as.MUDr.Petr Kocna, CSc. - osobní údaje
Poslední aktualizace: 10.května 2024

IkonaMapy MyPhoto as.MUDr.Petr Kocna CSc. narozen 19.3.1955
adresa: Svojšovická 2874/28, 141-00 Praha 4 Spořilov
pracoviště: ÚLBLD VFN a 1.LF UK, Laboratoř gastroenterologie, Na Bojišti 3, 121-08 Praha-2

Jsem členem České lékařské společnosti JEP, České chemické společnosti, Čs.společnosti biochemické, Čs.společnosti pro zdravotnickou informatiku, Čs.spol.zdravotnické informatiky a vědeckotechnických informací (1997 - 2002 člen výboru společnosti) - ČSZIVI . Od roku 2002 jsem členem pracovní skupiny SIGN - Stable Isotopes in Gastroenterology and Nutrition. 2004 - 2007 členem pracovní skupiny IFCC - Working Group on Distance Education (WG-DE). 2008 - 2010 předsedou výboru IFCC C-ECD (Committee on Education and Curriculum Development), 2009 - 2010 členem pracovní skupiny IFCC - CPD Internet & Distance Learning (WG-IDL), 2012 - 2017 členem IFCC komise pro Internet a e-Learning (C-IeL), 2015 - 2017 korespondujícím členem IFCC komise pro Distance Learning (C-DL), 2018 - 2021 korespondujícím členem IFCC komise pro Internet and Distance Learning (C-IDL) od roku 2017 členem pracovní skupiny IFCC - Working Group Fecal Immunochemical Testing (WG-FIT), od roku 2022 členem revizní komise výboru Čs.společnosti klinické biochemie a od roku 2023 členem výboru Čs.spol.zdravotnické informatiky a vědeckotechnických informací - ČSZIVI .
IFCC C-ECD, WG-IDL a C-IeL vytvořilo a publikuje on-line internetovou databázi odkazů na edukační materiály pro klinickou biochemii. Přístup k této databázi je zveřejněn na odkazu - IFCC Education Resources.

Za odbornou, publikační činnost mě byla v roce 1979 udělena cena Českého literárního fondu, v roce 1981 cena Biochemické společnosti ČSAV, v roce 1990 cena Společnosti klinické biochemie a v roce 1997 jsem získal výroční cenu Společnosti klinické biochemie za publikaci uveřejněnou v European J.Clinical Chemistry a Clinical Biochemistry 1996, 34, 619 - 623, v roce 2003 jsem od České společnosti klinické biochemie dostal uznání za práci uveřejněnou v Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 2002, 40, 485 - 492. V roce 2004 mě byla Českou společností klinické biochemie udělena cena Za výuku a vzdělávání v oboru biochemie a laboratorní medicíny za rok 2003, v roce 2012 jako spoluautor cena Za výuku a vzdělávání v oboru biochemie a laboratorní medicíny. V roce 2015 mě bylo uděleno čestné členství České společností klinické biochemie a v roce 2017 čestné členství ve Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP.

Nikdy jsem nebyl a nejsem členem žádné politické strany, jsem ženatý, mám dva syny (36 a 40 let), videosekvence MPEG (4.4 MB) je z festivalu Prague Junior Note 2000, který se konal 10.6.2000 v Praze Video 0' 40", rodokmen je uložen na MyHeritage.

Vzdělávání:
1974 - maturita na Gymnasiu Jana Nerudy v Praze, fotografie po 25 letech , on-line databáze spolužáků je na zajímavém internetovém zdroji Spolužáci.cz.
1981 - absolvování Fakulty všeobecného lékařství UK Praha, udělení titulu MUDr.
1981 - interní aspirant v Laboratoři gastroenterologie FVL UK, s tématem kandidátské práce "Izolace a charakterizace alfa-gliadinu a jeho štěpných produktů".
1989 - obhajoba kandidátské disertační práce na téma:"Izolace a charakterizace a-gliadinu a jeho štěpných produktů", udělení titulu kandidáta lékařských věd - CSc.
1991-1993 specializační kurzy v oblasti výpočetní techniky a zpracování a analýzy dat; např.Novell certifikované osvědčení pro správu lokálních počítačových sítí.
1990 - zaměstnán jako vědecký pracovník Laboratoře gastroenterologie 1.Lékařské fakulty UK Praha. 1992 - vedlejší pracovní úvazek u Fakultní nemocnice 2 s FP [nyní Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2], v odboru informatiky. Pracovní náplní je správa lokálních počítačových sítí a další rozvoj informačního systému VFN.
1995 - externí učitel oboru klinické biochemie - odborný asistent na Oddělení klinické biochemie VFN 1.LF UK.
1997 - odborný asistent Oddělení klinické biochemie VFN a 1.LF UK Praha.
1999 - (dosud) - odborný asistent Ústavu klinické biochemie VFN a 1.LF UK Praha

