Screeningové programy v gastroenterologii

obrazek_cislo_89 Screeningové (vyhledávací) programy jsou zaměřeny na časnou diagnostiku onemocnění, které jinak zůstávají, v této časné fázi, nerozpoznány. Screeningové programy se provádějí u asymptomatických osob (bez příznaků onemocnění). U definovaných tzv. vysokorizikových skupin se jedná o programy dispensarizační. Pro tyto vyhledávácí programy se musí přesně definovat populace, která má být screeningem testována, interpretace použitých testů a způsob dalšího vyšetření resp. léčby při pozitivním výsledku testu. Gastroenterologický screening, který zahrnuje tři základní programy lze provést ze vzorku stolice.

- Screening kolorektálních nádorů pro vyhledávání a časnou diagnostiku je detailně vypracován a primárním testem je detekce okultního krvácení původně guajakovým testem - Haemoccult, nyní imunochemickou detekcí a nejpřesněji kvantitativní analýzou hemoglobinu ve stolici. Pro screening je stanoven interval screeningu, věkové rozmezí i následný koloskopický vyšetřovací program při pozitivním průkazu okultního krvácení.
- Screening infekce Helicobacter pylori, který je kancerogenem 1.třídy, je v současné době možno provádět neinvazivní metodou 13C-dechovým testem a nebo immunochemickým průkazem antigenu Helicobacter pylori ve stolici.
- Screening glutenové enteropatie (céliakální sprue), která může být aktivována graviditou a přináší zvýšené riziko malignit gastrointestinálního traktu je možný detekcí sekrečních IgA protilátek ke gliadinu nebo průkazem protilátek ke tkáňové transglutamináze ve stolici.
- Screening karcinomu žaludku není prozatím přesněji definován, nejnovějšé studie zvažují možnost screeningu atrofické gastritidy metodou detekce poměru pepsinogenu I a pepsinogenu II, markerů žaludeční sliznice, případně s průkazem Helicobacteru pylori.

Vyšetření stolice je zcela neinvazivním přístupem. Problematika tohoto typu testů však zahrnuje výrazné riziko preanalytické chyby, protože pro většinu testů odebírá vzorek stolice pacient a provádí např. extrakci vzorku v odběrové zkumavce. Rovněž uchovávání tohoto primárního vzorku nelze laboratorně kontrolovat. Screeningové testy musí být proto koncipovány dostatečně robustně.

obrazek_cislo_50 Rozvoj molekulární biologie a aplikace typu PCR v rutinní diagnostice otevírají zcela nové trendy i ve screeningu tumorů GIT. Nejnovější screeningové metody jsou založeny na detekci specifických mutací metodami PCR nebo biochipovou technologií v DNA izolované ze vzorku stolice.

Reference
Sun L. - Sci Rep. 2017, Medline - link
Domínguez-Munoz JE. - Dig Dis Sci. 2017, Medline - link
Hamashima C. - BMC Cancer. 2017, Medline - link
Tu H. - Am J Gastroenterol. 2017, Medline - link
Malfertheiner P. - Gut. 2017, Medline - link
Daves M. - J Immunol Methods. 2016, Medline - link
Kishikawa H. - Dis Markers. 2015, Medline - link
Park CH. - Gastric Cancer. 2015, Medline - link
Santonocito C. - Clin Chim Acta. 2015, Medline - link
Aniwan S. - Gastrointest Endosc. 2015, Medline - link
Duffy MJ. - Int J Cancer. 2011, Medline - link
Calistri D. - Cell Oncol. 2009, Medline - link
Ahlquist DA. - Ann Intern Med. 2008, Medline - link
Rennert G. - Cancer Lett. 2007, Medline - link
Haug U. - Clin Chem. 2007, Medline - link
Matsushita H. - Gastroenterology 2005, Medline - link
Greenwald B. - Gastroenterol Nurs. 2005, Medline - link
Ouyang DL. - J Gastroenterol. 2005, Medline - link
Whitney D. - J Mol Diagn. 2004, Medline - link
Imperiale TF. - N Eng J Medicine 2004, Medline - link
Brand RE. - Am J Gastroenterol. 2004, Medline - link
Berchi C. - Health Econ. 2004, Medline - link
Song K. - Gastroenterology. 2004, Medline - link
Helm J. - Cancer Control. 2003, Medline - link
Levin B. - CA Cancer J Clin. 2003, Medline - link
Atkin W. - Scand J Gastroenterol Suppl. 2003, Medline - link
Nishikawa T. - Clin Chim Acta 2002, Medline - link
Prix L - Clin Chem 2002, Medline - link