a 11 (55%) mělo symptomy. Dechový test s vodíkem byl zvýšen u 13 (65%), CH4 u jednoho (5%) a oba u dvou (10%). Dvanáct osob (60%) bylo pozitivních po 50g (33% roztok) a 9 (45%) vykazovalo symptomy. Plocha pod křivkou byla pro H2 i CH4 vyšší (p < 0.01) s 50g v porovnání s nižšími dávkami. Rozdíly podle pohlaví nebyly prokázány. Závěry: Zdravé osoby mají kapacitu absorbovat do 25g fruktózy, přičemž mnozí vykazují malabsorpci a intoleranci při 50g fruktózy. Doporučujeme proto 25g jako dávku pro testování osob s podezřením na fruktózovou malabsorpci. Dechový test s měřením H2 a CH4 koncentrace ve 30-minutových intervalech po dobu 3 hodin detekuje většinu osob s fruktózovou malabsorpcí. (translated webmaster)


13C/14C-xylózový absorpční dechový test při celiakii
srpen 2008Celiakie (54)
Scand J Gastroenterol. 2008;43(2):166-173
13C-xylózový a 14C-xylózový dechový test v diagnostice celiakie
13C-xylose and 14C-xylose breath tests for the diagnosis of coeliac disease.
Tveito K, Brunborg C, Sandvik L, Loberg EM, Skar V.
Department of Medicine, Lovisenberg Diakonale Hospital, Oslo, Norway.
e-mail kari.tveito@lds.no
Souhrn.
Cíle: Xylózový absorpční test se tradičně týkal měření xylózy v séru a stanovení exkrece xylózy močí. Obohacení xylózy izotopy 13C nebo 14C však nabízí časově závislý obraz absorpce po perorálním podání xylózy a vylučování 13CO2 nebo 14CO2 ve vydechovaném vzduchu. Cílem bylo ověřit diagnostické vlastnosti dechového testu s 13C-xylózou nebo 14C-xylózou u celiakie a vytvořit diagnostický index dechového testu. Materiál a metody: Revidovány byly data 41 pacientů s celiakií, kterým byl proveden 14C-xylózový dechový test před a po zahájení bezlepkové diety a 60 pacientů s celiakií, kterým byl proveden 13C-xylózový dechový test, u 37 z nich byl opakován po zahájení bezlepkové diety. Výsledky pacientů s celiakií byly porovnány se souborem zdravých osob. Výsledky: Pacienti s celiakií vydechují signifikantně méně 13CO2 resp. 14CO2 než zdravé kontroly během první hodiny testu a více izotopově-označeného CO2 než kontrolní osoby za 3 hodiny. Diagnostická spolehlivost je optimální pro test trvající 210 minut, kombinující měření vydechovaného vzduchu za 30 minut a 210 minut v jednotlivých frakcích. Tento index frakcí dechu (30 min/210 min) rozlišuje skupiny pacientů s celiakií a kontrolních osob se senzitivitou 84-95% a specificitou 87-94%. Po zahájení bezlepkové diety frakční, dechový index stoupá u většiny pacientů s celiakií, zůstává však nižší než je u zdravých kontrol. Závěry: 13C-xylózový nebo 14C-xylózový dechový test umožňuje rozlišení pacientů s celiakií a zdravých osob s vysokou senzitivitou a specificitou. 13C-xylózový test se stabilním izotopem má srovnatelnou diagnostickou spolehlivost jako radioizotopový 14C-xylózový dechový test a může být proto preferenční alternativou k tradičnímu xylózovému absorpčnímu testu. (translated webmaster)


Populační screening G-FOBT a I-FOBT testy okultního krvácení
červen 2008Kolorektální karcinom (53)
Gastroenterology. 2008 Mar 25.- ePublished
Randomizované porovnání guajakového a imunochemického testu okultního krvácení ve stolici pro populační screening kolorektálních karcinomů
Random Comparison of Guaiac and Immunochemical Fecal Occult Blood Tests for Colorectal Cancer in a Screening Population.
Van Rossum LG, Van Rijn AF, Laheij RJ, Van Oijen MG, Fockens P, Van Krieken HH, Verbeek AL, Jansen JB, Dekker E.
Department of Gastroenterology and Hepatology, Radboud University Nijmegen Medical Center, Nijmegen, The Netherlands.
Souhrn.
Cíle: Navzdory nízké efektivitě je guajakový test okultního krvácení ve stolici (G-FOBT) nejčastěji používán pro screening kolorektálního karcinomu. Imunochemické testy okultního krvácení ve stolici (I-FOBT) tvrdí, že jsou spolehlivější, bez randomizovaných populačních screeningových studií. Cílem naší studie je randomizované porovnání G-FOBT a I-FOBT v populačním screeningu. Metody: Provedli jsme populační studii na randomizovaném vzorku 20 6323 osob, věku 50-75 let, s náhodným výběrem buď G-FOBT (Hemoccult-II) nebo I-FOBT (OC-Sensor). Testy a pozvání bylo odesláno současně. Cut-off hodnota pro I-FOBT byla použita standardní, 100 ng/ml. Pozitivní FOBT byly verifikovány kolonoskopicky. Pokročilé adenomy byly definovány jako >/=10 mm, dysplazie vyššího stupně, nebo >/=20% villózní složky. Výsledky: Návratnost testů byla v počtu 10 993: 4836 (46.9%) G-FOBT a 6157 (59.6%) I-FOBT. Rozdíl v poměru odpovědi populace byl 12.7% (p < .01). Pozitivita testů byla pro G-FOBTs, 117 (2.4%) oproti 339 (5.5%) pro I-FOBTs. Rozdíl v poměru pozitivity byl 3.1% (P < .01). Karcinom a pokročilé adenomy byly nalezeny 11x a 48x pro G-FOBTs a 24x a 121x pro I-FOBTs. Rozdíl v pozitivní prediktivní hodnotě pro karcinom a pokročilý adenom byl 2.1% (p = .4) a -3.6% (p = .5). Rozdíl ve specificitě byl vyšší pro G-FOBT a t 2.3% (p < .01) proti -1.3% (p < .01). Rozdíl v rozhodnuti k vyšetření upřednostňuje I-FOBT a to 0.1% (p < .05) proti 0.9% (p < .01). Závěry: Nalezení 1 případu karcinomu na počet vyšetřených je srovnatelný pro oba testy. Avšak účast populace detekční poměr pro pokročilé adenomy a karcinomy je signifikantně vyšší pro I-FOBT. G-FOBT signifikantně podceňuje prevalenci pokročilých adenomů a karcinomů v populaci ve srovnání s I-FOBT. (translated webmaster)


Endoskopický sekretinový test exokrinní funkce pankreatu
duben 2008Exokrinní pankreas (52)
Gastrointest Endosc. 2008 Mar; 67 (3): 458 - 466
Prospektivní převodní studie porovnávající sekretin-stimulovaný pankreatický funkční test endoskopický a test s Dreilingovou sondou u nemocných vyšetřených pro chronickou pankreatitídu
A prospective crossover study comparing secretin-stimulated endoscopic and Dreiling tube pancreatic function testing in patients evaluated for chronic pancreatitis
Stevens T, Conwell DL, Zuccaro G Jr, Van Lente F, Lopez R, Purich E, Fein S.
Pancreas Clinic, Section of Endoscopy, Department of Gastroenterology and Hepatology, Department of Clinical and Laboratory Medicine, Department of Quantitative Health Sciences, Cleveland Clinic Foundation - Ohio; Division of Gastroenterology, Hepatology, and Endoscopy, Brigham and Women's Hospital, Boston, Massachusetts, ChiRhoClin, Inc, Burtonsville, Maryland, USA
Souhrn.
Základ studie: Přímý pankreatický funkční test (PFT) je běžně prováděn s Dreilingovou odběrovou sondou s dvojitým lumen. Vyvinuli jsme endoskopickou odběrovou metodu (ePFT), která zjednodušuje provedení testu. Cíle: Záměrem studie bylo porovnání výsledku bikarbonátu získané po sekretinu ePFT a Dreiling-PFT metodou u nemocných vyšetřených pro chronickou pankreatitídu. Prospektivní studie byla provedena na specializovaném pracovišti a zařazeno bylo 25 nemocných vyšetřovaných pro chronickou pankreatitídu, u kterých byly provedeny ePTF a Dreiling-PFT sekretinový testy v odlišné dny. Porovnáván byl výsledek stanovení koncentrace bikarbonátu v duodenální tekutině, Výsledek: Průměrná hodnota rozdílu koncentrace bikarbonátu (Dreiling PFT minus ePFT) byla 7 mEq/L (SD 20), statisticky nevýznamná (p = 0.11). Velmi dobrá korelace byla nalezena mezi oběma PFT metodami pro maximální hodnotu koncentrace bikarbonátu (r = 0.74, 95% CI, 0.48-0.88) i pro vypočtený výdej bikarbonátu (r = 0.78, 95% CI, 0.54-0.90). Senzitivitu a specificitu sekretinových testů s ePFT a Dreiling-PFT metodou nebylo možno porovnat vzhledem k chybění histologických standard. Závěr: Sekretinová ePFT test poskytuje výsledky podobné k metodě Dreiling-PFT u nemocných vyšetřovaných pro chronickou pankreatitídu. (translated webmaster)


Rychlý test na laktázu z duodenální biopsie
únor 2008Laktózová intolerance (51)
Dig Dis Sci. 2007 Oct 12
Rychlý test: nový test pro diagnostiku duodenální hypolaktázie
Quick Test: A New Test for the Diagnosis of Duodenal Hypolactasia
Ojetti V, La Mura R, Zocco MA, Cesaro P, De Masi E, Mazza AL, Cammarota G, Gasbarrini G, Gasbarrini A.
Department of Internal Medicine, Gemelli Hospital, Catholic University, Rome, Italy
e-mail veronica.ojetti@tin.it
Souhrn.
Dechový, vodíkový (H2), laktózový test (BT) je běžně používaným testem pro diagnostiku hypolaktázie. Bohužel jeho citlivost není vždy dostačující. V posledních letech byl vyvinut nový rychlý laktázový test (QLT) pro endoskopickou diagnostiku hypolaktázie dospělého typu. Cílem této studie bylo porovnání účinnosti nového QLT testu s tradičním H2 laktózovým BT pro diagnostiku hypolaktázie. Do studie bylo zařazeno 50 dyspeptických pacientů (19 mužů a 31 žen, věkový průměr 38 +/- 6). U všech nemocných byl proveden H2 laktózový BT a endoskopie horní části trávicí trubice. Dvě duodenální biopsie byly použity pro QLT (Biohit, Helsinki, Finland). Duodenální biopsie byly inkubovány s laktózou v testovací destičce: u nemocných s normolaktázií vzniká barevná reakce jako výsledek hydrolyzované laktózy (pozitivní nález), zatímco bez reakce je výsledek u nemocných s mírnou nebo těžkou hypolaktázií (negativní nález). 22 nemocných z 50 (44%) mělo pozitivní H2 laktózový BT. 21 z těchto nemocných vykazovalo mírnou nebo závažnou hypolaktázií pomocí QLT. Pokud se zaměříme na nemocné s negativním H2 laktózovým BT (28 z 50), tak u 24 byla prokázána normální laktázová aktivita v duodenální biopsii pomocí QLT, zatímco u 4 nemocných byla neshoda obou dvou testů. Tito nemocní byly znovu vyhodnoceny pomocí (CH4) a H2 laktózového BT a 3 z nich byly ne-produkující H2 s vysokou hodnotou produkce CH4. Pouze 1 nemocný s pozitivním QLT zůstal negativní k laktózovému BT. Naše studie ukazuje velmi dobrou korelaci mezi H2 laktózovým BT a novým QLT v diagnostice hypolaktázie dospělého typu pro většinu nemocných. Nicméně QLT se ukazuje jako citlivější než H2 laktózový BT, umožňující definovat podskupinu nemocných s hypolaktázií dospělého typu s negativním výsledkem H2 laktózového BT. Na základě těchto zkušeností doporučujeme provádět tento levný a rychlý QLT test během horní endoskopie k vyhodnocení aktivity laktázy v duodenálních biopsiích. (translated webmaster)


Endoskopický dechový test s 13C-močovinou
prosinec 2007Helicobacter pylori (50)
Hepatogastroenterology. 2007; 54(75): 951 - 954
Desetivteřinový endoskopický dechový test s použitím 20mg dávky 13C-močoviny k detekci infekce Helicobacterem pylori
Ten-second endoscopic breath test using a 20-mg dose of 13C-urea to detect Helicobacter pylori infection
Urita Y, Hike K, Torii N, Kikuchi Y, Watanabe T, Kurakata H, Sugimoto M, Miki K.
Department of General Medicine and Emergency Care, School of Medicine, Faculty of Medicine, Toho University, Tokyo, Japan.
e-mail foo@eb.mbn.or.jp
Souhrn.
Cíle: Snaha o zlepšení 13C-urea dechového testu (UBT) byla zaměřena na snížení množství substrátu a zkrácení doby trvání testu. Navrhli jsme, k vytvoření testu levnějšímu a prakticky vhodnějšímu, rychlý a levný endoskopický UBT s použitím nízké dávky 20 mg a se zkrácením doby měření. Metodika: Do studie bylo zahrnuto celkem 178 nemocných, kteří podstoupili diagnostickou endoskopii horní části trávicí trubice. Během endoskopie bylo odebráno 150 ml vzorku žaludečního plynu bioptickým kanálem. Následovala inflace vzduchem a 20 ml vodního roztoku obsahující 20 mg 13C-močoviny bylo rozprášeno na žaludeční sliznici sprejovacím nástrojem. Vzorek žaludečního plynu byl odebrán znovu, po 10 vteřinách. Standardní UBT test byl proveden během dalších 3-10 dnů. Výsledky: Delta 13CO2 hodnoty ve vzorcích žaludečního plynu u H.pylori pozitivních pacientů byly 76.7 +/- 132.9 promile a u H.pylori negativních pacientů byly 1.6 +/- 1.2 promile. Senzitivita 83.7% a specificita 100% byla dosažena pro vzorky žaludečního plynu při cut-off hodnotě 8 promile. Závěry: Desetivteřinový endoskopický UBT s použitím 20 mg dávky 13C-močoviny je rychlou, levnou a přesnou metodou pro detekci infekce H.pylori v klinické praxi. (translated webmaster)


Stanovení atTG protilátek u indikovaných gastroskopií
říjen 2007Celiakie (49)
BMJ. 2007 Apr 7; 334(7596): 729. Epub
Pre-endoskopický serologický test pro celiakii: vyhodnocení klinického rozhodovacího postupu
Pre-endoscopy serological testing for coeliac disease: evaluation of a clinical decision tool.
Hopper AD, Cross SS, Hurlstone DP, McAlindon ME, Lobo AJ, Hadjivassiliou M, Sloan ME, Dixon S, Sanders DS.
Department of Gastroenterology, Royal Hallamshire Hospital, Sheffield
e-mail andydhopper@aol.com
Souhrn.
Cíl: Stanovit efektivní diagnostickou metodu k detekci všech případů celiakie u nemocných objednaných na gastroskopii bez provedení rutinní duodenální biopsie. Prospektivně bylo vyhodnoceno 2000 dospělých osob objednaných ke gastroskopii, u kterých byl proveden serologický test protilátek ke tkáňové transglutamináze, byla vyhodncena symptomatologie a stanoveno riziko celiakie. Výsledky: Prevalence celiakie u nemocných přicházejících na endoskopii je 3.9% (77/2000, 95% konf.interval 3.1% až 4.8%). Prevalence ve skupinách s vysokým a nízkým rizikem byla 9.6% (71/739, 7.7% - 12.0%) a 0.5% (6/1261, 0.2% - 1.0%). Prevalence celiakie u pacientů s negativní hodnotou protilátek ke transglutamináze byla 0.4% (7/2000). Senzitivita, specificita, pozitivní prediktivní hodnota, a negativní prediktivní hodnota pro pozitivitu protilátek k diagnostice celiakie byla 90.9%, 90.9%, 28.6%, a 99.6%. Evaluace klinického rozhodnutí vykazovala senzitivitu, specificitu, pozitivní prediktivní hodnotu, a negativní prediktivní hodnotu 100%, 60.8%, 9.3%, a 100%. Závěr: Pre-endoskopický serologický test v kombinaci s biopsií pro vysoce rizikové osoby detekuje všechny případy celiakie. Použití tohoto rozhodovacího postupu umožňuje endoskopistům cíleně rozhodovat o potřebě duodenální biopsie. (translated webmaster)


