2.  Fluorofory v biomedicíně

 

Fluorofory se dělí do dvou obecných tříd:

 

 

2.1.           Vlastní fluorescence

 

Vlastní fluorescence buněk je dána především těmito složkami:

 

Fluorescence proteinů

V proteinech jsou hlavními fluorofory aromatické aminokyseliny tryptofan (Try), tyrozin (Tyr) a fenylalanin (Phe). Jejich absorpční pás leží mezi 240 a 300 nm, emise je rovněž v ultrafialové oblasti (Tabulka 2.1). Dominantním fluoroforem je tryptofan, resp. jeho indolová skupina, neboť má mnohem širší emisní spektrum než tyrozin, jehož fluorescenci umožňuje jeho fenolový kruh. Fenylalanin se na celkové fluorescenci bílkovin prakticky nepodílí.

Fluorescence tryptofanu je velmi citlivá na vlastnosti jeho okolí a lze ji proto použít pro sledování konformačních změn proteinů (např. při vazbě ligandů nebo při interakcích protein-protein).

 

Tabulka 2.1 Fluorescenční parametry tryptofanu, tyrozinu a fenylalaninu

 

fluorofor

lexmax (nm)

lemmax (nm)

kvantový výtěžek

doba života (ns)

tryptofan

295

353

0,13

3,1

tyrozin

275

304

0,14

3,6

fenylalanin

260

282

0,02

6,8

(Podle: Lakowicz 1999.)

 

Existuje několik tříd proteinů, které mají vlastní fluorescenci při delších vlnových délkách:

 

Fluorescence enzymových kofaktorů

 

 

2.2.           Nevlastní fluorescence

 

Vnější, neboli nevlastní fluorofory se používají mnohem více než vnitřní. Přidávají se ke studovanému vzorku a pokud se na něj váží kovalentně, nazývají se fluorescenční značky, pokud se váží nekovalentně jedná se fluorescenční sondy.

 

Nevlastní fluorofory lze dělit do dvou skupin:

1.      látky, jejichž kvantový výtěžek fluorescence se nemění po jejich zavedení do biologického systému - jedná se o fluorescenční barviva používaná v klasické fluorescenční cytochemii (např. fluorescein, akridinová oranž, eozin, …)

2.      látky, jejichž kvantový výtěžek fluorescence se silně mění při vazbě na buněčné struktury a závisí na bezprostředním okolí fluoroforu (např. 1-anilinonaftalén-8-sulfonát, 1,6-difenyl-1,3,5-hexatrien, …)

 

Kromě požadavku na specifickou vazbu nevlastního fluoroforu k buněčným složkám a citlivosti emise fluoroforu na změny v okolí, je důležité, aby zavedením fluoroforu do bílkovin, nukleových kyselin, membrán apod. nedošlo k narušení funkce těchto biologických systémů.

 

 

2.2.1.    Fluorescenční značky

 

Fluorescenční značky jsou nevlastní fluorofory, které se ke sledovaným biomolekulám (proteinům, peptidům, ligandům, oligonukleotidům a jiným) vážou kovalentní vazbou. Nejčastěji se používají k fluorescenčnímu značení proteinů, kdy se kovalentně vážou na jejich aminové, sulfhydrylové nebo histidinové boční řetězce, thiolové skupiny atd. Různé aplikace v imunologii, histochemii, afinitní chromatografii apod. využívají také vysokou afinitu a specificitu interakcí avidin-biotin a protilátka-hapten, kdy je studovaná molekula (protilátka, lektin, léčivo, polynukleotid, polysacharid, receptor) označena biotinem nebo haptenem a poté detekována fluorescenčně značenou protilátkou k biotinu nebo haptenu.

 

Mezi významné fluorescenční značky patří:

 

Nejznámějšími fluorescenčními značkami jsou fluoresceinizothiokynát (FITC) a tetrametylrhodaminizothiokyanát (TRITC), které se používají v imunofluorescenčních metodách. Jejich fluorescenční parametry jsou uvedeny v tabulce 2.2. Eosin (2´,4´,5´,7´-tetrabromofluorescein) a erytrosin (2´,4´,5´,7´-tetrajodofluorescein) se obvykle používají jako fosforescenční sondy.

 

Obr. 2.1 Absorpční a fluorescenční spektrum fluoresceinu (pH 9,0)

 

(Podle: Handbook of Fluorescent Probes and Research Products.)

 

Obr. 2.2 Fluorescein-5-izothiokyanát

 

Další často používanou  fluorescenční značkou je dansyl chlorid (DNS-Cl), který stejně jako FITC reaguje s volnými aminoskupinami proteinů. Může být excitován při 350 nm (tj. mimo oblast vlastní absorpce proteinů) a emituje kolem 520 nm, přičemž jeho emisní spektrum je silně závislé na polaritě prostředí.

 

Nová skupina fluorescenčních značek, jejichž fluorofor obsahuje bór, je zavedena pod značkou BODIPY. Jejich výhodou je vysoký kvantový výtěžek fluorescence, možnost použít různé deriváty s emisí v širokém rozsahu 510-675 nm, vysoký extinkční koeficient, nezávislost na polaritě okolí a na pH. Jejich nevýhodou je malý Stokesův posuv. Používají pro značení proteinů, nukleotidů, oligonukleotidů a dextranů, enzymových substrátů, mastných kyselin, fosfolipidů, lipopolysycharidů, receptorových ligandů (viz kap. 3.10.1) a polystyrénových mikrokuliček.

 

Akrylodan je reaktivní forma prodanu (6-propionyl-2-dimetylaminonaftalénu), jehož fluorescenční vlastnosti jsou vysoce závislé na polaritě okolního prostředí (na rozdíl od FITC, TRITC, BODIPY).

 

Pro detekci a kvantifikaci nízkomolekulárních aminů (např. řady léčiv) lze použít značky, které fluoreskují poté, co vytvoří konjugát s amino skupinou. Např. fluorescamin nebo NBD chlorid reagují rychle s aminy a teprve poté fluoreskují.

 

Tabulka 2.2 Fluorescenční parametry vybraných fluorescenčních značek

 

fluorofor

lexmax (nm)

lemmax (nm)

kvantový výtěžek

doba života (ns)

FITC

492

516-525

0,3-0,85

4,5

TRITC

535-545

570-580

 

2,0

DNS-Cl

340-350

510-560

0,1-0,3

10-15

NBD

470

550

 

 

Fluorecamin

380

464

 

 

Lucifer Yellow

430

540

0,2

3,3

Eosin

524

544

 

 

Erythrosin

530

555

 

 

Alexa Fluor 350

346

442

 

 

BODIPY FL

505

513

 

 

BODIPY R6G

528

550

 

 

BODIPY TMR

542

574

 

 

BODIPY 576/589

576

590

 

 

BODIPY TR

589

617

 

 

(Podle: 1. Lakowicz 1999; 2. Handbook of Fluorescent Probes and Research Products.)