Grantové projekty:

V letech 1980 - 2021 jsem se podílel na řešení následujících projektů:
1981-1990 spoluřešitel státních výzkumných úkolů - SPZV VII-1-6/05, SPTR P17-561-507-03/24, SPTR P17-561-507-03/29 (1981 - 1985) a SPZV VIII-1-7/06: Významné faktory hraniční zóny mezi zevním a vnitřním prostředím v trávicí trubici, SPTR P12-561-817-03/14 : Časná diagnostika rakoviny žaludku, SPTR P12-561-817-03/16: Časná diagnostika, depistáž a profylaxe kolorektálního karcinomu (1986 - 1990)
1991-1993 řešitel grantu IGA MZ ČR 0707-3/91: Patogenetické mechanismy gluténové enteropathie.
1994 - spoluřešitel grantu FRVŠ 0147/94: Aplikace informačních a zobrazovacích technologií ve výuce klinické biochemie.
1997 - 1999 spolunavrhovatel grantu GAČR 310/96/1366: Úloha autoprotilátek při vzniku gluten-senzitivní enteropatie u lidí a v experimentálním modelu, hlavní řešitel - RNDr.Ludmila Tučková CSc. - MBÚ AV ČR
1998 - spolupráce na projektu GA UK 214/98: Vliv imunosupresivní terapie na průběh idiopatických střevních zánětů , hlavní řešitel - as.MUDr. Milan Lukáš CSc. - 4.Interní klinika 1.LF UK Praha
1999 - spoluřešitel grantu IGA MZ ČR 4217-03: Evaluace screeningu a maligní potenciál kolorektálního karcinomu, hlavní řešitel - prof.MUDr.P.Frič DrSc - ÚVN Praha
1999 - spolupráce na projektu IGA MZ ČR ND/5295-3: Indikace a potřeba transplantace pankreatu z hlediska možného vlivu na orgánové komplikace diabetu a kvalitu života., hlavní řešitel - MUDr. František Saudek, CSc. z Centra diabetologie IKEM, Praha.
1999 - 2001 spoluřešitel projektu IGA MZ ČR NI/5246-3: Vyhledávání pacientů s celiakií v rizikových souborech pacientů pomocí serologického vyšetření a vývoj soupravy pro detekci lepku v potravinách, hlavní řešitel - doc.MUDr.Helena Tlaskalová, CSc. - MBÚ AV ČR
1999 - 2001 spoluřešitel a odborný garant grantu GA UK 68/1999/C: Nové laboratorní techniky a metody v diferenciální diagnostice funkčních poruch tenkého střeva, hlavní řešitel - MUDr.Z.Vaníčková
2003 - 2006 spoluřešitel grantu IGA MZ ČR 7707-3 Malabsorpce žlučových kyselin u pacientů s Crohnovou chorobou jako predisponující faktor pro vznik pigmentové cholelithiázy, hlavní řešitel - doc.MUDr.M.Lukáš CSc.
2004 - spoluřešitel grantu FRVŠ Obecná a klinická biochemie pro bakalářské obory studia, hlavní řešitel - doc.RNDr.P.Štern CSc.
2011 - 2013 spoluřešitel projektu MŠMT ČR - CZ.1.07/2.2.00/15.0048 Klinická biochemie – inovovaná, interaktivní výuka e-learningem (ESF - EU)
2018 - 2021 spoluřešitel projektu ÚZIS - Pilotní projekt optimalizace programu screeningu kolorektálního karcinom
2023 - projekt NIKEZ a ÚZIS Časná diagnostika duktálního adenokarcinomu pankreatu

Publikační a přednášková činnost:

Od roku 1975 jsem se zúčastnil 1839 odborných setkání [symposií, kongresů, meetingů]; 123 v zahraničí, s aktivní prezentací 1469 přednášek, posterů (z toho 199 v cizím jazyce). V odborném tisku jsem publikoval 549 sdělení; 386 jako první autor, 168 v zahraničním tisku. Citační ohlas (1991-2024) v zahraničních publikacích dle ISI Web Of Science - 262, Google Scholar Citations - 552, h-index je 12, ResearchGate Citations - 351, h-index 10, ResearchGate Reads 6060. Přednášky pro řádné, bakalářské a postgraduální studenty 1.LF UK, FPBT VŠCHT, FEL ČVUT, kurzy IPVZ a odb.společností ČLS JEP. Přehled publikací a citací v databázi Google Scholar.

