Doporučené postupy - guidelines

Cílený screening celikakální sprue
 březen 2011
Členové Komise MZ pro celiakální sprue (CS) v letech 2004-2005 vypracovali program Cíleného screeningu CS, který prošel také vnitřním připomínkovým řízením na MZ a podle původního plánu MZ měl být publikován jako metodický pokyn do konce roku 2005. Program, jehož text je přiložen, sleduje především identifikaci velké populace dosud nediagnostikovaných celiaků v ČR a zahájení jejich léčby bezlepkovou dietou. Za jeho neméně významné výstupy považujeme odhalení atypických forem, prevenci komplikací, omezení výskytu a lepší kontrolu asociovaných autoimunitních chorob, zlepšení kvality života celiaků a v neposlední řadě úsporu prostředků zdravotního a sociálního pojištění.
Cílený screening CS Dokumenty - text průvodního dopisu, navržený screening - PDF dokument
Po šestiletém jednání schválilo Ministerstvo zdravotnictví metodický pokyn „Cílený screening celiakie“. Jeho text je publikován ve Věstníku MZ-ČR, částka 3, z 28.2.2011, str. 51-54 - Věstník MZ ČR 2011 Dokument v PDF formátu
Význam tohoto dokumentu spočívá ve skutečnosti, že celiakie zůstává v české populaci zejména u dospělých osob nadále diagnostikována nedostatečně často a naopak často pozdě. Prevalence celiakie ve vyspělých zemích se udává v současné době hodnotou kolem 1% populace. I při odhadu pouze poloviční prevalence celiakie v ČR jde o 50 000 osob, z nichž je v současné době diagnostikováno jen asi 15%. Hlavní příčinou tohoto stavu je fenotyp nemoci: střevní příznaky chybějí nebo jsou nevýrazné. Gastroenterologii přísluší v pokynu „Cílený screening celiakie“ významná úloha a zodpovědný přístup k němu zvýší význam oboru nejen u laiků, ale také u státních a veřejných institucí. ČR je totiž první evropskou zemí, v níž ministerstvo zdravotnictví vydalo takový dokument, který se může stát příkladem pro jiné evropské země. Jde tedy o významný čin v oblasti veřejného zdravotnictví.


Guidelines WGO-OMED
 duben 2006
14 doporučení - WGO-OMED Guidelines prezentovaných v 5ti jazycích.
Doporučení se týkají Celiakie, Malabsorpce, Průjmových onemocnění, Obstipace, Dysfagie, Divertikulózy, Virové hepatitídy, Cirhózy, Osteoporózy, Jícnových varixů a dalších onemocnění. Jako příklad jsou zde anglické verze Guidelines pro Celiakii a Malabsorpci.
Zdroj dokumentů - text publikovaný WGO OMED, PDF dokumenty

Memorandum - celiakální sprue
 leden 2005
Na doporučení České gastroenterologické společnosti a České pediatrické společnosti ustanovil ministr zdravotnictví Expertní skupinu pro celiakální sprue (ESCS). Tento krok se ukázal nezbytný pro neuspokojivý stav diagnostiky a léčení celiakální sprue, jakož i současnou sociální situaci řady nemocných s touto chorobou. Skupina vypracovala jako svůj první dokument Memorandum o současné problematice. Závěry tohoto dokumentu obsahují doporučení pro orgány exekutivy a zákonodárné sbory, aby ve spolupráci s ESCS byla zahájena jednání k řešení a zlepšení současné situace. ESCS považuje za vhodné text Memoranda publikovat, aby byla seznámena se současným stavem širší odborná i laická veřejnost a aby se ESCS mohla ucházet o jejich podporu.
Zdroj dokumentu - kompletní text publikovaný MZ ČR: Dokument v RTF

Chronická pankreatitida
 prosinec 2004
Chronická pankreatitida je progresivní zánětlivý proces, kdy pankreatická tkáň je postupně nahrazena vazivem. Důsledkem je exokrinní nedostatečnost, v terminálních stádiích nedostatečnost endokrinní. Incidence nemoci (nové dg/100.000 osob/rok) je uváděna od 1.6 ve Švýcarsku až po 23.0 ve Finsku. V České republice incidence z r. 1999 činí 7.9. Doporučený standard, zpracoval Petr Dítě.
Zdroj dokumentu - kompletní text publikovaný ČGS: Dokument v RTF

Diagnostická a therapeutická gastroskopie
 červen 2004
Doporučený postup pro diagnostickou a therapeutickou endoskopii horního úseku trávicího traktu (gastroskopie), schváleno výborem České gastroenteroloigkcé společnosti dne 4.6.2004 na zasedání ve Špindlerově Mlýně. Problematika zahrnuje vyšetření jícnu, žaludku a duodenálního bulbu do D2 flexibilním přístrojem s možností biopsie nebo therapeutického zákroku jako je polypektomie, odstranění cizích těles. Krvácení z varixů jícnu a z nevarikozních zdrojů a dilatace jícnu budou obsahem samostatné části vzhledem k jejich rozsahu a specificitě přístupu. Dokument zpracoval Milan Kment.
Zdroj dokumentu - kompletní text publikovaný ČGS: Dokument v RTF