 

Další možností je syntéza chemického analogu molekuly, který zachovává chemické vlastnosti původní molekuly, ale na rozdíl od ní vykazuje fluorescenci. Například adenosin trifosfát (ATP) nefluoreskuje, ale jeho analog etheno-ATP je fluorofor, i když některé vlastnosti ATP jsou narušeny. Také byly syntetizovány fluorescenční analogy bazí DNA, adeninu  (2-aminopurin) a guaninu (izoxantopterin). Pro studium interakcí steroidů s membránami mohou být využity fluorescenční analogy cholesterolu (dehydroergosterol) nebo estradiolu (azatetrahydrochrysen). Existují i sondy, které fluoreskují pouze ve viskózním prostředí (např. 9-(2-karboxy-2-cyanovinyl)julolidin, CCVJ) a mohou být použity pro studium viskozity membrán a rigidity vazebných míst na proteinech.

 

 

2.2.2.    Fluorescenční sondy

 

Fluorescenční sondy jsou nevlastní fluorofory, které se ke sledované struktuře vážou nekovalentně a často přitom mění své fluorescenční vlastnosti. Volba fluorescenční sondy je klíčovou součástí experimentu ve fluorescenční spektroskopii, neboť právě její vlastnosti umožňují získat potřebné informace. Jsou známy tisíce sond, jejichž relativně nejúplnější přehled lze nalézt na webových stránkách firmy Molecular Probes, avšak podrobnější informace jsou dostupné jen v primární literatuře.

 

Iontové fluorofory, jejichž kvantový výtěžek fluorescence a někdy i spektrální vlastnosti se mění po navázání na bílkoviny, membrány nebo nukleové kyseliny se používají pro studium změn konformace bílkovin, tloušťky membrán, membránového potenciálu, viskozity prostředí apod. Vliv okolního prostředí na emisní vlastnosti takových fluoroforů je dán velkým zvýšením jejich dipólového momentu v excitovaném stavu; během doby života excitovaného stavu potom dochází k reorientaci obklopujících je molekul a tím k posuvu fluorescenčního spektra (viz Obr. 1.4).

 

 

Fluorescenční sondy pro polaritu prostředí

Typickými sondami pro dynamickou polaritu jsou 1-anilinonaftalén-8-sulfonát (ANS) a 2-p-toluidinonaftalén-6-sulfonát (TNS). Z tabulky 2.3, kde jsou uvedeny fluorescenční parametry ANS v různých rozpouštědlech vyplývá, že s rostoucí polaritou rozpouštědla se emisní maximum fluorescence ANS posouvá do červené oblasti a současně klesá kvantový výtěžek a doba dohasínání. Při vazbě ANS k apomyoglobinu se ANS váže do nepolárního vazebného místa pro hem a lemmax se posunuje na 454 nm a kvantový výtěžek fluorescence vzrůstá na 0,98. Tímto způsobem lze studovat strukturu a stupeň polárnosti různých vazebných míst na proteinech včetně případného vytěsňování fluorescenčních sond z této vazby nebo změny vyvolané např. aktivací enzymu apod. ANS bylo použito např. pro studium polarity vazebného místa pro hem v apomyoglobinu a apohemoglobinu, nebo konformačních změn ve svalech a v nervových zakončeních během akčního potenciálu. TNS bylo využito např. pro studium konformačních změn po aktivaci chymotrypsinogenu a změn konformace nervové membrány. Demonstrační příklady vlivu polarity rozpouštědla na fluorescenci sondy 2-p-toluidinonaftalén-6-sulfonátu (TNS) a změna fluorescence ANS po vazbě k albuminu jsou uvedeny v kapitolách 3.1 a 3.2.

 

Tabulka 2.3 Parametry fluorescence sondy 1-anilinonaftalén-8-sulfonátu (ANS) při různé polaritě rozpouštědla

 

rozpouštědlo

lemmax (nm)

kvantový výtěžek

doba dohasínání (ns)

oktanol

464

0,646

12,3

propanol

466

0,476

10,2

metanol

476

0,216

6,05

voda

515

0,004

0,55

(Podle: Prosser a kol. 1989)

 

 

Membránové fluorescenční sondy

Membrány obvykle nemají vlastní fluorescenci a jsou proto značeny sondami, které se vážou v oblasti jejich nepolárních uhlovodíkových řetězců (zbytků mastných kyselin). Pomocí řady fluorescenčních sond jsou studovány především tyto vlastnosti biologických systémů související s buněčnými membránami:

 

Membránové sondy lze rozdělit do dvou skupin:

1.      fluorescenční analogy přirozených lipidů (fosfolipidy, sfingolipidy, mastné kyseliny, triglyceridy, steroidy)

2.      malé amfifilní a lipofilní organické fluorofory

 

ad 1. Důležitou skupinu membránových sond tvoří lipidové sondy, jejichž hloubku zanoření do lipidových dvojvrstev lze měnit délkou různých řetězců připojených k fluoroforu (např. různé antroyl mastné kyseliny nebo BODIPY mastné kyseliny). Pyrén připojený k lipidům může být použit pro studium difúzních procesů v membránách na základě měření jeho excimerové fluorescence. Rovněž připojením fluoresceinu nebo rhodaminu k dlouhým acylovým řetězcům nebo k celým fosfolipidům lze získat vhodné membránové lipidové sondy. Lze shrnout, že:

 

Tabulka 2.4 Vlastnosti některých lipidových sond

 

fluorofor

lexmax (nm)

lemmax (nm)

vlastnosti

Pyrén

340

376

citlivost na zhášení kyslíkem; nefluoreskuje ve vodě; excimerová emise (470 nm) při vysokých koncentracích

DPH

360

430

nefluoreskuje ve vodě; samozhášení při vyšších koncentracích

NBD

470

530

nefluoreskuje ve vodě; samozhášení při vyšších koncentracích

BODIPY FL

507

513

fluoreskuje ve vodě i v membráně; excimerová emise (620 nm) při vysokých koncentracích

(Podle: Handbook of Fluorescent Probes and Research Products.)

 

ad 2. Malé amfifilní a lipofilní organické fluorofory podávají informaci o charakteristikách svého mikrookolí, jako je polarita, viskozita a uspořádání lipidů. Pro značení membrán se nejčastěji používá nepolární sonda DPH (1,6-difenyl-1,3,5-hexatrien), která je ve vodě prakticky nerozpustná, takže veškerá fluorescence pochází z nepolárního prostředí biologických membrán kam se nekovalentně váže. Příklad jejího použití je popsán např. v kap. 3.3. Připojením trimetylamoniové skupiny k molekule DPH byly získána fluorescenční sonda TMA-DPH (1-(4-trimetylamoniumfenyl)-6-fenyl-1,3,5-hexatrien p-toluénsulfonát), která je v membránách lokalizována v blízkosti rozhraní membrána-voda. Mezi membránové fluorescenční sondy citlivé na prostředí patří např. 1,8-ANS (1-anilinonaftalén-8-sulfonová kyselina), bis-ANS (4,4'-dianilino-1,1'-binaftyl-5,5'-disulfonová kyselina), 2,6-TNS (2-(p-toluidinyl)naftalén-6-sulfonová kyselina), prodan (6-propionyl-2-dimetylaminonaftalén), laurdan (6-dodecanoyl-2-dimetylaminonaftalén) a další.