Dechový ALTAB test exokrinní funkce pankreatu
srpen 2007Dechové testy (48)
Transl Res. 2007 Jun;149 (6): 298 - 303
Stanovení extra-pankreatické sekreční funkce pomocí (13)C-dipeptidového dechového testu
Measurement of extra-pancreatic secretory function by (13)C-dipeptide breath test
Ishii Y, Kohno T, Ito A, Suzuki S, Kohno T, Takayama T, Asai S.
Department of Digestive Surgery, Medical Research Center, Division of Genetic and Genomic Research, Nihon University School of Medicine, Itabashi-ku, Tokyo, Japan
Souhrn.
Jednoduchý dechový test byl vyvinut pro stanovení exokrinní funkce pankreatu s použitím (13)C-dipeptidu [tj. benzoyl-L-tyrosyl-[1-(13)C]alanine (Bz-Tyr-Ala)], a tento test byl ověřen, zda jej lze použít k diagnostice exokrinní pankreatické insuficience u nemocných s chronickou pankreatitídou. Testované osoby, 24 nemocných s chronickou pankreatitídou a 16 zdravých, dospělých kontrol, podstoupili Bz-Tyr-Ala dechový test, při kterém byly vzorky vydechovaného vzduchu odebírány každých 10 minut po dobu 90 minut od perorálního podání vodného roztoku 5-mg/kg Bz-Tyr-Ala (7 mM). Dále osoby podstoupili ještě dechový test s [1-(13)C]alaninem, equimolarní ke koncentraci při Bz-Tyr-Ala a N-benzoyl-L-tyrosyl-p-aminobenzoic acid (BT-PABA) test. Delta(13)CO(2) hodnoty pro 10-60 min Bz-Tyr-Ala dechového testu byly signifikantně nižší u chronické pankreatitídy než u zdravých kontrol. Nicméně hodnoty [1-(13)C]alaninového dechového testu nediferencují skupinu nemocných a zdravých kontrol. Korelační koeficient mezi hdnotou Delta(13)CO(2) za 20 min Bz-Tyr-Ala dechového testu, a výsledkem BT-PABA testu je r = 0.726 (r(2) = 0.527, P < 0.0001). Výsledky naznačují, že nově vyvinutý Bz-Tyr-Ala dechový test může snadno a neinvazivně diagnostikovat exokrinní pankreatickou nedostatečnost. (translated webmaster)


Detekce mutací K-ras ve vzorku stolice
červen 2007Markery GIT karcinomu (47)
Clin Chem. 2007 Apr; 53 (4): 787 - 790
Mutant-obohacená PCR s hybridizací specifických alel detekující K-ras mutace v DNA ze stolice: vysoká prevalence v rozsáhlém vzorku starších dospělých osob.
Mutant-enriched PCR and allele-specific hybridization reaction to detect K-ras mutations in stool DNA: high prevalence in a large sample of older adults.
Haug U, Hillebrand T, Bendzko P, Löw M, Rothenbacher D, Stegmaier C, Brenner H.
Division of Clinical Epidemiology and Aging Research, German Cancer Research Center, Heidelberg, Germany.
e-mail u.haug@dkfz.de
Souhrn.
Podklady. Testování mutací K-ras ve stolici bylo navrženo pro detekci karcinomu pankreatu a tlustého střeva (CRC). Nejrůznější analytické techniky byly vyvinuty, ale studie tohoto biomarkeru v běžné populaci chybí. Vyšetřovali jsme prevalenci a případné mutace K-ras ve stolici v rozsáhlém souboru náhodně vybraných starších osob a posuzovali vztah ke kolonoskopickému nálezu.
Metody. Mutace kodónu 12 a 13 K-ras genu byly analyzovány mutant-obohacenou PCR s hybridizací specifických alel ve vzorcích stolice 875 starších osob (věkový rozsah 50 - 75 let), kteří participovali v rozsáhlé populační studii. Posuzovali jsme vztah mezi K-ras mutacemi ve stolici a rizikovými faktory karcinomů gastrointestinálního traktu, exokrinní pankreatickou insuficiencí stanovenou pankreatickou elastázou-1 ve stolici, a kolonoskopickým nálezem.
Výsledky. Celková prevalence mutací K-ras ve stolici byla 8% (95% interval spolehlivosti 6%-10%). Byl prokázán pravděpodobný vztah mezi zvýšenou pankreatickou elastázou 1 a mutacemi K-ras ve stolici (p = 0.09). Nemocní s pokročilým kolorektálním tumorem diagnostikovaným během 2 let po odběru stolice (24x pokročilý adenom, 7x CRC) byli v testu negativní.
Závěry. Navržená metoda prokazuje mutace K-ras ve stolici v mnohem vyšší prevalenci než byla popsána jinými analytickými technikami. Naše výsledky nepodporují použití této metody pro screening CRC, ale její možné použití pro časnou detekci karcinomu pankreatu (v kombinaci s dalšimi markery), vyžadující další výzkum. (translated webmaster)


Test střevní malabsorpce s D-xylózou
duben 2007H2 dechový test (46)
Dig Dis Sci. 2007 Jan 20 - Epub.
Porovnání vodíkového dechové testu s D-xylózou s testem D-xylózy v moči u indických dětí s celiaki.
Comparison of D-Xylose Hydrogen Breath Test With Urinary D-Xylose Test in Indian Children With Celiac Disease.
Rana SV, Thapa BR, Pal R.
Department of Gastroenterology, Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, India
e-mail svrana25@hotmail.com
Souhrn.
Vodíkový dechový test (H(2)BT) s D-xylózou by mohl být vhodným parametrem pro screening střevní malabsorpce u nemocných s celiakií. Tato studie se pokusila porovnat (H(2)BT) s D-xylózou s testem D-xylózy v moči pro screening střevní malabsorpce u nemocných s celiakií. Do studie bylo zařazeno celkem 68 dětí s prokázanou celiakií. D-xylózový test v moči po podání 5 gramů D-xylózy a (H(2)BT) D-xylózový test byl proveden současně podle standardních metodik. Informovaný souhlas podle etických pravidel byl získán před provedením studie. Ze 68 dětí bylo 41 chlapců a 27 dívek ve věku 5 -14 let; 5ti gramový D-xylózový test byl abnormální u 50% případů a 5ti gramový (H(2)BT) D-xylózový test v 69.9% případů. D-xylózový (H(2)BT) test umožnil detekovat počty případů s malabsorpcí u indických dětí s celiakií o 19.9%. Tato studie prokazuje, že provedení 5ti gramového (H(2)BT) D-xylózového testu je výhodnější než 5ti gramový D-xylózový test v moči pro screening střevní malabsorpce u nemocných s celiakií. (translated webmaster)


Elastáza ve stolici monoklonální - polyklonální metodou
únor 2007exokrinní pankreas (45)
J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2007 Feb;44 (2): 219 - 23
Srovnání ELISA metod elastázy ve stolici s monoklonální a polyklonální protilátkou u nemocných s cystickou fibrózou a pankreatickou insuficiencí.
Comparison of monoclonal and polyclonal ELISAs for fecal elastase in patients with cystic fibrosis and pancreatic insufficiency.
Borowitz D, Lin R, Baker SS.
Department of Pediatrics, State University of New York at Buffalo, USA
e-mail dborowitz@upa.chob.edu
Podklady. Dvě enzymově-značené-imunosorbentní metody (ELISA) jsou používány ke stanovení pankreatické insuficience: monoklonální a polyklonální. Pokusili jsme se porovnat tyto dva postupy stanovení na souboru nemocných s cystickou fibrózou a korelovat je s koeficientem absorpce tuků (CFA).
Materiál a metody. U nemocných byla stanovena, v rámci širší studie, elastáza ve stolici oběma metodama v době kdy dostávali exogenní enzymy. Následně byla substituce enzymy přerušena a tuková balance ve stolici byla provedena s výpočtem CFA. V této podstudii bylo zařazeno 124 osob.
Výsledky. Mediánová hodnota pro monoklonální test byla 0.3 a polyklonální 22.75 microg/g. Korelační koeficient pro oba testy byl 0.86 (p < 0.0001). Korelační koeficient mezi CFA a monoklonálním testem byl 0.24 (p = 0.006) a polyklonálním testem 0.10 (p = 0.27). Pokud byla kriteria definující pankreatickou insuficiency nastavena na CFA < 90% a testovanou metodu na <100 microg/g, pak monoklonální test vykazoval pozitivní predikci v 97.6% (120 of 123) a polyklonální test v 97.4% (111 of 114).
Závěr. Pozitivní prediktivní hodnota obou testů, monoklonálního i polyklonálního stanovení elastázy ve stolici u nemocných s cystickou fibrózou je velmi vysoká, ale korelace obou testů s hodnotou CFA je nízká. Mediánová hodnota pro polyklonální test elastázy je vyšší než pro monoklonální test, což vede k možnosti nižší sensitivity polyklonálního testu při nižší cut-off hodnotě použité pro monoklonální test. (translated webmaster)


Automatický analyzátor I-FOBT testů
prosinec 2006okultní krvácení (44)
Med Sci Monit. 2006 Jun;12 (6): MT27-32
Posouzení stolního analyzátoru pro automatické vyhodnocení imunochemického stanovení okultního krvácení ve stolici.
Evaluation of a desk top instrument for the automated development and immunochemical quantification of fecal occult blood.
Rozen P, Waked A, Vilkin A, Levi Z, Niv Y.
Department of Gastroenterology, Rabin Medical Center, Beilinson Hospital, Petach Tikva, Israel
e-mail rozen@tasmc.health.gov.il
Podklady. Guajakový test okultního krvácení ve stolici (FOBT) pro screening kolorektálních nádorů (CRC) je závislý na uživateli a není specifický pro lidský hemoglobin (Hb). Vyvinutý, automatický, kvantitativní imunochemický test lidského Hb FOBT (I-FOBT) je specifickým, umožňuje kontrolu kvality a volbu vhodné hladiny Hb, s optimální senzitivitou a specificitou pro kolonoskopii.
Materiál a metody. Autoři posuzovali stolní analyzátor OC-MICRO (Eiken, Japan), který je schopen automaticky kvantitativně vyhodnotit 50 vzorků stolice/hod pro Hb, z hlediska jednoduchosti použití, reprodukovatelnosti a stabilitě testu, denní intra-personální variabilitě I-FOBT a klinicky vyhodnotili senzitivitu a specificity pro tumory u nemocných, kteří podstoupili kolonoskopii.
Výsledky. 500 nemocných připravili 3 vzorky stolice, které byly vyhodnoceny pro Hb, I-FOBT a vzorky byly: (1) opakovaně vyšetřeny; (2) uchovány při 4oC nebo 20oC nebo 28oC a opakovaně vyšetřeny; (3) I-FOBT hladiny byly korelovány s kolonoskopickým nálezem. Pět I-FOBT testů bylo opakováno 6x bez signifikantních změn; 30 testů uchovaných > 21 dní mělo pokles/den 0,3% +/-0,4 při 4oC (NS), 2,2% +/-1,7 při 20oC (NS) a 3,7% +/-1,8 při 28oC (p<0.05). Analýza ROC křivkou vykazovala při hodnotě 100 ng Hb/ml I-FOBT úroveň 76,5% pro CRC a pokročilé adenomy byly detekovány se specificitou 95,3%.
Závěr. Analyzátor poskutuje reprodukovatelné výsledky a chlazené I-FOBT vzorky jsou stabilní 21 dní. Hladina I-FOBT může být nastavena pro optimální senzitivitu a specificitu významných tumorů. (translated webmaster)


Kombinovaný test LDI/SAT
říjen 2006laktózová intolerance (43)
Eur J Clin Invest. 2006 Oct; 36(10): 730 - 736
Kombinovaný test LDI/SAT k posouzení střevní trávení laktózy a slizniční permeability.
Combined LDI/SAT test to evaluate intestinal lactose digestion and mucosa permeability.
Koetse HA, Klaassen D, van der Molen AR, Elzinga H, Bijsterveld K, Boverhof R, Stellaard F.
Beatrix Children's Hospital, University Medical Center Groningen, Netherlands
Východisko. Poškození střevní sliznice vede ke snížení trávicí kapacity a ke zvýšení střevní propustnosti. Kvantifikace míry poškození může být použito k optimalizaci léčebných možností. V současné době je k ověření používáno indexu laktózové digesce (Lactose Digestion Index - LDI) a absorpčního testu s cukry (Sugar Absorption Test - SAT). Tato studie ověřovala zda oba testy mohou být kombinovány ke získání multifunkčního testu a zda stanovení LDI v krvi může býti nahrazeno stanovením v moči.
Materiál a metodiky. LDI test (25 g (13)C-lactose, 0.5 g (2)H-glucose), SAT test (5 g lactulose, 1 g L-rhamnose) a LDI/SAT kombinace byla provedena u 7 dospělých trávících laktózu a u 8 s laktózovou maldigescí. Hladina obohacení (13)C-glukózy v plasmě byla stanovena metodou GC/C/IRMS (gas-chromatography/combustion/isotope ratio mass-spectrometry), (2)H obohacení bylo stanoveno GC/MS (gas-chromatography/mass-spectrometry) a hladina cukrů v moči metodou GC (gas-chromatography).
Výsledky. Výsledek samostatného LDI testu se nelišil od LDI/SAT ve skupině trávících laktózu (0.82 +/- 0.06 vs. 0.81 +/- 0.09), ani ve skupině s laktózovou maldigescí (0.36 +/- 0.12 vs. 0.35 +/- 0.06). Významná korelace byla nalezena mezi 10hodinovým indexem laktózy/laktulózy v moči a LDI (R(2) = 0.71, P < 0.01). Nebylo nalezeno rozdílu v poměru laktulózy/L-rhamnózy mezi laktózu trávících a laktózovou maldigecí v SAT ani LDI/SAT testu.
Závěry. LDI/SAT test je spolehlivou metodou stanovení trávení i propustnosti současne. 10hodinová perioda stanovení poměru vylučování laktózy/laktulózy po podání laktózy odpovídá laktózové trávicí kapacitě. (translated webmaster)


Enzymová terapie céliakie
srpen 2006céliakie (42)
Chem Biol. 2006 Jun; 13 (6): 649 - 658
Racionální návrh kombinované enzymové léčby céliakie.
Rational design of combination enzyme therapy for celiac sprue.
Siegel M, Bethune MT, Gass J, Ehren J, Xia J, Johannsen A, Stuge TB, Gray GM, Lee PP, Khosla C.
Department of Chemical Engineering, Stanford University, Stanford, California, USA
Celiakální sprue (céliakie) je vrozenou, gluten-indukovanou enteropatií horní části tenkého střeva s odhadovanou prevalencí 0.5% - 1% ve většině částí světa. Všudepřítomný, přirozený výskyt gluténu v potravinách, a současně nedestatečné regulace a označování potravin ve většině zemích, trvale vytváří rizika exacerbace onemocnění a relapsu pro nemocné. Zde ukazujeme možnost, že dvou-enzymový kokteil složený z glutamin-speficiké cysteinové proteázy (EP-B2), fungující v žaludečních podmínkách a PEP, která spolupracuje s pankreatickými proteázami v duodenálních podmínkách, je výhodně účinným kandidátem pro léčbu céliakie. Potravinářský glutén je při váhovém poměru 75:3:1 pro gluten:EP-B2:PEP úplně detoxifikován během 10 minut v simulovaných duodenálních podmínkách, posouzeno chromatografickou analýzou, z biopsie odvozeného testu T-buněčné proliferace, a komerčním testem antiglutenových protilátek. (translated webmaster)