Přehled významnějších zahraničních akcí s aktivní účastí:
1984 - XII.Int.Congress on Gastroenterology, Lisbon, Portugal
1984 - 16.FEBS Meeting, Moskva, SSSR
1988 - 14th International Congress of Biochemistry, Prague
1989 - 7th.Danube Symposium on Chromatography, Leipzig, East Germany
1990 - 11th.Int.Symp.Biomedical Applic.Chromatography, Tallin, Estonia
1991 - IX.Europ.Congress on Clinical Chemistry-EUROLAB'91, Krakow, Poland
1992 - 7th International Congress of Mucosal Immunology, Prague
1992 - 5th.International Coeliac Symposium, Dublin, Ireland
1992 - MEDINFO'92:World Congress on Medical Informatics, Geneve, Swiss,
1992 - 2nd.Alpe-Adria Cong.Clin.Chemistry & Lab.Medicine, Graz, Austria
1993 - II.United European Gastroenterology Week, Barcelona, Spain
1993 - XV.Int.Congress of Clinical Chemistry, Melbourne, Australie
1995 - MEDINFO'95:World Congress on Medical Informatics, Vancouver, Canada, abstract
1996 - 7th.International Coeliac Symposium, Tampere, Finland
1996 - MIE'96 Europ.Congress on Medical Informatics, Copenhagen, Denmark, abstract
1997 - TEPR'97 Toward an Electronic Patient Record, Nashville TN, U.S.A., abstract
1997 - DDW'97 Digestive Disease Week, Washington DC, U.S.A.
1998 - Eurosurgery'98, Budapest, Hungary
1998 - AMEE'98 Conference, Prague, abstract
1998 - WCOG'98 11th World Congress of Gastroenterology, Vienna, abstract
1998 - 5nd.Alpe-Adria Cong.Clin.Chemistry & Lab.Medicine, Karlovy Vary, abstract
1999 - 8th.International Coeliac Symposium, Naples, Italy
1999 - XVII.Int.Congress of Clinical Chemistry - IFCC WorldLab, Firenze, Italy - fotovzpomínka, abstract
2000 - 6th.Alps-Adria Cong.Clin.Chemistry & Lab.Medicine, Opatija, Croatia - fotovzpomínka
2000 - 8th United European Gastroenterology Week, UEGW, Brussels, Belgium fotovzpomínka, abstract
2001 - Euromedlab 2001, Praha, Česká republika
2001 - CROPBSA-CEEPUS Summer University, Zadar, Croatia
2001 - Kongres Slovenskej a Českej gastroenterol.spol., Piešťany, Slovenská republika
2001 - 9th United European Gastroenterology Week, UEGW, Amsterdam, Holland fotovzpomínka, abstract
2002 - 7th.Alps-Adria Cong.Clin.Chemistry & Lab.Medicine, Regensburg, Germany
2002 - CROPBSA-CEEPUS Summer University, Zadar, Croatia
2002 - SIGN Symposium - Stable Isotope in Gastroenterology and Nutrition, Glasgow, Skotsko
2002 - ICCC Int.Congress of Clinical Chemistry - IFCC, Kyoto, Japan, abstract
2003 - Euromedlab 2003, IFCC Congress of Clinical Chemistry, Barcelona, Spain
2003 - 11th United European Gastroenterology Week, UEGW, Madrid, Spain, abstract
2004 - 12th United European Gastroenterology Week, UEGW, Praha, Česká republika
2004 - SwissMedLab - 8.Alps-Adria Cong.Clin.Chemistry, Luzern, Switzerland
2005 - Euromedlab 2005, IFCC Congress of Clinical Chemistry, Glasgow, Scotland
2006 - 38th.European Pancreatic Club Meeting, Tampere, Finland, abstract
2006 - 5th. Meeting - European Mucosal Immunology Group, Prague, Czech Republic
2006 - MEDTEL 2006 - eHealth Promotion, Prague, Czech Republic
2007 - Euromedlab 2007, IFCC Congress of Clinical Chemistry, Amsterdam, Holland
2007 - 35th Congress Int.Society Oncodevelopmental Biology Medicine, Prague, Czech Republic
2008 - IFCC General Conference, Antalya, Turkey
2008 - 16th United European Gastroenterology Week, UEGW, Vienna, Austria, MTG and FELA -PDF - poster
2009 - Euromedlab 2009 IFCC Congress, Innsbruck, Austria, fotogalerie, Hp antigen -PDF - poster, qi_FOBT -PDF - poster
2009 - 34th FEBS Congress, Prague, Czech Republic, Gliadins -PDF - poster
2010 - IFCC General Conference, Corfu, Greece
2011 - WorldLab & Euromedlab 2011,IFCC Congress of Clinical Chemistry, Berlin, Germany Full lecture in PDF
2012 - 44th European Pancreatic Club, Praha, Exocrine Pancreatic Function Tests, PDF - poster, fotogalerie
2012 - 12th EFLM Continuous Postgraduate Course in Clinical Chemistry, Dubrovnik, Croatia, Full lecture in PDF
2012 - IFCC General Conference, Kuala Lumpur, Malaisia
2013 - EFLM Symposium, Patient Safety, Prague
2013 - Euromedlab 2013 IFCC Congress, Milano, Italy, EQA - Quantitative Fecal Blood in Stool -PDF - poster
2013 - AMEE 2013 Prague Congress, Prague
2014 - 3.European Colorectal Cancer Days, Brno, Full lecture in PDF
2014 - WorldLab 2014,IFCC Congress of Clinical Chemistry, Istanbul, Turecko CRC -FIT poster in PDF
2015 - EFLM Symposium, Education in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Prague, Full lecture in PDF
2015 - 4.European Colorectal Cancer Days, Brno, Full lecture in PDF
2015 - IFCC - EFLM Euromedlab 2015 Congress, Paris, France
2016 - IFCC General Conference, Madrid, Spain
2017 - Euromedlab 2017 IFCC Congress, Athens, Grece, FIT in Children -PDF - poster Pancreatic Functions -PDF - poster
2017 - European Digestive Cancer Days, Praha, Full lecture in PDF
2017 - 2nd Symposium Cutting Edge of Laboratory Management in Europe, Praha
2018 - WEO Colorectal Cancer Screening Committee Meeting, Vídeň, Rakousko
2019 - IFCC - EFLM Euromedlab 2019 Congress, Barcelona, Spain
2019 - WEO Colorectal Cancer Screening Committee Meeting, Barcelona, Spain
2019 - 3rd Symposium Cutting Edge of Laboratory Management in Europe CELME 2019, Praha
2021 - 4rd Symposium Cutting Edge of Laboratory Management in Europe CELME 2021, Praha
2022 - Euromedlab 2021 IFCC Congress, Mnichov, Německo
2023 - WorldLab & Euromedlab 2023,IFCC Congress of Clinical Chemistry, Roma, Italy
2023 - 5th Symposium Cutting Edge of Laboratory Management in Europe CELME 2023, Praha
2023 - 37.Slovenský a český gastroenterologický kongres, Bratislava