 

Obr. 2.3 Fluorescenční sondy difenylhexatrien (DPH) a jeho trimetylamoniový derivát (TMA-DPH); 1-anilinonaftalén-8-sulfonová kyselina (ANS) a 4,4'-dianilino-1,1'-binaftyl-5,5'-disulfonová kyselina, dvojdraselná sůl (bis-ANS)

 

 

 

Tabulka 2.5 Některé membránové fluorescenční sondy

 

fluorofor

lexmax (nm)

lemmax (nm)

MW

rozpustné

rozpouštědlo

DPH

350

452

232,32

DMF, MeCN

MeOH

TMA-DHP

355

430

461,62

DMF, DMSO

MeOH

ANS

372

480

299,34

pH>6, DMF

MeOH

bis-ANS

395

500

672,85

pH>6

MeOH

TNS

318

443

335,35

DMF

MeOH

Prodan

361

498

227,31

DMF, MeCN

MeOH

Laurdan

364

497

353,55

DMF, MeCN

MeOH

DMF – dimetylformamid, MeCN – acetonitril, DMSO –dimetylsulfoxid, MeOH - metanol

(Podle: Handbook of Fluorescent Probes and Research Products.)

 

 

Sondy pro membránový potenciál

Významnou skupinu membránových sond tvoří sondy citlivé na membránový potenciál. Patří se např. merocyanin 540, karbocyaniny (např. 3,3'-dihexyloxakarbocyanin jodid, DiOC6(3), viz kap. 3.7) a styrylové sondy (kap. 2.3.7).

 

 

Fluorescenční sondy pro nukleové kyseliny

Nukleotidy a nukleové kyseliny obecně nefluoreskují. Výjimkou je kvasinková tRNAPE, která obsahuje vysoce fluorescentní bázi známou jako Yt-báze (lemmax @ 470 nm). DNA je tedy jen slabě fluorescentní nebo nefluorescentní. Pro vizualizaci a identifikaci chromozomů se proto používá řada fluorescenčních sond jako jsou akridinová oranž, ethidium bromid, propidium jodid, Hoechst 33342, 4',6-diamidino-2-fenylindol dihydrochloride (DAPI)  a další. Kromě těchto klasických barviv se používají také cyaninová barviva pro stanovení nukleových kyselin v roztocích, gelech a blotech, procházející či neprocházející membránou živých buněk (Tabulka 2.6)

 

Tabulka 2.6 Některé fluorescenční sondy pro nukleové kyseliny

 

fluorofor

lexmax (nm)

lemmax (nm)

použití

Akridinová oranž (DNA)

500

526

prostupuje; RNA/DNA; průtoková cytometrie

Akridinová oranž (RNA)

460

650

Ethidium bromid

518

605

neprostupuje; vmezeřování do dsDNA; barvení mrtvých buněk; elektroforéza; průtoková cytometrie; …

Propidium jodid

535

617

neprostupuje; barvení mrtvých buněk

DAPI

358

461

částečně prostupuje; buněčný cyklus; AT-selektivní; …

Hoechst 33342

350

461

prostupuje; AT-selektivní; selektivní vazba k dsDNA; buněčný cyklus; …

PicoGreen

502

523

ultracitlivá kvantifikace roztoků dsDNA

OliGreen

498

518

ultracitlivá kvantifikace roztoků ssDNA a oligonukleotidů

RiboGreen

500

520

ultracitlivá kvantifikace roztoků RNA

TOTO-1

514

533

neprostupuje membránu; vysoká afinita pro nukleové kyseliny

SYTO 85 orange

567

583

prostupuje membránou

(Podle: Handbook of Fluorescent Probes and Research Products.)

 

Po vazbě k dvouřetězcovým nukleovým kyselinám se silně zvyšuje např. kvantový výtěžek fluorescence sondy 2,7-diamino-10-etyl-9-fenylfenanthridium bromid (ethidium bromid, EB) s lemmax = 605 nm. Výraznou červenou fluorescenci této sondy vázané do buněčných jader lze velmi dobře pozorovat ve fluorescenčním mikroskopu i měřit na spektrofluorimetru (viz experiment popsaný v kapitole 3.5). Další často používanou sondou pro stanovení nukleových kyselin je akridinová oranž, která v monomerní formě fluoreskuje s lemmax = 530 nm, v dimerní formě (při vyšších koncentracích) s lemmax = 640 nm. Zelená monomerová fluorescence pochází z komplexů monomerů s dvouřetězcovými DNA nebo RNA, zatímco oranžová fluorescence pochází od komplexů dimerů sondy s jednořetězcovými nukleovými kyselinami. Spektrální parametr daný poměrem intenzit oranžové a zelené fluorescence (I640/I540) akridinové oranže charakterizuje stupeň spirálnosti nukleových kyselin. Např. ve zralých diferencovaných buňkách lymfocytů z periferní lidské krve je možno zanedbat podíl jednořetězcových DNA na oranžové fluorescenci a parametr I640/I540 charakterizuje poměr RNA/DNA v buňkách.

 

Obr. 2.4 Fluorescenční sondy pro nukleové kyseliny

 

 

 

 

Fluorescenční sondy pro přenos energie

Pomocí fluorescenčních sond lze studovat přenos energie od absorbujícího donoru k emitujícímu akceptoru, který se nalézá ve vzdálenosti RDA od donoru (viz kapitola 1.4). Lze tak ze změny spekter fluoroforu určovat vzdálenost mezi skupinami (v oblasti 1,5-6,5 nm) a studovat přenos energie v proteinech. Vhodné je pro tato měření použití časově rozlišené fluorescence.

 

 

2.2.3.    Fluorescenční indikátory (chemické sondy)

 

Jako fluorescenční indikátory jsou označovány fluorofory jejichž spektrální vlastnosti jsou citlivé na určitou látku. V současné době jsou dostupné fluorescenční indikátory pro řadu látek, včetně vápníku, hořčíku, sodíku, chlóru, kyslíku, fosfátu, aminů a pro pH. Obvykle tyto indikátory buď

 1. vykazují spektrální posuv v závislosti na přítomnosti dané látky, jejíž koncentrace se potom určuje z poměru intenzit při různých vlnových délkách excitace nebo emise,
 2. nebo se jedná o indikátory, které vykazují zvýšení intenzity fluorescence v přítomnosti dané látky, aniž by docházelo ke spektrálnímu posuvu.

 

Příklady:

·  N-(etoxykarbonylmetyl)-6- metoxyquinolinium bromid (MQAE) je srážkovým mechanismem zhášen chlórem a tuto sondu lze tedy použít pro měření změn koncentrací Cl-

·  PBFI je fluorescenční indikátor citlivý na draslík

·  Fura-2 je indikátor vykazující spektrální posuv v přítomnosti Ca2+

·  Calcium green vykazuje zvýšenou intenzitu fluorescence v přítomnosti Ca2+, aniž by docházelo ke spektrálnímu posuvu

·  SNARF-5F je indikátor pH (viz kap. 3.8)

 

Pro studium živých buněk jsou užitečné acetoxymetylové (AM) a acetátové estery fluorescenčních indikátorů, protože zatímco původní indikátor neprochází buněčnou membránou, jeho AM nebo acetátový ester tak snadno činí (nenabitá molekula). Uvnitř buňky vzniká působením nespecifických esteráz původní indikátor. Příkladem je fluorescein diacetát, Quin-2 AM, Fura-2 AM a další.