Laboratorní markery aktivity zánětu u IBD
červen 2006IBD (41)
Gut. 2006 Mar; 55(3): 426 - 431
Laboratorní markery v IBD: prospěšné, zázračné, nebo zbytečné nástroje?
Laboratory markers in IBD: useful, magic, or unnecessary toys?
Vermeire S, Van Assche G, Rutgeerts P.
Department of Internal Medicine, Division of Gastroenterology, University Hospital Gasthuisberg, Leuven, Belgium.
e-mail Severine.Vermeire@uz.kuleuven.ac.be
Laboratorní markery byly zkoumány pro diagnostiku i diferenciální diagnostiku střevních zánětlivých onemocnění (IBD), pro posouzení aktivity onemocnění a rizika komplikací, pro predikci relapsu a pro monitorování efektu léčby. Zavedení biologické terapie v IBD obnovilo zájem o zánětlivé markery (především C-reaktivní protein [CRP]), mající potenciál k selekci osob odpovídajících na tuto léčbu. CRP bylo ze všech laboratorních markerů nejvíce prostudováno a byla prokázán jeho nejvyšší, celkový, efekt. CRP je objektivním markerem zánětu a koreluje velmi dobře s aktivitou onemocnění u Crohnovy choroby (CD). Zvýšená hladina CRP je spojena s vyšší kinetikou odpovědi a normální hladina CRP predikuje vysokou odpověď na placebo v klinických studiích s biologickou terapií. Přesto je, i s ohledem na výhody CRP oproti jiným markerům, stále vzdálena otpimálnímu stavu. Kromě toho, CRP koreluje hůře s aktivitou onemocnění u nemocných s ulcerativní kolitidou, ve srovnání s CD. Další laboratorní markery, včetně sedimentace erytrocytů (ESR), počtu leukocytů a destiček, albumin, a alfa-1 kyselý glykooprotein (orosomukoid), byly studovány u IBD méně podrobně, nebo byla prokázána nižší použitelnost, než CRP. Markery ve stolici se zdají býti slibnými a mohly by býti mnohem spolehlivějšími pro stanovení střevního zánětu u nemocných s prokázáným IBD. Nadějné výsledky byly popsány s použitím calprotectinu ve stolici u CD stejně jako u UC. Současná data dokonce naznačují, že odpověď testu calprotectinu ve stolici je výhodnější pro UC než pro CD. Celkově vzato, laboratorní markery jsou prospěšné a měly by být součástí komplexního přístupu k našim nemocným s IBD. Nejsou však zázračné, a dokud nebudou k dispozici další údaje, je použitelnost CRP a dalších laboratorních markerů pouze doplňkovým nástrojem ke klinickému pozorování a fyzikálním vyšetřením, spíše než jejich náhradou. (translated webmaster)


Endoskopický, pankreatický funkční test
duben 2006Pankreas (40)
Am J Gastroenterol. 2006 Feb; 101(2): 351 - 355
Randomizovaná zkřížená studie metody sekretin-stimulovaného testu endoskopického a s duodenální sondou, pro pankreatický funkční test, u zdravých osob.
A randomized crossover study of secretin-stimulated endoscopic and dreiling tube pancreatic function test methods in healthy subjects.
Stevens T, Conwell DL, Zuccaro G Jr, Van Lente F, Purich E, Khandwala F, Fein S.
Department of Gastroenterology and Hepatology, Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, Ohio 44195, USA.
Podklady: Vyvinuli jsme endoskopickou metodu pro zjednodušení odběru duodenální tekutiny při sekretinovém, endoskopickém pankreatickém funkčním testu (ePFT). Ověřené metody ePFT vyžadovalo přímé porovnání s tradičním testem PFT při použití duodenální sondy (Dreiling tube - DT), Naším cílem bylo porovnat koncentraci bikarbonátu [HCO3-] stanovenou ePFT a DT metodou u zdravých osob (HS).
Metody: Randomizovaný výběr byl proveden pro DT nebo ePFT, zkřížený test byl pak proveden po minimálně 1-týdenním odstupu. Sedativní bolus byl podán podle váhy pro oba testy. DT protokol: Endoskopické umístění DT bylo potvrzeno fluoroskopicky. Po basálním odběru - 15 minut a podání IV syntetického sekretinu, byla tekutina odebírána v 15-min objemech po dobu 1 hodiny. ePFT protokol: Endoskopie byla provedena použitím 6-mm endoskopu. Po odběru žaludečního obsahu a podání IV sekretinu byly prováděny 15-min duodenální odběry po dobu 1 hodiny. Vzorky odebraných tekutin byly analyzovány na [HCO3-].
Výsledky: Do studie bylo zařazeno 12 zdravých osob (6 žen, věkový průměr 37 let). Stanovení [HCO3-] se významně nelišilo v 0-, 30-, 45-, a 60-min odběru. Vynikající korelace byla nalezena v maximu [HCO3-] - (R2 = 0.84, p < 0.001). Při použití maxima [HCO3-] a hraniční hodnotě 80 mEq/L byla prokázána 100% shoda obou metodik, při hraniční hodnotě 90 mEq/L byla shoda v 83%.
Závěry: Spolehlivost ePFT odpovídá metodě DT. Byla nalezena minimální diference v [HCO3-] v jednotlivých odebraných vzorcích a v maximu. Je vynikající korelace v maximu [HCO3-] a vysoká diagnostická shoda obou testů. (translated webmaster)


Imunochemický test stanovení okultního krvácení
březen 2006Kolorektální karcinom (39)
Int J Cancer. 2006 Jan 19; El_public.
Nový imunochemický test okultní krve ve stolici se dvěma následujícími odběry stolice je cenově efektivním přístupem pro screening rakoviny tlustého střeva. Výsledek prospektivní, multicentrické studie Čínských nemocných.
New immunochemical fecal occult blood test with two-consecutive stool sample testing is a cost-effective approach for colon cancer screening: Results of a prospective multicenter study in Chinese patients.
Li S, Wang H, Hu J, Li N, Liu Y, Wu Z, Zheng Y, Wang H, Wu K, Ye H, Rao J.
Department of Gastroenterology, Beijing Army General Hospital, Beijing, People's Republic of China.
Cílem této studie je ověření nové metody imunochemického testu okultního krvácení do stolice (Hemosure IFOBT) a její porovnání s chemickou metodou založenou na guajaku (CFOBT) pro detekci kolorektální rakoviny. Ověřena byla také hypotetické sekvenční metoda (SFOBT), při které je IFOBT použit jako konfirmační test pro CFOBT. Studie byl provedena na 324 nemocných z 5 hlavních nemocnic v Pekingu - Čína. Od každého pacienta byly sebrány 3 následující vzorky stolice pro současné provedení CFOBT a IFOBT, pak následovalo kolonoskopické vyšetření. Porovnána byla senzitivita a specificita 3 metod (CFOBT, IFOBT a SFOBT) ve dvojím provedení, prvé dva následující vzorky proti všem třem. Ačkoliv senzitivita pro detekci rakoviny a větších (>20 mm) nebo mnohočetných adenomů byla podobná pro všechny 3 metody ve tří-vzorkovém uspořádání, ve dvou-vzorkovém provedení měl IFOBT vyšší senzitivitu než SFOBT pro detekci rakoviny (87.8% proti 75.5%, p < 0.05) a větších (>20 mm) nebo mnohočetných adenomů (65.4% proti 42.3%, p < 0.05). IFOBT test měl také vyšší specificity než CFOBT (89.2% proti 75.5%, p < 0.01) u normálních osob definovaných kolonoskopicky ve tří-vzorkovém uspořádání. Porovnáním dvou-vzorkového a tří-vzorkového uspořádání, jak CFOBT tak SFOBT vykázalo signifikantní pokles senzitivity pro rakovinu i adenomy, přičemž senzitivita IFOBT se signifikantně nezměnila. Celkově IFOBT ve dvou-vzorkovém provedení vykazuje srovnatelnou senzitivitu a specificity jako pro tří-vzorkové provedení, a má nižší relativní náklady na detekovanou rakovinu než tří-vzorkový test. Závěrem - nový Hemosure IFOBT se dvěma následujícími odběry stolice se ukazuje jako cenově nejefektivnější přístup pro screening rakoviny tlustého střeva. (translated webmaster)


Serologické markery žaludeční sliznice
leden 2006Žaludeční atrofie (38)
Aliment Pharmacol Ther. 2005 Dec; 22(11-12): 1139 - 1146
Diagnostická spolehlivost serologického profilu žaludeční sliznice ve vztahu k histologické a morfometrické diagnóze atrofie.
Diagnostic accuracy of the serum profile of gastric mucosa in relation to histological and morphometric diagnosis of atrophy.
Nardone G, Rocco A, Staibano S, Mezza E, Autiero G, Compare D, De Rosa G, Budillon G.
Department of Clinical and Experimental Medicine, Gastroenterology Unit, University Federico II, Naples, Italy.
e-mail nardone@unina.it
Podklady: Histologie je zlatým standardem pro diagnostiku atrofie i když je omezena variabilitou posuzovatelů. Spolehlivou metodou k překonání tohoto problému je morfometrická analýza žaludeční sliznice. Serové hladiny pepsinogenů a gastrinu byly navrženy v diagnostickém procesu žaludeční atrofie ačkoliv diagnostická spolehlivost těchto testů není úplně uspokojivá.
Cíle: Ověřit diagnostickou spolehlivost sérového žaludečního profilu ve vztahu jak k morfologické tak morfometrické diagnostice žaludeční atrofie.
Metody: 84 ambulantních nemocných s dyspepsií podstoupilo horní endoskopii a vyhodnocení sérových hladin PGI, PGII a gastrinu-17. Diagnostická spolehlivost sérového žaludečního profilu byla testována ROC křivkou a vyhodnocením senzitivity a specificity ve vztahu jak k histologické tak morfometrické analýze.
Výsledky: Pokud jde o histologické hodnocení, pouze poměr PGI/PGII vykazoval vyhovující diagnostickou spolehlivost v rozlišení žaludečních atrofií, zatímco byla-li vzata morfometrická analýza jako referenční, vykazovaly jak PGI tak poměr PGI/PGII vynikající schopnost. Nicméně jak PGI tak PGI/PGII poměr vykazovaly nízkou senzitivitu a vysokou specificitu.
Závěry: Sérový žaludeční profilu odpovídá lépe morfometrické diagnostice atrofie, prestože má nízkou senzitivitu, lze jej v současnosti použít jako screeningový test pro chronické atrofické gastritídy. (translated webmaster)


listopad 2005
Detekce bakteriálního přerůstání u IBS
Dechové testy (37)
Am J Gastroenterol. 2005 Jul; 100 (7): 1566 - 1570
Detekce bakteriálního přerůstání u IBS použitím laktulózového H2 dechového testu: porovnání se 14C-D-xylózou a zdravými kontrolami.
Detection of bacterial overgrowth in IBS using the lactulose H2 breath test: comparison with 14C-D-xylose and healthy controls.
Walters B., Vanner SJ.
Gastrointestinal Diseases Research Unit, Queen's University, Kingston, Ontario, Canada.
Podklady a cíle: Bakteriální přerůstání je podle současných poznatků velmi často spojeno se syndromem zánětlivého střeva (IBS - Irritable Bowel Syndrome), je-li diagnostikován laktulózovým - vodíkovým dechovým testem (LHBT). Autoři použili tento test k ověření zda podobné nálezy lze prokázat v různých geografických podmínkách.
Metody: První skupina nemocných, Rome-II IBS pacientů, byla testována dechovým testem s 10 g laktulózy, standardizovaným dechovým testem s 1 g 14C-D-xylózy a vyplněním IBS dotazníku. Pozitivní test vyžadoval zvýšení vodíku ve vydechovaném vzduchu během 90 minut, dva odlišitelné vrcholy a vzestup > 20 ppm. Druhá skupina, kontrolní osoby bez gastrointestinální symptomatologie, podstoupila laktulózový dechový test. Pozitivní výsledek vyžadoval zvýšení vydechovaného vodíku > 20 ppm během 90 nebo 180 minut. Tato kriteria byla aplikována také na laktulózový test u IBS případů v první skupině.
Výsledky: Skupina IBS nemocných zahrnovala především ženy (64%) a většina vykazovala závažné příznaky (80%). Hlavním příznakem byl průjem (63%) a pouze 3% vykazovaly jako hlavní příznak zácpu. V první skupině pouze 10% mělo pozitivní laktulózový dechový test a 13% mělo pozitivní 14C-D-xylózový lest. Ve druhé skupině byl počet abnormálních LHBT testů vyšší, ale diference mezi IBS nemocnými a kontrolami nebyla prokázána.
Závěry: Laktulózový dechový test není schopen hodnověrně detekovat vztah mezi bakteriálním přerůstáním a IBS v naší populaci. (translated webmaster)


Korelace T/C genotypu s H2 dechovým testem
září 2005Laktózová malabsorpce (36)
Eur J Gastroenterol Hepatol. 2005 Mar; 17 (3): 371 - 376
Ověření nového DNA testu a porovnání s laktózovým vodíkovým dechovým testem v diagnostice nepřetrvávání laktázy.
Evaluation of a new DNA test compared with the lactose hydrogen breath test for the diagnosis of lactase non-persistence.
Hogenauer C, Hammer HF, Mellitzer K, Renner W, Krejs GJ, Toplak H.
Department of Internal Medicine, Medical University of Graz, Austria.
e-mail christoph.hoegenauer@meduni-graz.at
Podklady a cíle: Současné publikace prokazují, že CC genotyp DNA varianta -13810 T/C změny LCT genu je provázána s nepřetrváváním laktázy. Srovnali jsme proto výsledeky DNA testu pro tuto variantu DNA s hodnotou laktózového dechového testu (H2 test), který je klinickým standardem pro diagnózu nepřetrvávání laktázy.
Metody: Na přítomnost -13910 T/C varianty bylo testováno analýzou polymerázové řetězové reakce s délkovým polymorfismem restrikčních fragmentů 123 pacientů postupně přicházejících se suspektní laktózovou malabsorpcí. U těchto pacientů byl proveden také H2 test po podání 50g laktózy.
Výsledky: 37 osob mělo CC genotyp - 13910 s T>C polymorfismem podporující nepřetrvávání laktázy; 36 (97%) mělo také pozitivní výsledek H2 testu. 86 osob mělo buď TC nebo TT genotyp podporující přetrvávání laktázy. 74 (86%) z nich mělo negativní výsledek H2 testu, a 12 nemocných mělo H2 test pozitivní. Duodenální biopsií byla u 8 z těchto 12 osob prokázána nepřítomnost onemocnění tenkého střeva. Jeden pacient z CC genotypem měl negativní H2 test. U tohoto nemocného byl normální vzestup sérové glukózy po podání laktózy a byl vyloučen proces nevylučování H2.
Závěry: Excelentní korelace byla prokázána mezi CC genotypem a pozitivitou H2 testu, kdežto korelace mezi TC nebo TT genotypem a negativním H2 testem je méně výrazná. Analýzu - 13910 T/C variant lze považovat za vhodný test pro ověření skutečnosti laktázového nepřetrvávání u nemocných se suspektní laktózovou malabsorpcí. (translated webmaster)


Srovnání EUS a ST při minimální CHP
červenec 2005Chronická pankreatitída (35)
Pancreas. 31 (1): 63 - 68, July 2005
Srovnávací analýza přímého testu pankreatické funkce s morfologickým vyhodnocením pomocí endoskopické ultrasonografie při posouzení chronické, nevyjasněné, bolesti břicha s pravděpodobně pankreatickým původem.
Comparative Analysis of Direct Pancreatic Function Testing Versus Morphological Assessment by Endoscopic Ultrasonography for the Evaluation of Chronic Unexplained Abdominal Pain of Presumed Pancreatic Origin.
Chowdhury R, Bhutani MS, Mishra G, Toskes PP, Forsmark CE.
Department of Medicine, University of Florida, Gainesville, FL 32610-0214, USA
e-mail forsmce@medicine.ufl.edu
Podklady: Diagnóza "minimálních změn" chronické pankreatitédy (MCCP) je často zvažována pokud konvenční zobrazovací metody jsou neodpovídající skupině pacientů s bolestmi břicha předpokládáného pankreatického původu. Přímý pankreatický funkční test, s použitím sekretinu (ST), byl uznán jako nejcitlivější metoda k diagnóze MCCP, není však šířeji dostupná klinikům. Endoskopická ultrasonografie (EUS) poskytuje detailní zobrazení architektury pankreatu, ale senzitivita a specificita pro MCCP zůstává k ověření. Autoři se rozhodli porovnat spolehlivost EUS a ST u nemocných s předpokládaným MCCP.
Metody: 74 pacientů odeslaných na pankreatickou kliniky s nevyjasněnými bolestmi břicha a předchozím, negativním, výsledkem zobrazovací studie bylo podrobeno ST zhodnocení pro možné MCCP. 21 z nich podstoupilo ještě EUS. EUS obrázky byly hodnoceny jedním ze dvou expertů, nezávisle na ST výsledku.
Výsledky: Použitím ST jako "zlatého standardu," EUS má maximální senzitivitu 71%, pokud jsou cut-off hodnotou pro diagnózu nejméně 3 EUS prvky. Naopak, maximální specificita (92%) byla nalezena při cut-off hodnotě definované na nejméně 6 EUS kritérií. Diagnostická jistota byla pouze 50% (pozitivní prediktivné hodnota = 0.5), pokud byla hodnota nejméně 6 kritétií použita jako cut-off. MCCP byla vyloučena u více než 70%, pokud bylo použito méně než 3 kritérií. Optimální cut-off value jsou nejméně 4 prvky, EUS pak má senzitivitu 57% a specificitu 64%.
Závěry: V testovaném souboru pacientů s bolestmi břicha, pravděpodobně pankreatického původu, EUS a standardní test pankreatické funkce se často neshodují. Pokud je ST považováno za referenční, ke které se jiné testy vztahují, pak EUS je méně přesnou než ST v diagnostice MCCP. (translated webmaster)