Infekce Helicobacter pylori
 duben 2004
Objev baktérie dnes nazývané Helicobacter pylori (Marshall, Warren a Goodwin v roce 1982) byl nejen převratným objevem mikrobiologie, ale především zásadním způsobem změnila pohled gastroenterologie na etiologii, patogenezi a léčbu řady chorob. Infekce Hp patří celosvětově mezi nejčastější vůbec. Odhaduje se, že je infikována více než polovina lidstva. Ve vyspělých zemích je prevalence infekce Hp 15 – 40 %, v rozvojových zemích 70 – 99 %. V nižších socio-ekonomických vrstvách je prevalence vyšší. Ve vyspělých zemích je možno vysledovat tzv. kohortový fenomén – u mladších generací je výskyt infekce nižší (přelomem je konec 2. světové války). V České republice je prevalence infekce Hp 42 %. Hp způsobuje chronickou gastritidu a infekce Hp je spojena s řadou dalších onemocnění. Možnost, že by u části nositelů Hp (5 – 10 % ?) mohl být mikrob „normálním“ článkem fyziologických funkcí žaludku, vede v poslední době k opatrnějšímu posuzování problematiky.
Infekce Helicobacter pylori - doporučený postup České gastroenterologické společnosti ČSL JEP pro dospělé vypracoval Jan Bureš a Pracovní skupina pro studium Helicobacter pylori při ČGS ČLS JEP: P.Dítě, B.Fixa, A.Hep, V.Jirásek, P.Kocna, O.Komárková, M.Kopáčová, J.Krejsek, J.Ledeč, I.Lochman, K.Lukáš, M.Lukáš, V.Mandys, K.Mareš, J.Martínek, Z.Mařatka, P.Opletal, Z.Papík, V.Pospíšil, O.Pozler, S.Rejchrt, M.Sachslová, M.Sedláčková, J.Sedloň, B.Seifert, O.Shonová, J.Špičák, T.Švestka, V.Voříšek, B.Voxová, Z.Zádorová, F.Závada, M.Zavoral a J.Zelenková.
Zdroj dokumentu - kompletní text publikovaný Čes.Slov.Gastroent.Hepatol.2004,58;4:151-155 a na WWW ČGS: Dokument v RTF

Akutní průjem u dospělých
 duben 2004
Doporučený postup vznikl spoluprací členů odborných společností ČLS JEP - gastroenterologické, všeobecného lékařství a infekčního lékařství a byl zpracován autory: Karel Lukáš, Aleš Hep, Bohumil Seifert, Igor Karen, Vilma Marešová a Jan Galský.
Zdroj dokumentu - kompletní text publikovaný ČGS: Dokument v RTF

Refluxní choroba jícnu
 duben 2004
Refluxní choroba jícnu postihuje velkou část populace, její incidence a prevalence se zvyšují . Pacienti s tímto onemocněním by měli být včas a adekvátně léčeni a při výskytu komplikací i adekvátně sledováni. Pracovní skupina pro problematiku refluxní choroby jícnu při České gastroenterologické společnosti po analýze dostupných údajů ve světové i domácí literatuře a na základě zkušeností členů pracovní skupiny, formulovala tyto závěry týkající se dospělé populace.
Dokument vypracoval Karel Lukáš a pracovní skupina: J.Bureš, V.Drahoňovský, A.Hep, V.Jirásek, V.Mandys, J.Martínek, P.Richter a A.Štrosová.
Zdroj dokumentu - kompletní text publikovaný ČGS: Dokument v RTF

Minimální standardní terminologie (MST) - česká verze
 listopad 1999
Endoskopie jako každá deskriptivní metoda potřebuje svou terminologii, přičemž snaha o vytvoření jednotné, mezinárodně uznávané a současně jednoduché terminologické soustavy se datuje již do 80. let. Terminologická komise Evropské společnosti digestivní endoskopie (ESGE) ve spolupráci s komisemi ASGE a OMED vytvořila Minimální standardní terminologii (MST), která byla tvořena tak, aby v ní byly obsaženy všechny termíny, kterých je třeba k popisu endoskopického nálezu alespoň 1x za 100 provedených vyšetření. Tato terminologie byla poté prospektivně testována a přeložena do dalších jazyků. Česká verzá, prezentovaná na Českých a slovenských endoskopických dnech v Luhačovicích 23.6.2000 byla sestavena autorským týmem Přemysl Frič, Marek Ferkl a Irena Pallayová.
Zdroj dokumentu - kompletní text publikovaný ČGS: Dokument v DOC

Kolorektální karcinom, screening, diagnostika, léčba
 říjen 1999
Směrnice vymezují úlohu sekundární prevence kolorektálního karcinomu (KR-CA) jako nejvýznamnějšího faktoru, který vede ke snížení morbidity a mortality tohoto onemocnění. Návrh závazných doporučení léčebně preventivní péče kolorektálního karcinomu, onemocnění, které je v České republice jedním z nejzávažnějších sociálně zdravotních problémů. Předkládaný návrh byl vypracován experty na tuto problematiku a nabízí jednoznačné směrnice pro screening, diagnostiku a terapii kolorektálního karcinomu. Při jeho tvorbě bylo použito materiálů rutinně užívaných ve vyspělých státech Evropy a Severní ameriky. Návrh již prošel první fází oponentského řízení v rámci odborných společností. Text byl publikován jako příloha časopisu Diagnóza a prezentován na Gastroenterologickém kongresu v Brně .
Zdroj dokumentu - kompletní text publikovaný ČGS: Dokument v RTF

WebMaster: Petr Kocna - kocna@cesnet.cz
HomePage: orientovaná lékařsky na 1.LF UK nebo orientovaná církevně a teologicky