 

 

2.3.           Příklady použití

 

Některé příklady použití fluorescenčních sond a značek byly uvedeny již v předchozí kapitole. V oblasti neurověd se nejčastěji jedná o využití fluorescenční spektroskopie při sledování změn nitrobuněčných iontů a pH, membránového potenciálu, polarity okolí, „fluidity“ membrán, přenosu energie mezi molekulami, sledování enzymových reakcí, analýze DNA a při použití imunochemických (značené protilátky) a radiochemických (scintilační roztoky) metod.

 

 

2.3.1.    Testování životnosti buněk, jejich proliferace a funkcí

Testování životnosti buněk, jejich proliferace a funkcí (včetně apoptózy, adheze buněk, chemotaxe, multidrug rezistence, endocytózy, sekrece a přenosu signálu) lze provádět pomocí fluorescenčních testů, které jsou mnohem citlivější než testy kolorimetrické a bezpečnější a levnější než testy využívající radionuklidy.

 

Testování životnosti a cytotoxicity je založeno na měření podílu živých a mrtvých buněk v populaci. Jako sondy životnosti buněk slouží:

 1. Fluorogenní substráty esteráz, které mohou pasivně pronikat do buněk a měří jednak zachování enzymatické aktivity buněčných esteráz, které je převádí na fluoreskující produkt, jednak membránovou integritu, která zajišťuje nitrobuněčnou retenci jejich fluoreskujících produktů. Obecně se postupuje tak, že acetátový nebo acetoxymetylový ester vhodného fluoroforu se rozpustí v DMSO (dimetylsulfoxid) v koncentraci 1-10 mmol/l a poté se přidá k buňkám v konečné koncentraci 1-25 mmol/l. Jednou z prvních sond pro toto použití byl fluorescein diacetát (FDA). Mezi nejlepší indikátory životnosti buněk patří calcein AM (díky vysokému záchytu v živých buňkách a silné fluorescenci). Dalšími vhodnými indikátory životnosti jsou např. 2',7'-bis-(2-karboxyetyl)-5-(a 6)- karboxyfluorescein, acetoxymetyl ester (BCECF, AM), karboxyeosin diacetát, karboxyfluorescein diacetát, …
 2. Barviva pro nukleové kyseliny, která neprostupují membrány živých buněk (viz Tab. 2.6) a lze je proto použít pro detekci mrtvých buněk. Mezi takové indikátory patří např. ethidium bromid, ethidium homodimer-1, propidium jodid, SYTOX Green, cyaninová barviva, jako TOTO, a další. Používají se často v kombinaci s nitrobuněčnými substráty esteráz, membránově propustnými barvivy nukleových kyselin, sondami citlivými na membránový potenciál, sondami pro organely nebo indikátory propustnosti membrán.
 3. Sondy, které jsou aktivními buňkami oxidovány nebo redukovány a umožňují tak měřit redox potenciál buněk jako znak jejich životnosti; např. resazurin, tetrazoliové soli.
 4. Sondy citlivé na transmembránový potenciál, pH nebo Ca2+ (viz kap. 2.3.5-7).

 

Tabulka 2.7 Fluorescenční sondy pro měření životnosti buněk

 

fluorofor

MW

rozpustné

vlastnosti v buňkách

lex/lem (nm)

(po reakci, pH 9)

Fluorescein diacetát (FDA)

416,39

DMSO

slabě udržován v buňkách; pH citlivá fluorescence; nenákladný

490/513

Calcein AM

994,87

DMSO

velmi dobře udržován; uvolňován při cytolýze; fluorescence závislá na pH

494/514

BCECF AM

~615

DMSO

velmi dobře udržován; uvolňován při cytolýze; fluorescence závislá na pH

501/527

Karboxyfluorescein diacetát (CFDA)

460,40

DMSO

středně dobře zadržován; fluorescence závislá na pH

492/518

Karboxyfluorescein diacetát, acetoxymetyl ester (CFDA, AM)

532,46

DMSO

snadněji se dostává do buněk než CFDA; středně dobře zadržován; fluorescence závislá na pH

492/518

Chlorometyl SNARF-1, acetát

499,95

DMSO

dobře zadržován reakcí s thioly; neúplně uvolňován při cytolýze; fluorescence dlouhovlnná a závislá na pH

576/639

(Podle: Handbook of Fluorescent Probes and Research Products.)

 

Testování proliferace buněk je založeno na měření růstové rychlosti buněčné populace nebo na detekci dceřiných buněk v rostoucí populaci. Běžně neexistuje fluorofor, který by se specificky inkorporoval do buněk během dělení. Proliferační testy obvykle určují počet buněk z inkorporace [3H]-thymidinu nebo 5-bromo-2´-deoxyuridinu (BrdU, thymidinový analog). Fluorescenčně lze měřit např. změny v obsahu nukleových kyselin pomocí fluorescenčních sond (viz kap. 2.2.2) nebo pomocí fluorescenčně značených protilátek (např. anti-BrdU).

 

Apoptóza (programovaná buněčná smrt) je geneticky kontrolované odstraňování buněk během vývoje. Apoptóza je odlišná od nekrózy jak biochemickými, tak morfologickými změnami, které ji charakterizují. Fluorescenčně lze apoptózu testovat např.:

 

 

2.3.2.    Studium neurotransmiterových receptorů a iontových kanálů

 

Funkce neurotransmiterových receptorů a iontových kanálů je klíčová v transdukci nervového signálu studovaného v neurovědách. Existuje řada fluorescenčně značených ligandů (agonistů i antagonistů) pro tyto receptory (Tabulka 2.8) a iontové kanály nebo iontové přenašeče (Tabulka 2.9). Fluoroforem jsou např. fluorescein, tetrametylrhodamin, Alexa Fluor 488, BODIPY FL, Oregon Green 514, Alexa Fluor 594 a Texas Red, které jsou obvykle fotostabilní a poskytují silnou fluorescenci (Tabulka 2.10). Fluorescenční metody lze při studiu membránových receptorů využít také pomocí imunohistochemických metod (značené protilátky) – viz. kap. 2.2.1.

 

 

Tabulka 2.8 Příklady receptorů, k nimž jsou dostupné fluorescenčně značené ligandy

 

typ receptoru

značený ligand

účinky na receptor

nikotinové acetylcholinové receptory

a-bungarotoxin

antagonista

muskarinové acetylcholinové receptory

pirenzepin

antagonista M1

a1-adrenoceptory

prazosin

antagonista

b-adrenoceptory

CGP 12177

agonista

GABAA receptory

muscimol

agonista

neurokininové receptory

látka P, neuromedin C, angiotensin II

agonisté

mí opioidní peptidové receptory

naloxon, naltrexon

antagonisté

 

 

Tabulka 2.9 Příklady iontových kanálů, k nimž jsou dostupné fluorescenčně značené ligandy

 

typ iontového kanálu

značený ligand

účinky na kanál

L-typ Ca2+ kanálů

dihydropyridiny, verapamil

blokáda

Ca2+ kanály necitlivé na IP3

ryanodinové sondy

aktivace (ryanodinového receptoru)

Ca2+ kanály

eosinové deriváty

blokáda

napěťově řízené Na+ kanály

tetrodotoxin

blokáda

Na+/K+ ATPáza

ouabain, dogoxigenin

blokáda

K+ kanály

glibenklamid

blokáda

Cl- kanály otevírané glutamátem

ivermecin

zvýšená propustnost

transport anionů

stilbene disulfonáty

blokáda

 

 

Tabulka 2.10 Fluorofory vázané k ligandům pro receptory a iontové kanály

 

fluorofor

lexmax (nm)

lemmax (nm)

poznámka

Fluorescein

494

518

 

Tetrametyrhodamin

553

577

často používaný

Alexa Fluor 488

495

519

fotostabilní; intenzivní fluorescence

Oregon Green 514

512

530

velmi fotostabilní

BODIPY FL

507

513

 

Alexa Fluor 594

590

617

vhodné pro kombinaci se zeleně fluoreskujícími značkami

Texas Red

593

613

vhodné pro kombinaci se zeleně fluoreskujícími značkami

(Podle: Handbook of Fluorescent Probes and Research Products.)