Internetové zdroje pro nemocné s céliakií
květen 2005Céliakie (34)
J Hum Nutr Diet. 2004 Dec; 17 (6): 547 - 559
Doporučení dostupná na internetu pro osoby s céliakií: vyhodnocení kvality webovských stránek.
Advice available on the Internet for people with coeliac disease: an evaluation of the quality of websites.
England CY, Nicholls AM.
Centre for Nutrition and Dietetics, University of Wales Institute, Llandaff, Cardiff, UK
e-mail clare.eng@blueyonder.co.uk
Podklady: Internet může býti vhodným zdrojem pro osoby s céliakií protože rozsáhlá řada zdravotnicky-orientovaných informací je publikována on-line. Bohužel, ne vše z toho je správné. Je předpokládáno, že správné informace jsou nejčastěji na transparentních stránkách a označení kvality (kitemarks) je udělováno na tomto principu. Toto sdělení ověřuje zda internet je vhodným zdrojem pro osoby s céliakií a zda kriteria transparentnosti lze použít i ověření správnosti stránek.
Metody: Byl vyvinut vyhodnocovací nástroj s použitím vybraných kriterií transparentnosti a klinických podkladů pro správnost. Celkem bylo vyhodnoceno 63 webovských stránek.
Výsledky: Ve studii bylo 66% web-stránek hodnoceno skórem méně než 50% přesnosti. Důvodem byla nejčastěji nekompletnost informací, ale 15.9% stránek zahrnovalo údaje nesprávné. Více než 50% stránek bylo hodnoceno skórem nižším než 50% pro transparentnost. Nebyla nalezena korelace mezi stránkami s vysokým skórem pro správnost a současně s vysokým skórem pro transparentnost.
Závěry: Pro nemocné s céliakií jsou dostupné užitečné informace, ale použití pouze kriterií transparentnosti nelze použít k identifikaci správných-precisních stránek. (translated webmaster)


Stanovení calprotectinu ve stolici
březen 2005IBD (33)
Gut 2005; 54 : 364 - 368
Calprotectin je výraznějším markerem recidivy pro ulcerózní kolitidu než pro Crohnovu chorobu.
Calprotectin is a stronger predictive marker of relapse in ulcerative colitis than in Crohn’s disease
Costa F., Mumolo M.G., Ceccarelli L., Bellini M., Romano M.R., Sterpi C., Ricchiuti A., Marchi S., Bottai M.
Department of Internal Medicine, Section of Gastroenterology, University of Pisa, Pisa, Italy; Arnold School of Public Health, University of South Carolina, Columbia SC, USA
e-mail fcosta@int.med.unipi.it
Cíle: Klinický průběh nespecifických střevních zánětů je charakteristický následností relapsů a recidiv. Cílem tohoto studia byl ověření, zda prediktivní hodnota stanovení calprotectinu ve stolici - neinvazivní marker střevních zánětů - pro klinický relaps je odlišná pro ulcerózní kolitidu (UC) a Crohnovu chorobu (CD). Metody: Sedmdesát devět postupně následujících pacientů s diagnózou klinicky klidného nespecifického střevního zánětu (38 CD a 41 UC) bylo sledováno 12 měsíců, s provedením běžného klinického vyšetření a krevních testů. Vzorek stolice byl odebrán na začátku studie u každého nemocného a koncentrace calprotectinu byla stanovena komerčně dostupnou ELISA metodou. Výsledky: Ve skupině CD, střední hodnota calprotectinu byla 220.1 µg/g (95% interval spolehlivosti (CI) 21.7–418.5) u pacientů s relapsem během sledování a 220.5 µg/g (95% CI 53–388) u nemocných bez relapsu (p = 0.395). Ve skupině UC byla střední hodnota calprotectinu byly 220.6 µg/g (95% CI 86–355.2) u pacientů s relapsem a 67 µg/g (95% CI 15–119) u nemocných bez relapsu (p<0.0001). Multivariantní Cox regresní model prokázal 2-násobné resp. 14-násobné zvýšení rizika relapsu u nemocných s CD a UC v době klinické remise, pokud byla hodnota koncentrace calprotectinu ve stolici vyšší než 150 µg/g. Závěry: Stanovení calprotectinu ve stolici je velmi spolehlivým markerem relapsu u nemocných s UC více než u CD, a nabízí tento test jako neinvazivní nástroj pro monitorování a otptimalizaci léčby. (translated webmaster)


DNA screening ze vzorků stolice
leden 2005Kolorektální karcinom (32)
J Mol Diagn. 2004 Nov; 6 (4): 386 - 395
Zvýšení zisku izolace DNA z lidských vzorků stolice zvyšuje výkon screeningového testu nádorů tlustého střeva
Enhanced retrieval of DNA from human fecal samples results in improved performance of colorectal cancer screening test
Whitney D, Skoletsky J, Moore K, Boynton K, Kann L, Brand R, Syngal S, Lawson M, Shuber A.
Applied Research Group, EXACT Sciences Corporation, 100 Campus Drive, Marlborough, MA, USA
Rakovina tlustého střeva odpovídá za více než 10% úmrtí způsobených rakovinou, je však vyléčitelná, je-li včasně detekována. Screeningový test, ve kterém DNA ze vzorků stolice je podrobena genomové analýze, jsme již dříve popsali; citlivost testu byla omezená částečně nedostatečnou účinností zisku DNA ze stolice. Cílem této studie bylo ověření efektu nové purifikační metody, která by zvýšila výnos zisku lidské DNA ze stolice. DNA byla purifikována ze stolice od 86 nemocných s rakovinou a 100 osob bez rakoviny (diagnostikováno pomocí kolonoskopie) jednak novou metodou pro izolaci DNA založenou na sequenčně-specifickém zachycení na akrylamidovém gelu s immobilizovanými vzorky, a pak dříve popsaným procesem s vychytáváním na magnetických částicích. Nová purifikační metoda vykazuje 5.4-násobné zvýšení množství lidské DNA, které může být rutinně získáváno ze vzorků stolice. Zvýšení zisku DNA odpovídá také zvýšení citlivosti testu z hodnoty 53% (CI: 42 na 64%) na hodnotu 70% (CI: 59 na 79%); P = 0.0005 ( McNemarův test), bez ovlivnění specificity testu. Nově vyvinutá metoda přípravy vzorku minimalizuje hlavní problém v detekci vzácných, s rakovinou asociovaných, genetických změn v heterogenních klinických vzorcích, jako je stolice. (translated webmaster)


Hladina pepsinogenů v séru u atrofické gastritídy
listopad 2004Atrofická gastritída (31)
Digest. Disease Sci. 2004 May; 49 (5): 795 - 801
Pepsinogeny v séru jako marker topografie střevní metaplasie u nemocných s atrofickou gastritídou
Serum pepsinogens as a predicator of the topography of intestinal metaplasia in patients with atrophic gastritis
Urita Y, Hike K, Torii N, Kikuchi Y, Kanda E, Sasajima M, Miki K.
Department of Gastroenterology and Hepatology, Toho University School of Medicine, Tokyo, Japan
e-mail foo@eb.mbn.or.jp
Význam atrofické gastritídy se střevní metaplazií souvisí se zvýšením rizika vzniku karcinomu žaludku. Cílem této studie je ověření diagnostického významu stanovení pepsinogenů v séru pro predikci topografie střevní metaplasie. V souboru 878 osob byla provedena chromogenní endoskopie a 13C-urea dechový test. Stanovena byla hladina pepsinogenu I, pepsinogenu II a IgG protilátek k Helicobacter pylori v séru. Prevalence střevní metaplasie byla celkově vyšší u osob s nízkým poměrem PG I/II a nízkou hodnotou PG I. Cutt-off hodnota pro poměr pepsinogenů I/II menší než 3.0, stanoveno podle ROC křivky, může identifikovat střevní metaplasii se senzitivitou 71.7% a specificitou 66.7% u Helicobacter pylori - pozitivních osob. Bylo by možné, aby hladina pepsinogenů v séru byla použita jako screeningový test střevní metaplasie pro vysokorizikové osoby. (translated webmaster)


Význam elastázy 1 ve stolici pro karcinom pankreatu
říjen 2004Karcinom pankreatu (30)
JOP. J Pancreas (Online) 2004; 5(5 Suppl): 432 - 433
Význam elastázy 1 ve stolici pro karcinom pankreatu: pilotní studie
Role of Fecal Elastase 1 in Pancreatic Cancer: A Pilot Study
Cavestro GM, Nouvenne A, Merli R, Comparato G, Leandro G, Corrente V, Dalla Valle R, Soliani P, Sianesi M, Franze A, Di Mario F
Department of Clinical Sciences, University of Parma, Unit of Gastroenterology, Castellana Grotte (BA), Unit of Gastroenterology and Digestive Endoscopy, Parma, Surgical and Transplantation Clinic, Department of Surgical Sciences, University of Parma, Italy
Podklady: Stanovení elastázy 1 ve stolici (E1) je nepřímým testem pankreatické funkce. Velmi málo studií je věnováno významu E1 pro karcinom pankreatu.
Cíle: 1) Stanovit hodnoty elastázy ve stolici u zdravých osob a porovnání s pacienty s karcinomem pankreatu 2) Posoudit vztah mezi elastázou 1 ve stolici a topografií tumoru u nemocných s karcinomem pankreatu.
Metody: Do studie bylo zařazeno 26 pacientů (15 mužů, 11 žen, průměrný věk 72±21 let) postupně přijatých na GI jednotku od ledna 2003 do února 2004 s hlavní diagnózou karcinomu pankreatu. Prospektivně byla shromážděna klinická, laboratorní, histologická a obrazová data. Topografie karcinomu byla následující: 14 nemocných mělo tumor v hlavě; 5 nemocných mělo tumor těla-ocasu; 7 pacietů mělo tumor hlavy-těla. Skupina hlavy-těla byla vyřazena ze studie při analýze vztahu mezi hladinou elastázy ve stolici a topografií karcinomu pankreatu. Kontrolní skupina zahrnovala 165 zdravých osob (70 mužů, 95 žen, průměrný věk 68±27 let). Od všech pacientů i kontrol byl získán informovaný souhlas. Hladina elastázy ve stolici byla měřena imunoenzymatickou metodou (Meridian Bioscience Europe). Patologické hodnoty E1 byly stanoveny podle naší kontrolní skupiny, nižší než 200 µg/g. Mann-Whitney rank-sum test byl použit k datové analýze.
Výsledky: Hladina elastázy 1 ve stolici byla významně nižší u nemocných s karcinomem pankreatu (276.2±234.4) v porovnání se normálním souborem (504.5±145.3) (P<0.0001). Byla prokázána korelace mezi hladinou E1 a topografií karcinomu: pacienti s karcinomem pankreatu v hlavě měly nižší E1 hodnotu (189.4±180.7) ve srovnání s pacienty s karcinomem tělo-ocas (421.2±229.1), ale hladina nebyla siginifikantní (p=0.078) vzhledem k malému počtu hodnot testu.
Závěr: Elastáza 1 ve stolici je signifikantně nižší u nemocných s karcinomem pankreatu při srovnání se zdravými jedinci. Kromě toho by elastáza 1 ve stolici mohla míti význam pro korelaci s lokalizací pankreatického karcinomu. (translated webmaster)


Rychlý imunochromatografický test Hp ve stolici
srpen 2004Helicobacter (29)
Alimentary Pharmacology & Therapeutics 2004, 20 (4), 469 - 474
Rychlý imunochromatografický test Helicobacter pylori ve stolici před a po léčbě
A rapid immunochromatographic assay for Helicobacter pylori in stool before and after treatment
Gatta, L., Perna, F., Ricci, C., Osborn, J. F., Tampieri, A., Bernabucci, V., Miglioli, M. & Vaira, D.
Department of Internal Medicine and Gastroenterology, S. Orsola Hospital, Nuove Patologie, Via Massarenti 9, 40138, Bologna, Italy
e-mail vairadin@med.unibo.it
Základy: Současná doporučení navrhují neinvazivní testy a léčbu u mladých dyspeptických pacientů bez alarmujících symptomů.
Cíle: Ověřit spolehlivost nového rychlého imunochromatografického testu ve stolici k diagnóze infekce Helicobacterem pylori před a po léčbě při porovnání se zlatým standardem.
Metody: Prospektivní, jednoduchá studie provedená v nemocnici třetího typu. Celkem 303 následujícich pacientů s dyspepsií podstoupilo endoskopii s mnohočetnou biopsii. Nemocným s infekcí byl doporučen léčebný postup a byli vyzváni k opakování enteroskopie po 4-6 týdnech od ukončení léčby. Nemocným bylo doporučeno provedení testu ve stolici před a po léčbě.
Výsledek: 149 nemocných bylo infikováno Helicobacterem pylori. Senzitivita a specificita před léčbou byla 91.3 a 93.5%; po léčbě 92 and 100%. Věrohodnostní funkce jsou dostatečně robustní k významným změnám od pre-test k post-test pravděpodobnosti jak před léčbou (LR+ = 14, LR = 0.093) tak i po léčbě (LR+ = 19.6, LR = 0.095).
Závěry: Nový imunochromatografický test ve stolici je rychlý, jednoduchý na provedení a umožňuje dobré rozlišení pozitivních a negativních výsledků. Mohl by býti rychlým testem pro pacienty, snadno proveditelným v lékařském zařízení. (translated webmaster)


Populační screening celiakie u dětí
červenec 2004Celiakie (28)
Arch Dis Child. 2004 Jun; 89 (6): 512 - 515
Globální screening na celiakii pomocí stanovení protilátek k lidské transglutamináze
Mass screening for coeliac disease using antihuman transglutaminase antibody assay
Tommasini A, Not T, Kiren V, Baldas V, Santon D, Trevisiol C, Berti I, Neri E, Gerarduzzi T, Bruno I, Lenhardt A, Zamuner E, Spano A, Crovella S, Martellossi S, Torre G, Sblattero D, Marzari R, Bradbury A, Tamburlini G, Ventura A.
Department of Reproductive and Development Science of Trieste University and I.R.C.C.S. Burlo Garofolo, Italy
e-mail not@burlo.trieste.it
Cíle: Stanovení prevalence celiakie detekcí protilátek ke transglutamináze v široké, dětské populaci, vyhodnotit míru přijetí screeningového programu, dodržování diety a dlouhodobý zdravotnický efekt. Metody: Průřezový průzkum 3188 školáků (věku 6-12) a prospektivní sledování diagnostikovaých případů. Hlavními měřitelnými výsledky byla: prevalence celiakie definovaná střevní biopsií nebo pozitivitou obou protilátek k lidské transglutamináze i endomysiu u HLA DQ2-8 pozitivních osob; procento dětí jejichž rodiny akceptovaly screening; dodržování diety definované negativitou protilátek ke transglutamináze; přítomnost klinických nebo laboratorních abnormalit po 24 měsících sledování. Výsledky: Rodiny 3188/3665 dětí daly svůj souhlas (87%). Identifikováno bylo třicet celiakii ověřených biopsií (prevalence 1:106). Tři další děti s pozitivitou obou protilátek související s celiakii a HLA DQ2-8, avšak odmítající biopsii byly uznány jako celiakie (prevalence 1:96). Symptomy odpovídající celiakii mělo 12 ze 33 případů. Třicet osob s celiakií potvrzenou biopsií bylo sledováno na bezlepkové dietě. Ze 28 případů sledovaných 18-24 měsíců byly u 20 (71.4%) negativní protilátky ke transglutamináze, u osmi byly slabě pozitivní; symptomy vymizely u všech 12 symptomatických dětí. Závěry: Prevalence celiakie je u školáků v Itálii vysoká. Dvě třetiny případů byly bez symptomatologie. Přijetí programu bylo dobré, stejně jako dodržování diety. Populační, široký, screening zasluhuje pečlivého zvažování vzhledem k vysoké prevalenci a možným komplikacím neléčené celiakie, dostupnosti vhodné screeningové metody a důkazu ochoty dodržovat dietní režim. (translated webmaster)


