Charakteristika

Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a NNB je součástí společného pracoviště tří pražských lékařských fakult v prostorách Kliniky infekčních, tropických a parazitárních nemocí Nemocnice Na Bulovce. Navazuje na činnost Třetí kliniky infekčních a tropických nemocí 1. LF (dříve FVL) UK. V minulých dobách však klinika disponovala dvěma lůžkovými odděleními, ambulancí pro HIV pozitivní, výzkumnou laboratoří průtokové cytometrie a extramurální laboratoří tropické medicíny (v areálu Ústavu imunologie a mikrobiologie na Albertově). V průběhu let v Nemocnici Na Bulovce došlo ke změnám, odstěhování začleněných laboratoří z klinických pracovišť a ztrátě statu fakultní nemocnice. V těchto složitých podmínkách bylo založeno nové pracoviště v Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici v Praze-Střešovicích. Zpočátku fungovalo jako druhé pracoviště Třetí kliniky infekčních a tropických nemocí infekční kliniky Nemocnice Na Bulovce. Specifické podmínky v rozdílných nemocnicích si vynutily organizační oddělení obou klinik. Vedením současné infekční kliniky v Nemocnici Na Bulovce byl od 1. 10. 2015 pověřen současný přednosta. Tým střešovické infekční kliniky se zformoval kolem bývalých školských pracovníků původní společné infekční kliniky pod vedením prof. MUDr. M. Holuba, Ph.D.

      Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a NNB je na poli léčebné péče integrální součástí skupiny klinik Nemocnice Na Bulovce a v jejich kontextu má své nezastupitelné místo. Klinika jako celek zajišťuje léčebnou péči dospělým i dětským pacientům s infekčními nemocemi a podezřením na ně z obrovské spádové oblasti – většiny Prahy a části Středočeského kraje, v případech vyžadujících vysoce specializovanou péči z celé České republiky. To, že je součástí největšího infekčního pracoviště, má výhodu šíře záběru. Dovoluje přijímat pacienty s ohrožením vitálních funkcí, kteří mohou být v případě nutnosti léčeni na jednotce infekční péče infekční kliniky.

      Lůžka kliniky jsou umístěna v prostorech 2. patra infekčního pavilonu. Kapacita obou stanic je téměř 30 lůžek. K opatřením uplatňovaným na klinice patří izolace pacientů podle způsobu přenosu a nakažlivosti vyvolávajícího původce infekce. Výběr pacientů lze ovlivnit jen omezeně a podílí se na něm nejen okolnosti v celé Nemocnici Na Bulovce, ale stav celého pražského zdravotnictví. Se snižováním počtu lůžek (vynuceného většinou nedostatkem středního zdravotnického personálu) se přesouvá zaměření infekční kliniky. Ta se musí podílet na péči nejen o infekční pacienty s klasickými infekcemi, ale o pacienty interní, urologické, chirurgické apod. s infekčními, nikoli nakažlivými nemocemi. Vysoká obložnost s sebou nese i nebezpečí nutnosti odmítat pacienty s diagnózami nejefektivněji léčenými na infekčním pracovišti. Přes jisté nepříznivé vlivy pro odborné zaměření kliniky zůstávají skupiny pacientů pro kliniku dominantní – téměř výlučně se uskutečňuje péče o HIV pozitivní a pacienty s virovými hepatitidami, méně pak s dalšími infekčními diagnózami. To souvisí s výjimečným odborným potenciálem pracoviště a organizačními podmínkami, které umožňují úzkou návaznost ambulantní a lůžkové péče o tyto pacienty a spolupráci s dalšími odbornostmi. Zůstává nejvyšší prioritou zachovat péči o uvedené pacienty, ale usilovat i o léčbu pacientů s klasickými nakažlivými nemocemi, neuroinfekcemi, lymeskou borreliózou, zoonózami, importovanými infekcemi apod.

      Učitelé Kliniky infekčních a tropických nemocí se významně podílí na zdravotní péči obou oddělení, společných ambulancí infekční kliniky a ostatních oddělení (zejména během pohotovostních služeb) a také center, která jsou organizační součástí Nemocnice Na Bulovce: AIDS centra, Národního centra pro izolaci a léčbu vysoce nebezpečných nákaz a garantovaného centra virových hepatitid. Učitelé s malými úvazky jsou sekundárními lékaři Infekční kliniky s tím souvisejícími povinnostmi. Pracovníci kliniky zajišťují konziliární činnost, jejíž hlavní náplní je diferenciální diagnostika při podezření na infekci, diagnostické postupy a antimikrobiální terapie. Většinou jsou konzultováni ve vysoce specializované problematice, ale není odmítána ani spolupráce při řízení bezpečného a účinného užívání antibiotik a práce v oblasti prevence šíření infekcí v rámci celé nemocnice.

      Významnou náplní práce zaměstnanců je pregraduální výuka infekčního lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Na klinice probíhá výuka části předmětu Infekční lékařství 4. ročníku magisterského oboru Lékařství v českém i anglickém jazyce a rovněž předmětu Intenzivní péče v infekčním lékařství pokračovacího magisterského studia Intenzivní péče. Na klinice je dále vyučován předmět Infekční lékařství magisterského studijního programu Zubní lékařství, a to v českém i anglickém jazyce. Podporují a svou účastí se podílejí na preklinickém mikrobiologicko-patologicko-klinickém bloku organizovaném pro třetí ročník oboru lékařství. Klinika rovněž zajišťuje postgraduální výuku pro lékaře před atestací v oboru Infekční lékařství a pro lékaře z jiných oborů, kteří stáž absolvují v rámci povinné (nebo volitelné) praxe. Přes obecně se ztěžující podmínky pro praktickou výuku (počet stážujících studentů v jeden den je na hranici kapacitních možností kliniky) je snaha neslevit v kvalitě výuky. Přes kvalitní učební materiály je snaha zachovat poměr seminářů a stáží. E-learningem se doplňují, nikoli nahrazují probíraná témata. K rozptýlení velkého počtu studentů přispívá spolupráce s Klinikou infekčních nemocí ÚVN a 1. LF UK. Velmi se osvědčuje model, v němž všichni studenti tráví přibližně stejný čas na obou pracovištích. Pro semináře s větším počtem studentů je dále využíváno lepších prostorových možností ÚVN – poslucháren Vzdělávacího centra ÚVN Praha – Střešovice, kam vyučující NNB dochází na přednášky a semináře.

      Věda a výzkum jsou integrální součástí práce kliniky. Základní formou výzkumné aktivity na klinice zůstává účast na klinických studiích. Pro postgraduální studenty byla k podpoře výzkumné činnosti zprostředkována možnost využívat laboratorní vybavení v pavilonu laboratorního komplementu (budova 8). Pracovníci kliniky jsou spoluřešitelé výzkumných grantových projektů, jejichž nositeli jsou fakultní i nemocniční pracoviště. Rovněž se pěstuje kooperace s laboratořemi jiných výzkumných pracovišť, významná je spolupráce s Národní referenční laboratoří pro AIDS Státního zdravotního ústavu. Tým kliniky hodlá pokračovat ve spolupráci s týmy v Česku i zahraničí a podílet se také na výchově vědeckých pracovníků v rámci studia biomedicíny na Univerzitě Karlově.
 
Zpět
Úvodní stránka

© 29. 10. 2017