 

 

2.3.3.    Transdukce signálu

 

Nitrobuněčným přenosem nervového signálu se rozumí všechny procesy v postsynaptické nebo presynaptické buňce následující po aktivaci membránového receptoru neuromediátorem nebo jiným agonistou. Kaskáda těchto procesů obvykle zahrnuje aktivaci G-proteinů, efektorových enzymů, proteinkináz a fosfatáz a je zakončena změnou membránového potenciálu cílové buňky nebo změnou funkce a aktivity určitých buněčných proteinů (Obr. 2.5).

 

Vzhledem ke složitosti procesů zapojených do transdukce signálu existuje mnoho možností jak je sledovat pomocí fluorescenčních sond a fluorescenčně značených látek. Pozornost je věnována především

 

Obr. 2.5 Mezibuněčný a nitrobuněčný přenos signálu

MAPK – proteinkinázy aktivované mitogenem, cAMP – cyklický adenosinmonofosfát, cGMP – cyklický guanosinmonofosfát, IP3 – inositol-1,4,5-trifosfát, DAG – diacylglycerol, CaM - kalmodulin

 

 

2.3.4.    Reaktivní kyslík

 

Existuje řada fluorescenčních sond umožňujících detekovat nebo generovat různé druhy reaktivního kyslíku, včetně singletového kyslíku, superoxidu, hydroxy radikálů a peroxidů (Tabulka 2.11). Tyto formy reaktivního kyslíku jsou fyziologicky produkovány v procesech jako je Alzheimerova choroba, apoptóza nebo  fagocytóza a oxidují různé buněčné složky, jako NADH, NADPH, histidin, kyselinu askorbovou, tryptofan, tyrozin, cystein, glutathion, proteiny a nukleové kyseliny, a rovněž cholesterol a nenasycené mastné kyseliny (peroxidace lipidů).

 

Tabulka 2.11 Druhy reaktivního kyslíku

 

druh reaktivního kyslíku

struktura

příklady detekčních látek

 

Peroxid vodíku

H2O2

Dihydroxycalcein AM, Dihydrorhodamin 6G, Luminol, Lucigenin

 

Hydroxylový radikál

HO×

Proxyl fluorescamin, TEMPO-9-AC, CM-H2DCFDA

 

Kyselina chlorná

HOCl

Dihydrorhodamin 123, Luminol

 

Oxid dusnatý

NO

DAF-FM, DAA, Luminol

 

Peroxylový radikál

HOO×

BODIPY FL EDA, Luminol, cis-Parinaric acid

 

Peroxynitritový anion

ONOO-

H2DCFDA, Coelenterazine, Dihydrorhodamin 123, Luminol

 

Singletový kyslík

1O2

trans-1-(2´-metoxyvinyl)pyrén

 

Superoxidový anion

×O2-

Coelenterazine, Dihydroethidium, Lucigenin, Luminol, TEMPO-9-AC

 

(Podle: Handbook of Fluorescent Probes and Research Products.)

 

 

2.3.5.    Indikátory pro Ca2+, Mg2+, Zn2+ a jiné kovové ionty

 

Fluorescenční měření změn nitrobuněčných iontů je možně díky sondám, které mění své spektrální vlastnosti po vazbě daného iontu. Nejčastěji se měří Ca2+, kterému je věnována řada knih. Indikátory jsou obvykle deriváty chelátorů Ca2+, Mg2+, Na+ nebo K+ jako je EGTA, APTRA a BAPTA, které mají vhodnou afinitu pro studovaný iont. Při výběru vhodného indikátoru bereme v úvahu:

 

Koncentrace sondy je v těchto měřeních mnohem menší, než koncentrace stanovované látky (analytu), neboť jinak by docházelo ke zkreslení koncentrací volného analytu. Pro  sondy, které vykazují změnu intenzity fluorescence, ale nikoli spektrální posuv (jako je Calcium Green, Fluo-3, Rhod-2, Quin-2) je koncentrace analytu ca dána vztahem:

 

(2.1)                                 ca = Kd (I-Imin)/(Imax-I)

 

kde je Kd – disociační konstanta vazebného místa pro analyt na indikátoru, Imin – intenzita fluorescence indikátoru, když není navázán žádný analyt, Imax – intenzita fluorescence plně obsazeného indikátoru, I – intenzita fluorescence ve vzorku, kde je jen část vazebných míst indikátoru obsazena analytem. Změny v intenzitě fluorescence jsou typicky způsobeny změnou kvantového výtěžku fluorescence po navázání analytu, spíše než změnou v absorpci. Měření Imax a nitrobuněčná kalibrace indikátorů se dělá pomocí ionoforů nebo uvolněním indikátoru do media o známé koncentraci analytu lýzou buněk.

 

Pro sondy, které vykazují spektrální posuv v absorpčním nebo emisním spektru po vazbě analytu se koncentrace analytu určuje z poměru intenzit nezávisle na celkové koncentraci sondy. Při měření poměru intenzit fluorescence při dvou různých excitačních vlnových délkách, je koncentrace analytu určována ze vztahu:

 

(2.2)                                 ca = Kd (SF(l2)/SB(l2)) (R – Rmin)/(Rmax – R)

 

kde R=I(l1)/I(l2) je poměr intenzit pro dvě excitační vlnové délky l1 a l2, Rmin a Rmax jsou poměry pro sondu volnou a plně obsazenou analytem, SF(l2)/SB(l2)=eFFF/eBFB, e - extinkční koeficienty, F - kvantové výtěžky sondy excitované při l2.

Při měření poměru intenzit fluorescence při dvou různých emisních vlnových délkách lze použít rovnici analogickou rovnici (2.2), přičemž SF(l2)/SB(l2)=IF/IB je poměr intenzit volné a vázané formy.

 

Vybrané fluorescenční indikátory pro Ca2+ jsou uvedeny v Tabulce 2.12. Fluorescenčním indikátorem pro Mg2+ je např. Mag-Fura-2 nebo Mag-Indo-2; pro zinek FuraZin-1, IndoZin-1, FluoZin-1, pro Na+ je to sodík vázající benzofuran izoftalát (SBFI) a sodík vázající benzofuran oxazol (SBFO), pro K+ např. draslík vázající bezofuran izoftalát (PBFI).