Pankreatická elastáza a chymotrypsin ve stolici
květen 2004Kolorekální karcinom (27)
World J Gastroenterol. 2004 Mar 1; 10 (5): 743 - 746
Detekce K-ras genové mutace ve vzorcích stolice u starších pacientů s karcinomem tlustého střeva a její diagnostický význam
Detection of K-ras gene mutation in fecal samples from elderly large intestinal cancer patients and its diagnostic significance
Wan J, Zhang ZQ, You WD, Sun HK, Zhang JP, Wang YH, Fu YH
Department of Geriatric Gastroenterology, South Building of General Hospital of the Chinese PLA, Beijing, China
e-mail wanjun@301hospital.com.cn
Cíle: Studium diagnostického významu K-ras genové mutace ve vzorcích stolice u starších pacientů s karcinomem tlustého střeva. Metodika: DNA byla extrahována ze vzorků stolice a tkáně u 23 nemocných s karcinomem tlustého střeva, 20 nemocných s adenomatózními polypy tračníku a 20 zdravých osob. Genové mutace K-ras na první a druhé bázi kodonu 12 byly detekovány allelově specifickou metodou. Výsledky: K-ras genová mutace byla prokázána u 56.52%(13/23) nemocných s karcinomem tlustého střeva, významně více než u normálních osob, kde K-ras genové mutace byly jen u 5%(1/20) (chi (2)=12.93, P<0.001). Významná diference nebyla nalezena ve srovnání s adenomatósními polypy tračníku, K-ras genové mutace byly u 30%(6/12) (chi (2)=3.05, P>0.05). K-ras genová mutace na druhé bazi kodonu 12 byla u 92.13%(12/13) pacientů s karcinomem tlustého střeva. Nebyl významný rozdíl mezi detekcí K-ras genové mutace ve vzorku stolice a tkáně (chi (2)=9.35, P<0.01). Závěry: Naše závěry naznačují, že detekce K-ras genové mutace ve vzorku stolice je ne-invazivní diagnostickou metodou pro starší pacienty s karcinomem tlustého střeva. Její význam pro časnou diagnostiku karcinomu tlustého střeva vyžaduje další studie. (translated webmaster)


Pankreatická elastáza a chymotrypsin ve stolici
březen 2004Chronická pankreatitída (26)
Ann Clin Biochem. 2004 Jan; 41(Pt 1): 78 - 81
Limitace stanovení elastázy-1 a chymotrypsinu ve stolici jako testu onemocnění exokriního pankreatu u dospělých
Limitations of faecal elastase-1 and chymotrypsin as tests of exocrine pancreatic disease in adults.
Brydon WG, Kingstone K, Ghosh S
Departments of Clinical Chemistry and Gastroenterology, Western General Hospital, Edinburgh EH4 2XU, UK
Podklady a cíle: Stanovení enzymů elastázy a chymotrypsinu ve stolici je relativně levným, neinvazivním vyšetřením příčiny malabsorpce. Výsledek testu může být však ovlivněn degradací enzymu nebo zředěním stolice.
Metody. Elastáza-1 a chymotrypsin ve stolici byly stanoveny u 225 pacientů s podezřením na onemocnění pankreatu a závislost na množství vody a pH ve stolici bylo stanoveno u osob s normální funkcí pankreatu.
Výsledky. Senzitivita elastázy-1 a chymotrypsinu ve stolici pro identifikaci onemocnění exokrinního pankreatu byla 75% a 60%. Odpovídající specificity pro vyloučení onenmocnění pankreatu byly 95% a 97%. Pozitivní prediktivní hodnota elastázy-1 ve stolici stoupla z 58% na 92% pokud byl vyloučen vodnatý průjem. U osob bez onemocnění pankreatu byla prokázána významná závislost na obsahu vody ve stolici, nepřímá závislost pro elastázu-1 a přímá pro chymotrypsin. Stanovení elastázy-1 ve stolici není ovlivněno pH stolice, zatímco stanovení chymotrypsinu je nepřímo závislé.
Závěry. Stanovení elastázy-1 ve stolici je mnohem citlivější pro onemocnění exokrinního pankreatu u dospělých, může však být ovlivněno zřěděním stolice u nemocných s vodnatým průjmem. Hodnota stanovení chymotrypsinu ve stolici je limitována střevní degradaci. (translated webmaster)


Calprotectin ve stolici u IBD a IBS
leden 2004Syndrom dráždivého tračníku (25)
Clin Chem. 2003 Jun; 49 (6 Pt 1): 861 - 867
Diagnostická spolehlivostl calprotectinu ve stolici v rozlišení organických příčin chronického průjmu a syndromu dráživého tračníku (IBS): prospektivní studie u dospělých a dětí
Diagnostic accuracy of fecal calprotectin assay in distinguishing organic causes of chronic diarrhea from irritable bowel syndrome: a prospective study in adults and children.
Carroccio A, Iacono G, Cottone M, Di Prima L, Cartabellotta F, Cavataio F, Scalici C, Montalto G, Di Fede G, Rini G, Notarbartolo A, Averna MR
Internal Medicine, University Hospital, 90124 Palermo, Italy
e-mail acarroccio@hotmail.com
Podklady a cíle: Stanovení calprotectinu ve stolici (Fecal calprotectin - FC) bylo navrženo jako marker nespecifických střevních zánětů (IBD), avšak několik studií ověřovalo jeho použití u nemocných s chronickými průjmy různého původu. My jsme hodnotili diagnostickou přesnost FC stanovení pro určení organických příčin chronického průjmu u dospělých a dětí.
Metody: Zahrnuto bylo po sobě následujících 70 dospělých pacientů (30 mužů, 40 žen; průměrný věk 35 let) a 50 dětí (20 chlapců, 30 dívek; průměrný věk 3.5 roku) s chronickým průjmem nejasného původu. U všech nemocných byl proveden kompletní program k objasnění příčiny chronického průjmu. FC bylo stanoven ELISA metodou.
Výsledky: U dospělých pacientů vykazovalo FC stanovení senzitivitu 64% a specificitu 80% se 70% pozitivní a 74% negativní prediktivní hodnotou pro organické příčiny. Falešně-pozitivní výsledky (8 ze 40 případů) byly spojeny s užíváním aspirinu (3 případy) nebo ne-steroidními protizánětlivými léky (1 případ) a současně s přítomností jaterní cirhózy (3 případy). Falešně-negativní výsledky zahrnovaly především nemocné s céliakií (5 případů). Nemocní s IBD (9 případů) byli určeni se 100% senzitivitou a 95% specificitou. U dětských pacientů byla senzitivita 70%, specificita 93%, pozitivní a negativní prediktivní hodnota 96% a 56%. Falešně-negativní výsledky (11 ze 35 případů) byly spojeny především s céliakií (6 případů) nebo střevní giardiasou (2 případy).
Závěry: FC stanovení je spolehlivým markerem IBD jak u dětí, tak u dospělých pacientů. U dospělých je falešná negativita prokázána u céliakie, falešná pozitivita byla nalezena u cirhózy nebo užívání ne-steroidních (NSAID) léků. Diagnostická spolehlivost byla vyšší u dětí. (translated webmaster)


Serologický screening atrofické gastritidy
listopad 2003Atrofická gastritida (24)
Eur J Clin Invest. 2003 Feb.; 33 (2): 147 - 154
Hodnota poměru sérové hladiny IL-8 a pepsinogenu A/C: marker pro atrofickou gastritidu těla žaludku
Ratio between serum IL-8 and pepsinogen A/C: a marker for atrophic body gastritis
Sanduleanu S, Bruine AD, Biemond I, Stridsberg M, Jonkers D, Lundqvist G, Hameeteman W, Stockbrugger RW.
Department of Gastroenterology/Hepatology, University Hospital Maastricht, The Netherlands
e-mail sda@sint.azm.nl
Podklady a cíle: Zvýšená hladina sérového gastrinu a nízký poměr pepsinogenů A/C jsou spolehlivými markery atrofické gastritidy těla žaludku (ABG). Prokázali jsme, že přítomnost atrofie těla žaludku je spojena také se zvýšením sérovým prozánětlivých cytokinů. Tato studie ověřuje hypotézu, zda sérové cytokiny poskytují další informace ke gastrinu a pepsinogenům při screeningu ABG.
Metody: Vyšetřeno bylo 226 po sobě následujících pacientů, indikovaných k endoskopii horní části: 150 bylo nemocných s gastro-esofageálním refluxem, 113 léčeno antacidy nebo inhibitory protonové pumpy, případně s antagonisty H2-receptorů (n = 37), 76 bylo neléčených kontrol s normálním endoskopickým nálezem. Biopsie žaludeční sliznice byly histologicky vyšetřeny (Sydney klasifikace). Vzorky séra byly analyzovány na gastrin, chromogranin A (CgA), a pepsinogeny A a C pomocí RIA, na interleukiny (IL)-1beta, IL-6, a IL-8 pomocí ELISA.
Výsledky: Nemocní s ABG měly signifikantně vyšší hladinu sérového gastrinu (p < 0.01) a CgA (p < 0.01) a signifikantně nižší poměr pepsinogenů A/C (p < 0.001) než osoby bez ABG. Navíc sérové hladiny IL-1beta, IL-6 a především IL-8 byly signifikantně vyšší u osob s ABG proti osobám bez ABG (p < 0.0001, pro všechny cytokiny). Pro optimalizaci detekce atrofie těla jsme definovali ABG index: poměr mezi současně stanoveným IL-8 a pepsinogeny A/C. Plocha pod ROC křivkou byla pro ABG index signifikantně větší, než pro sérový gastrin a pepsinogeny A/C samostatně. (0.91 +/- 0.029 vs. 0.72 +/- 0.042, a vs. 0.83 +/- 0.031, p = 0.018 a p = 0.049). Při použití ABG indexu s hodnotou cut-off 1.8 pg/ml bylo 91% případů klasifikováno správně.
Závěry: Poměr mezi sérovou hladinou IL-8 a pepsinogeny A/C přesně predikuje přítomnost ABG. Navrhujeme proto ABG index pro neinvazivní screening ABG v populačních studiích. (translated webmaster)


Dechový test laktózové malabsorpce
srpen 2003Laktózová malabsorpce (23)
Digestive Diseases and Sciences 48 (7): 1333-1338, July 2003.
Použitelnost zkráceného dechového testu pro screening laktózové malabsorpce
Applicability of Short Hydrogen Breath Test for Screening of Lactose Malabsorption
Casellas F., Malagelada J.R.
Digestive System Research Unit, Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona, Spain
Zlatým standardem pro diagnózu laktózové malabsorpce je H2 dechový test, s vodíkem, (HBT). Navrženy byly různé metody HBT. V klinické praxi je však HBT často zkracován an 1-2 hodiny, bez příslušné validizace. Cílem studie bylo ověřit, zda použitelnost HBT je ovlivněna zkrácením testu a/nebo změnou substrátu. U 62 nemocných s klinickým podezřením na laktózovou intoleranci a s pozitivním laktózovým HBT byla vypočtena citlivost HBT v závislosti na trvání HBT. K ověření, zda citlivost HBT je ovlivněna volbou substrátu, byla u jiné skupiny 32 nemocných s klinickým podezřením na laktózovou intoleranci a s pozitivním HBT po podání mléka, vypočtena citlivost HBT v závislosti na trvání testu po podání mléka. U dalších 97 náhodně vybraných osob byl výsledek HBT, po podání 360 ml plného mléka obohaceného o laktózu, porovnán se symptomatickým skóre pro laktózovou intoleranci, k ověření specificity zkráceného HBT s mlékem. Množství vydechovaného H2 je významně vyšší po laktóze než po mléku (p < 0.01) a nárust H2 se objevuje dříve po laktóze než po mléku (60 vs 90, minut). Trvání HBT ovlivňuje citlivost testu tak, že klesá z 95% pro 3-hod HBT na 37% pro 1-hod HBT s laktózou a z 80% pro 3-hod HBT na 21% pro 1-hod HBT s mlékem. Specificita je podobná pro 3-hod HBT a 5-hod test s mlékem (67 vs 62%). Závěrem lze shrnout, že pro screening laktózové malabsorpce lze HBT zkrátit na 3 hodiny bez ztráty specificity a citlivosti, je li podávána laktóza s dostatečné dávce. (translated webmaster)


Serologické markery gastritídy a karcinomu
květen 2003Karcinom žaludku (22)
British Journal of Cancer 2003; 88, 1239 - 1247.
Pepsinogen A, pepsinogen C a gastrin jako markery atrofické, chronické gastritídy u Evropských dyspeptiků
Pepsinogen A, pepsinogen C, and gastrin as markers of atrophic chronic gastritis in European dyspeptics
Broutet N., Plebani M., Sakarovitch C., Sipponen P., Mégraud F.
Unité d'Epidémiologie des Maladies Digestives, Laboratoire de Bactériologie, Université Victor Segalen Bordeaux, France; Department of Laboratory Medicine, University Hospital of Padova, Italy; Jorvi Hospital, Espoo, Finland
e-mail francis.megraud@chu-bordeaux.fr.
Sérové hladina pepsinogenu a gastrinu jsou parametery, které mohou být užity jako biomarkery žaludeční sliznice. Cílem této studie je validizace těchto sérových biomarkerů - pepsinogen A (PGA), pepsinogen C (PGC), poměr PGA/PGC a gastrin - jako screeningové testy pro prekancerogení léze: atrofickou, chronickou gastritídu (ACG) nebo Helicobacter pylori asociovanou atrofii těla, nebo multifokální. Soubor této studie zahrnoval podskupinu 284 nemocných ze souboru 451 pacientů, které byly zahrnuty ve skupině Eurohepygast v letech 1995 - 1997. Koncentrace PGA, PGC a gastrinu byly stanoveny RIA metodou. Histologická diagnóza byla použita jako zlatý standard. Cut-off hodnoty byly stanoveny pomocí ROC křivek (Receiving Operator Characteristics). Faktory ovlivňující variabilitu biomarkerů byly identifikovány multivariantní, lineární regresí. Průměrné hodnoty jednotlivých biomarkerů v souboru byly: PGA 77.4 g/l; PGC 13.2 g/l; PGA/PGC 6.7; gastrin 62.4 ng/l. V souboru ACG pacientů jsou výsledné hodnoty pod ROC křivkou pro PGA, PGC, PGA/PGC a gastrin 0.55, 0.62, 0.73 a 0.58. Nejlepší cut-off hodnota je pro poměr PGA/PGC - 5.6, se senzitivitou 65% a specificitou 77.9%. V souboru nemocných s H.pylori asociovanou atrofií těla, nebo multifokální, jsou výsledné hodnoty pod ROC křivkou pro PGA, PGC, PGA/PGC a gastrin 0.57, 0.67, 0.84 a 0.69. Nejlepší cut-off hodnota je pro poměr PGA/PGC - 4.7, se senzitivitou 77.1% a specificitou 87.4%. Výsledky naznačují, že pouze PGA/PGC poměr může být zvažován jako biomarker prekancerózních lézí žaludku, a mohl by býti vhodným screeningovým testem. (translated webmaster)


Použití tumorových markerů v praxi
duben 2003Tumorové markery (21)
Clinical Chemistry 2002; 48: 1151 - 1159
Praktická doporučení pro použití tumorových markerů v klinické praxi
Practice Guidelines for Tumor Marker Use in the Clinic
Sturgeon C.
Department of Clinical Biochemistry, Royal Infirmary of Edinburgh, Edinburgh EH3 9YW, United Kingdom, e-mail C.Sturgeon@ed.ac.uk.
Základ: Vzrůstající zájem o praktické použití "evidence-based" medicíny v onkologii podporuje vytváření klinických směrnic, z nichž mnohé zahrnují doporučení vhodného používání tumorových markerů v séru.
Metody: Současné národní a mezinárodní doporučení, která se týkají použití tumorových markerů pro nádory ze zárodečných buněk, kolerekta, prsu, ovaria, prostaty, plic, neuroendokrinní a štítné žlázy, byly vyhledány v odborné literatuře a dalších zdrojích a převedeny do tabulek.
Výsledky: Doporučené postupy vypracované národními a mezinárodními týmy, týkající se použití tumorových markerů pro přesně definované nádory, byly přezkoumány a porovnány s ohledem na doporučení jejich použití ve screeningu, diagnostice, prognostice a monitorování léčby. Zohledněny jsou dále výhody a nevýhody klinických doporučení, způsob implementace a prostředky ke kontrole jejich efektivity.
Závěry: Vynikající klinické směrnice, zahrnující doporučení nejvýhodnějších tumorových markerů, jsou již dostupné pro většinu rakovinových nádorů. Zůstávají mnohé otázky týkající se optimálního použití těchto důležitých testů, přesto však současné směrnice obsahují mnoho cenných informací a doporučení. Další rozšíření a implementace těchto směrnic může podpořit správné použití tumorových markerů v klinické praxi. Důkladné ověřovací studie jsou také potřebné ke stanovení vlivu těchto směrnic na praktickou realizaci "evidence-based" medicíny. (translated webmaster)