Výzkumné projekty, granty, mezinárodní spolupráce:

Alaninová endopeptidáza byla popsána v naší laboratoři v roce 1980, studie byly zaměřeny na aktivity enzymů kartáčového lemu enterocytu a vztah k malabsorbčnímu syndromu, zvláště k celiakii.
Kocna, P.; Frič, P.; Slabý, J.; Kasafírek, E.: Endopeptidase of the brush border membrane of rat enterocyte. Hoppe-Seyler's Z.Physiol.Chem. 1980, 361: 1401-1412
Gliadinové peptidy - struktura, izolace, syntéza peptidů, biologická a immunologická aktivita ve vztahu k celiakální sprue.
Kocna, P.; Mothes, T.; Krchňák, V.; Frič, P.: Relationship between gliadin peptide structure and their effect on the fetal chick duodenum. Z.Lebens.Unters.Forsch.; 1991; 192: 1, 116-119
Vágner, J.; Kocna, P.; Krchňák, V.: Continuous-Flow Synthesis of alpha-Gliadin Peptides in an Ultrasonic Field and Assay of Their Inhibition of Intestinal Sucrase Activity. Peptide Research; 1991; 4: 5, 284-288
Kocna, P.; Frič, P.; Tlaskalová-Hogenová, H.; Krchňák, V.; Kasafírek, E.; Šírová, M.: Gluten challenge effect on duodenal biopsy cultivation of coeliac patients and controls. Gastrointestinal Immunology and Gluten-Sensitive Disease; OakTree Press Dublin, 1994; 278-280
Arginázová aktivita sliznice tlustého střeva a další markery proliferační aktivity především jako markery maligního potenciálu a časné diagnostiky kolorektálních nádorů.
Kocna, P.; Frič, P.; Zavoral, M.; Pelech, T.: Arginase activity determination - A marker of large bowel mucosa proliferation. Europ.J.Clin.Chem.Clin.Biochem.; 1996; 34: 8, 619-623
GastroBase - informační systém pro gastroenterologii a endoskopii se strukturovaným textem, expertním systémem a on-line obrazovou dokumentací.
Kocna, P.: The clinical information system GastroBase: Integration of image processing and laboratory communication. MEDINFO'95 Proceedings ed.R.A.Greenes; 1995; 1: 441
Kocna, P.: Multimedia Electronic Textbook. The way from clinical information to education. Proceedings TEPR'97, Nashville, May 1997 ; 3: 362-364
Dlouholetou spolupráci v projektech orintovaných na céliakii jsme měli s prof. W.Th.J.M. Hekkensem z Univerzity v Leidenu (Netherlands) a dosud pokračující spolupráci s doc. Dr.T.Mothesem z Univerzity Lipsku (Germany). V oblasti informačních technologiích spolupracuji s prof.Dr. Ch.Ohmannem z Heinrich-Heine Univerzity v Düsseldorfu (Germany).
Aktivně jsem se podílel na řešení projektu EuroAAP 555 EU Copernicus, který byl zaměřen na akutní bolesti břicha (koordinátorem projektu je prof.Dr.Ch.Ohmann).
Stable Isotopes in Gastroenterology and Nutrition - SIGN, mezinárodní pracovní skupina, jejímž členem jsem od roku 2002 se zabývá mj. aplikací stalbilního izotopu 13C a dechových testů v klinické diagnostice.