 

Tabulka 2.12 Vybrané fluorescenční indikátory Ca2+

 

Ca2+ indikátor

excitace

lF(lB) (nm)

emise

lF(lB) (nm)

způsob měření

disociační konstanta

(nmol/l)

Fura-2

362(335)

518(510)

Ex 340/380

145

Fura-5F

 

 

Ex 340/380

400

Fura-6F

 

 

Ex 340/380

5300

Fura-FF

 

 

Ex 340/380

5500

Indo-1

349(331)

482(398)

Em 405/485

230

Indo-5F

 

 

Em 405/485

470

Fluo-3

504

526

Em 525

390

Fluo-4

 

 

Em 520

345

Fluo-5F

 

 

Em 520

2300

Fluo-5N

 

 

Em 520

90000

Quin-2

356(336)

500(503)

Em 495

60

Rhod-2

550

581

Em 580

570

Rhod-FF

 

 

Em 580

19000

Rhod-5N

 

 

Em 580

320000

Oregon Green BAPTA-1

494

523

Em 520

170

Oregon Green BAPTA-2

494

523

Em 520

580

Oregon Green BAPTA-6F

 

 

Em 520

3000

Oregon Green BAPTA-5N

494

521

Em 520

20000

Calcium Green-1

506

534

Em 530

190

Calcium Green-2

506

536

Em 535

550

Calcium Green-5N

506

536

Em 530

14000

lF – vlnová délka pro volnou formu sondy, lB – vlnová délky pro vázanou formu sondy; Ex – značí měření při uvedené vlnové délce excitace, Em – značí měření při uvedené vlnové délce emise, dvojice čísel oddělená lomítkem značí poměrné měření při dvou různých vlnových délkách

(Podle: 1. Handbook of Fluorescent Probes and Research Products; 2. Lakowicz 1999.)

 

 

2.3.6.    Indikátory pH

 

Fluorescenční sondy citlivé na pH umožňují měření pH uvnitř buněk s velkou citlivostí. Nitrobuněčné pH je obecně v cytosolu mezi 6,8 a 7,4 a v kyselých organelách mezi 4,5 a 6,0. Je tedy potřeba měřit změny pH v oblasti desetin jednotek pH. Hlavní skupiny indikátorů pH jsou uvedeny v Tabulce 2.13.  Příklad měření se sondou SNARF-5F je popsán v kapitole 3.8.

 

Tabulka 2.13 Fluorescenční indikátory pH

 

fluorofor

rozsah pH

způsob měření

SNAFL indikátory

7,2-8,2

Ex 490/540 nebo Em 540/630

SNARF indikátory

6,0-8,0

Em 580/640

HPTS (pyranin)

7,0-8,0

Ex 450/405

BCECF

6,5-7,5

Ex 490/440

Fluoresceiny a karboxyfluoresceiny

6,0-7,2

Ex 490/450

LysoSensor Green DND-189

4,5-6,0

Em 520

Oregon Green indikátory

4,2-5,7

Ex 510/450 nebo Ex 490/440

LysoSensor Yellow/Blue DND-160

3,5-6,0

Em 450/510

Ex – značí měření při uvedené vlnové délce excitace, Em – značí měření při uvedené vlnové délce emise, dvojice čísel oddělená lomítkem značí poměrné měření při dvou různých vlnových délkách

(Podle: Handbook of Fluorescent Probes and Research Products.)

 

Fluorescein byl použit jako jeden z prvních indikátorů pH, především pro měření nitrobuněčných hodnot. Protože fluorescein se poměrně snadno z buněk uvolňuje jsou často používány jeho vysoce nabité deriváty, jako 5(6)-karboxyfluorescein nebo 2',7'-bis-(2-karboxyetyl)-5-(a 6)-karboxyfluorescein (BCECF). Do živých buněk se tyto sondy snadno dostávají jako acetoxymetylové (AM) nebo acetátové estery.

 

Fluorescein samotný je středně vhodná sonda. Poměr intenzit fluorescence změřené při dvou excitačních vlnových délkách (l1=450 nm, l2=495 nm) se zvyšuje se zvyšujícím se pH. Nevýhodou fluoresceinu je skutečnost, že jeho pKa je kolem 6,5, tedy mimo optimální rozsah běžných fyziologických pH.

 

Jako sonda pro poměrné měření fluorescence při dvou různých vlnových excitačních vlnových délkách je vhodnější sonda 8-hydroxypyrén-1,3,6-trisulfonát (HPTS; pyranin), kdy se měří poměr intenzit fluorescence při buzení l1=420 nm a l2=450 nm. Zdánlivá pKa této sondy je kolem 7,5.

 

Novější skupinou pH sond jsou seminaftofluoresceiny (SNAFL) a seminaftorhodafluory (SNARF). Vyznačují se tím, že mají velký posuv jak v absorpčním, tak v emisním spektru a mohou být tedy použity pro poměrná měření jak pro dvojici excitačních, tak pro dvojici emisních vlnových délek.

 

Obr. 2.6 Absorpční a fluorescenční spektra fluoresceinu při různých hodnotách pH

(Podle: Handbook of Fluorescent Probes and Research Products.)

 

 

2.3.7.    Membránový potenciál

 

V důsledku nerovnoměrného rozdělení iontů, především Na+, K+ a Cl- mají buněčné plazmatické membrány transmembránový potenciál kolem -70 mV (negativní uvnitř buňky). Depolarizace a hyperpolarizace membrán má klíčovou úlohu v řadě buněčných procesů, především v přenosu nervového signálu. Potenciometrické sondy umožňují měřit membránový potenciál i v organelách a buňkách, které jsou příliš malé pro zavedení mikroelektrod.

 

Potencimetrické sondy lze rozdělit do dvou skupin:

 1. Sondy s rychlou odezvou: vlivem změny okolního elektrického pole dochází ke změnám intramolekulární distribuce jejich náboje, což se projeví v rychlé změně jejich fluorescenčních parametrů (spektra nebo intenzity) - velikost této změny je často malá (2-10% na 100 mV). Jsou dostatečně rychlé pro měření potenciálových změn v excitovatelných buňkách.
 2. Sondy s pomalou odezvou: jsou to lipofilní aniony nebo kationy, které se přemísťují přes membránu elektroforetickým mechanismem a vykazují potenciálově závislé změny ve své transmembránové distribuci, která je provázena fluorescenčními změnami – velikost změny je typicky 1% na 1 mV. Patří sem kationtové karbocyaniny a rhodaminy a aniontové oxonoly. Jsou vhodné na měření změn průměrného membránového potenciálu neexcitovatelných buněk, způsobených respirační aktivitou, propustností iontových kanálů, vazbou léčiv a jinými faktory.