Endoskopický funkční test pankreatu
únor 2003Funkce pankreatu (20)
Gastrointest Endosc 2003; 57; 1: 37 - 40
Endoskopický funkční test pankreatu se syntetickým prasečím sekretinem pro posouzení chronických bolestí břicha a suspektní chronické pankreatitidy
An endoscopic pancreatic function test with synthetic porcine secretin for the evaluation of chronic abdominal pain and suspected chronic pancreatitis
Conwell D.L., Zuccaro G., Vargo J.J., Trolli P.A., VanLente F., Obuchowski N., Dumot J.A., O'Laughlin C.
Cleveland, Ohio
Podklady: Funkční testy pankreatu jsou nejspolehlivější metodou pro diagnózu nebo vyloučení chronické pankreatitidy u nemocných bez zřetelných radiologických změn, jsou však nepohodlné, časově náročné a nedostupné v klinické praxi. Syntetický prasečí sekretin, peptid 27 aminokyselin, identický s biologickou formou, je dostupný pro test exokrinní funkce. Tato studie prověřuje přínos nově vyvinutého, jednoduchého, čistě endoskopického funkčního testu pankreatu se syntetickým, prasečím, sekretinem.
Metody: Byly studovány tři skupiny pacientů: nemocní s chronickými bolestmi břicha s (a bez) rizikovými faktory pro chronickou pankreatitidu, a nemocní s pokročilou chronickou pankreatitidou. Všichni nemocní s chronickými bolestmi břicha měly pankreatický typ bolestí po dobu delší než 6 měsíců a negativní výsledky radiologických zobrazovacích metod. Všichni nemocní s chronickou pankreatitidou měli pokročilé onemocnění podle ERCP a/nebo CT nálezu. Účastníci studie podstoupili následující postup: (1) standardní endoskopie do sestupného duodena s podáním sedativ; (2) intravenósní aplikace sekretinu (0.2 µg/kg); (3) endoskopický odběr duodenální šťavy za 0, 15, 30, 45, a 60 minut po podání sekretinu; a (4) analýza odebrané šťavy na koncentraci bikarbonátu.
Výsledky: Bylo studováno 18 pacientů (5 s bolestmi břicha bez rizikových faktorů, 7 s bolestmi břicha s rizikovými faktory a 6 s pokročilou chronickou pankreatitidou). Střední maximální hodnota koncentrace bikarbonátu (medián peak) v meq/l pro jednotlivé skupiny byla 87 (6, range 84-108), 72 (10, range 68-90), a 35 (27, range 18-88). Střední maximální hodnota koncentrace bikarbonátu se významně lišila pro 3 skupiny nemocných (p = 0.010; Kruskal-Wallis test). Sekrece bikarbonátu byla u pacientů s chronickou pankreatitídou výrazně snížena při porovnání s nemocnými s bolestmi břicha bez rizikových faktorů (p = 0.038; Fisherův test). Křivka sekreční funkce byla u nemocných s bolestmi břicha s rizikovými faktory výrazně abnormální a podobala se snížené sekreční křivce, kterou pozorujeme u nemocných s chronickou pankreatitídou. Test je bezpečný a dobře je snášen.
Závěry: Jednoduchý, endoskopický test pankreatické funkce se syntetickým, prasečím, sekretinem se ukazuje vhodným k rozlišení nemocných se známou, chronickou pankreatitidou od těch, které mají chronické bolesti břicha bez chronické pankreatitídy. Tento jednoduchý, praktický, endoskopický test může být proveden během endoskopie horní části a může snížit nutnost invasivního postupu u nemocných s bolestmi břicha a normálním nálezem radiologických metod. (translated webmaster)


Dlouhodobé sledování céliakie
leden 2003Céliakie (19)
Digestion 2002; 66:178-185
Dlouhodobé sledování dospělých pacientů s céliakií na bezlepkové dietě: prevalence a koreláty střevního poškození
Long-Term Follow-Up of Celiac Adults on Gluten-Free Diet: Prevalence and Correlates of Intestinal Damage
Ciacci C., Cirillo M., Cavallaro R., Mazzacca G.
Department of Internal Medicine, Gastrointestinal Unit and Department of Pediatrics, Federico II University of Naples, Naples, Italy; Department of Preventive Medicine, Northwestern University Medical School, Chicago, USA
ciacci@unina.it
Podklady a cíle: Céliakie je nejčastější závažnou potravinovou intolerancí západního světa a je podmíněna příjmem lepku (glutenu) geneticky vnímavými dětmi a dospělými. Střevní biopsie je zlatým standardem pro vyhodnocení slizničního poškození vztahující se k céliakii. Bezlepková dieta je klíčovou léčbou céliakie. Údajů o dlouhodobém sledování nemocných s céliakií je málo a jsou omezena na malé soubory pacientů. Tato studie popisuje sledování nemocných s céliakií a jejich projevů na velkém souboru dospělých céliakií během dlouhodobé léčby bezlepkovou dietou.
Metody: Sledovaný soubor zahrnuje 91 mužů a 299 žen léčené bezlepkovou dietou nejméně 2 roky s kompletní dokumentací v době stanovení diagnózy céliakie (základní údaje). Sledovaná data zahrnují pohlaví, věk, vzdělání, váhu, vyprazdňovací návyky, hladinu hemoglobinu, albuminu, cholesterolu, sérové protilátky k endomysiu (EMA), dodržování bezlepkové diety (hodnoceno jako dobré, slabé a velmi špatné), a poškození střevní sliznice dle biopsie (hodnoceno stupněm žádné, střední a těžké).
Výsledky: Doba sledování byla 6.9 ± 7.5 roku (průměr ± SD, rozsah 2-22 let). Při kontrolním vyšetření nemělo žádné poškození střeva 170 nemocných (43.6%), střední poškození 127 (32.6%), a těžké poškození 93 (23.8%). Střevní změny byly v době kontrolního vyšetření významně spojené s dodržováním diety, EMA a hladinou albuminu v plasmě (hodnota při kontrolním vyšetření proti základní hodnotě). Základní vzdělání významně předpovídá dodržování diety a střevní poškození při kontrolním vyšetření.
Závěry: Céliakie je velmi často špatně kontrolována u většiny nemocných dlouhodobě léčených bezlepkovou dietou, což je prokázáno střevní biopsií. Nedostatečné dodržování bezlepkové diety je hlavní příčinou špatné kontroly onemocnění u dospělých. Laboratorní a klinická data mají vysokou pozitivní prediktivní hodnotu a nízkou negativní prediktivní hodnotu pro střevní poškození během dlouhodobého sledování. Dodržování diety posuzované na základě pohovoru je nejlepším markerem kontroly onemocnění vzhledem k nízké ceně, neinvazivitě a značné korelaci se střevním poškozením. (translated webmaster)


Dechový test s laktózou
listopad 2002Laktózová intolerance (18)
Čes a slov. Gastroent. a Hepatol., 2002; 56/5, 177-182
Diagnostika laktózovej intolerancie u detí pomocou analýzy koncentrácie vodíka vo výdychovom vzduchu
Diagnostika laktózovej intolerancie u detí pomocou analýzy koncentrácie vodíka vo výdychovom vzduchu
Krajčírová M., Čierna I., Lešková L., Ponec J., Zaviačič M., Kovács L.
II. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Oddelenie klinickej biochémie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Ústav patologickej anatómie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika
Souhrn:
Cieľ: Cieľom práce bolo referovať o skúsenostiach s diagnostikou laktózovej intolerancie pomocou analýzy koncentrácie vodíka vo výdychovom vzduchu a zároveň poukázať aj na súčasné možnosti liečby tohoto stavu. Metodika: Retrospektívne sme spracovali pacientov vyšetrených pre podozrenie na laktózovú intoleranciu určením koncentrácie vodíka vo výdychovom vzduchu prístrojom holandskej firmy Elphymed Lactoscreen H2 Breath Tester v období od januára 1995 do decembra 1998. Výsledky: V udanom období sme týmto testom diagnostikovali u 429 (59,75 %) zo 718 vyšetrených detí vo veku od 3 mesiacov do 18 rokov laktózovú intoleranciu. Zvýšenú koncentráciu vodíka sme dokázali u 87 z 216 detí (40,3 %) mladších ako 3 roky a u 342 z 502 detí (68,1 %) starších ako 3 roky. Vrodenú alaktáziu sme nezistili ani u jedného pacienta, prechodnú sekundárnu hypolaktáziu sme diagnostikovali u všetkých 87 detí mladších ako 3 roky a tiež u 36,2 % detí (126 z 342) starších ako 3 roky s patologickými výsledkami inciálneho testu. U takmer dvoch tretín pacientov starších ako 3 roky (u 216 z 342 detí, 63,16 % s priemerným vekom 11,5 roka (4,5 až 17 rokov), ktorí boli vyšetrené pre recidivujúce bolesti brucha často spojených s meteorizmom, zvýšenou flatulenciou resp. intermitentne riedkymi stolicami sme diagnostikovali primárnu genetickú hypolaktáziu na základe pretrvávajúcej patologickej koncentrácie vodíka bez klinických symptómov pod viacmesačnou diétou.
Záver: Z výsledkov vyplýva, že laktózová intolerancia je častým ochorením, ktoré môžeme diagnostikovať i neivanzívnym testom a na jeho základe ovplyvniť klinický priebeh ochorenia bezlaktózovými a nízkolaktózovými formulami u mladších detí a jogurtami s probiotickou kultúrou u starších detí.


TAP v moči - marker závažnosti pankreatitídy
říjen 2002Akutní pankreatitída (17)
Am.J.Gastroenterol. 2002; 97 (8): 1973-1977
Trypsinogen aktivační peptid v moči je pro stanovení závažnosti akutní pankreatitidy mnohem přesnější než hematokrit: prospektivní studie
Urinary trypsinogen activation peptide is more accurate than hematocrit in determining severity in patients with acute pancreatitis: a prospective study
Khan Z, Vlodov J, Horovitz J, Jose RM, Iswara K, Smotkin J, Brown A, Tenner S.
Division of Gastroenterology, Maimonides Medical Center; Department of Medicine, Maimonides Medical Center and Department of Surgery, Maimonides Medical Center, Brooklyn, New York, USA
Základ a cíle. Sledování a péče o nemocné s akutní pankreatitídou je komplikována obtížností rozlišit středně těžké a závažné formy onemocnění v časném stádiu. Předchozí studie ukázali, že trypsinogen aktivační peptid (TAP) v moči a hematokrit (Hct) mohou sloužit jako časné markery závažnosti onemocnění u akutní pankreatitídy. Tato prospektivní studie byla provedena k ověření, který z markerů je přesnější pro stanovení závažnosti akutní pankreatitídy.
Metody. Do studie byla zařazena skupina po sobě jdoucích nemocných přijatých pro bolest odpovídající akutní pankreatitidě s amylázou trojnásobně převyšující horní limit normy. Hct bylo získáno při přijetí a za 24 hodin. Vzorek moče byl získán během 12 hodin po přijetí. Stanovení TAP bylo provedeno modifikovanou metodou ELISA na pevné fázi. Závažnost byla definována podle Symposia v Atlantě. přítomností orgánového poškození a/nebo pankreatické nekrózy.
Výsledky. Zařazeno bylo 58 po sobě jdoucích nemocných s akutní pankreatitídou. Skupina zahrnovala 33 mužů a 25 žen, průměrný věk 60 ± 19 let. 39 nemocných mělo středně těžkou formu onemocnění, 19 závažnou formu. TAP v moči byl zvýšen u 26 pacientů. Všichni nemocní s těžkou formou pankreatitídy bylo správně identifikováno jako težká forma onemocnění se zvýšenou hladinou TAP v moči (senzitivita 100%, specificita 77%). Hct stanovený při příjmu byl vyšší než 47 jen u 3 pacientů se středně těžkou formou onemocnění. Z nemocných, u kterých došlo k vzestupu Hct, mělo osm střední formu onemocnění a pouze jeden závažnou, těžkou formu. Změna cut-off hodnoty Hct na 44 přesnost neovlivnila. Není souvislost mezi vzestupem Hct a poruchou poklesu Hct při stanovení závažnosti onemocnění.
Závěry. Ve srovnání s Hct při příjmu je TAP v moči mnohem přesnější pro určení závažnosti akutní pankreatitidy podle kriterií Atlanty, APACHE II a Ransonových. Usuzujeme proto, že TAP v moči je mnohem přesnějším ukazatelem závažnosti onemocnění u pacientů s akutní pankreatitídou než Hct. TAP v moči může být použit ke stanovení závažnosti u nemocných v časném stádiu akutní pankreatitídy. (translated webmaster)


Detekce APC mutací v DNA ze stolice
srpen 2002Kolorektální tumory (16)
N. Engl. J. Med. 2002 Jan 31; 346(5): 311-20
Detekce APC mutací v DNA ze stolice pacientů s kolorekálními nádory.
Detection of APC mutations in fecal DNA from patients with colorectal tumors.
Traverso G, Shuber A, Levin B, Johnson C, Olsson L, Schoetz DJ Jr, Hamilton SR, Boynton K, Kinzler KW, Vogelstein B.
Graduate Program in Human Genetics, Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center at Johns Hopkins, Johns Hopkins School of Medicine, Baltimore, USA.
Základ a cíle: Neinvazivní metody detekce kolorektálních tumorů umožňují snížit morbiditu a mortalitu tohoto onemocnění. Mutace APC genu (adenomatous polyposis coli), které iniciují kolorektální tumory jsou teoreticky optimálním markerem pro detekci kolorekálních nádorů. Cílem této studie bylo stanovit možnosti detekce APC mutací v DNA ze stolice při použití nově vyvinuté metody.
Metody: DNA jsme purifikovali z rutinně sbíraných vzorků stolice a prováděli screening na APC mutace pomocí nového přístupu, který je označen "digital protein truncation". Pomocí této techniky může být identifikováno mnoho různých mutací citlivým a specifickým způsobem.
Výsledky: Studovány byly vzorky stolice 28 pacientů s ne-metastatickým kolorektálním karcinomem, 18 pacientů s adenomy nejméně 1 cm v průměru, a 28 kontrolních pacientů bez neoplastického onemocnění. APC mutace byly prokázány u 26 ze 46 pacientů s neoplasiemi (57%; 95% interval spolehlivosti je 41 - 71%) a u žádného ze 28 kontrolních nemocných (0%; 95% interval spolehlivosti je 0 - 12%; p<0.001). U nemocných s pozitivním testem tvořily mutované APC geny 0.4 až 14.1% ze všech APC genů ve vzorku stolice.
Závěry: APC mutace mohou být detekovány v DNA ze stolice u pacientů s relativně časným kolorektálním nádorem. Tato projektová studie naznačuje nový přístup k časné detekci kolorektálních nádorů. (translated webmaster)