Přehled vybraných publikací za období 1992 - 2023:

Kompletní přehled publikací od roku 1975 do 2024 je v PDF souboru Reference 2024. Text je z Wordu 6.0 převeden do PDF pro Acrobat.
On-line, fulltexty (PDF formát) vybranách článků.

Kocna, P., Automatický expoziční spínač., Amatérské radio, 1977, 26, A-4, 148-149
Kocna, P.; Frič, P.; Slabý, J.; Kasafírek, E., Izolace endopeptidázy kartáčového lemu enterocytu u krysy. Čas.lék.čes., 1978, 117, 40, 1258-1261
Kocna, P.; Frič, P.; Slabý, J.; Kasafírek, E., Endopeptidase of the brush border membrane of rat enterocyte. Separation from aminopeptidase and partial characterization., Hoppe.Seyl.Z.Phys.Chem., 1980, 361, 9, 1401-1412
Kocna, P.; Frič, P.; Loucký, K.; Slabý, J., Stanovení koncentrace bílkoviny v biologickém materiálu s Coomassie Brilliant Blue G-250., Biochem.Clin.Bohemoslov., 1982, 11, 1, 57-65
Kocna, P.; Kasafírek, E.; Frič, P.; Slabý, J., Cleavage of p-nitroanilides of N-acylated tri- and tetra-peptides by alanine endopeptidase from the brush border membranes of rat enterocytes., Experientia, 1983, 39, 4, 389-390
Kocna, P.; Holáková-Kočová, M.; Šašek, A., Simple starch-gel electrophoresis of gliadin proteins using the LKB-Multiphor system., Z.Lebens.Unters.Forsch., 1983, 177, 454-456
Kocna, P.; Mittermüller, B.J., Modification of a microprocessor-controlled HPLC system (Perkin-Elmer). J.Chrom.Sci., 1985, 23, 3, 132-134
Kocna, P.; Frič, P.; Slabý, J.; Kasafírek, E., Aktivita endopeptidázy a dalších enzymů kartáčového lemu v perorálních biopsiích jejuna u malabsorpčního syndromu., Sborník lék., 1986, 88, 10-11, 322-331
Kasafírek, E.; Frič, P.; Slabý, J.; Kocna, P., Inhibitors of pancreatic and leukocyte elastase., Coll.Czech.Chem.Commun., 1987, 52, 3034-3041
Kocna, P., Stanovení aktivity disacharidáz s použitím souprav pro glukózu Lachema., Biochem.Clin.Bohemoslov., 1987, 16, 6, 535-540
Kocna, P.; Frič, P.; Kočová-Holáková, M.; Slabý, J.; Kasafírek, E.; Hekkens, W.Th.J.M., Isolation and analysis of alpha-gliadin peptidic fragments using reversed-phase high-performance liquid chormatography. J.Chrom.Biomed.Applic., 1988, 434, 2, 429-438
Kocna, P.; Frič, P.; Slabý, J.; Kasafírek, E., Nové přístupy k hodnocení testu pro exokrinní funkci pankreatu - Spofa-Gnost Pankenzan., Biochem.Clin.Bohemoslov., 1988, 17, 3, 235-242
Mothes, T.; Mühle, W.; Kocna, P., Wirkung verschiedener Gliadin-praparate auf unterschiedliche Burstensaumenenzyme des fetalen Kuckendarms., Wiss.Z.KMU Leipzig Math.Natur., 1988, 37, 453-459
Stoyanov, S.; Tlaskalová, H.; Kocna, P.; Kryštofová, H.; Hilgert, I.; Frič, P.; Hekkens, W.Th.J.M., Monoclonal antibodies reacting with gliadin-tool for assesing antigenic structure responsible for exacerbation of celiac disease., Immunol.Lett., 1988, 17, 4, 335-338
Kocna, P.; Slabý, J., Rozlišení aktivity pankreatické lipázy a pseudolipázy krevního séra., Sborník lék., 1989, 91, 2-3, 33-39
Perušičová, J.; Kocna, P., Vztah mezi poruchou vnitřní a zevní funkce pankreatu u nemocných s chronickou pankreatitidou., Čs.Gastroent.výživa, 1989, 43, 2, 73-79
Perušičová, J.; Frič, P.; Cacáková, V.; Mardešicová, I.; Štolba, P.; Kocna, P., Vliv vlákniny Sinecalu na kompenzaci cukrovky u diabetiků 2.typu., Vnitřní lékařství, 1989, 35, 10, 998-1005
Kocna, P.; Frič, P.; Kasafírek, E.; Slabý, J.; Tlaskalová, H.; Vančíková, Z.; Hekkens, W.Th.J.M., Isolation and properties of lectin-like glycopeptide from wheat gluten., Lectins-Biology; Biochem.Clinical Biochemistry, 1990, 7, 45-48
