Společnost pro biologickou psychiatrii

Society of Biological Psychiatry

Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2

 

Vítejte

   Vítejte    Činnost     Výbor     Aktuality     Odkazy

Činnost
Výbor
Aktuality
Odkazy

 

Vítejte na webových stránkách Společnosti pro biologickou psychiatrii.

 

 

Výňatky ze stanov Společnosti pro biologickou psychiatrii:

 

Společnost pro biologickou psychiatrii (dále SBP) byla ustavena dne 2. listopadu 1994 na zasedání sekce pro biologickou psychiatrii České psychiatrické společnosti J.E. Purkyně, v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

SBP působí na území České republiky a jejím sídlem je Praha 2, Ke Karlovu 11, PSČ 120 00.

 

Cílem činnosti SBP je podpora preklinického a klinického výzkumu v biologické psychiatrii a šíření současných poznatků z biologické psychiatrie mezi klinickou a laickou veřejností.

 

SBP pořádá vědecká setkání, semináře a zasedání expertních skupin za účasti pracovníků v oboru biologické psychiatrie a příbuzných vědeckých oborů.

SBP podporuje popularizaci vědeckých poznatků biologické psychiatrie a vyjadřuje se veřejně k problémům v oblasti biologické psychiatrie a souvisejících oblastí.

SBP koordinuje svoji činnost s mezinárodními organizacemi podobného zaměření, zejména se Světovou federecí společností pro biologickou psychiatrii (WFSBP).

 

Členy SBP mohou být: 1. fyzické osoby jako řádní nebo čestní členové; 2. právnické osoby.

Řádným členem se může stát každý, kdo se aktivně podílí na výzkumné, klinické a popularizační činnosti v oblasti biologické psychiatrie.

Čestné členství může být uděleno významným osobnostem oboru biologické psychiatrie, přičemž počet těchto členů nesmí být vyšší než je 5% z celkového počtu řádných členů.

Právnické osoby mohou být za člena SBP přijímány, projeví-li aktivní zájem o její činnost a mají-li k této činnosti z hlediska svého zaměření vztah.

 

Orgány SBP jsou: 1. valné shromáždění; 2. výbor; 3. revizní komise. K zajištění úkolů SBP mohou být vytvořeny odborné sekce.

 

Statutárními orgány SBP jsou: 1. předseda výboru; 2. místopředsedové výboru. Vědecký sekretář a pokladník jsou oprávněni vystupovat jménem společnosti v organizačních věcech, nemají však právo přijímat závazky.

 

 

Přihláška za člena SBP

 

Výhody a povinnosti člena SBP:

  • Výhody členství ve Společnosti pro biologickou psychiatrii: Možnost aktivně se podílet na chodu společnosti, být volen do statutárních orgánů SBP, těsnější kontakt s odborníky v oblasti biologické psychiatrie v ČR i zahraničí, nižší konferenční poplatek na Celostátní konferenci biologické psychiatrie v Luhačovicích.

  • Povinnost člena SBP: Jednou ročně zaplatit členský příspěvek, jehož výše bývá uváděna ve Výroční zprávě SBP.
     

 

 

 

 

 
Podporováno granty GA UK 27/2000, MSM 111100001
Připomínky nebo doplňky k těmto webovým stránkám můžete zaslat na adresu zfisar@lf1.cuni.cz.
Copyright © Zdeněk Fišar, Psychiatrická klinika 1. LF UK
Optimalizováno pro MSIE 6 a rozlišení 1024x768. Poslední změna: 24. ledna 2011