Anti-tissue transglutamináza, CS markery
červen 2002Céliakie (15)
J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. (2002) 34; 1: 31 - 34
Anti-tkáňová transglutamináza, protilátky u nemocných bez céliakie.
Antitissue transglutaminase antibodies outside celiac disease.
Clemente MG, Musu MP, Frau F, Lucia C, De Virgiliis S.
Department of Biomedical Sciences and Biotechnologies, Second Pediatric Clinic, Cagliari University, Cagliari, Italy.
Základ a cíle: Stanovení protilátek ke tkáňové transglutamináze ELISA testem (tTG-ELISA) bylo nedávno navrženo jako jednoduchý a rychlý screeningový test pro céliakii (CD). Poměr falešně pozitivních a falešně negativních testů tTG-ELISA však nebyl definitivně stanoven. Cílem této studie bylo proto vyšetření anti-tTG protilátek (TGA) nejen u neléčených pacientů s CD a u zdravých kontrol, ale také u široké skupiny nemocných s jinými autoimunitními onemocněními.
Metody: Přítomnost TGA byla vyšetřena u 111 nemocných s neléčenou CD, 96 pacientů s jinými autoimunitami (28 s autoimunitním onemocněním jater, 46 s insulin-dependentním diabetes mellitus, 10 se zánětlivým střevním syndromem, 12 s polyglandulárním syndromem typu 1) a u 100 zdravých kontrol s použitím morčecí tTG-ELISA (gp-TG/ELISA) a vysoce purifikovanou lidskou rekombinantní tTG-ELISA (h-TG/ELISA). Rovněž byla provedena metoda Western-blotting s morčecí tTG.
Výsledky: U 94 nemocných s CD s pozitivitou antiendomysiálních protilátek (AEA) a jednoho s negativním AEA byly prokázány protilátky ke gp-TG. V kontrolní skupině byla u 50% nemocných s autoimunitním onemocněním jater a u 6,5% pacientů s insulin-dependentním diabetes mellitus pozitivita na gp-TG/ELISA. Experimenty s Western-blottingem prokázali, že vysoký poměr pozitivity testů ELISA v kontrolní skupině lze přičíst nečistotám v preparátu gp-TG. Testy s h-TG/ELISA byly pozitivní u všech vzorků séra nemocných s pozitivitou AEA a jen u jedné kontroly s negativní AEA, h-TG/ELISA testy byly negativní u všech CD pacientů s negativními AEA a u všech ostatních kontrol AEA negativních.
Závěr: Frekvence falešně negativních a falešně pozitivních testů je hlavní překážkou k použití gp-tTG/ELISA. Naproti tomu metoda s h-TG/ELISA je stejně jednoduchá a rychlá a může být použita v širokém screeningovém programu CD. (translated webmaster)

Pepsinogen I, gastrin-17 a anti Hp ELISA (Abstrakt WGC 2002)
březen 2002Gastritídy (14)
Journal of Gastroenterology and Hepatology (2002) 17 (Suppl.) A244
Význam test panelu zahrnující stanovení pepsinogenu I, gastrin-17 a protilátek k H.pylori v séru pro ne-endoskopickou diagnostiku gastritídy a atrofické gastritídy - prospektivní studie.
Value of the test panel composing of assays of serum pepsinogen I, gastrin-17 and H.pylori antibodies in nonendoscopic diagnosis of gastritis and atrophic gastritis. A prospective study.
P. Sipponen, J. Koskenpato, M. Sotka, R. Sandström, M. Turunen, H. Väänänen, N. Sande, O. Suovaniemi, M. Härkönen
HUCH, Jorvi Hospital, Espoo; Vantaan Laakarikeskus, Vantaa; Medivire, Helsinki; Finland.
Základ a cíle. Sérová hladina pepsinogenu I (PGI), postprandiální hladina gastrinu-17 (G-17) a protilátky k H.pylori mohou být užity pro ne-endoskopickou diagnostiku gastritíd. Tento soubor testů dovoluje diferencovat nemocné s normálním stavem žaludku (N), superficiální ne-atrofickou gastritídou (S) a rozvinutou atrifickou gastritidou (střední nebo těžkou) s postižením pouze antra (A), pouze těla žaludku (C) nebo obou oblastí (AC). Testovací panel byl prospektivně hodnocen na souboru 60 po sobě jdoucích ambulantních pacientů (průměrný věk 62 let; rozmezí: 36-80 let; poměr mužů/žen 24/36) u kterých byla provedena gastroskopie pro dyspeptické symptomy.
Výsledky. Všech 13 nemocných klasifikovaných pomocí panelu jako skupina S mělo H.pylori související ne-atrofickou gatritídu podle histologie. Všech 5 nemocných klasifikovaných do skupiny C (3 autoimunní, 2 H.pylori) mělo odpovídající nález při endoskopii i histologii. 40 nemocných bylo klasifikováno pomocí panelu do skupiny N, 36 z nich (90%) mělo normální obraz žaludeční sliznice při endoskopii a histologii. Tři ze čtyř falešně negativních pacientů mělo ne-atrofickou H.pylori gastritidu podle histologie a jeden H.pylori negativní (autoimunní) atrofickou gastritidu středně těžkou (PGI byl 53 µg/l; cut-off hladina pro rozvinutou atrofickou gastritidu je < 25 µg/l). Žádný z uvedených pacientů neměl střední nebo těžkou gastritídu antra, ale test panel 2 pacienty do této kategorie klasifikoval. Oba dva měli atrofickou gastritidu omezenou na antrum, H.pylori pozitivní, lehké formy podle biopsie. 3 nemocní měli peptické vředy a byli klasifikováni do skupiny A (jeden nemocný s žaludečním vředem) nebo do skupiny S (dva nemocní s duodenálním vředem).
Závěr. Testovací panel může být použit s vysokou přesností v ne-endoskopickém hodnocení a klasifikaci nemocných s normální sliznicí žaludku, s ne-atrofickou H.pylori gastritidou nebo s H.pylori resp. autoimunní atrofickou gastritídou. (translated webmaster)

Stanovení trypsinogenu-2 v moči rychlým testem
leden 2002Akutní pankreatitída (13)
Clinical Chemistry 2001; 47: 2103 - 2107
Predikce závžnosti akutní pankreatitidy rychlým testem stanovení trypsinogenu-2 v moči.
Predicting the Severity of Acute Pancreatitis by Rapid Measurement of Trypsinogen-2 in Urine.
Marko Lempinen, Marja-Leena Kylänpää-Bäck, Ulf-Hakan Stenman, Pauli Puolakkainen, Reijo Haapiainen, Patrik Finne, Armi Korvuo a Esko Kemppainen
Second Department of Surgery and Department of Clinical Chemistry, University Central Hospital Helsinki, and Medix Biochemica, Kauniainen, Finland.
esko.kemppainen@hus.fi
Základ a cíle: Včasná identifikace nemocných s rizikem rozvoje těžké ataky akutní pankreatitidy (AP) má velký význam, neboť rychlý léčebný zákrok zlepšuje výsledek léčby. Trypsinogen-2 stanovený v moči rychlým (dipstick) testem je při cut-off hladině 50 µg/l citlivým a specifickým diagnostickým testem pro AP. Koncentrace trypsinogenu-2 koreluje se závažností onemocnění, a proto by test s vyšší hodnotou cut-off mohl býti vhodným pro predikci tíže onemocnění.
Metody. Detekční limit testu trypsinogenu-2 v moči (Actim Pancreatitis) jsme zvýšili z 50 µg/L na 2000 µg/L a vyhodnotili prognostickou hodnotu tohoto testu. Výsledek testu jsme porovnali s výsledkem stanovení sérového C-reaktivního proteinu a APACHE II (Acute Physiology And Chronic Health Evaluation II) skórem. Studie proběhla na 150 po sobě následujících nemocných s AP (42 se závažným onemocněním).
Výsledky. Citlivost rychlého strip-testu v moči (detekční limit 2000 µg/l) pro predikci těžké formy AP byla při příjmu i za 24 h 62%; specificita byla 87% a 85%, pozitivní predikční hodnota byla 65% a 62%, negativní predikční hodnota 85% a 85%. C-reaktivní protein měl citlivost při příjmu pouze 38%, ale 83% za 24 h, specificitu 90% a 70%, positivní prediktivní hodnotu 59% a 52% a NPV 79% a 91%. Hodnota poměru pozitivní pravděpodobnosti byla pro test trypsinogenu-2 v moči 4.8 při přijetí a 4.2 za 24 h, hodnoty pro C-reaktivní protein byly 3.7 a 2.7.
Závěr: Stanovení trypsinogenu-2 v moči proužkem (dipstick test) je jednoduchou a rychlou metodou predikce těžké akutní pankreatitidy. (translated webmaster)

13C-dechový test exokrinní funkce pankreatu
listopad 2001Dechové testy (12)
Am J Gastroenterol 1993 Jan; 88 (1): 64 - 69
Dechový test s 13C-značeným trioctanoinem jako test exokrinní funkce pankraetu u nemocných po pankreatoduodenektomii.
13C-labeled trioctanoin breath test for exocrine pancreatic function test in patients after pancreatoduodenectomy.
Kato H, Nakao A, Kishimoto W, Nonami T, Harada A, Hayakawa T, Takagi H.
Department of Surgery II, Nagoya University School of Medicine, Japan
Pro stanovení exokrinní pankreatické funkce u nemocných před a po pankreatoduodenektomii (PD) jsme použili dechový test s neradioaktivním, 13C-značeným, trioctanoinem, u 14 nemocných před resekcí pankreatu pro lokalizovaný pankraetický tumor (skupina preop-PD), a u 13 nemocných po předchozí pankreatoduodenektomii před více než 5 lety (skupina post-PD). Výsledky testy byly porovnány s výsledky sekretinového testu, N-benzolyl-L-tyrosyl-p-amino benzoic acid (BT-PABA) testu, a chymotrypsinem ve stolici. Hodnoty průměru +/- SD a frekvence snížených hodnot výdeje dechového testu byly 42.0 +/- 3.4%, 0/5 kontrol; 24.2 +/- 10.5%, 14/14 ve skupině preop-PD; 18.6 +/- 8.0%, 13/13 ve skupině post-PD. Celková senzitivita v preop-PD i post-PD byla 100% při hodnocení výdeje a 93% maximálního poměru dechového testu, 89% pro sekretinový tet, 67% pro BT-PABA test, a 64% pro chymotrypsin ve stolici. Hodnocení výdeje dechového testu významně koreluje s duodenálním odpadem lipázy, amylázy a chymotrypsinu a není ovlivněno u nemocných s obstrukční žloutenkou nebo sníženou absorpcí D-xylózy. Dechový test je stejně tak citlivý jako sekretinový test, spolehlivější než běžné nepřímé testy, a je vhodný pro dlouhodobé sledování exokrinní pankreatické funkce před a po pankreatoduodenektomii. (translated webmaster)

Stanovení antigenu H.pylori ve stolici
říjen 2001Helicobacter pylori (11)
Eur J Gastroenterol Hepatol 2001 Jun; 13 (6): 673 - 676
Spolehlivost stanovení Helicobacter pylori antigenu ve stolici pro posouzení přítomnosti H. pylori po eradikační terapii.
Validity of a Helicobacter pylori stool antigen assay for the assessment of H. pylori status following eradication therapy.
Leodolter A, Agha-Amiri K, Peitz U, Gerards C, Ebert MP, Malfertheiner P.
Department of Gastroenterology, Hepatology and Infectious Diseases, University of Magdeburg, Germany
Základ a cíle. Test Helicobacter pylori antigenu ve stolici (HpSA) byl navržen jako vhodná alternativa k 13C-urea dechovému testu (UBT) pro neinvazivní detekci infekce H.pylori při primární diagnostice. Publikovaná sdělení vykazují sporné výsledky vzhledem k diagnostické přesnosti testu po eradikační léčbě. Cílem této studie bylo stanovení diagnostické spolehlivosti HpSA testu a vymezení optimální diskriminační hladiny (cut-off) pro nemocné po H.pylori eradikační terapii.
Metody. Vzorky stolice byly získány od 113 nemocných 4-6 týdnů po eradikační léčbě a byl proveden 13C-UBT test. Pro 13C-UBT byl použit ověřený protokol. Vzorky stolice byly analyzovány enzym-immunoanalytickým (EIA) testem Premier Platinum HpSA. Byla provedena analýza dat s ROC charakteristikou pro stanovení optimálních hodnot (cut-off) na základě výsledku 13C-UBT.
Výsledky. Výsledky 13C-UBT testu ukázaly, že H.pylori eradikace byla úspěšná u 83/113 (73%) nemocných. Cut-off hodnota pro HpSA test stanovená výrobcem je 0.14 OD, což však není vhodné po eradikační terapii (senzitivita 76.7%, specificita 98.8%). Na základě ROC analýzy byla stanovena optimální hodnota cut-off - 0.11 OD, poskytující senzitivitu 93.3% a specificitu 93.9%.
Závěry. HpSA test je spolehlivým testem pro ověření H.pylori stavu po eradikační terapii za předpokladu použití upravené cut-off hodnoty. (translated webmaster)

Serologické markery céliakie
červenec 2001Céliakie (10)
Dig Dis Sci 2001 Jan, 46(1): 214 - 221
Céliakie s negativitou anti-endomysiálních protilátek: mohou pomoci další serologické testy?
Anti-endomysial antibody negative celiac disease: does additional serological testing help?
Dahele A, Kingstone K, Bode J, Anderson D, Ghosh S.
Department of Medical Sciences, University of Edinburgh, Scotland, UK
Anti-endomysiální protilátky (AEM) selhávají při identifikaci nemocných s neléčenou céliakií (CD). Tato studie je zaměřena na ověření, zda stanovení dalších serologických markerů, především IgA protilátek ke tkáňové transglutamináze (tTG), zvýší počet odhalených onemocnění. 53 nemocných s biopticky ověřenou, neléčenou céliakií (39 žen, 14 mužů; průměrný věk 51 let) a 65 kontrolních osob s normální histologií duodena (46 žen, 19 mužů; věk 17-90 let, průměr 45 let) bylo zařazeno do prospektivní studie. Sérové hladiny celkové IgA, IgA anti-tTG, IgA AEM, IgA anti-gliadin (AGA) a IgG AGA protilátek byly stanoveny. Třináct (25%) CD pacientů bylo AEM negativních. Žádný neměl IgA deficit. Tři AEM-negativní CD pacienti měli zvýšené IgA anti-tTG a IgA AGA. IgG AGA byla zvýšena u 10 AEM-negativních CD pacientů, ale také u 14/65 (22%) kontrol. Shrnutí: AEM-negativní CD is běžným jevem a záchyt lze částečně zvýšit testováním na IgA anti-tTG protilátky. Duodenální biopsie však stále doporučena pro spolehlivou diagnostiku céliakie. (translated webmaster)

Funkční testy slinivky břišní
květen 2001Pankreas (9)
Curr Gastroenterol Rep 2001 Apr; 3 (2): 95 - 100
Testy pankreatické funkce: kdy je indikovat, jaké použít.
Pancreatic function tests: when to choose, what to use.
Boeck WG, Adler G, Gress TM.
Department of Internal Medicine I, University of Ulm, Robert-Koch-Str. 8, D-89081 Ulm, Germany. wolfgang.boeck@medizin.uni-ulm.de
Ačkoli zobrazovací techniky s vyským rozlišením pro pankreas jsou stále zdokonalovány, zůstává vyhodnocení pankreatické funkce rozhodujícím v laboratorních vyšetřeních onemocnění pankreatu. Více než 20 přímých a nepřímých testů je dostupné pro ověření funkce pankreatu. Stanovení elastázy-1 ve stolici lze doporučit jako nejvhodnější test pro primární posouzení pankreatických funkcí. Mezi další techniky, které vykazují nejlepší senzitivitu a specificitu, patří pancreolauryl test, alternativně BT-PABA (N-benzoyl-L-tyrosyl-p-aminobenzoic kyselina) nebo (13)C-mixed-triglyceride test. Nicméně všechny nepřímé testy mají omezenou hodnotu u pacientů s mírnou nebo střední pankreatickou insuficiencí Pro tyto nemocné zůstává sekretin-caeruleinový test zlatým standardem. (translated webmaster)

Bakteriální přerůstání a permeabilita tenkého střeva
březen 2001Tenké střevo (8)
Gut 2001; 48: 206 - 211 ( February )
Role bakteriálního přerůstání v tenkém střevu, střevní permeability, endotoxémie a TNF v patogenezi ne-alkoholické steatohepatitídy
The role of small intestinal bacterial overgrowth, intestinal permeability, endotoxaemia, and tumour necrosis factor in the pathogenesis of non-alcoholic steatohepatitis
Wigga, A.J.; Roberts-Thomsona, I.C.; Dymockb, R.B.; McCarthyc, P.J.; Grosea, R.H.; Cumminsa, A.G.
Department of Gastroenterology, Queen Elizabeth Hospital, Adelaide, South Australia, Australia, Department of Histopathology, Queen Elizabeth Hospital, Adelaide, South Australia, Australia, Department of Biochemistry, Repatriation General Hospital, Adelaide, South Australia, Australia
Základ a cíle: Bakteriální přerůstání v tenkém střevu může přispívat k rozvoji ne-alkoholické steatohepatitídy, pravděpodobně zvýšením střevní permeability a tím absorpce endotoxinů nebo jiných bakteriálních produktů. Cílem studie bylo stanovení prevalence bakteriálního přerůstání v tenkém střevu, zvýšené střevní permeability, vyšších hladin endotoxinů a TNF - a (tumour necrosis factor - a) u nemocných s ne-alkoholickou steatohepatitídou a v kontrolním souboru.
Metody: Studováno bylo 22 nemocných s ne-alkoholickou steatohepatitídou a 23 kontrolních osob. Bakteriální přerůstání v tenkém střevu bylo stanoveno pomocí dechových testů s 14C-D-xylózou a laktulózou. Střevní permeabilita byla stanovena dvojitým testem s lakutózou a rhamnózou. Hladina sérových endotoxinů byla stanovena metodou LAL (Limulus amoebocyte lysate), hladina TNF - a metodou ELISA.
Výsledky: Bakteriální přerůstání v tenkém střevu bylo prokázáno u 50% nemocných s ne-alkoholickou steatohepatitídou a u 22% kontrolních osob (p=0.048). Průměrná hodnota hladiny TNF - a byla u nemocných s ne-alkoholickou steatohepatitídou 14.2 pg/ml a 7.5 pg/ml u kontrolních osob (p=0.001). Střevní permeabilita a hladina sérových endotoxinů byla u obou skupin podobná.
Závěry: Nemocní s ne-alkoholickou steatohepatitídou mají vyšší prevalenci bakteriálního přerůstání v tenkém střevu, stanovené dechovým testem s 14C-D-xylózou a laktulózou, a vyšší hladinu TNF - a v porovnání s kontrolním souborem. Tento jev není doprovázen zvýšením střevní permeability nebo vyšší hladinou endotoxinů. (translated webmaster)