Tlaskalová-Hogenová, H.; Štěpánková, R.; Frič, P.; Kolínská, J.; Vančíková, Z.; Jílek, M.; Kocna, P.; Lipská, L.; Slabý, J.; Dvořák, M., Lymphocyte activation by gliadin in coeliac disease and in experimentally induced enteropathy of germfree rats., Advances in Mucosal Immunology., 1990, 781-784
Vančíková, Z.; Tlaskalová, H.; Kocna, P.; Tučková, L.; Andéra, L.; Frič, P.; Kocna, P.; Mothes, T.; Krchňák, V.; Frič, P., Relationship between gliadin peptide structure and their effect on the fetal chick duodenum., Z.Lebens.Unters.Forsch., 1991, 192, 1, 116-119
Kocna, P.; Frič, P.; Slabý, J., Heterogenita laktát-dehydrogenázy;alkalické fosfatázy a kreatinkinázy ve sliznici tlustého střeva., Biochem.Clin.Bohemoslov., 1991, 20, 2, 133-142
Vágner, J.; Kocna, P.; Krchňák, V., Continuous-Flow Synthesis of -Gliadin Peptides in an Ultrasonic Field and Assay of Their Inhibition of Intestinal Sucrase Activity, Peptide Research, 1991, 4, 5, 284-288
Ferkl, M.; Kocna, P.; Frič, P., Srovnání stanovení okultního krvácení ve stolici imunochemickou a biochemickou metodou, Časopis lékařů českých, 1992, 131, 5, 149-151
Kocna, P.; Kocna, J.; Neuwirt, K.; Frič, P., Computer-aided documentation in Clinical Gastroenterology - GastroBase, Health Systems-The Challenge of Change, 1992, 1353-1356
Frič, P.; Slabý, J.; Kasafírek, E.; Kocna, P.; Marek, J., Effective Peritoneal Therapy of Acute Pancreatitis in the Rat with Glutaryl-Trialanin-Ethylamide - A Novel Inhibitor of Pancreatic Elastase, Gut, 1992, 33, 5, 701-706
Benešová, A.; Frič, P.; Zavoral, M.; Kocna, P.; Matějovič, F.; Vokráčka, V.; Mareš, K., Srovnání imunochemického a biochemického testu okultního krvácení ve stolici, Čas.lék.čes., 1993, 132, 17, 523-525
Kocna, P.; Frič, P.; Tlaskalová-Hogenová, H.; Krchňák, V.; Kasafírek, E.; Šírová, M., Gluten challenge effect on duodenal biopsy cultivation of coeliac patients and controls, Gastrointestinal Immunology and Gluten-Sensitive, 1994, 278-280
Kocna, P.; Frič, P.; Tlaskalová, H.; Krchňák, V.; Kasafírek, E.; Šírová, M.; Czerkinski, C., Short-term cultivation of duodenal biopsies in patients with coeliac disease. Effect of the gluten challenge and gliadin peptides., Advances in Mucosal Immunology, 1995, 37, 2, 1367-1370
Tlaskalová-Hogenová, H.; Štěpánková, R.; Tučková, L.; Farré, M.A.; Větvička, V.; Trávníček, J.; Kolínská, J.; Kocna, P.; Frič, P.; Holub, M.; Zoric, M.; Nilsson, L.; Ascher, H., Autoimmune reactions induced by gliadin, Advances in Mucosal Immunology, 1995, 37, 1, 1191-1198
Štěpánková, R.; Kocna, P.; Šterzl, J.; Dvořák, B., Expression of MHC class II antigens and enzymatic activity of enterocytes of germfree and conventional rats as dependent on nutritional factors during suckling, Advances in Mucosal Immunology, 1995, 37, 1, 501-505
Farré-Castany, M.A.; Kocna, P.; Tlaskalová-Hogenová, H., Binding of gliadin to lymphoblastoid, myeloid and epithelial cell lines, Folia Microbiologica, 1995, 40, 4, 431-435
Vančíková, Z.; Kocna, P.; Tučková, L.; Frič, P.; Dvořák, M.; Stoyanov, S.; Tlaskalová-Hogenová, H., Characterization of human, mouse and rabbit anti- gliadin antibodies by ELISA and western blotting, Folia Microbiologica, 1995, 40, 6, 659-664
Tučková, L.; Tlaskalová-Hogenová, H.; Farré, M.A.; Karská, K.; Rossmann, P.; Kolínská, J.; Kocna, P., Molecular mimicry as a possible cause of autoimmune reactions in celiac disease? Antibodies to gliadin cross-react with epitopes on enterocytes, Clinical Immunology and Immunopathology, 1995, 74, 2, 170-176
Kocna, P., Dokumentace v endoskopii - terminologie a počítačové zpracování, in Základy digestivní endoskopie, ed.P.Dítě, 1996, 61-69