 

Tabulka 2.14 Potenciometrické fluorescenční sondy

 

sonda

struktura

odezva

použití

Di-4-ANEPPS

Di-8-ANEPPS

Di-2-ANEPEQ

Di-8-ANEPPQ

Di-12-ANEPPQ

styryl

rychlá;

Ex 440/505 se snižuje při hyperpolarizaci membrány

·    mapování membránového potenciálu podél neuronů a svalových vláken

·    kombinace potenciometrických a Ca2+ nebo elektrofyziologických měření

·    detekce změn membránového potenciálu v odezvě na farmaceutický stimul

RH 237

RH 414

RH 421

RH 795

styryl

rychlá;

fluorescence se snižuje při hyperpolarizaci membrány

·    zobrazování membránových potenciálů

·    funkční sledování neuronů

·    detekce synaptické aktivity

RH 155

hybrid oxonol

rychlá;

mění se absorbance při cca 720 nm

·    neurony bezobratlých

·    membránové potenciály v svalové a nervové tkáni

·    napěťově řízené Ca2+ kanály

DiOC2(3)

DiOC5(3)

DiOC6(3)

DiSC3(5)

DiIC1(5)

karbocyanin

pomalá;

fluorescenční odezva na depolarizaci závisí na koncentraci a detekční metodě

·    kalciové kanály

·    aktivita mitochondrií

·    neurony a mozková tkáň

·    průtoková cytometrie

·    membránový potenciál v kvasinkách

JC-1

JC-9

karbocyanin

pomalá;

Em 585/520 se zvyšuje při hyperpolarizaci membrány

·    apoptická mitochondriální depolarizace

·    Ca2+ regulace mitochondriemi

·    mitochondriální odezva na glutamátovou excitotoxicitu

Tetrametylrhodamin metyl a etyl estery

rhodamin

pomalá

·    membránový potenciál v mitochondriích

·    Ca2+ regulace mitochondriemi

 

Oxonol V

Oxonol VI

oxonol

pomalá;

fluorescence se snižuje při hyperpolarizaci membrány

·    rostlinná fyziologie

·    iontové kanály a elektrogenní pumpy

·    liposomy

DiBAC4(3)

B-24570

DiBAC2(5)

DiSBAC2(3)

oxonol

pomalá;

fluorescence se snižuje při hyperpolarizaci membrány

·    kalcium a membránový potenciál

·    životnost buněk průtokovou cytometrií

·    konfokální mikroskopie

Merocyanin 540

merocyanin

rychlá/pomalá (dvoufázová odezva)

·    membránový potenciál v mitochondriích a svalech

·    membránový povrch

·    asymetrie membránových lipidů

·    fotodynamická terapie

Ex – značí měření při uvedené vlnové délce excitace, Em – značí měření při uvedené vlnové délce emise, dvojice čísel oddělená lomítkem značí poměrné měření při dvou různých vlnových délkách

(Podle: Handbook of Fluorescent Probes and Research Products.)

 

 

2.3.8.    Dynamika a uspořádání buněčných membrán

 

Biologické membrány jsou heterogenní systémy charakterizované přítomností fyzikálních rozdílností a topologicky nepravidelných lipidových a proteinových domén. Není proto možné úplně analyticky popsat distribuci a pohyb jejich molekul a makromolekul. Vychází se vždy z určitých modelů a přibližných vztahů, jejichž parametry lze experimentálně určit. Laterální pohyblivost molekul v rovině membrány je charakterizována laterálním difúzním koeficientem, pro rychlost reorientace určitých molekul v membráně se používají parametry pořádku a rotační korelační časy nebo rotační difúzní koeficient. Pomocí fluorescenční spektroskopie lze tyto parametry měřit za použití vhodných sond a časově rozlišené fluorescence (viz kap. 1.3). Nicméně i při měření anizotropie fluorescence za použití metody ustálené fluorescence, která je v současné době dostupnější, lze získat určité informace o relativních změnách dynamiky a uspořádání membránových složek. Používají se membránové fluorescenční sondy popsané v kap. 2.2.2. Konkrétní příklady této aplikace jsou uvedeny v kapitolách 3.10.2 a 3.10.3.

 

 

Parametry pro popis dynamických vlastností membrán, jako izotropních systémů

 

V prvním přiblížení se lze dívat na vnitřek lipidové dvojvrstvy biologické membrány jako na homogenní neasociovanou izotropní nestlačitelnou kapalinu, jejíž vlastnosti jsou charakterizovány jedinou konstantou. V analogii s mechanikou kontinua je tato konstanta označována jako viskozita nebo fluidita, resp. tekutost. V případu lipidových dvojvrstev bylo zavedeno označení mikroviskozita. Protože viskozitu vnitřního prostředí dvojvrstvy nelze měřit přímo, je experimentálně určován parametr, který je s ní v přímé souvislosti. Je jím obvykle difúzní konstanta D, korelační čas tc nebo relaxační čas s. Převodní vztah mezi těmito parametry je tento

 

(2.3)                                 D = 1/6tc = 1/2s

 

Difúzní koeficient látky rozpuštěné v nekonečném izotropním kontinuu je určen klasickým Stokesovým-Einsteinovým vztahem

 

(2.4)                                 D = kT/f

 

kde je k – Boltzmannova konstanta, T – absolutní teplota, kT – tepelná energie, f – viskózní tření. Pro kouli o poloměru r je rotační viskózní tření dáno vztahem

 

(2.5)                                 fr = 8phr3

 

a translační viskózní tření vztahem

 

(2.6)                                 ft = 6phr

 

kde je h - koeficient viskozity. Fluidita je definována jako převrácená hodnota viskozity.

 

V konečném neizotropním prostředí je viskózní tření odlišné od izotropní kapaliny. Pro difúzi molekul proteinů v lipidové dvojvrstvě bylo zjištěno, že viskózní tření pro rotační pohyb se podstatně neliší od hodnoty pro izotropní prostředí splňující Stokesův-Einsteinův vztah, zatímco translační viskózní tření je podstatně menší, než pro izotropní systém. Translační i rotační difůzi v membránách lze souhrnně popsat pomocí difúzivity. Experimentálně je však často sledován jen jeden typ difúzního pohybu molekul v membráně. Nejčastěji se pro tato měření používají spektroskopické metody (elektronová spinová rezonance, jaderná magnetická rezonance, fluorescence, Ramanův rozptyl). Tyto metody jsou založeny na měření určitého signálu (rezonanční absorpce energie vysokofrekvenčního magnetického pole, fluorescenční nebo rozptýlené záření apod.) molekul, skupin či atomů lokalizovaných v membráně. Tyto zpravodajské skupiny jsou buď membráně vlastní, nebo jsou do ní vneseny (spinové sondy, radionuklidem značené molekuly, fluorescenční sondy a značky, rezonanční značky pro Ramanův rozptyl atd.) a musí splňovat základní podmínky:

 1. jsou to částice citlivé na mikrookolí, které po zavedení do určité oblasti systému dávají informace o změnách svého mikrookolí prostřednictvím odpovídajícího detektoru;
 2. fyzikální vlastnosti, které umožňují detekovat zpravodajskou skupinu se musí výrazně odlišovat od vlastností sledovaného systému;
 3. při zavedení sondy smí dojít jen k malému (lépe žádnému) ovlivnění biologického systému.

 

Měření ukázala, že rotační pohyb membránových molekul je velmi rychlý a při jeho sledování se pohybujeme v nanosekundovém oboru. Oproti tomu se při detekci translačních pohybů dostáváme až do oboru milisekund. Podle rychlosti sledovaného pohybu je nutno vybrat vhodnou metodu a sondu. Fluorescenční měření postihují oblast 10-7-10-10 s, fosforescence 10-3-102 s, metoda spinových sond 10-7-10-10 s, metoda elektronové spinové rezonance s přenosem nasycení prodlužuje škálu do 10-4 s. V dalším textu bude vysvětlován význam a možnosti stanovení difúzních koeficientů, korelačních časů a parametrů pořádku pomocí metod fluorescenční spektroskopie.