Srovnání ročního a dvouletého screeningu FOB
leden 2001Screening KR-CA (7)
N.Engl.J.Med.2000; 343: 1603 - 1607
Efekt screeningu okultního krvácení ve stolici na incidenci kolorektálního karcinomu
The Effect of Fecal Occult-Blood Screening on the Incidence of Colorectal Cancer
Mandel, J.S., Church, T.R., Bond, J.H., Ederer, F., Geisser, M.S., Mongin, S.J., Snover, D.C., Schuman, L.M.
Exponent, Menlo Park, California; Divisions of Environmental and Occupational Health, Biostatistics and Epidemiology, School of Public Health, University of Minnesota, Minneapolis; Minneapolis Veterans Affairs Hospital, Minneapolis; Emmes Corp., Potomac, Md.; Fairview Hospital, Minneapolis
Základ a cíle: Úmrtnost na kolorektální karcinom je signifikantně snížena jak ročním, tak dvouletým, testováním okultního krvácení. Efekt screeningu na incidenci kolorektálního karcinomu však zůstává nejasný, oproti diagnostice a odstranění prekancerózních lézí u mnoha osob, kteří podstoupili screening.
Metody: 18 let byly sledovány osoby zahrnuté do "Minnesota Colon Cancer Control Study". Celkem 46 551 osob, většina mezi 50 a 80 lety stáří, kteří byli zařazeni v letech 1975 až 1978 byli náhodně přiřazeni k ročnímu screeningu, dvouletému screeningu nebo běžné péče (kontrolní skupina). Ti, kteří byli zařazeni do screeningu byli vyzváni k testu gujakového typu a provedením vždy dvou vzorků ze tří po sobě následujících stolicí. Osoby s pozitivitou alespoň jednoho ze šesti vzorků byly dále diagnosticky vyšetřeny včetně kolonoskopie. Screening byl proveden v letech 1976 až 1982 a znovu v letech 1986 až 1992. Osoby zahrnuté do studie byly sledovány z hlediska nově diagnostikovaných případů kolorektálního karcinomu a úmrtí. Toto dlouhodobé sledování bylo kompletní ve více než 90 procentech.
Výsledky: Během 18ti letého období jsme prokázali 1359 nových případů kolorektálního karcinomu: 417 ve skupině ročního screeningu, 435 ve skupině dvouletého screeningu a 507 ve skupině kontrolní. Kumulativní incidence kolorektálního karcinomu ve skupině screeningové oproti kontrolní byla 0.80 (95 procentní interval spolehlivosti, 0.70 až 0.90) pro roční screening a 0.83 (95 procentní interval spolehlivost, 0.73 až 0.94) pro dvouletý screening. Počet pozitivních vzorků byl v obou testovaných skupinách spojený s pozitivní prediktivní hodnotou jak pro kolorektální karcinom tak pro adenomové polypy větší než 1 cm průměru.
Závěry: Použití jak ročního tak dvouletého screeningu testem okultního krvácení významně snižuje incidenci kolorektálního karcinomu. (translated webmaster)

Rychlý screeningový test céliakie
listopad 2000Laboratorní screening (6)
Gut 2000; 47: 628 - 631
Vývoj nového, rychlého, neinvasivního screeningového testu na céliakii
Development of a novel rapid non-invasive screening test for coeliac disease
Baldasa V., Tommasinia A., Trevisiola C., Bertia I., Fasanob A., Sblatteroa D., Bradburyc A, Marzarid R., Barillarie G., Venturaa A., T Nota
Department of Pediatrics IRCCS "Burlo Garofolo", Trieste, Italy, Division of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, University of Maryland at Baltimore, USA, International School for Advanced Studies, Trieste, Italy, Department of Biology, Trieste, Italy, Blood Transfusion Service, City Hospital of Udine, Italy
Céliakie je jedním z nejčastěji nediagnostikovaných onemocnění v běžné, všeobecné praxi. Autoantigen rozpoznávný protilátkami v séru nemocných s céliakií byl identifikován a popsán jako tkáňová transglutamináza. Cíl studie: Zhodnocení jednoduchého neinvazivního imunologického testu na céliakii typu 'dot-blot', který je vhodný pro praktické lékaře v ambulantní péči. Senzitivita a specificita tohoto 'dot-blot' testu, který je založen na rozpoznání rekombinantní lidské transglutaminázy, byla porovnána se stanovením antiendomysiálních protilátek a ELISA technikou. Metoda: Analyzovány byly vzorky séra 64 zdravých kontrol, 58 příbuzných 1.generace pacientů s céliakií, 74 kontrol jiných onemocnění, a 70 pacientů s neléčenou céliakií biopticky potvrzenou. Metoda 'dot-blot' i ELISA byly provedeny se shodným antigenem - rekombinantní lidskou transglutaminázou. Výsledek: Metoda 'dot-blot', kterou lze provést během 20 minut, byla pozitivní u všech 70 neléčených céliakií (senzitivita 100%). Ve třech kontrolních skupinách byla falešná pozitivita 'dot-blot' testu prokázána ve 3 případech (specificita 98%), všechny 3 ve skupině zdravých kontrol. Protilátky antiendomysiální byly chybně negativní v 5 případech neléčené céliakie (senzitivita 93%), byly však negativní ve všech kontrolních skupinách (specificita 100%). Specificita ELISA techniky byla 99% pro IgA a 98% pro IgG protilátky, přičemž senzitivita byla 93% pro IgA a 47% pro IgG, 100% pro kombinaci IgA a IgG. Závěry: Metoda 'dot-blot' je vysoce spolehlivou pro detekci neléčených osob s céliakií a může být snadno provedena praktickým lékařem v průběhu běžného rutinního vyšetření. Tento inovovaný test je praktickou a spolehlivou alternativou k imunoflurescenčnímu průkazu endomysiálních protilátek nebo k ELISA testu detekce protilátek ke tkáňové transglutamináze v diagnostice céliakie. (translated webmaster)

Diagnostika karcinomu pankreatu
říjen 2000Zobrazovací metody (5)
The Lancet 2000; 356: 909 - 910
Kombinované zobrazovací techniky pro karcinom pankreatu
Combined imaging techniques for pancreatic cancer
Hosten N., Lemke A.J., Wiedenmann B., Böhmig M., Rosewicz S.
Strahlenklinik und Poliklinik and Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Hepatologie/ Gastroenterologie, Charité, Campus Virchow Klinikum, Berlin, Germany
Prognóza u pokročilého stádia karcinomu pankreatu je špatná. Časná detekce pomocí zobrazovacích technik však zvyšuje naděje u nemocných, kteří podstupují chirurgické řešení, jedinou léčbu, která může vést k uzdravení. Jednotlivé zobrazovací techniky však mají nízkou citlivost pro tumory malé hmotnosti a neumožňují snadno odlišit nádorovu tkáň od pankreatické tkáně s chronickou pankreatitidou. My kombinujeme biochemickou detekci pomocí positronové emisní tomografie s anatomicky přesnou počítačovou tomografií a jsme schopni zvýšit přesnost interpretace zobrazení u nemocných s karcinomem pankreatu. (translated webmaster)

Strategie léčby dyspeptických nemocných
září 2000Endoskopie (4)
The Lancet 2000; 356: 455 - 460
Helicobacter pylori test - & - eradikace proti endoskopii provedené bez odkladů v léčbě dyspeptických nemocných: randomizovaná studie
Helicobacter pylori test-and-eradicate versus prompt endoscopy for management of dyspeptic patients: a randomised trial
Annmarie Touborg Lassen, Finn Moller Pedersen, Peter Bytzer, Ove B Schaffalitzky de Muckadell
Department of Medical Gastroenterology S, Odense University Hospital and Department of Medical Gastroenterology F, Glostrup University Hospital, Denmark
Základ a cíle: Strategie péče o dyspeptické pacienty v oblasti primární péče založené na screeningu infekce Helicobacter pylori byly již navrženy, avšak jejich klinické souvislosti zůstávají nevyjasněné. Provedli jsme randomizovanou studii k ověření spolehlivosti a bezpečnosti strategie test-&-eradicate, ve srovnání s endoskopií provedenou bez odkladů, u nemocných s dyspepsií.
Metody: 500 nemocných v primární péči s příznaky dyspepsie (2 týdny epigastrických bolestí, bez alarmujících symptomů) bylo zařazeno do skupiny H.pylori test-&-eradikační léčba nebo endoskopie. Během 1 ročního sledování byly evidovány symptomy, kvalita života, spokojenost nemocných, a využívání dalších zdrojů.
Nálezy: 250 nemocných bylo zařazeno to skupiny test-&-eradicate, a 250 do skupiny endoskopie bez odkladu. Průměrný věk (medián) byl 45 let a 28% bylo H.pylori pozitivních. Jedno roční sledování bylo dokončeno u 447 nemocných. Neprokázali jsme rozdíl v symptomech mezi oběma testovanými skupinami (průměr počtu dnů bez dyspeptických symptomů = 0·63 [IQR 0·27-0·81] v test-&-eradicate skupině proti 0·67 [0·36-0·86] ve skupině endoskopovaných bez odkladu; průměrná hodnota diference 0·04 [95% CI -0·01-0·10], p=0·12). Nenalezli jsme žádné rozdíly ani v kvalitě života, počtu dnů v neschopnosti, návštěv praktického lékaře nebo přijetí do nemocnice. Ve skupině test-&-eradicate bylo 27 (12%) nemocných nespokojeno se způsobem léčby, ve srovnání s 8 (4%) ve skupině endoskopovaných (p=0·013). Zhodnoceno po 1 roce byl počet endoskopií ve skupině test-&-eradicate - proti skupině endoskopovaných 0·40 x nižší (95% CI 0·31-0·51), použití H.pylori testů 8·1 x vyšší (5·7-13·1), použití eradikační léčby vyšší 1·5 x (0·9-2·7), a použití PPI bylo 0·89 x nižší (0·59-1·33). 43 nemocných (91% [80-98%]) ze 47 pacientů s peptickým vředem bylo prokázáno endoskopií nebo léčeno eradikační terapií.
Interpretace: H.pylori test-&-eradicate strategie je stejně účinná a bezpečná jako endoskopie provedená bez odkladu v primární péči dyspeptických nemocných, třebaže méně pacientů bylo spokojeno s touto léčbou. (translated webmaster)

MRC - magnetická rezonace kontra klasická kolonoskopie
srpen 2000Endoskopie (3)
Gastroenterology 2000; 119: 300 - 304
Kolonografie magnetickou rezonancí kontra konvenční kolonoskopie pro detekci endoluminálních lézí tračníku
Magnetic Resonance Colonography Versus Conventional Colonoscopy for the Detection of Colonic Endoluminal Lesions
Pappalardo,G., Polettini, E., Frattaroli, F.M., Casciani, E., D'Orta, C., D'Amato, M., Gualdi, G.F.
Second Surgical Clinic and First Medical Clinic, University of Rome "La Sapienza," Policlinico Umberto I and Statistician, Consultant, Rome, Italy
Základ a cíle: Nejefektivnější profylaxí kolorektálnícho karcinomu je endoskopická polypektomie. Konvenční kolonoskopie (CC) má naznačené určité nevýhody a proto jsme hodnotili diagnostický přínos alternativní, nadějné techniky pro detekci endoluminálních lezí - kolonografie magnetickou rezonancí (MRC).
Metoda: Sedmdesát po sobě jdoucích pacientů indikovaných ke kolonoskopii bylo podrobeno nejdříve MRC. Diagnostický přínos této techniky pro detekci endoluminálních lézí tračníku byl posuzován ve srovnání s nálezem při CC současně s histologickým vyšetřením.
Výsledky: Pro detekci endoluminálních lézí dosahuje MRC diagnostické přesnosti blízké k CC (sensitivita 96%, specificita 93%, pozitivní prediktivní hodnota 98% a negativní prediktivní hodnota 87.5%).
Závěry: MCR může být použitelná ve screeningových programech pro nemocné se zvýšeným rizikem kolorektálního karcinomu. U nemocných s lézemi detekovanými technikou MRC musí být provedena klasická kolonoskopie pro histologickou diagnózu. (translated webmaster)

GERD Resources na CD-ROM i on-line na internetu
červenec 2000GERD, internet (2)
The GERD Internet ResearchDisc
CD-ROM obsahuje více než 110 internetových odkazů na WWW zdroje vzhledem k GERD onemocnění. Odkazy jsou setříděny do 10 kategorií a doplněny stručným komentářem. Internetové zdroje zahrnují organizace a odborné společnosti, časopisy, informace o lécích, kongresech a další. CD-ROM je sestaven a vydán firmou Astra-Zeneca - www.astrazeneca.com, v České republice je možno kontaktovat www.astrazeneca.cz. Novinkou je od července 2000 on-line verze na Internetu, dostupná např. přes tento gastroenterologický portál - GERD Resources On-line.

Databáze - statistika - endoskopických výkonů v USA
červen 2000Endoskopie (1)
Gastroenterology 2000; 118: 619 - 624
Endoskopie v USA, využití a spektrum výkonů
Patterns of Endoscopy Use in the United States
Lieberman, D.A.;. De Garmo, P.L.; Fleischer, D.E.; Eisen, G.M.; Helfand, M.
Division of Gastroenterology, Department of Medicine, Oregon Health Sciences University, Portland, Oregon; Department of Medicine, Georgetown University Medical Center, Washington D.C.; and Vanderbilt University Medical Center, Nashville, Tennessee
Základ a cíle: Cílem této studie bylo využití rozsáhlé, národní endoskopické databáze pro analýzu - proč je rutinní endoskopie prováděna rozdílným způsobem.
Metoda: Generátor computerizovaných endoskopických nálezů byl vytvořen a rozšířen mezi specialisty - gastroenterology rozdílného, praktického zaměření. Všechny nálezy, které byly generovány, byly pak elektronickou cestou přeneseny do centrální databáze, kde byly spojeny datové soubory z mnoha míst pro následnou analýzu.
Výsledky: V období od 1. dubna 1997 do 28. října 1998 byla zpracována data 276 lékařů z 31 pracovišť ve 21 státech USA. Bylo provedeno 18 144 esofagogastroduodenoskopických (EGD) nálezů, 20 748 koloskopických nálezů a 9767 nálezů z flexibilní sigmoidoskopie. EGD byla nejčastěji provedena k ověření dyspepsie a/nebo bolestí břicha (23.7%), dysfagie (20%), symptomů gastroesofageálního refluxu bez dysfagie (17%), a suspektního krvácení horní části GIT (16.3%). Koloskopie byla nejčastěji provedena pro dispensarizaci neoplasií (24%) a ověření přítomnosti krve ve stolici - meléna (19%) nebo pozitivního testu na okultní krvácení (15%). Flexibilní sigmoidoskopie byla nejčastěji provedeno pro rutinní screening (40%) a ověření přítomnosti krve ve stolici - meléna (22%). Byl nalezen významný rozdíl mezi pracovišti akademickými a ne-akademickými.
Závěry: Endoskopická databáze může být významným zdrojem pro další výzkum v oblasti endoskopie dokumentací současné praxe a změn této praxe v průběhu času. (translated webmaster)

WebMaster: Petr Kocna - kocna@cesnet.cz
HomePage: orientovaná lékařsky na 1.LF UK nebo orientovaná církevně a teologicky