Kocna, P.; Frič, P.; Zavoral, M.; Pelech, T., Arginase activity determination - A marker of large bowel mucosa proliferation, European Journal of Clinical Chemistry and Clinica, 1996, 34, 8, 619-623
Kocna, P., Multimedia Electronic Textbook - The Way from Clinical Information to Education, TEPR'97 Proceedings, Nashville, TN - May 1997, 1997, 3, 362-364
209. Tlaskalová-Hogenová, H.; Tučková, L.; Štěpánková, R.; Farré-Castany, M.; Kozáková, H.; Šinkora, J.; Funda, D.P.; Karská, K.; Krupičková, S.; Cukrowska, B.; Nevoral, J.; Kotalová, R.; Pozler, O.; Dvořák, M.; Kocna, P.; Frič, P.: Imunopatogenetické mechanismy celiakie, in Trendy soudobé pediatrie, sv.1 Gastroenterologie, ed. Pozler, O., Galén Praha 1999, str. 179 -197
Dvořák, M.; Kocna, P.; Vaníčková, Z.: Okultní krvácení ve stolici - srovnání imunochemického a biochemického testu stanovení. Časopis lékařů českých, 2002, 141; 7, 217-219
Kocna, P.; Kohout, P.: Biochemické vyšetřování tenkého střeva. in Možnosti neinvazivního vyšetřování tenkého střeva, ed. Kohout P. et al., Praha Galén 2002, str. 29 - 39
Vancikova, Z.; Chlumecky, V.; Sokol, D.; Horakova, D.; Hamsikova, E.; Fucikova, T.; Janatkova, I.; Ulcova-Gallova, Z.; Stepan, J.; Limanova, Z.; Dvorak, M.; Kocna, P.; Sanchez, D.; Tuckova, L.; Tlaskalova-Hogenova, H.: The serologic screening for celiac disease in the general population (blood donors) and in some high-risk groups of adults (patients with autoimmune diseases, osteoporosis and infertility) in the Czech republic. Folia Microbiol (Praha), January 1, 2002; 47(6): 753-758
Špičák, J.; Martínek, J.; Kocna, P.: Laboratorní diagnostika v gastroenterologii in Laboratorní diagnostika, ed. Zima, T. Galén Praha, 2002, str. 59 - 79
Jiskra J, Limanova Z, Vanickova Z, Kocna P.: IgA and IgG antigliadin, IgA anti-tissue transglutaminase and antiendomysial antibodies in patients with autoimmune thyroid diseases and their relationship to thyroidal replacement therapy. Physiological Research 2003, 52: (1) 79-88
Kocna, P.: Laboratorní diagnostika malabsorpčního syndromu, in Malabsorpční syndrom, ed. Lukáš M., Bortlík M., Solvay sro, Praha, 2003, str. 19 - 32
Frič, P., Sovová, V., Roth, Z., Šloncová, E., Kocna, P., Jirásek, A., Čermák, J. Distribution of molecular markers in sporadic colorectal cancer, adjacent and distant mucosa. Folia Gastroenterol. Hepatol. 2004, 2 (2), 62 - 71
Martínek, J., Špičák, J., Beneš, M., Zavoral, M., Lukáš, M., Mandys, V., Kocna, P., Kykal, J. : Vliv eradikace H. pylori na vznik refluxní choroby jícnu - Randomizovana dvojitě slepá studie., Prakt. Lék., 2005, 85; 3, 133 - 138
Frič, P., Hricová, S., Dítě, P., Dvořák, M., Kohout, P., Frühauf, P., Nevoral, J., Pozler, O., Utěšený, J., Kocna, P., Tlaskalová-Hogenová, H., Bušinová, I., Rubínová, B. (Expertní skupina MZ ČR pro celiakální sprue): Memorandum - Celiakální sprue (CS) - současný stav a sociální situace nemocných v České republice. Klinická biochemie a metabolismus 2005, 13, 1; 52 - 53
Chleboun, J.; Kocna, P.: Isotope Selective Nondispersive Infrared Spectrometry Can Compete with Isotope Ratio Mass Spectrometry in Cumulative 13CO2 Breath Tests: Assessment of Accuracy. Klin. Biochem. Metab., 2005, 13; 34/2, 92 – 97
Kocna, P.: Laboratorní diagnostika malabsorpčního syndromu. in Gastroenterologie 2006 - Collectio novissima, ed. Bureš J., Triton-Praha 2006, 181 - 198
Gabrovská D., Kocna P., Rysová J., Borovská D.,Tlaskalová-Hogenová H.: Monitoring of Daily Gliadin Intake in Patients on Gluten-free Diets. Prague Medical Report 2011, 112 (1): 5 – 17