 

Rotační difúze v izotropním systému

Měření koeficientu viskozity, resp. mikroviskozity biologických membrán fluorescenčními metodami spočívá obvykle v měření rotační depolarizace fluorescence vhodných molekul (sond) vázaných v membráně. K depolarizaci fluorescence těchto molekul buzených polarizovaným zářením dochází rotací molekul (tepelným Brownovým pohybem) v době mezi absorpcí a emisí. Tato doba je pro každou sondu jiná, pohybuje se však vesměs v oblasti nanosekund, a je jí určen rozsah rychlostí detekovaných jevů v membráně.

 

Experimenty jsou prováděny dvěma základními způsoby:

 1. stacionární metodou (ustálená fluorescence) s kontinuálním buzením a snímáním fluorescence;
 2. kinetickou metodou (časově rozlišená fluorescence) s pulzním buzením fluorescence a měřením průběhu jejího dohasínání .

Obvyklé uspořádání těchto experimentů je na Obr. 1.5 v kapitole 1.3, kde jsou také definice základních pojmů, které zde nicméně zopakuji:

 

stupeň polarizace

 

(2.7)                                 p = (III - I^)/((III + I^) = 3 r/(2 + r) = (1 - d)/(1 + d)

 

anizotropie fluorescence

 

(2.8)                                 r = (III - I^)/((III + 2 I^) = 2 p/(3 – p) = (1 - d)/(1 + 2 d)

 

depolarizační faktor

 

(2.9)                                 d = I^/III

 

kde III a I^ jsou složky světelné intenzity rovnoběžné nebo kolmé ke směru polarizace budícího záření.

 

V kinetické metodě jsou měřeny zvlášť dvě křivky dohasínání III(t) a I^(t) a anizotropie fluorescence je časově závislá. Pro sférickou molekulu v izotropním prostředí je tato časová závislost popsána jednoduchou exponenciálou

 

(2.10)                             r(t) = (III(t) - I^(t))/((III(t) + 2 I^(t)) = r0 exp(-t/tr)

 

(2.11)                             I(t) = III(t) + 2 I^(t) = I0 exp(-t/t)

 

kde je r0 – limitní hodnota anizotropie při vyloučení tepelného pohybu molekuly, I0 – počáteční hodnota intenzity fluorescence, t - doba života fluorescence (doba dohasínání), tr - rotační korelační čas (tr = 1/6Dr) zavedený pomocí rotační difúzní konstanty Dr, pro kterou v případě sférické částice platí Stokesův-Einsteinův vztah (viz rovnice 2.4 a 2.5)

 

(2.12)                             Dr = kT/6Vh

 

kde je V – objem částice, h – viskozita prostředí, k – Boltzmannova konstanta (=1,380662.10-23 J.K-1), T – absolutní teplota.

 

Při určování rotačního korelačního času sférické molekuly v izotropním prostředí z měření ustálené fluorescence lze použít Perrinovu rovnici, kterou dostaneme jednoduchým zprůměrováním r(t) přes čas a intenzitu

 

(2.13)                             r0/r = 1 + t/tr = 1 + 6Drt = 1 + kTt/Vh = 1 + C(r)Tt/h

 

kde je C(r) – parametr rotující molekuly, který je slabě závislý na r a pro nesférické molekuly se musí experimentálně určit. Měřené hodnoty anizotropie ustálené fluorescence r tedy mohou sloužit ke sledování kvalitativních změn fluidity nejbližšího okolí (kolem 10 nm) fluoreskující molekuly. Vyšší hodnota anizotropie znamená nižší fluiditu a naopak. Závislost r na h je však nelineární a pouze kolem hodnoty r0/2 lze dostatečně přesně detekovat změny h. Ve většině případů jsou změny C(r) a t v závislosti na r malé a působí proti sobě. Perrinův vztah (2.13) potom lze při konstantní teplotě zjednodušit

 

(2.14)                             ((r0/r)-1))-1 = K.h

 

kde K je konstanta. Pro sledování relativních změn mikroviskozity tedy není nezbytné měření dob dohasínání fluorescence, které vyžaduje složitější aparaturu.

 

Stanovení změn fluidity buněčných membrán na základě měření anizotropie ustálené fluorescence vhodné sondy je pro svou jednoduchost velmi rozšířeno. Problém spočívá v tom, že Perrinův vztah byl odvozen pro sondu v izotropním prostředí, což lipidová dvojvrstva buněčných membrán v žádném případě není. Pojem fluidity či mikroviskozity buněčných membrán potom ztrácí fyzikální význam a v těchto měřeních se jedná pouze o kvalitativní postižení změn uspořádání mikrookolí sondy a její pohyblivosti v membráně. Pomocí časově rozlišené fluorescence bylo potvrzeno, že anizotropie fluorescence určená stacionární metodou v sobě obsahuje jak informaci o pohyblivosti membránových molekul, tak informaci o jejich průměrném uspořádání. Kvantitativní zastoupení těchto dvou informací nelze z měření ustálené fluorescence určit.

 

 

Parametry pro popis dynamických vlastností membrán, jako anizotropních systémů

 

Vztahy uvedené výše platí pouze pro izotropní prostředí a sférickou molekulu sondy. V druhém přiblížení bereme biologické membrány jako částečně anizotropní – tj. pohyb v membráně je omezený a rozlišujeme pohyb v rovině lipidové dvojvrstvy a kolmo k ní. Anizotropie fluorescence r(t) v tomto kapalně-krystalickém prostředí nedohasíná k nule, jako je tomu u izotropní tekutiny (viz vztah 2.10), ale k určité limitní hodnotě r(¥)

 

(2.15)                             r(t) = r(¥) + (r(0)- r(¥)) exp(-t/tr)

 

Hodnota r(¥) je vztahována k průměrné orientaci podélné osy molekuly sondy vzhledem k určitému směru (kolmici k rovině membrány). Pro interpretaci r(¥) tyčinkovité molekuly membránové sondy 1,6-difenyl-1,3,5-hexatrienu (DPH) byl vytvořen tzv. model kolísání v kuželu a byly zavedeny parametry orientačního pořádku. Pro r(0) i r(¥) byly odvozeny obecné vztahy, zde neuváděné. Zatímco počáteční hodnota r(0) je závislá pouze na úhlu mezi absorpčním a emisním pásem (viz vztahy 1.13, 1.14), limitní hodnota pro dlouhé časy r(¥) obsahuje informace o uspořádání lokálního mikrookolí sondy. Z obecných vztahů lze získat výrazy pro speciální případy, např. pro sondu s válcovou symetrií, jako je DPH.

 

Výrazy pro časovou závislost anizotropie fluorescence r(t) v anizotropním systému byly získány jen aproximativně, např. pro sondu s válcovou symetrií s momenty přechodu rovnoběžnými s podélnou osou molekuly při použití různých modelů pohybu částice v membráně (difúzního modelu, modelu silných srážek). Obvykle se ale pro r(t) používá fenomenologický výraz

 

(2.16)                             r(t) = r(¥) + (r(0)- r(¥)) exp(-t/ta)

 

který často vyhovuje pro krátké časy a kde je ta – určitý druh korelačního času charakterizující anizotropní rotační pohyb (zdánlivý rotační korelační čas). Zprůměrováním r(t) přes čas a intenzitu dostaneme výrazy pro anizotropii ustálené fluorescence r (měřenou při kontinuálním buzení vzorku), kdy jsou hodnoty r závislé jak na molekulárním uspořádání mikrookolí sondy, tak na jejím molekulárním pohybu.