Skupina interakcí buněk s nanomateriály

PublikaceLaboratorní vybaveníGrantySpolupráceLidéEnglish

Kdo jsme

Výzkum v naší skupině je převážně zaměřen na interakce mezi lidskými buňkami (linie SAOS-2, line HeLaG, primární mezenchymální kmenové buňky) a povrchy vyrobenými z různých biokompatibilních materiálů s kontrolovanou povrchovou nano-topografií a atomární terminací.

Materiály studované naší výzkumnou skupinou jsou především na bázi uhlíku - nano-krystalický diamant (NCD), filmy z jednostěnných uhlíkových nanotub (SWCNT), grafen a pyrolytický uhlík. Zkoumali jsme však také interakci buněk a nanotub z oxidu titaničitého pro fotodynamickou terapii a nanokrystalů oxidu zinečnatého. Většina studovaných materiálů je připravovaná v ústavech a pracovištích Akademie věd České republiky. Pouze vzorky z PyC byly připravené v institutu CRANN Trinity College Dublinské univerzity.

Cílem naší práce je popsat vliv materiálu a jeho povrchových vlastností na přežívání, adhezi, růst a diferenciaci buněk. Námi získané poznatky pak mohou být využity pro výrobu potahů lépe se hojících kostních implantátů a také, díky kontrolovatelné elektrické vodivosti výše zmíněných materiálů, pro konstrukci bio-elektronických zařízení a biosenzorů.

V neposlední řadě se pak také zabýváme i studiem vlivu diamantových a křemíkových nanočástic na lidské buňky v rámci jejich možného využití jako značek pro fluorescenční mikroskopii.