Tichá A., Kocna P.: Analýza dechu v experimentálním a klinickém výzkumu. in Metodologie předklinického a klinického výzkumu v metabolismu, výživě, imunologii a farmakologii. edited: Zadák Z., Květina J., Galén-Praha 2011, str. 123 - 141
Kovářová J.T., Zavoral M., Zima T., Žák A., Kocna P., Kohout P., Granátová J., Vaníčková Z., Vránová J., Suchánek S., Beneš Z., Čelko M.A., Povýšil C.: Improvements in colorectal cancer screening programmes – quantitative immunochemical faecal occult blood testing – how to set the cut-off for a particular population. Biomed Pap 2012, 156(2):143-150
Kocna P.: E-learning experiences of national societies of clinical chemistry and laboratory medicine. in Advances in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, edited Renz H., Tauber R., DeGruyter 2012, chapter 2.22, p: 99-101
Dítě P., Novotný I., Kocna P., Bojková M., Kupka T., Nechutová H., Kianička B.: Zvláštnosti diagnostiky a terapie exokrinní pankreatické nedostatečnosti. Vnitř Lék, 2013, 59(1): 65-70
Kocna P., Zima T. : Doporučení České společnosti klinické biochemie ke správnému používání metody stanovení okultního krvácení ve stolici. Tempus medicorum 2015, 24/10: 30-31
Kocna P.: Laboratorní diagnostika in Selhání střeva a transplantace tenkého střeva, ed. Oliverius M., Kohout P., Mladá fronta Praha, 2017, str. 115-124
Kocna P.: Kvantitativní analýza hemoglobinu ve stolici - význam pro screening kolorektálního karcinomu. Onkologická revue 2017; 6: 6-11
Malíčková K., Brodská HL., Kocna P.: Laboratorní diagnostika nemocí střeva in Nemoci střev ed. Lukáš K.,Hoch J. Grada Publ. 2018, str. 107-139
Seifert B., Král N., Suchánek Š., Zavoral M., Kocna P., Májek O., Ngo O., Dušek L.: Čas pro změny ve screeningu kolorektálního karcinomu v ČR. Acta Medicinae, 2018; 12: 28 - 32
Kocna P.: Laboratorní diagnostika exokrinní funkce pankreatu. Klin. Biochem. Metab. 2020, 28 (49)/4; 150-160
Benton SC, Symonds E, Djedovic N, Jones S, Deprez L, Kocna P, Maria Auge J; International Federation of Clinical Chemistry Faecal Immunochemical Test Working Group (IFCC FIT-WG). Faecal immunochemical tests for haemoglobin: Analytical challenges and potential solutions. Clin Chim Acta. 2021, 9; 517: 60-65
Kocna P.: Kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici – preanalytické a analytické aspekty. Klin. Biochem. Metab. 2021, 29 (50)/1; 4-10
Kocna P.: Gliadin 33-mer v patogenezi, terapii a monitorování celiakie. Klin. Biochem. Metab. 2021, 29 (50)/2, 64-70
Kocna P.: Funkční dechové testy – neinvazivní diagnostika v gastroenterologii. Klin. Biochem. Metab. 2021, 29 (50)/3; 124-131
Válek V., Martínek J., Kocna P., Zima T., Hermanová M., Šmajs D., Krejsek J., Zavoral M., Kamarádová K.: Ostatní vyšetřovací metody v gastroenterologii in Mařatkova gastroenterologie, ed. Zavoral M. Karolinum, Praha, 2021, str. 209-286
Lahoda Brodská H., Kohout P., Kocna P.: Markery funkce a poškození pankreatu, vybrané diagnostické testy v gastroenterologii, in Laboratorní vyšetření v klinické praxi. ed. Lahoda Brodská H., Kohout P., Grada Publishing, Praha, 2022, str. 75-81
Karas D., Bužga M., Stejskal D., Kocna P, Holéczy P., Novotná A., Švagera Z.: Breath Tests Used in the Context of Bariatric Surgery. Diagnostics 2022, 12, 3170


WebMaster: Petr Kocna - kocna@cesnet.cz
HomePage: orientovaná lékařsky na 1.LF UK nebo orientovaná církevně a teologicky
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. Creative Commons License